哥林多後書 10章7節 到 10章18節   背景資料  上一筆  下一筆
使徒保羅勸勉哥林多教會信徒tio̍h用「主所o-ló ê人」做基準點來看tāi-chì,卻m̄是看人ê外表,á是用家己ê尺度teh量。這teh表示ê,就是親像第五章16節所講ê,無tī根據人ê標準來估量人。因為tī信耶穌ê人ê身上,應該有全新ê性命價值觀kah生活態度出現。

第7到11節,tī chit段經文中thang看tio̍h tī哥林多教會內面,原來有人是án-ne批評使徒保羅ê:一是講伊m̄是屬tī基督ê(第7節);二講伊真嚴厲koh強硬(第10節);三講伊「外表平凡,言語粗俗」(第10節)等。

Tùi批評ê第一件事來看,mā就是哥林多前書第一章使徒保羅所提起ê,該教會內部有分裂,有人講家己是「保羅ê人」,mā有人家己認為是「亞波羅ê人」,mā有人講是「屬彼得ê」,另外mā有人講家己是「屬基督ê」為chit種事,使徒保羅非常受氣,伊用真不細jī 講,無論是屬tī toh一派系ê,都無用,因為真正ē-tàng救人性命ê,並m̄是人ê能力,卻是上帝。基督徒siōng大ê榮耀就是成做上帝ê同工(參考哥林多前書三:9、哥林多後書六:1)。

關係講使徒保羅「嚴厲koh強硬」,使徒保羅並無否認chit點。事實上伊是一個真嚴厲ê人,對tī hiah-ê亂傳話ê人,特別是對外邦人講in一定tio̍h接受割禮chiah ē-tàng得救ê人,伊是非常嚴厲地kā in譴責,用詞造句一點mā不含糊(參考加拉太書一:8—9)。對hiah-ê自稱是基督徒,卻一再tī倫理道德生活上m̄知節制,甚至連亂倫ê事mā做得出來ê人,伊主張kā chit種人驅逐離開教會(參考哥林多前書五:1—5)。真可能chiah-ê講使徒保羅是「嚴厲koh強硬」ê人,就是犯了chit種毛病,結果當使徒保羅teh譴責ê時chūn,in並無反省、悔改,卻是koh khah受氣,就tī教會內講使徒保羅太「嚴厲koh強硬」,m̄-koh in án-ne做ê結果,是hō͘人m̄敢來加入基督ê信仰團契。

第三點koh khah無應該是信耶穌ê人該有ê態度。使徒保羅ê長相是怎樣樣,是m̄是真正像chiah-ê批評伊ê人所講真正「外貌平凡」?無論使徒保羅長相án怎,有一點是thang確認ê:傳福音m̄是看外表,因為ē-tàng感動人心悔改歸向上帝tī耶穌內面之救恩ê,是聖神,m̄是óa靠人ê氣力,當然koh khah bē是外表。Koh講,使徒保羅真正講話真粗俗mah?其實不然。Tùi伊寫hō͘羅馬教會ê書信來看,使徒保羅實在是一個真有學問ê經學教師,m̄-nā án-ne,tùi伊所寫ê書信來看,看會出伊所用ê言詞lóng是非常謹慎,而且非常優雅ê。第11節是使徒保羅寫此書信ê重點之一,伊強調無論án怎,對哥林多教會伊是言行一致地ê。Chit點至少有kā該教會講,伊並m̄是假鬼假怪ê人,á是講一套,做ê又koh是另外一套;卻是無論是m̄是tī哥林多,伊講ê kah做ê lóng仝款,chit點tú好mā回應了第十節,有人以「外表平凡」評論伊ê講法是錯誤 ê。

第12到16節,tī chia,使徒保羅講出哥林多教會hiah-ê專門中傷伊ê人ê問題,chit種人就是用家己ê標準teh評論別人。使徒保羅講出基督教信仰中真重要ê認bat,beh誇口,就tio̍h用上帝ê標準來誇口。換句話講,如果一個人tio̍h講tī福音事工上有甚麼成就,he就tio̍h用上帝ê準則來衡量。伊bat kā哥林多教會ê信徒講過,m̄-thang誇口,如果有人beh誇口,就tio̍h用認bat耶穌基督為誇口,其他ê lóng m̄是甚麼thang誇口耀ê。伊甚至後來對該教會ê信徒講,若chiâⁿ實beh誇口,伊講伊kan-taⁿ會誇口家己ê軟弱而已(參考十一:30)。使徒保羅koh一pái強調伊bē佔別人ê sio̍k,tī別人努力ê工做基礎上去做收成ê事。伊真正希望是tī無人傳福音ê所在掖種籽。伊寫hō͘羅馬教會ê書信中án-ne講:「我立志beh 去iáu m̄ -bat 聽tio̍h 基督ê名ê 所在傳福音,chiah bē kah 別人ê 工作重複。(全民版)」(羅馬書十五:20)羅馬教會雖然m̄是使徒保羅建立ê,m̄-koh伊mā鼓勵羅馬教會ê信徒幫助伊前往西班牙去傳福音(參考羅馬書十五:24)。如果連m̄是伊親自開拓ê羅馬教會伊lóng有chit種期待,he對親自開拓起來ê哥林多教會,伊ê期待當然koh khah深。Thang看出使徒保羅ê用心,全部lóng khǹg tī「Kā福音傳出去」chit-ê標準上。其實伊想beh講ê就是:教會內部若有結黨分派,怎樣ē-tàng傳福音?如果有淫亂ê行為,koh怎樣ē-tàng見證福音?無可能ê事。

第17到18節,thang參考耶利米書第九章23到24節。使徒保羅有一個基本觀念:傳福音ê人,就是上帝ê奴僕。既然是奴僕,就無甚麼好誇耀ê。Koh講,真正teh beh誇耀,mā m̄是家己誇口,而應該是主人所o-ló ê人chiah是真正榮耀。這主人,就是性命ê主宰。
重新查詢 專卷研經 哥林多後書系列
錯誤回報,請聯繫