提摩太前書 6章1節 到 6章10節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章主要thang分做兩個段落來看,一是第1到10節,使徒保羅強調傳福音ê人,就是耶穌基督ê奴僕,既然是奴僕就無甚麼好驕傲ê,只有ē-tàng盡心盡力完成主人所交帶ê命令。若m̄是án-ne,一定是想beh借tio̍h宗教圖利ê人。二是第11到21節,使徒保羅勸勉提摩太一定tio̍h做一個美好ê福音見證者,持守所付託ê福音使命。

Chit段經文thang看出使徒保羅用主人kah奴僕之間ê關係做譬喻,原因是m̄-nā tī以弗所教會,tī哥林多教會mā仝款發生有人誇耀家己tī福音事工上ê成就。使徒保羅認為chit種人心存貪婪,並m̄是真正福音工作者。

第1到2節,tùi chit兩節thang知影即使教會已經成立,m̄-koh信徒畜養奴隸ê事iáu存在。當時ê社會認為奴隸制度是「當然」ê行為。

使徒保羅ê態度非常明確,無論主人是m̄是信耶穌基督,身為奴僕基本上一定tio̍h用積極ê態度工作,透過殷勤ê工作來表明信仰ê見證。一個人信耶穌基督了後,工作場合就是伊見證福音ê所在,工作不盡責就無法度見證福音。使徒保羅會提出chit種看法,是因為所有ê人lóng是「罪人」(參考詩篇十四:3),既然是「罪人」,就是成做「罪ê奴隸」(參考羅馬書六:20)。Mā因為án-ne,伊提出一個重要ê觀念:所有ê人,tī上帝面前lóng仝款ê,無甚麼分別。因為án-ne,伊ài提摩太「應該教示kah勸導」信徒認bat chiah-ê事。

Chia提起「揹枷擔為奴」,意思是teh指bat被送到市場上拍賣,身上有特殊記號ê奴隸。chit-má有kóa奴隸聽到耶穌基督救恩ê信息,並且受洗歸屬tī耶穌基督ê名下,而主人mā是仝款lóng受洗信耶穌基督,ná彼此ài如何對待?使徒保羅tī chia提起幾個重要ê觀念:

一是奴隸一定會尊敬主人。「尊敬」是有含「承認」ê意思,這「承認」mā表示「順服」ê意思。Mā就是講,即使主人kah奴僕lóng仝款受洗,而且lóng tī仝一個間教會中,mā ài承認主人就是主人,奴隸一定會盡奴僕ê責任,bē-tàng因為主人kah家己lóng仝款是信耶穌基督,tī教會團契生活中就無koh承認主人對家己有管轄權。

二是koh khah用心tī工作上,卻m̄是怠慢,chit點是非常重要。本身是一個基督徒,tī工作職場上一定tio̍h克盡職責,hō͘上司看tio̍h基督徒身上確實有無仝款ê所在,而這就是伊kā信仰kah工作融合做伙,是可靠ê,hō͘人tùi基督徒身上看tio̍h耶穌基督ê影像á是亮光。

第2節提起m̄-thang「怠慢」,iáu有另外一種意義,就是「看輕」ê意思。所謂「看輕」,thang tùi chit方面來了解:因為奴隸乃是主人ê財產,是thang當做財產移交hō͘家己ê子女。因為án-ne,主人ê年紀有時會比奴隸小真chē,甚至都無甚麼經驗,mā bē-tàng「看輕」(怠慢)主人。信耶穌基督ê人,beh tùi工作上顯現出kah眾無仝ê所在,就是對主人有謙卑、順服ê心,而且tī工作上克盡本份。

第3到5節,chia並無明確ê指出甚麼是「無仝ê教義」,若根據使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信,伊bat提起家己「除了耶穌基督kah死tī十字架上ê事以外,甚麼lóng m̄提」(參考哥林多前書二:2)。因為án-ne,所謂「無仝教義」,就是teh指宣講和耶穌基督tī十字架受難相違背ê信息。Á「健全ê信息」,意思就是tùi耶穌基督ê受難tī十字架,直到耶穌基督koh活升天,chiah-ê信息是無法度分割ê。「敬虔ê教義」,就是teh指tī生活上有真好ê典範,除了kah社會上腐敗ê生活有所區隔之外,並且對社會苦難ê人有憐憫之心(參考雅各書一:27)。

使徒保羅tī chia提起kah敬虔內涵相違背ê,包括有:
一是「自高自大,極端ê無知」。Chit句話thang參考第三章六節ê「心高氣傲」,意思就是目睭被煙霧jia遮,看bē清楚。

二是「歡喜辯論」kah「吹毛求疵」。其實chit兩種lóng仝款ê意思,是teh指專門teh chhōe別人身上孔縫ê人。Chit種人siōng容易引起紛爭,因為這kan-taⁿ會hō͘對方感覺被侮辱,對討論問題kah明白真相並無幫助。

三是「心術不正、喪失真理」。所謂「心術不正」,指ê就是心思意念真詭異。Kah第4節所提起ê「自高自大」仝款ê意思。「喪失真理」,就是無用信仰為基礎,只想beh發財。Ná親像第5節所提起ê,chit種人「tī in ê心目中,宗教不過是發財ê門徑而已」。比如講,傳講信耶穌基督會thàn大錢,因為聖經講,只要祈求就會得tio̍h。Kā上帝看做是「有求必應」ê上帝,這是嚴重錯誤ê看法kah信仰認知。Chit種信仰bē是真理,只不過是用宗教信仰當做外衫披在身上,遮蓋欺騙ê行為。

第6節,chia所講ê「知足」,希臘文是「autarkeia」,這字原本是teh指「大自然ê財富」。意思就是講kui個大自然,它會自hō͘自足,它無需要向人類祈求甚麼,因為隨時隨地它lóng thang來應付變化而生存。耶穌基督bat用自然界ê景象譬喻上帝國度ê信息ê時,就指出野地ê百合花、草、樹木、鳥類等等,lóng是上帝家己teh照顧。使徒保羅bat用chit-ê「知足」來描述伊對tī傳福音事工ê心境,就是非常滿足(參考腓立比書四:11)。

第7到8節,thang參考伯記第一章21節;詩篇第四十九篇16到17節。Chit兩節強化第6節所提起ê「知足」kah「富有」ê意義。使徒保羅指出tio̍h hō͘一個人tùi「知足」進入到「富有」,「宗教」是siōng好ê途徑。Chia ê「宗教」,指ê是敬虔ê心靈。Mā就是講一個人雖然「知足」,卻無一定是「富有」。這「富有」是心內性命ê豐富。

第9到10節,貪愛錢財,這是對性命siōng大威脅ê事。真chē悲慘ê事件發生,lóng kah貪財有密切關係。Chia伊teh指出因為「貪財」,會hō͘人墮落tī萬惡ê中間。這「萬惡」就是背離了信仰,離開了上帝ê教示。這mā是伊所是講ê「貪婪等於拜偶像」ê意思(參考以弗所書五:5,歌羅西書三:5)。

重新查詢 專卷研經 提摩太前書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net