提摩太前書 4章1節 到 4章16節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī頭前有講過,「教會」是一陣被揀選出來ê人組成ê信仰團契。應該是用建立信仰為主要活動ê目標。M̄-koh,因為chit種團契比一般社團koh khah單純,信徒容易體貼別人ê軟弱kah需要,因為án-ne,早期就有一kóa人設法混入教會,加入chit-ê信仰團契中,進行欺騙ê事。使徒保羅寫hō͘哥林多教會ê書信中,mā提起有kóa人自稱是「使徒」,其實就是teh欺騙信徒ê錢財,而為tio̍h beh達tio̍h欺騙ê目的,chiah-ê自稱是「使徒」ê人,甚至會kā信徒講,使徒保羅並m̄是真正「使徒」。使徒保羅因為án-ne非常受氣,kui氣講chiah-ê專門teh欺騙人ê是「超等使徒」(參考哥林多後書十一:5、12、十二:11)。

Chit-má,chia mā提起tī以弗所教會出現所講ê「假教師」欺騙信徒。使徒保羅寫這信,就是提醒提摩太注意chit種人tī教會內進行破壞信徒對信仰ê認知,一定tio̍h kā它防範。

第1到2節,開始就提起有kóa人是專門teh教會內欺騙信徒ê人,in ê「良心ná親像hō͘燒熱鐵烙死去」仝款。使徒保羅用chit句話來形容chiah-ê專門tī教會內欺騙信徒ê人,ná親像「欺騙ê靈kah邪魔ê」奴隸仝款,性命被控制à。Chit種人tī教會內,kan-taⁿ會聽從了魔鬼ê命令,卻m̄是服從上帝ê旨意。

第3到4節,chiah-ê被魔鬼控制ê人,in欺騙信徒ê內容主要有兩種:
一是禁止嫁娶。為甚麼m̄-thang嫁娶?原因mā是kah早期教會bat興起一股燒熱潮有關,認為世界末日teh beh來臨,結婚kah「性」有關係,而「性」是屬tī肉體ê,會敗壞人ê心靈。為tio̍h迎接teh beh來臨ê末日kah上帝嚴酷ê審判,保持潔淨ê身心siōng重要。因為án-ne,採取禁婚成做當時非常流行ê「禁慾主義」者ê不二法則。

二是tī生活上不時禁食。這mā是kah禁慾主義有密切關係,認為大食大lim,會敗壞心靈ê潔淨。潔淨ê心是tùi目睭看tio̍h ê「物」開始,如果tī lim食方面用siuⁿ chē ê心思,會hō͘人ê心靈受tio̍h污染。

這thang了解早期基督徒採取禁慾主義,特別是tī婚姻kah lim食ê方面,確實有受tio̍h來自猶太人ê影響。Á另外一個影響早期基督徒比較大ê,就是「重智派」(所講ê「諾斯底主義」)ê影響,chit-ê派系主張:人ê身軀kah靈魂是分開ê;靈魂是神聖而且潔淨ê,身軀是無清氣ê。靈魂只是暫時借tòa tī肉體上。因為án-ne,若是無潔淨ê生活,就會污染了靈魂ê潔淨,對死後ê靈魂影響非常大。

第5節,使徒保羅提出兩種看法:
一是上帝ê話。用siōng簡單ê一句話代表上帝ê話,就是「聖經」。因為有聖經ê記載,chiah ē-tàng明白上帝ê旨意是甚麼。耶穌基督ê譬喻中,記載tī路加福音第十六章十九到三十一節ê財主kah乞丐拉撒路,最後強調ê就是:一個人若是不讀聖經,bē明白聖經上帝ê話語,即使有死人koh活ê神跡出現tī目睭前,mā是無法度明白。

二是祈禱。祈禱是kah上帝對話。一個會祈禱ê人,就是心中有上帝ê人。M̄-koh祈禱一定tio̍h具備兩個基本ê認bat:謙卑kah真誠ê心。無謙卑ê心,祈禱就真虛假;無真誠ê心,祈禱反tńg會污穢上帝ê神聖。心中有上帝而知影謙卑ê人,就會知影節制ê重要性。因為án-ne會明白怎樣tī lim食頂面知影有所節制,mā會知影怎樣tī婚姻生活上見證信仰ê內涵。

第6節,tùi chit節開始直到第六章19節,lóng是講tio̍h一個好koh忠實ê上帝奴僕,應該有ê牧養態度。使徒保羅hō͘提摩太知影,一個好ê福音工作者,就是beh真清楚教導信徒認清真正聖經ê教示。Á正確教導信徒,mā會hō͘家己tī「靈性上長進」。

第7到8節,tùi chit節thang看tio̍h tī以弗所教會內有kóa人確實歡喜胡亂解說聖經,無好好á研究經文ê背景,不時the̍h-tio̍h聖經就開始解說,而且解說ê方式lóng是停留tī字面上ê。使徒保羅勸勉提摩太tī信仰上避免一kóa怪誕、邪講,chiah ē-tàng hō͘人得tio̍h潔淨ê心靈。Mā只有án-ne,chiah ē-tàng幫助信徒過敬虔、潔淨ê生活。使徒保羅強調,一個信徒若知怎樣過敬虔生活,就是teh訓練家己,幫助家己日益進步。Án-ne,tī靈性上自然會提升。Mā因為chit-ê緣故,就會有「今生kah來生ê ǹg望」。

甚麼是「今生kah來生ê ǹg望」?「今生」指ê就是chit-má。「來生」指ê是koh活ê性命。換句話講,一個基督徒必定清楚現今ê世界有真chē苦難,m̄-koh基督徒真清楚,正確ê信仰並m̄是hō͘咱脫離、閃避chiah-ê苦難,卻是hō͘信耶穌基督ê人得tio̍h夠額ê氣力贏過chiah-ê苦難(參考約翰福音十六:33)。基督教信仰就是hō͘信徒學會曉勇敢面對性命ê苦難。

第9到10節,chia所講ê「辛勤努力」mā有另外一種講法,是teh指「tú-tio̍h譴責」。其實兩種lóng適合tī使徒保羅kah伊ê福音同工,因為in tī傳福音ê事工上,確實真辛勤努力,m̄-koh mā不時tú-tio̍h別人ê辱罵、迫害。Tùi哥林多後書第十一章23到27節,就會發見使徒保羅遇tio̍h ê迫害非常嚴重。為tio̍h傳福音,而tú-tio̍h性命中siōng痛苦ê經歷,m̄-koh並無因為án-ne而餒志,原因就是伊並m̄是kā性命ê希望寄託tī人ê身上,卻是寄託tī永生ê上帝。

Tī chia,使徒保羅講傳道者是beh kā「ǹg望寄託tī永生ê上帝」。伊講這永生ê上帝是:
一是萬人ê救主。意思是teh指chit位創造宇宙萬物ê上帝,希望所有ê人lóng ē-tàng因為信靠耶穌基督而得tio̍h永恆ê性命。Chit位「永生ê上帝」,並m̄是只拯救某一kóa特定ê對象,而是beh拯救所有ê人,因為祂愛所有ê人。

二是信祂ê人ê救主。上帝對hiah-ê已經信靠祂ê救恩ê人,mā就是所講ê基督徒來講,救贖ê恩典絕對bē失落。因為án-ne,伊講「chit-ê話是可靠、值得完全接受ê」。

第11到12節,所謂「chiah-ê事」,指ê就是頭前所提起過ê有關真實ê真理,kah虛假ê邪講謬論。使徒保羅特別提醒提摩太不beh hō͘人看輕伊「少年」,當猶太人講一個人「少年」ê時,意思是teh指iáu未年滿四十歲。提摩太tī使徒保羅ê心目中,是看做「信仰上ê真kiáⁿ」(參考提摩太前書一:2),因為án-ne,伊ài提摩太m̄-thang hō͘人感覺家己kah-ná無長大ê人仝款。Tī chia提醒提摩太幾點thang成做信徒模樣ê事:

一是言語。這是傳達一個人ê理念重要ê媒介。因為án-ne,一個人是m̄是有內涵,就是透過語言傳達出來。

二是行為。單單靠言語並m̄是siōng好ê方式,言語往往是ē-tàng裝飾ê,卻無一定實在。設若無實際ê行動表明出來,聽ê人mā bē相信。

三是疼心。使徒保羅tī chia所用ê「愛」字,是真實ê疼,真誠無虛假ê態度。其實,這是kah頭前兩項lóng有關連。言語一定tio̍h真實,行動mā tio̍h切實。若無,lóng會成做不誠實ê記號。疼心mā是beh tùi真實開始做起,使徒保羅講「愛是聯繫一切德行ê關鍵」(參考歌羅西書三:14)。

四是信心。Chia所講ê信心有兩個層面,一是teh指對上帝有信心。二是teh指對所認bat ê信仰有堅定不疑的確信。這就需要不時訓練家己,hō͘家己tī信仰ê內涵上提升、進步。

五是純潔。這是teh指心中無邪念,無存 pháiⁿ念頭ê意思。
第13節,這是真重要ê一節經文,使徒保羅ài提摩太tī聖經研究、講道,以及教導信徒認bat聖經ê工作上多下功夫,因為基督ê教會就是用聖經ê話語為基礎。

第14到15節,使徒保羅tī羅馬書第十二章6節án-ne講:「咱tio̍h按照上帝hō͘咱ê恩惠,好好á運用無仝ê恩賜,做應該做ê事。」然後,伊提起上帝賜hō͘每一個人ê恩賜雖然lóng無lóng仝款,m̄-koh lóng thang成就傳福音ê目標。換句話講,每一個人身上所有ê恩賜,lóng是tùi上帝來賞賜,如果無好好á運用tī傳福音ê事工,chiah-ê tùi上帝來ê恩賜,就浪費à。使徒保羅koh一pái提醒提摩太tio̍h注意家己tī chit方面ê恩賜,雖然chia無說明提摩太有甚麼特殊ê恩賜,m̄-koh知影提摩太tī以哥念、路司得等地,lóng lóng受當地信徒ê o-ló,必定是tī服事ê工作上有真好ê見證。使徒保羅希望伊繼續kā chit種chiah ē-tàng發揮出來。

第16節,chit節提起本身是一個傳道者應該有ê傳福音態度,就是知影反省,hō͘家己tī言行舉止上謹慎,因為傳道者若beh成做信徒ê模樣,就一定tio̍h注意家己時刻成做信徒ê鏡子。使徒保羅mā提起一個重要ê觀念,就是傳福音m̄-nā thang幫助別人得tio̍h上帝ê救恩,mā是teh幫助家己koh khah接近上帝ê救恩。


重新查詢 專卷研經 提摩太前書系列
錯誤回報,請聯繫