帖撒羅尼迦前書 2章1節 到 2章19節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī chit章使徒保羅講tio̍h有關伊tī帖撒羅尼迦傳道ê經歷。Tī這章經文中thang看tio̍h該教會中,有人對使徒保羅kah其他同工真chē所在誹謗,伊對chiah-ê流言只做sió-khóa ê辯駁,m̄-koh伊深信帖撒羅尼迦教會ê信徒應該會明白過去ê日子裡,使徒保羅kah其他同工lóng是盡心盡力服事,而且對該教會就ná親像老父對待家己ê kiáⁿ仝款。

第1到3節,第1節kah第一章9節是有關連ê;tī第一章9節提起使徒保羅kah西拉去帖撒羅尼迦傳福音ê時chūn,in對福音ê信息有真好ê回應。Tī使徒行傳第十七章4節mā有記載,講使徒保羅kah西拉tī帖撒羅尼迦城ê事工真好,m̄-nā得tio̍h了信徒,in中間有人尚且是「希臘人kah婦女界ê領袖」。M̄-koh chit-má該教會內有kóa謠言傳出中傷in tī hia開拓ê福音事工,因為án-ne,使徒保羅tī-chia作了澄清:

	第一是「m̄是出tī幻想」,這是teh指使徒保羅teh傳講耶穌基督koh活ê信息。使徒保羅強調耶穌基督ê信息m̄-nā是真實,而且是上帝拯救ê大能(參考羅馬書一:16),伊甚至講如果耶穌基督無koh活,án-ne信仰耶穌基督chiah是「幻想」(參考哥林多前書十五:16—17)。其實使徒保羅就是親自遇tio̍h koh活ê耶穌基督,chiah會拚命四界見證。

	第二是「無不良動機」。Chia所講ê「不良動機」,指ê是人心內ê心思意念不純潔,有想beh陷害別人ê意念。使徒保羅傳上帝tī耶穌基督內面拯救ê福音,chit-ê福音乃是為tio̍h beh拯救人ê性命免tī滅亡,怎樣可能成做「不良動機」?所以伊講無「不良ê動機」(mā thang參考哥林多後書十:2)。

	第三是「m̄是想欺詐甚麼人」,chit句話mā反應了當時tī信徒中間發生ê事,就是有人假冒先知á是「使徒」ê身分,就是為tio̍h beh欺騙別人ê錢財,chit種情形tī哥林多教會發生真chē起(參考哥林多後書十一:5)。其實chiah-ê lóng是故意beh毀謗使徒保羅kah其他同工。

第4到6節,chit段話非常重要,mā講出傳道者應該有ê態度kah使命感。使徒保羅強調一個傳福音ê人,m̄是teh講求人ê o-ló,因為福音事工是上帝拯救人ê事工,是tùi上帝來ê交託,因為án-ne,tio̍h對上帝負責。福音就是上帝ê信息,上帝ê信息可能會hō͘人感受tio̍h ná親像針刺一般ê艱苦心(參考希伯來書四:12),m̄-koh無法度因為án-ne就不講、不傳。Mā無法度因為人ê o-ló就心滿意足,因為人ê o-ló可能是虛假ê,上帝則鑒察人心內ê意念。

第7到9節,這是一段非常感動人ê話語。使徒保羅表白伊為tio̍h beh傳福音,ē-sái講是毫無保留kā性命lóng獻上。伊tī第7節chia講對待帖撒羅尼迦教會ê信徒,有ná老母teh養飼家己ê kiáⁿ仝款,而tī第11節則講ná親像老父對待家己ê kiáⁿ仝款。Koh講,mā tùi chia看tio̍h使徒保羅kah同工傳福音有一個特色,就是除非有信徒甘願資助,親像腓立比教會信徒出錢出力,若無,伊就以家己ê技能(織帳棚為業)維生,工作所得夠額餬口了後就繼續傳福音ê事工。Chit件事thang tùi使徒行傳第十八章1到5節中,伊kah亞居拉kah百基拉夫婦ê故事得tio̍h證明。伊無希望因為傳福音反tńg造成眾信徒ê負擔。

第10到12節,這是一段記載對獻身傳道ê人真重要。使徒保羅kah西拉,tī傳福音ê事工上,確實真盡心、盡力,並且teh生活言行舉止中,lóng保持「純潔、公正、無thang責備」,並且這m̄是使徒保羅家己講了就算,伊hō͘帖撒羅尼迦信徒家己評斷是m̄是án-ne,同時,伊mā以上帝ê名為證。

注意chia提起ê三樣言行:
一是純潔,這是teh指分別為聖。意思是teh指kah一般人有無仝。如果以今á日ê話語來講,就是不流俗。

二是公正,意思是teh指有規律,不隨便,態度謹慎。

三是無thang責備,意思是teh指無甚麼thang引起爭端,á是hō͘大家感覺為難、無好處理ê事。

伊tī chia mā勸勉帖撒羅尼迦信徒,tio̍h用蒙上帝ê歡喜為目標。因為基督徒就是分別為聖ê人。

第13到16節,第13節是真重要ê一節經文,使徒保羅真清楚表示,伊所傳的確實是上帝ê福音,並m̄是屬tī人ê信息。因為福音是上帝ê話語,對hiah-ê想beh棄sak上帝ê人來講,聽起來是真刺耳ê。因為上帝ê話ná親像雙刃ê劍仝款利劍劍,hō͘人oh得忍受,甚至會刺透人ê骨髓(參考希伯來書四:12)。Chia mā提起帖撒羅尼迦教會kah猶大地區ê教會仝款,受tio̍h嚴厲ê迫害(參考使徒行傳八:1、十一:19、十二:1)。使徒保羅提起chiah-ê迫害基督徒ê猶太人,其實mā是殺害耶穌基督kah先知ê人,chiah-ê行為是冒犯上帝,一直teh阻止福音傳向外邦。使徒保羅講chiah-ê人ê行為kan-taⁿ會累積koh khah chē ê罪惡,有一工上帝ê「義憤」會臨到in身上。

第17到20節,這是一段鼓勵ê話。第17節ê「分離」,意思是teh指「成做孤兒」。使徒保羅kā帖撒羅尼迦教會ê信徒講,伊無法度去看in,是因為有阻礙,卻m̄是故意棄in tī無顧。使徒保羅並無說明到底是甚麼事阻礙in去看in,不過有可能是因為耶孫被掠了事阻礙了,後來為tio̍h beh避開不必要ê災害,眾信徒kā使徒保羅kah西拉護送到庇哩亞,然後koh tùi庇哩亞護送到雅典,可見當時情況ê危急(請參考使徒行傳十七:10—15)。

第19節使徒保羅koh一pái講tio̍h一個重要ê主題:主耶穌koh來。這mā是伊tī chit兩封書信重複提起ê問題,可見使徒保羅寫hō͘帖撒羅尼迦教會ê書信,主要目的就是beh kah in討論有關chit方面ê信仰認知。

	Koh講,使徒保羅o-ló帖撒羅尼迦教會乃是in工作成果ê「希望」、「喜樂」、「冠冕」,伊是teh指該教會ê信徒,tī受tio̍h迫害ê時,並無放棄信仰,mā因為對該教會存極高ê ǹg望,知影該教會thang成做傳福音真好ê基地。Chia所講ê「冠冕」一詞,並m̄是指國王頭殼頂所戴ê王冠(diadema),卻是指tī競技場上比賽得勝者頭殼頂所戴ê花冠(stephanous)。使徒保羅意思是講:當耶穌基督koh再臨到ê時chūn,伊bē空手見耶穌基督,卻是會雙手捧tio̍h tī帖撒羅尼迦教會ê福音果子呈現tī耶穌基督ê面前。該教會ê成果,等於使徒保羅等眾同工頭殼頂ê冠冕仝款ê耀眼,mā是in siōng大ê榮耀。

重新查詢 專卷研經 帖撒羅尼迦前書系列
錯誤回報,請聯繫