哥林多前書 11章2節 到 11章16節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章tùi第2節開始,直到第十四章40節止,lóng是teh討論有關聚會ê秩序問題。

Tī chit段經文中,thang分做下列段落:
第十一章2到16節,討論有關婦女teh聚會中應該tio̍h注意ê事。
第十一章17到34節,有關聖餐ê事。
第十二章,教會就是耶穌ê身軀,大家tī伊ê身軀上hō͘為肢體。
第十三章,論疼,所有ē-tàng存留落來ê,只有三樣:一是信、二是望、三是疼。M̄-koh siōng重要ê就是疼。
第十四章1到23節,講tio̍h講靈語ê事。
第十四章24到33節,teh聚會中一定tio̍h嚴守敬拜ê秩序。
第十四章34到36節,koh一pái論到婦女teh聚會中ê角色問題。 

Chit段經文講tio̍h有關婦女參加禮拜聚會ê時應該有ê禮儀。Chit對今á日真chē婦女來講,kah-ná是真奇怪ê論調。M̄-koh,如果tńg來到使徒保羅ê時代,kah哥林多地方ê景況,就會比較容易知影使徒保羅之所以án-ne強調ê原因。

第2到3節,chit章開始使徒保羅對哥林多教會信徒講o-ló 。續落來就講「丈夫是bó͘ ê頭」,chit句話mā出現tī以弗所書第五章23節。這是當時社會ê一個共識,bó͘是附屬tī丈夫,這mā是東方社會ê共同觀念。M̄-koh使徒保羅是Kā chit種社會共同價值引用到基督kah教會之間ê關係,ná親像夫妻仝款。所以伊講基督是教會ê頭,基督之上,就是上帝。

第4到9節,chit段經文提起cha-po͘人kah cha-bó͘人之間tī公共場合中穿插kah行為上ê差別;chia提起當時希臘文化影響之下ê社會,cha-po͘人蒙頭ê時,是因為厝內發生非常悲傷ê事。Á敬拜上帝是非常歡喜kah神聖ê事,表示對上帝siōng大ê敬意。所以當時ê cha-po͘人teh敬拜ê時chūn,絕對bē蒙tio̍h頭,而若是厝內有發生哀傷ê事,mā bē去參加敬拜ê禮儀。相對ê,如果是cha-bó͘人,就一定tio̍h蒙tio̍h頭。因當時ê cha-bó͘人只有妓女不蒙頭。所謂「剃光頭ê cha-bó͘人」,就是teh指hiah-ê受賣做奴隸ê cha-bó͘人。使徒保羅ê看法是:見證福音是真榮耀ê事,怎樣ē-tàng kā家己ê角色hō͘卑賤了落來?另外一方面,當時ê社會,cha-bó͘人ê地位真低,稍為自認有尊嚴ê cha-bó͘人是bē隨便暴露出伊ê身軀,in會用布將身軀包裹得真周密,tùi頭到腳,只露出一對目睭。Chit種包巾叫作「雅西瑪」(yashmak),即使tī今á日ê中東回教國家mā是án-ne,一個cha-bó͘人如果出了家門不包頭巾而且蒙tio̍h面,he是非常危險ê事,mā表示chit-ê cha-bó͘人是一個行為不檢ê cha-bó͘人。

使徒保羅會提起chit種事,真可能就是哥林多教會信徒對「自由」ê看法。是有人認為家己已經信耶穌了,性命得tio̍h耶穌ê tháu放。所以不koh受chit種傳統、風俗規定ê約束。就án-ne,in tī教會內聚會ê時,故意將蒙面ê頭巾the̍h落來。Ē-sái講是,當in kā頭巾the̍h落來後,常引起非信徒kah非眾基督徒ê議論,甚至會講基督徒ê聚會,有cha-bó͘人kah「阿弗洛狄特」神廟ê「廟妓」仝款,mā thang陪cha-po͘人睏。Án-ne,m̄-nā無達tio̍h傳福音ê目的,反tńg是傷害了耶穌ê名聲。因為哥林多城乃是當時希臘世界出名ê「放蕩」城市,如果信徒teh生活行為上無koh khah頂真,就koh khah oh得見證信仰tī生活上ê意義。

使徒保羅引用創世記第一到二章,有關上帝造人ê記事,使徒保羅只有講cha-po͘人是上帝ê形像,伊可能是將第二章上帝造人ê時先造cha-po͘人而後造cha-bó͘人ê講法,引入第一章上帝造人ê記事中。「cha-bó͘人卻是tùi cha-po͘人造ê」kah「cha-bó͘人卻是為tio̍h cha-po͘人造ê」,這兩句話是平行句,意思lóng是teh表達cha-bó͘人kah cha-po͘人之間有bē-tàng分ê關係。M̄-koh tio̍h注意ê是聖經ê作者講上帝之所以beh koh再造一個人,主要原因是為tio̍h beh「幫助」hit-ê本來被造ê人,chit點非常重要。是「幫助」,卻m̄是成做附屬品,tī認bat上chit點是非常重要ê。

第10到16節,tī chit段經文中,使徒保羅努力試beh hō͘大家知影,cha-po͘人kah cha-bó͘人之間是互相倚賴,特別是cha-po͘人kah cha-bó͘人若是teh指夫妻來講,koh khah是án-ne。彼此之間ê性命是互相循環關係,特別是二者ê性命lóng是tùi上帝來ê創造。上帝chiah是性命ê主、頭。有chit種認bat,就bē強調甚麼人比較重要à。M̄-koh使徒保羅並無忽略當時社會對基督徒ê觀感,特別是tī基督徒是少數ê社會裡,koh khah容易成做社會大眾聚焦ê對象,tī形象上koh khah需要謹慎。所以伊強調這m̄是甚麼規矩不規矩ê律法問題,卻是kah上帝之間敬拜ê禮儀,是心靈誠實á無,已經m̄是tùi外表teh探討。

重新查詢 專卷研經 哥林多前書系列
錯誤回報,請聯繫