CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
  t;a.P-l,a>w  
~yip'l]a    tAaem  vem]x  
h'v{l.v    
d'x,a  @esAy  r;[;v>w  
d'x,a  !im"y>niB  r;[;v  
`d'x,a    r;[;v  
东面


四千五百(肘)(二千二百五十公尺),

有三个门,

一为约瑟门,

一为便雅悯门,

一为但门;