CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
    pro;"   hJma'"  
(他)来到我们这里,
   a[ra"  th;n  zwvnhn  tou'  Pauvlou,  
拿走保罗的腰带
dhvsa"    tou;"  povda"    ta;"      
捆上自己的脚和手,说:
Tavde    to;  pneu'ma  to;   a&gion,  
「圣灵说这些(话):
To;n   a[ndra  ou|     hJ  zwvnh  au&th,  
有这腰带的主人,
ou&tw"  dhvsousin     I$erousalh;m      
犹太人在耶路撒冷要如此捆绑,
  paradwvsousin        
要(把他)交在外邦人手里。」

注: