CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  ajnasta;"          aujtw'n   ojnovmati   A!gabo"  
他们中有一位名叫亚迦布起来,
(韦:   )(联:   )  dia;    tou'  pneuvmato"  limo;n  megavlhn      
藉着灵预言将有大饥荒
   o&lhn  th;n    
在全世界,
 h&ti"        
这事在革老丢期间就发生了。

注: