西番雅书 1章1节 到 1章18节   背景资料  下一笔
Tī十二位先知中,有六位先知lóng有绍介in ê家谱á是有身世背景,有先知何西阿、阿摩司、弥迦、西番雅、哈该,以及撒迦利亚等,因为án-ne就容易明白ná时代ê社会景况,并且因为án-ne ē-tàng清楚知影先知言论ê主要目的。Ná亲像先知西番雅,tī册ê开始就讲伊是「约西亚做犹大王ê时代」得tio̍h上帝启示。Á犹大王约西亚是tī主前640年到609年治理国家。列王记第廿二章1节讲伊八岁ê时chūn就继承in父亲亚们被谋刣了后留落来ê王位。M̄-koh有一件事非常重要ê,he就是虽然伊只有八岁就继任为犹大ê国王,ē-sái讲是后来却被列王记作者认为伊是一位带领国家「做上主认为对ê事」ê国王(参考列王记下廿二:1),chit点真无简单。当列王记ê作者评论一个国王「做上主认为对ê事」,意思就是teh指chit-ê国王带领人民敬拜上帝,用上帝ê旨意为中心,废除国内ê偶像、神坛等chiah-ê违背上帝命令ê行为(参考列王记下十五:4、34、十八:3)。相对ê,如果评论一个国王是「做上主看做邪恶ê事」,he就是chit-ê国王欢喜盖庙,家己带头拜偶像,mā放纵人民去拜偶像(参考列王记下十五:24、28、十六:2、十七:2、廿一:2、20、廿三:32、37、廿四:9)。

约西亚是一个被列王记派ê作者认为是一个「做上主认为对ê事」ê国王,chit点就真难得。旧约历史学者约翰・布赖特(John Bright),tī伊所写ê「以色列史」(A History of Israel)chit本册里,真清楚评论约西亚是透过宗教改革来进行国家整顿和合一ê工作。布赖特认为约西亚是kā亚述ê宗教看做是一种国耻ê记号,当以色列人民teh拜亚述人所崇拜ê神明ê时,he是对全能ê耶和华上帝一种极大ê侮辱。所以为tio̍h beh hō͘国家成做tī信仰上纯洁,就一定tio̍h先铲除耶和华以外ê宗教信仰,而且铲除iáu包括kah亚述宗教信仰延伸出来ê生活风俗在内。Beh改变宗教信仰态度kah风俗,这并m̄是一件容易ê事,m̄-koh约西亚做到à。先知耶利米mā hō͘约西亚王一个真高ê评价,讲伊:「你热心tī 柏香柴ê 工作,kám 就会做王?你ê 老父kám m̄ 是mā 食,mā lim,mā 行公平kah 公义?Hit 时,伊有得tio̍h 福气。伊办理困苦kah sàn-chhiah 人ê 案件,伊就得tio̍h 福气。Án-ne kám m̄ 是bat 我?这是我—上主讲ê。(全民版)」(耶利米书廿二:15—16)

Tùi先知耶利米ê chit段话,ē-tàng看出约西亚王确实是一个真忠实tī上帝ê君王,tī伊治理犹大国期间,带领以色列人遵照申命记ê律法规定之礼仪守Pôaⁿ过节(参考申命记十六:1—8),列王记ê作者讲:「Tùi 士师治理以色列ê时,到以色列王kah 犹大列王ê 时,实在iáu 未有守亲像chit 款ê Pôaⁿ 过节。只有约西亚王十八年,tī 耶路撒冷守chit-ê Pôaⁿ 过节服事上主。(全民版)」(列王记下廿三:22—23)可见约西亚王tī以色列历史上,hō͘人看做是一位非常重要ê改革者。 

Beh做一个改革者,无论tī甚么领域lóng是真困难ê,尤其是做一个国王beh改革已经腐败至极ê社会风气,特别是tī宗教信仰上ê堕落,ná koh khah是困难重重,这m̄-nā是古代án-ne,即使tī今á日mā是án-ne。

第1节,这是一份绍介有关先知西番雅ê简单族谱。Chit份族谱看起来像似简单,m̄-koh却连续写四代,这mā是在先知文献中非常少见ê。尤其值得注意ê是最后一句「希西家王ê玄孙」。如果chit句话正确,án-ne,先知西番雅就是拥有王族ê血统。

Koh讲,tùi chit节thang看tio̍h真清楚ê历史背景,就是先知西番雅ê时代,是tī约西亚当犹大王ê时chūn;约西亚是tī主前640到609年当犹大王。Tī伊ê时代siōng值得注意ê一件事,就是清洁耶路撒冷圣殿。表面上看起来,约西亚王是teh进行宗教改革运动,其实,伊是teh进行社会改造ê工作,而就tī chit时chūn,先知西番雅出现来传达上帝ê信息。Tùi chia thang看tio̍h先知m̄-nā出现tī一个动乱不安ê世代,mā出现tī一个改造运动ê时刻,mā出现tī一个安定ê环境中。换句话讲,每一个时代lóng会有上帝ê话,每一个地方lóng有上帝信息,只要用心注意听,就会听得tio̍h。

第2到3节,真类似创世记记第六章5节所讲ê:「上主看tio̍h 人tī 地上,罪恶真大,心内所想ê 念头ta̍k 日lóng 是pháiⁿ ê。(全民版)」其实,类似chit种警告一再出现,亲像以赛亚书第廿四章1节,耶利米书第四章24到26节,何西阿书第四章3节等等。先知ê文献会出现chit种警告话语,lóng是kah当代社会ê堕落,以及弃sak上帝ê教导到非常严重之程度,chiah会引起上帝án-ne忿怒。

第4到6节,开始就真清楚讲出有关宗教信仰上ê问题,he就是上帝siōng讨厌ê行为—拜偶像。先知西番雅tī chia提起上帝beh惩罚chiah-ê拜偶像神明ê对象有四种,一是拜巴力ê人,尤其是hiah-ê迷惑人去拜巴力ê祭司;二是拜日月星辰ê人;三是hiah-ê一方面kah上帝有立约,soah koh去拜「米勒公」神明ê人;四是hiah-ê弃sak上帝ê带领ê人,chit种人ē-sái讲是心内无上帝ê人。

第7节,开始谈起重要ê词字,就是「上帝ê日子」,这mā是先知运动中非常重要ê观念,是teh表明上帝「审判ê日子快到à」。所以chia讲「tī至高ê上主面前肃静」。意思是teh指当法官beh宣告审判ê结果ê时,所有ê人lóng一定tio̍h起立(肃立)听宣判。所以tī上帝面前肃静,就是beh注意听上帝宣告审判ê结果。

续落来chit句话真奇特,讲上帝「准备牺牲」家己ê子民hō͘「仇敌掠夺」。这ná亲像先知耶利米所讲ê,上帝重新拣选巴比伦帝国皇帝尼布甲尼撒当他ê奴仆(参考耶利米书廿五:9),原因是上帝不断来差派他ê奴仆去传达信息hō͘以色列人听,m̄-koh in「lóng是m̄听,mā免chhap」(参考耶利米书廿五:3—4)。

第8到9节,chia看tio̍h先知文献siōng明显ê用词「上主讲」,众先知用chit句话来表示伊所传讲ê信息,并m̄是家己ê意思,却是上帝beh伊讲ê。

Koh讲,chia mā提起上帝beh「惩罚」ê第一个对象是「官长、王子,kah一切效法外族风俗ê人」。第二种对象是hiah-ê「以强暴、欺诈剥削弱者ê人」。在先知西番雅时代,就是tī社会中做流氓、乌道份子,若无就是hiah-ê利用权势欺压弱势者。In进入别人ê厝内搜刮人民ê财产,然后堆积tī主人ê仓库中,chit种人tī审判ê日子来到ê时,上帝绝对bē阔手、赦免in。

第10到11节,lóng提起有关耶路撒冷城ê问题。Chia讲有一个叫「鱼门」ê城门,chia因为比一般势khah低,所以siōng容易受tio̍h敌人ê攻击。所以tī chia听tio̍h真chē「痛哭」kah「哀号」ê声音,表示敌人已经攻入chit-ê城门。包括tòa tī「下城地区ê人」mā是。虽然有派驻重兵,m̄-koh á是仝款被攻陷。

第12到13节,先知西番雅警告hiah-ê做邪恶ê tāi-chì ê强暴者,伊讲上帝ê惩罚会非常彻底,ná亲像巡察ê人手「the̍h灯」挨家挨户去「搜chhōe」仝款,无论怎样bih起来,lóng无法度逃避上帝ê惩罚。Mā因为上帝ê惩罚是明察秋毫,只要是诈欺所得tio̍h ê,lóng teh-beh赔偿出来。Chia讲chit种人tòa不进家己建造ê厝,mā lim bē-tio̍h家己所kek ê美酒。这ná亲像先知阿摩司所讲ê仝款(参考阿摩司书五:11)。上帝beh hō͘ chiah-ê人ê奸巧计画落空,lóng无所得。

第14到16节,先知西番雅提起「上主ê大日子快到à」,然后,续落来讲上帝ê chit-ê「大日子」绝对m̄是好日子,却是灾难连连不断、续接teh来日子。先知西番雅用「悲惨」chit-ê词来形容上帝审判日子ê时,这「悲惨」是包括「伤心哀哭」;上帝ê「忿怒」;人民「苦难灾祸」、「摧残破坏」、「乌暗幽冥」、「愁云满布」,mā同时是战争ê军号响亮日子。Chiah-ê形容thang参考阿摩司书第五章18到20节。

第17节,提起上帝ê惩罚来临时,人会像「chheⁿ-mê人仝款摸索」,m̄知逃难ê路径怎样行,chit种警告mā出现tī申命记第廿八章28到29节中。即使tī大日时头,mā lóng看bē-tio̍h阳光,而紧接tī黑暗了后ê,就是大量ê死亡,这ē-sái讲是非常严重ê惩罚,ná亲像上帝teh带领以色列人出埃及chìn前,hō͘ in「乌暗」之灾难ê惩罚仝款(参考出埃及记十:21—22),tī黑暗ê后面,就是死亡临到(参考出埃及记第十一章)。

第18节,特别强调tī「上主受气ê日子」,这真清楚就是上帝惩罚ê时间到à。Á hit时chūn,金银财宝是无作用ê。因为上帝决定beh毁灭ê情况,就ná同在挪亚时代仝款,人心ê邪恶已经hō͘上帝伤心到极点,hō͘他决定beh「彻底消灭」世上所有ê一切。


重新查询 专卷研经 西番雅书系列
错误回报,请联系