撒迦利亚书 9章1节 到 9章17节   背景资料  上一笔  下一笔
撒迦利亚书thang分做两个部分,其一就是第一章到第八章,其二就是tùi第九章到第十四章。

Tī第一部分,lóng是kah先知撒迦利亚所看tio̍h ê八个异象有密切关系,而且chiah-ê异象lóng kah重建耶路撒冷城kah圣后面有关。先知撒迦利亚一再用所看见ê异象来鼓励回乡重建家园ê以色列人民tio̍h对上帝有信心,慈悲ê上帝会帮助in完成重建耶路撒冷城kah圣殿ê工作。M̄-koh圣殿siōng重要是敬拜上帝,而敬拜上帝就一定tio̍h用诚实ê心灵。如果无诚实ê心,即使重建好势圣殿,mā lóng无意义。先知撒迦利亚所提供ê异象里,有一件事非常有意义,就是上帝一再表示他就beh khiā起tī耶路撒冷城(参考撒迦利亚书二:10、11、八:3),kah以色列人民同在。他mā beh hō͘耶路撒冷圣殿成做万民敬拜ê中心(参考二:13、八:21—22)。

第二部分则另外一个主题,这部分主要讲tio̍h有关未来会发生ê事,kah头前谈起有关建造耶路撒冷城kah圣殿ê事大无相仝。Tī chiah-ê未来会发生ê事中,强调拯救者(弥赛亚)会来临。Chit种信息在先知文献中thang讲是一个主流思想,特别是tī主前第八世纪北国以色列亡国了后,chit种思想ta̍k年加强,而tī主前第六世纪南国犹大灭亡了后,koh khah强化chit-ê信息。Thang án-ne了解:谈起拯救者来临,附带ê就是「上帝ê日子」来到,chit-ê「上帝ê日子」bē是轻松、无事ê日子,却是上帝审判ê时刻。Hit时,上帝beh审判hiah-ê背离他旨意ê子民,mā会为受tio̍h冤屈者伸冤。

Tī chit第二部分中有一个真大ê特色,就是除了tī第十四章20节外,lóng无koh出现关于耶路撒冷圣殿ê事,m̄-koh一再出现有关chit种「耶和华ê日子」,á是「上主ê日子」、「hit日子」等,总共出现chē kah十八次,这teh表明ê意义,就是上帝一定会来审判chit-ê世界。先知会án-ne讲,就是希望所有ê上帝子民注意,赶紧悔改归向上帝,这是最后ê机会。

第九章kah第十章lóng是用诗歌ê型态写出来ê,伊ē-sái讲是一位诗人先知,kah以赛亚、耶利米、约珥、俄巴底亚、那鸿、哈巴谷等先知仝款。

第1节,提起上帝beh惩罚ê对象,包括「哈得拉」kah「大马士革」chit两个地方。「哈得拉」的确实地点已无法度确认,只有ê资料是tī第2节所提起ê tī「哈马」附近。Á「大马士革」是叙利亚ê首都。M̄-koh,另有学者认为,既然kā chit两个城市pái做伙,而且黎巴嫩tī旧约圣经早期时代lóng是用「亚兰国」chit-ê名称。所以有可能就是teh指叙利亚。

Chit节已经teh宣告一个重要信息:m̄是只有以色列chiah是属tī上帝ê,叙利亚mā是。Chit-ê意思就是所有世界上ê国家lóng是属tī上帝ê,是上帝teh管理。因为án-ne上帝ài beh进行审判ê时,m̄-nā会审判以色列人民,连叙利亚人mā逃bē过。上帝审判ê对象包括所有ê族群lóng在内。
第2到4节,chia提起两个咱非常熟悉ê城市,就是泰尔、西顿。Chit两个城市tī旧约圣经时代ē-sái讲是非常繁荣ê城市,是属tī腓尼基人ê城市,lóng是海口城市。因为án-ne chia讲此二城市m̄-nā是个非常富裕ê城市,而且tī国防军事mā真强,人民lóng真精明、干练(参考以西结书廿八:4—5)。因为án-ne,in常bē记得家己是人,往往kā家己当做神明仝款。所以当上帝ê审判来临ê时,会kā in所有ê chiah-ê lóng「the̍h走」,并且「烧毁」in ê城。

第5到8节,chit段经文提起「亚实基伦」、「迦萨」、「以革伦」等,chiah-ê城市lóng是非利士人ê。非利士人tī旧约圣经时代ē-sái讲是非常强猛ê族群,一直是用色列人民siōng难相处ê对象。M̄-koh chit-má,上帝koh摧毁in,m̄-koh会有「残存ê人」,chiah-ê人mā lóng tio̍h成做上帝ê「子民」。Chia提起「混杂ê种族」chit-ê句话,这是teh指亡国了后ê国家、城市,居民会因为为统治者为tio̍h beh好管理,会kā chit城市ê居民强制移居到别ê城市去,然后kā其他城市ê人移居过来,hō͘无仝族群者变成「混杂」相居。Án-ne,居民会因为为种族语言ê差别而bē联合起来对抗统治者。

另外,上帝beh改变in,hō͘ in「无koh食带血ê肉,á是其他thang憎ê食物」,表示kah上帝拣选ê以色列子民「耶布斯人仝款」,即使外族人mā会因为为tī上帝统治之下,lóng成做仝款圣洁ê族群,lóng用上帝做中心。Mā因为tī上帝看守、庇护之下,耶路撒冷已经成做一个无敌人敢来侵犯ê所在,mā bē有暴戾ê统治者出现,因为大家知影上帝是公义ê,他绝对不许可有人欺压他ê子民。

第9节,tī chia并无指明chit位to̍h是将来临ê「君王」是什么人?m̄-koh ná亲像头前已经叙述过ê,上帝beh亲自来到耶路撒冷城,而且beh khiā起tī hit-ê城中。

Chit节被福音书作者采用来形容耶稣基督tī最后一礼拜骑驴á进入耶路撒冷城,人民沿路欢呼ê情景(参考约翰福音十二:12—15)。

第10节,chit节thang参考弥迦书第四章3到4节。Tī上帝统治ê国度里,是一个「和平」,无战争ê所在。

第11到12节,谈起上帝kah以色列人民立约ê关系。「牲祭ê血印证ê约」,chit句话需要tùi出埃及记第廿四章5到8节来了解;当时摩西带领以色列人民kah上帝立约,tī立约ê仪式中,伊用cheng-seⁿ ê血泼洒tī人民ê身上,而所有ê以色列人民lóng讲:「上主所吩咐一切ê命令,阮愿意顺从遵行。」因为án-ne,上帝beh kā chiah-ê四散ê以色列子民带tńg来,而且beh chhōa in tńg来到有「堡垒」ê所在。

第13节,chit节kah第10节tú好颠倒;chia提起上帝beh使用犹大、以色列,ná亲像强大ê武器仝款,kā in tùi统治in ê「希腊」帝国手中抢救出来。而且人人lóng成做善用武器ê骁勇善战之士。

第14节,chit节thang参考诗篇第廿九篇。诗人诗歌中就真清楚表达上帝ê出现,声音会「震撼旷野」,mā会「动摇荒漠」,甚至连香柏树lóng会被震断,原因是上帝ê「声音大有能力」。Kā诗人ê诗歌用tī chia来形容上帝ê显现,就是án-ne伟大,有威严。

第15节,有上帝同在ê子民kah仇对敌抗ê时chūn lóng m̄免惊惶,mā bē失去庇护,反却是会如勇士般ê能力「消灭仇敌」。Chit节ê最后一阵诗歌,就是用以色列人民献祭ê时ê情景来描述in得tio̍h kah仇敌之间ê战争。因为上帝已经赦免了以色列人民ê罪,所以in得tio̍h上帝ê帮助而得tio̍h战争,hō͘仇敌ê血涌流就ná亲像in宰杀cheng-seⁿ献祭tī祭坛上仝款。

第16到17节,真清楚ê表示上帝就是用色列人民ê牧者,牧者必定会保护他ê羊群。因为上帝就是好ê顾羊人(参考以西结书三十四:11—16)。

最后,先知撒迦利亚带hō͘以色列人民ê一个期待,就是有上帝同在ê所在,会ná亲像生活tī一个安逸、无忧ê环境中。In m̄免koh再担心会有饥荒ê苦难出现,却是大家lóng thang食饱像「少年强壮」、「少女健美」仝款ê美好。

重新查询 专卷研经 撒迦利亚书系列
错误回报,请联系