撒迦利亚书 7章1节 到 7章14节   背景资料  上一笔  下一笔
无论甚么宗教信仰,基本上lóng有一个前提:tio̍h绝对诚实。因为án-ne chiah ē-tàng表明家己所信ê神是真实ê。Chit-ê条件无论tī甚么宗教信仰上一定是siōng基本ê。如果kā宗教信仰当做一种装饰、好看、应景,甚至是欺骗ê工具,chit种信仰m̄-nā对家己无好处,颠倒ê,这是teh侮辱家己所敬拜ê神,一点帮助mā无。M̄-nā án-ne,若是iáu带别人同齐拜chit种虚假之神,就等于是teh陷害别人仝款。所以心地纯洁,无虚假ê心思意念者,chiah是敬拜上帝ê第一步,chit点mā是我一再提过ê。因为上帝鉴察人ê心内,却m̄是看人ê外表。

第七章就是开始teh谈怎样kā上帝ê旨意落实在生活ê方式。

第1节,chia讲时间是上帝启示先知撒迦利亚ê时间是「大流士做皇帝ê第四年九月」,chia特别说明是「基斯流月四日」,chit-ê时间是希伯来人年历ê九月,mā是tī主前518年12月7日。若是kā chit节对照第一章7节提起先知撒迦利亚连续看tio̍h异象ê时间,就会发见he是大流士当波斯皇帝ê第二年,而chit-má是第四年,换句话讲,就是tī看见异象了后ê两年。

第2节,chia提起「伯特利人已经派沙利色、利坚・米勒,kah in ê随从」到「圣殿去」,这teh表明耶路撒冷圣殿已经建造完成。Koh讲,chiah-ê人除了祈求上帝赐福之外,主要是来请求先知撒迦利亚kah祭司询问上帝一个问题:若无beh koh再「像多年来仝款tī第五月禁食,为圣殿被毁ê事哀伤」?原因是过去禁食是记念圣殿被烧毁,而chit-má耶路撒冷圣殿已经重建好势,iáu需要继续禁食mah?

第4到6节,chit段经文是先知撒迦利亚tńg来覆in上帝hō͘ in ê启示。

Chia提起in过去有长到「七十年」久为圣殿ê被毁禁食祈祷,这是每年ê五月。现tī chia提起「七月」,是因为当巴比伦灭亡犹大了后,差派基大利当犹大地区ê总督,结果犹太人刣手kā基大利杀害,同时被杀害ê人iáu包括巴比伦人。为tio̍h án-ne,引起巴比伦皇帝非常忿怒,展开强力ê镇压,死伤koh khah chē。M̄-koh in是为tio̍h beh记念基大利ê死而禁食。现tī上帝ê回答真清楚,直接指出过去七十年期间,虽然in teh为tio̍h耶路撒冷圣殿被毁坏kah犹大总督基大利事件禁食,m̄-koh上帝认为in lóng m̄是「为tio̍h尊敬」上帝而禁食。Á「in食,in lim lóng是为tio̍h满足in家己」ê口腹之欲而已。

第7节,thang对照第14节。Chia指出过去bat繁荣过ê耶路撒冷城,而第14节soah讲出后来hit-ê城变做废墟ê实况。

Thang án-ne了解,先知撒迦利亚beh kā chiah-ê犹太人讲ê是:禁食koh怎样?禁bē-tiâu食koh怎样?重要ê并m̄是teh禁食,却是teh听从上帝ê话。若是不听从上帝ê话,禁食,就只是一种宗教礼仪而已。M̄-koh若是真实听从上帝ê话,遵照上帝ê话去行,就算无禁食,mā会得tio̍h上帝ê赐福。

第8到10节,先知撒迦利亚kā in讲上帝所喜爱ê事,并m̄是禁食,却是ài in真正kā上帝ê疼铺陈出来,实践tī in ê生活环境中。Chia提起上帝所喜爱in去做ê事:

一是beh「秉公行义」。Chit句话ê意思就是beh照公义ê准则去做tāi-chì。

二是beh「以慈爱怜悯相待」。Chia ê慈爱怜悯,希伯来文是「hesed」,表示一种真实ê心,却m̄是应付ê态度。对待别人tio̍h真诚,并且用真实ê疼来对待别人。Koh khah重要ê是chit-ê词含有「约」ê意义tī其中。换句话讲,对人忠诚,对所托付ê事用真心ê态度去执行。

三是「bē-tàng欺负寡妇、孤儿、外侨,á是sàn-chhiah ê人」。其实chiah-ê规定tī以色列人民tú出埃及ê时chūn,摩西ê律法就已经非常清楚订定出来à(参考出埃及记廿二:21—24,申命记廿四:19—22)

四是「bē-tàng存心加害别人」。Chit句话指ê就是bē-tàng杀害无辜ê人。因为这是上帝siōng无法度容忍ê事(参考列王记下廿四:4)。

第11到14节,chit段经文mā是先知撒迦利亚传达上帝ê信息hō͘ chiah-ê人,chiah-ê信息是tùi历史ê回顾讲起。Chia清楚指出以色列人民siōng大ê错误,就是「m̄肯听从」上帝ê话,in「塞tòa耳á」,「in ê心kah石头仝款硬」,表示根本就m̄听上帝奴仆先知所传ê信息。Chit种历史在先知耶利米ê信息中一再出现(参考耶米册十六:11—12、十七:23、廿五:4、廿六:5)。因为án-ne,所用上帝就无koh回应in ê「祈祷」(参考以赛亚书一:15)。这mā是in会落魄到落尾被「卷行」,「tòa tī生份ê外国」,故乡变成「荒凉,人烟绝迹ê所在」ê原因。

重新查询 专卷研经 撒迦利亚书系列
错误回报,请联系