撒迦利亚书 13章1节 到 13章9节   背景资料  上一笔  下一笔
Tī先知作品中会发见欢喜用「上帝ê日子」(á是用「tī hit日」、「hit日」)chit种句型来表达一个重要ê信息:上帝审判日子to̍h是将来临。Á这teh表示两个基本要义:一是上帝审判ê时刻已经来到,而chit-ê时刻mā是所讲末日ê来临。二是teh指上帝拯救ê日子已经来到á是得拯救。无论是上帝ê审判,á是上帝ê拯救,chit两种意义是分bē开ê。因为有上帝ê审判,chiah会听tio̍h被严厉审判者传出呼喊拯救、赦免ê凄惨声音,mā因为审判ê日子临到,看tio̍h有人因为听从上帝怜悯ê声音,知影已经得tio̍h上帝ê赦免、拯救、伸冤,就án-ne高声传出欢喜、感谢ê o-ló歌声。这就是tī上帝审判ê日子来临ê时,所显示出来两种极大无仝ê景象。

先知撒迦利亚tī chit章附加了一个重要信息:呼吁民众tio̍h赶紧悔改认罪,承认上帝就是拯救in ê主宰。Koh讲,在先知撒迦利亚ê信息中,非常重要ê一点就是:上帝ê审判m̄-nā是Tī一般人民身上,koh khah重要ê,chit种审判mā tī上帝ê奴仆众先知身上。原因是有kóa先知根本就是无尽到应该尽ê责任,á是虚假ê先知。换句话讲,上帝ê审判对tī无忠实ê奴仆mā会hō͘ in严厉ê打击,这真清楚teh说明一件事:当上帝ê审判来临ê时,绝对无任何一个人ē-tàng避免,mā无人ē-tàng得tio̍h特权而闪过上帝ê审判。

第1节,「tī hit工」ê词tī本章第一pái出现。
Chia讲上帝为以色列人民「开一个泉源,kā in ê罪恶kah污秽洗荡清气」,这是非常大ê恩典,表示beh赦免他ê子民ê罪恶。原因就是tī第十二章12到14节真清楚记载讲,以色列人民lóng tī为in所犯ê过错哀伤、痛悔。所以上帝会因in真实认罪ê态度,hō͘ in完全ê赦免。先知以西结mā有chit种信息(参考以西结书三十六:25)。

这「泉源」意思是teh指「井」、「喷水池」。「罪恶」,tī希伯来文是teh指「nidda」,意思是teh指tī性行为上不清气。原来圣经ê作者欢喜用夫妻ê关系来比并为上帝kah以色列人民之间ê关系,上帝就是用色列人民ê丈夫;以色列人民就是上帝ê bó͘。所以夫妻之间ê性关系应该是真洁净、忠实ê,bē-tàng kah丈夫以外ê cha-po͘人相处有性行为,若无,就是一种lah-sap,犯淫乱罪ê行为。所以这真清楚讲出上帝beh kā以色列人民去拜偶像,看做ná亲像bó͘去kah别ê cha-po͘人苟kah,这就是一种淫乱、不清气ê性行为。上帝讲beh Kā chit种拜偶像ê事全部清除,hō͘ in知影he是lah-sap、无清气ê行为。

第2节,chit章第二pái出现「tī hit工」。Chit节传出一个真重要ê信息,就是拜偶像kah假先知是仝款ê罪,上帝lóng tio̍h kā它除灭殆尽。所讲「自称做先知ê人」,表示m̄是出tī上帝拣选。上帝无启示他ê信息hō͘ chit种人(参考耶利米书十四:14)。

第3节,chia特别提起连当父母ê,mā bē-tàng许可kiáⁿ儿假冒先知。若是kiáⁿ儿m̄听,当父母ê,为tio̍h kui个族群ê安全起见beh警告子女,án-ne chiah ē-tàng符合摩西律法ê规定(参考申命记十三:6—11)。

第4节,「tī hit工」,这是第三pái。先知撒迦利亚指出真实ê先知m̄是靠外表「穿粗毛衣」(参考马可福音一:6)就ē-tàng表明家己是先知。Á先知耶利米指出,先知ê真á无,iáu koh-khah tio̍h看in所传ê信息有无实现(参考耶利米书廿八:9)。

第5节,「我m̄是先知;我是作穑人」,chit句话bat出现在先知阿摩司身上,原因是当时伯特利ê祭司亚玛谢指责伊讲国王耶罗波安无欢喜听ê话。先知阿摩司真受气,伊回答祭司亚玛谢讲家己是作穑人,m̄-koh hō͘上帝呼召出来传信息(参考阿摩司书七:14—15)。

第6节,先知撒迦利亚指出,过去有kóa人为tio̍h hō͘人认为伊ê身上有上帝特别hō͘ in ê力量,所以就kā家己ê身躯伤害到流血,这为tio̍h beh取信别人认为in真正是先知chiah有能力án-ne做(参考列王记上十八:28),m̄-koh无甚么作用,因为假先知只有ē-tàng伤害家己ê身躯,对tī传达上帝ê信息是一点作用mā无。

所以chit节ē-sái讲是真讽刺ê teh说明,当上帝审判来临ê时,过去chiah-ê因为扮演假先知ê人,in身上ê记号原本就是teh扮演假先知时代所伤害ê,chit-má则tī上帝审判面前,in就beh掩盖(khàm)chiah-ê伤痕,m̄敢koh再hō͘人知影in过去bat扮演假先知,而会解释讲hiah-ê伤痕是tī朋友ê厝里无小心跋倒,á是teh争吵ê时受伤ê。

第7节,这是上帝ê宣告,上帝讲他许可攻击者用「刀剑」杀害他ê奴仆,mā就是hiah-ê忠心ê顾羊人。Tùi以赛亚书第五十三章10节thang看出上帝愿意hō͘他ê奴仆「挨phah受苦」,为tio̍h beh实现他拯救ê计画。换句话讲,上帝并无会平白牺牲他ê奴仆,却是藉tio̍h牺牲奴仆ê性命,来拯救koh khah chē ê性命。

第8节,「三分之二ê人死亡」,这确实是一个庞(pâng)大ê数目。表示上帝ê审判绝对不轻。

第9节,chhun落来ê是「三分之一」,mā就是所讲ê「残存ê子民」。M̄-koh chiah-ê á是仝款beh经过「试验」,而且是像「试验金子」仝款,chiah ē-tàng hō͘伊jú来jú「纯净」。Ná亲像箴言作者有chit种话讲:「鼎是beh 锻链银,炉是beh 锻链金,独独上主是teh 锻链人ê 心。(全民版)」(箴言十七:3)chit种用炉火锻炼金银等贵重金属,用来譬喻上帝考验他ê子民(参考以赛亚书一:25,耶利米书六:27)。

「In是我ê子民;我是in ê上帝」,chit种句话用来表明上帝kah他拣选ê子民之间有立约ê关系(参考出埃及记廿九:45,利未记廿六:45,撒母耳记下七:24,历代志上十七:22,耶利米书七:23、十一:4、廿四:7、三十:21、三十一:33、三十二:38,以西结书十一:20、十四:11、三十四:24、三十七:23、27,撒迦利亚书八:8)。Chit种约是一种性命ê约,mā是永远ê约。

重新查询 专卷研经 撒迦利亚书系列
错误回报,请联系