撒迦利亚书 12章1节 到 12章14节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi chit章到第十四章,tī chit三章中,lóng是teh说明一个真重要ê主题—上帝审判ê时刻来临。其实这mā第九到十一章经文ê主要内容。

Tī chit最后一段落中,一再看见「tī hit工」chit-ê词出现tī这三章经文中。如果详细查考,就会发见chit-ê词tī kui本撒迦利亚书十四章中,共出现廿一pái,m̄-koh tī最后chit短短三章经文中却是用了chē kah十七pái(参考十二:3、4、6、8、9、11、十三:1、2、4、十四:4、6、7、8、9、13、20、21,tī中文《和合本》ê第十四章之7、9两节lóng有「hit日」,原希伯来文mā有),可见先知撒迦利亚beh传达有关上帝tī末日审判ê信息非常强烈。

其实,chit种用词tī旧约其他先知ê文献中mā不时使用,特别ê是在先知以赛亚ê作品中就出现总共三十八次ê chē,而在先知耶利米ê作品内面mā有用chē kah二十pái,先知以西结ê册中mā有七pái,而先知阿摩司用了六pái,先知弥迦则了五次,先知西番雅mā是用五次,先知何西阿kah约珥是各用三pái,先知俄巴底亚kah哈该则各用一pái。Kui个旧约圣经tùi先知以赛亚到玛拉基,众先知总共用chit-ê词就chē kah一百一十二次。这mā就是tī头前已经有讲过ê,先知运动ê信息有一个特色,就是提醒大家tio̍h注意,上帝审判ê日子to̍h是将来临,一定会谨慎,而且beh掠tiâu chit-ê最后ê机会,赶紧悔改归向上帝。Á chit种信息在先知撒迦利亚书中显得koh khah明确。

第1节,thang参考以赛亚书第四十二章5节。

先知撒迦利亚beh传达上帝审判ê主权ê时,事(tāi)先特别提起讲kui个宇宙万物lóng是上帝所创造ê,表明上帝对kui个宇宙万物lóng有主权,chit点一定tio̍h非常清楚。

第2节,「酒」,这是先知文献中一再强调上帝会用「烈酒」hō͘ lim ê人,行bē稳、「摇摇晃晃」,终其尾倒落去,用chit种方式来表示上帝ê惩罚(参考五十一:17,耶利米书廿五:15—29)。Chia讲所有想beh攻击耶路撒冷ê国家,lóng kā ná亲像lim醉酒ê人仝款,会倒落去。

第3节,是chit章第一个「tī hit工」ê上帝之日。有上帝同在ê「hit一工」,任何外来ê力量lóng无够额来撼动有上帝同在ê所在。

Chit节讲上帝beh hō͘耶路撒冷ná亲像「一块沉重ê石头」,hō͘ hiah-ê想beh动chit块大石头ê人,m̄-nā搬移bē振动,反tńg因为想beh搬动受伤。

第4节,是第二个「tī hit工」ê上帝之日。只要上帝出手,敌人ê骑士会「发疯」,敌人ê战马「受惊」而且「chheⁿ-mê」,m̄知方向tī tó位。因为上帝「ài beh看顾犹大人民」。

第5节,「hit时」,这是teh指「tī hit工」ê意思。所有被庇护ê犹大人民lóng会同声歌颂上帝,in o-ló上帝赏赐kā in赐福力量。因为in清楚知影并m̄是家己军队ê武力ē-tàng击退敌人,却是因为有上帝ê同在kah帮助。

第6节,是第三个「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝ê日子里,咱人thang看tio̍h一个非常特别ê景象,就是ná亲像星火燎原ê日子来到。Chit节讲出kui个以色列民族ê全体胜利。

圣经中不时用「火」来表示两种意义,其一表示上帝ê惩罚。其二表示洁净(参考以赛亚书六:5、7)。

Chia讲犹大亲像树林中ê大火beh「烧毁左右邻国」,这意思真清楚,就是beh严厉打击左右邻国、族群。过去犹大是hō͘左右邻国攻击ê对象,chit-má则反过来回击,这mā说明了上帝开始采取报应ê动作。

第7节,chit节主要是teh强调上帝ê拯救bē只降临在大卫ê kiáⁿ孙中,却是会临到所有ê以色列人民,就是上帝全部ê选民身上。因为犹大所代表ê就是全体以色列人民,这是tī主前第六世纪末期tùi巴比伦回乡了后,犹大家族就是teh代表全体以色列子民ê意思。

第8节,是第四个「tī hit工」ê上帝之日。Tī上帝日子ê「hit一工」,情况会完全改变,因为有上帝同在,软弱ê人会变成siōng有力量ê人。

Chit节讲出上帝对大卫家族特别ê疼。Tī第7节讲上帝beh拯救所有以色列人民,chit-má koh khah进一步讲大卫ê kiáⁿ孙会出现好ê领导者,这领导者会亲像上帝ê「天使」仝款,带领以色列人民重新tńg来到上帝ê救恩中。而且tī chiah-ê回乡tńg来重建家园ê以色列人民中间,即使是「siōng软弱ê,mā会像大卫hit种坚强」,原因就是有上帝teh带领。

第9节,是第五个「tī hit工」ê上帝之日。先知撒迦利亚讲「tī hit工」,上帝beh亲自介入防卫耶路撒冷安全ê工作,绝对不许可有任何外国入侵ê力量来损害耶路撒冷。

第10节,chia谈起上帝beh kā伊ê「灵」灌ak、充满tī耶路撒冷ê居民kah大卫ê后代。因为有上帝ê灵同在,就表示chit-ê人á是族群,就是上帝所喜爱ê对象。

第10节下半句真oh理解,有人解释讲先知撒迦利亚tī chia已经预言耶稣基督会受难ê事。M̄-koh mā thang án-ne理解:tī上帝审判ê日子来临chìn前,总会有发生真chē上帝忠实ê奴仆受难之事件,而当上帝进行审判ê时,就会kā chiah-ê受难奴仆ê名一一提出来做审判ê根据,chit时chūn,大家chiah会捶心哀叹kah哀伤,而且chit种哀伤ê痛切,就ná亲像丧失大kiáⁿ仝款ê悲惨。

第11节,是第六个「tī hit工」ê上帝之日。原本是欢乐ê城市,chit-má却因为审判日子来临,发见过去所杀害ê上帝奴仆kā成做in违背上帝旨意ê证人。

Chia讲耶路撒冷会像「米吉多平原」,chit-ê地方是古老战场,tī巴勒斯坦ê中部地方。圣经时代,chit-ê所在不时有战争发生(参考士师记五:19—21,列王记下九:21—29、廿三:28—30)。

「哈达・临门」chit-ê名有两个可能,其一是teh指一个所在ê名,真可能就是teh指tī米吉多平原附近ê所在。其二是teh指一个神明ê名,这神明真可能就是古巴比伦ê「塔模斯」神ê名,chit-ê神是一个繁殖之神,tī每年ê宗教礼仪中,就有为这神明啼哭ê项目,而chit点mā to̍h是先知以西结所严厉谴责ê行为(参考以西结书八:14)。

第12到14节,chit三节经文中lóng是提起哀伤m̄-nā是停留tī耶路撒冷城内而已,却是向外扩展蔓延。换句话讲,哀伤已经蔓延到每一个家族,为甚么会án-ne?原因就是上帝审判ê来临,每一个人lóng ài面对tio̍h上帝奴仆做证指控ê惩罚。

值得注意ê是tī chia只提起四个家族,包括「大卫」、「拿单」、「利未」kah「示每」等。Tī撒母耳记下第五章14节,拿单就是大卫ê kiáⁿ儿;示每则利未ê kiáⁿ儿革顺ê第二kiáⁿ(参考出埃及记六:17)。利未是属tī祭司体系,而大卫则政治王朝。Tī古代社会,政治王朝kah祭司体系ē-sái讲是一个国家、社会ê主要领导阶层。先知撒迦利亚用chit种句型来表示kui个社会,上到领导阶层、下到一般家族,以及所有其他家族,lóng kā为chit件无应该有ê罪恶行为哀伤。Mā thang讲,由领导阶层ê出来,带领kui个社会进行忏悔、认罪ê行动,chiah是圣经作者所khah强调ê信息,mā是上帝所期待看tio̍h ê景象。因为只有忧伤、痛悔ê心chiah会得tio̍h上帝ê赦免、怜悯(参考诗篇五十一:17)。

重新查询 专卷研经 撒迦利亚书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net