启示录 3章14节 到 3章22节   背景资料  上一笔  下一笔
这是最后写hō͘七间教会ê最后一封phoe,mā是第七封,是写hō͘老底嘉教会ê信。这mā是一封责备ê信,因为老底嘉教会tī上帝眼中,真ná亲像一间真「无性命力」(无冷无烧)、而且「jōa-ni̍h-á悲惨可怜」ê教会。「老底嘉教会」chit位词后来mā变成一特有ê意思,是teh形容一间无活力ê教会。Á是讲beh形容一间教会无活动力,无任何事工thang讲ê时,就会讲这是一间「老底嘉教会」。

第14节,「老底嘉」城,这是tī主前第三世纪中叶,叙利亚王安提阿哥二世(261~246B.C)建造ê,为tio̍h是beh记念伊ê bó͘老底丝(Laodice),伊特别kā chit-ê城市号名「老底嘉」。Chit座城设tī莱卡斯(Lycus)河ê附近,距离非拉铁非东南方大约有六十五公里ê所在,是一个交通中心,mā是一个商业城市,ē-sái讲是小亚细亚siōng富裕ê商业lóng会城市。素以纺织业出名hia迩,特别是当地ê毛料色泽乌乌光泽,羊毛地毯品质甚佳,mā有医学院,致使hit-ê城mā同时是小亚细亚ê医疗中心,医疗水准非常高,特别是目药膏远近驰名。Chit-ê城ê犹太人真chē,大约有七千gōa cha-po͘人。若是koh加上妇女、gín-á,犹太人ê数目就koh khah chē出kúi-nā倍à。因为án-ne,hit-ê城特别允准犹太人thang保有家己ê犹太教信仰。

主后61年,hit-ê城因为受tio̍h强大地动摧毁,当时罗马皇帝尼禄原本想beh支助重建ê经费,m̄-koh hit-ê城ê人民拒绝接受罗马皇帝尼禄ê好意,原因是hit-ê城因为商业兴盛,经济能力甚强,不过mā有人认为he是kah hit-ê城犹太人人数真chē有关。因犹太人差不多lóng是经商,koh tī商业上控管经济影响力非常大,chiah-ê犹太人对尼禄皇帝无好感,in用拒绝接受补助chit种方式来减少罗马帝国政府对hit-ê城ê干涉。

老底嘉是kah歌罗西、希拉坡里chit两个城隔河相看,chit三个城市tú好形成一个大ê都会区域。Chit三间教会真有可能lóng是由以巴弗所创设ê(参考歌罗西书四:12—13)。使徒保罗teh写hō͘歌罗西教会ê书信中,mā交带beh kā该书信转交hō͘老底嘉教会信徒看,mā同时ài歌罗西教会信徒阅读伊写hō͘老底嘉教会ê书信(参考歌罗西书四:16)。可惜ê是,使徒保罗写hō͘老底嘉教会ê书信,chit-má已经chhōe bē-tio̍h。Hit-ê教会ê信徒lóng是tī宁法chit位姊妹ê厝聚会。目前hit-ê教会已无koh存在,可能就是kah hit-ê教会「不冷不烧热」有关系。

Chit张phoe所提起ê内容,lóng是责备ê话,无任何o-ló ê言词,ē-sái讲是七封phoe中,siōng严苛ê一封,比起tī前一讲所提起写hō͘撒狄教会ê书信iáu koh khah严厉。这可能是kah hit-ê教会ê信徒因为生活太富裕而陷入堕落ê中间有关。

Chit节讲见证老底嘉教会之败坏者,乃是一位「阿们」、「忠实可靠」、上帝创造之根源者。所谓「阿们」,意思是teh指心中所想ê lóng是「真实ê」。

「上帝创造之根源」,chit句话thang参考约翰福音第一章1到4节;歌罗西书第一章15到17节;希伯来书第一章2节等等,chiah-ê经文lóng说明耶稣基督就是一切性命ê根本。离开耶稣基督,人ê性命就会lian去、死去。

第15到16节,「不冷不烧热」,这是teh指老底嘉教会呈现出来ê信仰状态。Chit种态度ê特徵就是认为信仰并m̄是in性命siōng重要ê事,thang有thang无,kah-ná是性命中ê身外ê物,无一定tio̍h拥有。Koh讲,作者用「不冷不烧热」chit-ê形容词来描述,真可能是kah当地ê地理环境有关;就是tī老底嘉城附近有温泉,chiah-ê温泉ê水流经一片广大平原了后来到老底嘉城ê时,已经无亲像tú涌冒出来ê温泉水hit种热phut-phut ê,却是温温ê。Á继续落去流到歌罗西城ê时,原本热phut-phut ê温泉水,已经变成冷泉水。因为án-ne tī当地流行tio̍h一句话:「烧热温泉有疗效作用,冷泉水hō͘人精神饱足,只有温温ê泉水,hō͘人倒尽胃口。」chit句话tú好反应出chit节所讲ê「我倒愿意你á是冷á是烧热」ê意思。因为无论是烧热á是冰冷ê温泉水,lóng是对身躯有疗效kah提神作用。只有不冷不烧热ê温泉chiah会hō͘人无甚么感觉,对身躯ê健康mā无甚么帮助。

Chia讲beh tùi嘴中kā老底嘉教会「吐出」来,是因为温泉ê水硫磺气味chiok厚、水质混浊,无法度lim下口,因为án-ne,当地ê人ài用之来做催吐剂ê路用。因为án-ne tī第16节作者特别强调讲ài kā chit间「无冷无烧」ê老底嘉教会「吐」出去,意思就是放弃,无koh珍惜,mā thang表示讨厌ê意思。

第17节,「富足宽裕、lóng无缺乏」,tú好kah「sàn-chhiah、失明、koh赤身露体」呈现明显对比。Kā chit节对照示每拿教会ê「患难kah sàn-chhiah」tú好是颠倒;tī示每拿教会,信徒因为tú-tio̍h迫害而成做「患难kah sàn-chhiah」ê状态,m̄-koh tī审判者上帝ê眼中却是「富足ê」(参考二:9)。M̄-koh tī老底嘉教会,表面上看起来是「富足宽裕、lóng无缺乏」,其实,这只是好看而已,并无实质ê内涵thang讲。因为án-ne作者讲tī审判者上帝ê眼中,hit-ê教会是「sàn-chhiah、失明,koh赤身露体」。这mā讲出老底嘉教会ê信徒确实真有钱,m̄-koh却无真实ê信仰。

「失明」,原来老底嘉城是一个医药真发达ê城市,它ê特色就是目药水真出名。原本目药水是beh帮助人目睭明亮ê,m̄-koh chit-má却是失明ê,这表示hit-ê教会ê信徒已经被世间ê物欲hō͘迷惑了心灵,离开信仰ê道路,á是对信仰ê热心、坚持已经消失à。

而「赤身露体」,chit-ê词原本ê意思是teh指「见笑」(参考创世记二:25)。Tī chia表示hit-ê教会已经到à hō͘人看tio̍h就会感觉见笑、作呕ê凄惨样式。

第18节,老底嘉城siōng出名ê三件物件:一是钱财(拥有银行业,表示经济活动力甚强)。二是纺织业兴盛,因为hit-ê城出产羊毛,koh tī染织业上真兴盛。三是医药出名,特别是目药膏,以及胃药。

Chia「买」字,意思是teh指「得tio̍h」。「买精链ê金子」,是teh指经过ná亲像火一再地提炼了后ê金子,真纯、幼路、súi、亮晶晶ê款。信仰应该就是beh有chit种内涵,而án-ne chiah是老底嘉教会信徒该追求获取ê。

「买白袍穿」,thang参考第三章5节hō͘撒狄ê信中提起ê「白袍」。Tī老底嘉城siōng出名ê羊毛产品,就是乌色羊毛织品。Á tī chia却讲是「白袍」,tú好kah老底嘉城出产ê「乌色羊毛」成强烈ê对比。意思是teh指thang放弃老底嘉城siōng出名ê产物,改用真实、圣洁羊毛所织成ê「白袍」披在身上,以显示性命ê尊贵、纯洁、无瑕疵。Án-ne就thang遮盖in tī信仰ná亲像「赤身露体」。因为只有心中纯洁ê人chiah ē-tàng面对上帝(参考马太福音五:8,约翰福音四:23—24)。

「买目药擦你ê目睭」,头前已经提过老底嘉城是当时小亚细亚地带出名ê医药城市,特别是hit-ê城以出产ê目药膏siōng-kài出名。M̄-koh一个人性命中siōng thang悲ê是「心盲」致使人看bē-tio̍h真理,mā看bē-tio̍h上帝ê救恩(参考约翰福音九:39,另外参考以赛亚书六:9—10)。Chia teh kā老底嘉教会讲需要真理ê信息,thang hō͘ in ê心灵得tio̍h饱足kah醒起来(参考以赛亚书五十五:1—3)。

第19节,chit节引用自箴言第三章12节,上帝管教他所疼ê子民。Chia讲上帝ê责备、管教有两点:其一是勉励老底嘉教会「tio̍h热心」。这是对老底嘉教会信徒ê「不冷不烧热」之信仰所提出ê呼吁。其二是in「tio̍h悔改」。这mā是teh写hō͘七间教会中第五次提起,是针对五间被责备ê教会所讲ê(参考二:5、16、21、三:3)。悔改,这mā是kui本圣经siōng中心ê信息(参考路加福音五:31—32),mā只有真实ê悔改,chiah ē-tàng改变上帝原本beh惩罚人类ê计画。

第20节,这是对老底嘉教会温柔ê呼吁,表示审判ê主尚且对hit-ê教会存希望,若是hit-ê教会信徒ē-tàng悔改,全能ê主非常期待ē-tàng kah hit-ê教会信徒同齐分享拯救ê疼。

启示录ê作者tī chia强调一个重要ê认bat:就是「听见」上帝ê声音而知影悔改ê人,就有机会得tio̍h上帝所hō͘ in ê特权,享受同桌共席ê喜乐,并且iáu thang享有天顶ê宝座,这是上帝极大恩典。M̄-koh相对ê是心硬、不悔改ê人,永远听bē-tio̍h救主ê声音。即使救主已经「khiā tī门外敲门」,内面iáu是听无看tio̍h,得救ê机会mā会因为án-ne而失去。

第21节,坐tī「宝座」上,这是teh指极大ê荣誉(参考廿二:3),因为这是属tī上帝国度宝座,同坐tī chit-ê宝座者,mā就拥有「审判」ê权柄,chit-ê权柄乃是一种「特权」。启示录作者一再提出chit种观念(参考一:9、五:10、二十:6、廿二:5)。Chia ê「得胜」一词,是teh指赢过chit-ê世界ê意思,mā是teh指赢过chit-ê世界ê死亡、苦难ê意思(参考约翰福音十六:33,另外参考约翰一书五:4)。

第22节,每封phoe ê最后结语lóng仝款,lóng仝款用「圣神向各教会所讲ê话」chit句话。所谓「向各教会」,就是teh指chiah-ê信虽然lóng是写hō͘特定教会收看,m̄-koh mā同时是beh hō͘所有属tī基督教会ê信徒看。

重新查询 专卷研经 启示录系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net