尼希米记 13章1节 到 13章22节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章主要teh说明回乡后ê以色列人民,真紧to̍h koh bē记得摩西律法ê规定,无照规定严格遵守安息日ê规矩,因为án-ne,尼希米非常无欢喜,伊下令每tú-tio̍h安息日就beh kā城门关闭,hō͘大家ē-tàng确实遵守安息日ê规定。另外,伊mā发见iáu是有人继续kah外族人通婚,甚至连祭司mā有人án-ne做,因为chiah-ê cha-bó͘-gín-á会诱惑以色列人民像过去仝款,弃sak上帝。因为án-ne,尼希米koh一pái发出通告,绝对bē-tàng koh再有chit种事发生。

Chit段经文主要是记载以色列人民真紧to̍h bē记得in一定tio̍h供养专心tī圣殿服事ê利未人,免得in因为生活ê烦恼而无法度专心工作。因为án-ne,尼希米重新派人管理圣殿ê仓库,hō͘利未人thang得tio̍h应该有ê生活资助而ē-tàng专心tī圣殿工作。

    第1到3节,tùi第1节讲「hit工」,对照第十二章27节来看,就会知影he是「献耶路撒冷城墙ê时chūn」。Tī宣读摩西律法册ê时,特别听tio̍h「不准亚扪人kah摩押人」进入圣殿参加敬拜ê规定,这是kah申命记第廿三章3到4节,讲摩押kah亚扪人「甚至到第十代,mā bē-tàng加入上主ê聚会」规定有关,原因是in出埃及ê时,m̄-nā无伸出援手帮助犹太人ê祖先,反tńg是落井下石陷害in。Tī第2节提起「雇了巴兰」chit件事,thang参考民数记第廿二到廿四章。而且摩押人iáu bat引诱以色列人民犯奸淫罪(参考民数记第廿五章)。

    第4到9节,chit段经文ê背景是尼希米tńg去波斯述职,向皇帝亚达薛西一世报告伊tī耶路撒冷城进行修筑城墙ê事(参考二1—10)。Chia提起时间是tī亚达薛西做王ê第三十二年,mā就是主前433年。不过尼希米真紧koh tńg去耶路撒冷城,这mā是伊担任第二任省长ê开始。可能就是tī伊tńg去波斯向皇帝报告后,无久就听tio̍h有关以利亚实大祭司无公平地分配房间,因为伊偏袒了多比雅。尼希米为tio̍h án-ne非常受气、艰苦心,就án-ne koh向皇帝请假tńg去耶路撒冷。主要原因是多比雅tùi án-ne亚扪人,却占tòa圣殿里存放敬拜用之器具ê仓库,而且多比雅mā是反对尼希米带领犹大人民修筑耶路撒冷围墙ê主要份子之一(参考二:10)。尼希米认为chit种人连khiā起tī耶路撒冷城lóng有问题,怎样ē-tàng koh分配到比较好ê圣殿小屋?因为án-ne,伊kā多比雅赶出去,mā kā伊ê物件全lóng扔出去,然后koh下令洁净该仓库,kā圣殿器具、献祭用品khǹg tńg去。

    第10到13节,这是一段真重要ê经文,表示回乡ê以色列人民,并无落实摩西律法ê规定,好好á照顾利未人,hō͘ in专心tī圣殿服事敬拜礼仪ê工作。当尼希米tńg来到耶路撒冷ê时,看tio̍h利未人因为无人注意、关心到in ê生活所需要ê,结果为tio̍h生活所需要ê而纷纷tńg去家己ê农庄去。这致使圣殿敬拜ê礼仪欠缺人手,特别是tī清洁ê工作上,无法度保持圣殿ê洁净。尼希米m̄-nā责备以色列领袖,mā kā tńg去ê利未人koh召了tńg来,hō͘ in thang安心tī圣殿工作。就án-ne,以色列人民koh开始kā十分之一ê奉献带到圣殿。

照第十一章18节ê记载,利未人tńg来到故乡khiā起tī耶路撒冷ê,只有284人,比起祭司ê 1192人实在相差真chē,这可能kah in因为工作量致使压力大有关系。Koh khah重要ê,是无够额ê食物维持生活。Tī尼希米ê看法里,忽略敬拜ê事,就是心中远离上帝。对专心服事敬拜工作者缺乏照顾,就是疏忽敬拜ê事。这kah in chìn前ê誓约相违背(参考十:37—39)。

第14节,为tio̍h chit件事,尼希米祈求上帝ê怜悯,恳求上帝赏赐hō͘伊koh-khah chē ê气力。

    第15到18节,chit段经文记载发生违反安息日诫命ê事。有人tī安息日做买卖,而且kah外族ê泰尔人tī安息日进行贸易ê事。尼希米koh一pái谴责以色列人领袖,怎样ē-tàng允准chit款tāi-chì发生。第18节thang参考耶利米书第十七章19到27节,当人无kā安息日看做圣日来遵守ê时chūn,就表示chit-ê人心中已经弃sak上帝à。因为遵守安息日是十诫中ê第四诫,是上帝所订ê圣日,非常重要。先知以西结甚至诠释安息日乃是kah上帝立约ê圣日(参考以西结书二十:12)。

    第19到22节,为tio̍h chit件违背安息日ê事,尼希米kui气就下令,每tú-tio̍h安息日一定tio̍h关闭城门,hō͘ hiah-ê想beh做seng-lí thàn钱ê外族人,kah tī耶路撒冷城内ê居民无机会。M̄-koh有kóa外族人tī安息日前就留tī城外,m̄信tī安息日bē phah开城门,这mā thang看出已经有城内ê以色列人民是已经真习惯tī安息日继续做seng-lí,bē记得敬拜ê重要性à。就án-ne,尼希米差派利未人严格执行守安息日不开城门ê命令。Mā为tio̍h执行chit件违反安息日ê事,尼希米koh一pái祈求上帝ê怜悯。

重新查询 专卷研经 尼希米记系列
错误回报,请联系