弥迦书 6章1节 到 6章16节   背景资料  上一笔  下一笔
先知文献真大ê特色之一,to̍h是上帝有严厉ê惩罚,m̄-koh mā有赦免ê恩典。惩罚,这是为tio̍h beh hō͘以色列人民知影悔改。当上帝beh施行他ê惩罚ê时,he表示上帝已经无法度koh再容忍,如果koh再继续容忍落去,对他所有ê子民m̄-nā无帮助,反tńg有害。M̄-koh上帝mā是一个慈悲怜悯ê上帝,ná亲像诗人所讲ê,他bē永怀忿怒,mā无按照咱ê罪过惩罚咱(参考诗篇一○三:8—10)。所以当人teh经历惩罚ê痛苦中悔改ê时,上帝会随时施行他拯救ê恩典,并而且hō͘ hiah-ê tī苦难中ê子民得tio̍h性命ê新力量,重新建造新ê社会秩序。

	先知弥迦tī第四章勾勒出一幅súi ê世界蓝图,然后tī第五章续落来预言hiah-ê被掠到外国去做奴隶ê以色列人民,会有ná亲像甘露、雨水一般降临tī家己ná原本干渴ê土地顶面,滋润tio̍h草木kah牧场,m̄-nā án-ne,in会成做非常茁壮ê族群,bē koh再有任何敌人来侵犯in。无人会koh再去想beh走chhōe hiah-ê虚假ê神明指示性命ê方向,因为大家lóng清楚知影:真正上帝,to̍h是创造宇宙万物ê耶kah华上帝;他bat带领in ê祖先tùi为奴ê埃及地出来。

	第六章kah第七章ē-sái讲是弥迦书ê第三部分。Tī第六章,thang看tio̍h先知弥迦kā信息带tńg来到原本对以色列人民谴责ê言论。伊提出几则以色列人民所犯ê错误行为,特别是hiah-ê社会领导者,犯错ê情景koh khah严重。

第1到2节,chit两节经文有一个真特别ê景象,to̍h是上帝开法庭审判hiah-ê背离他旨意ê子民,这mā圣经讲tio̍h上帝审判ê时,所欢喜引用ê方式(参考约伯记二:1,诗篇五十:3—7、八十二:1,以赛亚书一:2—3)。

Koh讲,chia用「大山小山」,以kah「大地永固ê基石」作为上帝指控以色列人民犯罪ê见证人,表示以色列所行过ê路径,以及in tī大细山丘上拜偶像ê行为lóng留落来痕迹。这mā teh表示上帝指控以色列人民ê时,并m̄是无ê放矢,凭空捏造,却是有充分ê证据。

第3到5节,chit段经文非常重要,to̍h是kah以色列人民出埃及行过旷野,以kah经过约旦河,然后teh准备进入迦南地ê第一个城耶利哥前所发生ê事件有关,事件ê地点就tī吉甲。

圣经作者不时提起出埃及ê历史,讲述一件重要ê历史事实:上帝bat带领以色列人民ê祖先行出埃及为奴之地。作者无嫌费气讲述chit件史实,主要目的lóng是beh以色列人民明白,当年若是无上帝亲自带领in ê祖先出埃及,就无今á日ê以色列民族。换句话讲:今á日以色列人民iáu ē-tàng存活teh,to̍h是因为当年上帝亲自chhōa in出埃及,若无,in早就死tī埃及à。

Chia提起有关摩押王巴勒kah比珥ê kiáⁿ儿巴兰ê事件,这是记tī民数记第廿二到廿四章,主要内容是teh述说摩押王巴勒,因为想beh phah击以色列人民,hō͘ in无法度顺利进入迦南地khiā起,就想出所有ê办法tio̍h用钱o͘-se先知巴兰,ài伊诅咒以色列人民,thang hō͘摩押人ē-tàng phah败以色列人民。

「tùi什亭到吉甲所发生ê事」,chit段历史背景thang参考约书亚记第三到第四章,chit段经文记载一件真类似当年摩西带领以色列人民经过红海ê神迹,to̍h是约书亚带领以色列人民行过约旦河,虽然当ê时因为tú-tio̍h涨潮,m̄-koh众祭司扛tio̍h约柜行tī头前,当in ê脚一入水,约旦河chhoah流ê河水就随时停止流动,河水tùi中间分开来,hō͘以色列人民ē-tàng顺利行过「约旦河中间ê干地」。然后约书亚带领全体以色列人民过约旦河了后,马上tī耶利哥城东边ê吉甲扎营,并而且tùi约旦河取十二块石头,就tī吉甲chit-ê所在khiā立了石碑,然后kā以色列人民讲,讲这是证明上帝带领以色列人民行过约旦河,ná亲像当年带领in行过红海仝款(参考约书亚记四:21—24)。

另外,tī吉甲发生ê另外一件大事,to̍h是约书亚带领所有ê以色列人民施行割礼,并而且mā是tī吉甲扎营ê时chūn,in tī「Hit 时,以色列人扎营tī 吉甲。Hit月十四ê-hng,tī 耶利哥城ê 平原守Pôaⁿ过节。Pôaⁿ 过节ê 隔tńg 工,in 就食hit 所在所出产ê,tú-tú hit 日食无酵饼kah 烘ê 五谷。 In 食hit 所在所出产ê,隔tńg 工,吗哪就停歇,以色列人mā无koh 有吗哪。Hit 年,in 就食迦南地ê农产物。(全民版)」(约书亚记五:10—12)

第6到8节,chit段经文是弥迦书siōng重要ê一段经文,特别是第8节经文,ē-sái讲是kui本弥迦书ê中心经节。先知弥迦tī chia提起tī信仰一个非常重要ê认bat:m̄-thang想用奉献来hō͘上帝欢喜,上帝所kah意ê事,tùi án-ne是人以真实ê心,确实去执行上帝ê教示。类似chit种教导tī圣经中一koh再出现(参考撒母耳记上十五:22,诗篇五十一:16—17、四十:6—8,以赛亚书一:11—15,耶利米书七:22—23,何西阿书六:6)。先知弥迦讲上帝真正欢喜他ê子民去做ê事,to̍h是「伸张正义,实行无变ê疼」,以kah用谦卑ê心kah上帝同行。

谦卑ê心kah上帝同行,这是先知弥迦提出ê第三个重要信仰态度。基本上thang án-ne了解:一个人若是知影谦卑,心中自然就会有上帝。相对ê,心内hia-pai ê人,to̍h是心中无上帝ê人(参考诗篇十四:1)。先知弥迦会án-ne提出chit种信仰认知,是因为当ê时以色列ê真chē贵族、王公、高级众官员,想用chit种庞(pâng)大而且看起来隆重ê国家祭典礼仪来掩盖(khàm)in ê罪行,因为in不时欺负hiah-ê贫困软弱ê人民。

第9节,「敬畏上主是明智ê」,chit句话thang参考箴言第九章10节。

第10到15节,chit段经文真清楚指出chiah-ê以色列众贵族怎样欺负贫困ê同胞,in认为无人知影in做ê pháiⁿ事,这to̍h是因为in心中无上帝ê缘故,其实,上帝非常清楚in ê一切恶行;包括in用两种无仝ê法码、天平诈欺别人,像先知阿摩司所kā伊谴责们所做ê「扛高物价,用假法码kah小升斗欺骗顾客」(参考阿摩司书八:5)仝款。先知弥迦指出in tùi无诚实得tio̍h ê财富,lóng会因为战争而消失,因为上帝beh用战争来毁灭所有ê chiah-ê物件。

第16节,chia提起两个以色列ê王,其一是暗利,伊是tī主前885到874年统治北国以色列,而伊ê kiáⁿ儿to̍h是亚哈,是tī主前874年到853年作以色列王。Tī列王记作者ê笔下,chit两位父子是非常恶质ê。In ê恶质行为为下一代kiáⁿ孙留落来了极pháiⁿ ê模样,hō͘以色列王国经过一百gōa年后,因为贪婪、无公义,kui个国家就tī主前721年被亚述帝国所灭,人民被贩卖到国外去成做奴隶,受尽一切ê侮辱、藐视,甚到差不多带来灭族ê危机。

重新查询 专卷研经 弥迦书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net