约伯记 36章1节 到 36章21节   背景资料  上一笔  下一笔
Tī以利户ê言论中thang看tio̍h伊ê中心思想里有一非常重要ê观念:性命tī苦难中,有上帝美好ê旨意(参考三十三:15—19)。Tī这章经文中,伊重申chit种观念ê重要性。以利户想beh kā约伯讲ê是:约伯是无法度看见上帝ê,而上帝mā bē直接回答约伯ê话。不过,tùi约伯记第三十八到四十一章,就thang看见以利户chit种独断ê论调并无正确。这tú好显露出人ê错误:想替上帝做决定。

以利户一直感觉约伯ê三个朋友并m̄是真有智慧ê人,伊认为in ê言论只有hō͘约伯koh khah艰苦心,因为in并无讲出智慧ê言论,thang hō͘约伯心服口服。当伊tī批评以利法等三个人ê问题ê时,伊同时进一步阐述家己ê观点,而且认为家己之观点足thang代表上帝ê看法(参考三十三:3—7)。然后以利户进一步宣告伊所认bat ê上帝,伊劝勉约伯,用正确ê态度面对苦难。

    第1到2节,以利户认为伊「tio̍h替上帝讲一kóa话」,意思是teh指伊所beh讲ê,lóng是公正ê,伊希望约伯会「耐心听」伊继续讲落去。

第3到4节,以利户自认「所知影ê范围真广」,伊beh kā约伯讲「创造主」是「公正」ê,而且强调家己所讲ê话是「真实无伪」,并且会hō͘约伯认bat伊就是「一个真有智慧ê人」。以利户chit种讲词容易陷入一种危险,就是自认为是上帝ê代言人。

第5到7节,chit三节ē-sái讲是以利户tī最后chit段谈话中siōng重要ê一句话。Tī chia伊讲出上帝几个特别ê属性:
一是伟大ê上帝,绝对bē「轻视」任何一个性命,这ná亲像诗篇第一一六篇15节,诗人所讲ê,tī上帝ê心目中,任何一个子民往生,lóng是非常痛惜ê事。

二是上帝是一个无所不知ê上帝(参考三十四:21、25)。Tī上帝,无他「bē明白ê事」。

三是会替「穷苦人伸张正义」,mā会「保护正直人」。

    Tī chia,以利户特别强调上帝绝对「无容允罪人活teh」,他一定会严厉惩罚罪人。

Tùi第8到12节,thang看出以利户并无回答约伯之所以受苦难ê问题,伊kā问题带tńg来到一个基本观念:苦难、困境,lóng是kah上帝ê美好旨意有关,为tio̍h是beh教导人改邪归正。以利户强调人会有「受锁链捆缚」,是「因为in ê行为tú-tio̍h苦难」,chit种讲法是非常传统ê「善有善报、恶有恶报」,而这tú好是约伯beh质疑ê观念。续落来伊讲上帝就是用chit种方式ài chit种人知影家己ê罪过,就是kah「狂妄自大」有关,而这是上帝siōng无欢喜ê人。因为chit种人ná亲像诗人所讲ê,in心中无上帝。以利户ài约伯清楚,只要伊会「顺从」上帝ê带领,就会得tio̍h上帝ê祝福,并且ē-tàng「安享世间ê日子」。若无,会因为án-ne而无法度得tio̍h上帝ê祝福,反tńg会带来诅咒、审判,而被落去到「阴间」,这mā是以利户第二pái提出ê警告(参考三十三:17—18)。

Chia所谓「无知无识地死去」是teh指一个人进入到无知识ê领域去,甚么mā无学tio̍h就死去。Án-ne看起来,Tī以利户ê性命观中,一个人活teh ê日子siōng重要ê就是学习认bat上帝。因为认bat上帝,就会明白家己是人,m̄是神。

第13到15节,以利户讲「m̄敬畏上帝ê人」,就算已经受tio̍h严厉惩罚,mā bē想tio̍h悔改归向上帝。以利户ê chit句话已经teh表示约伯就是一个m̄敬畏上帝ê人,因为约伯已经痛苦到chit种程度了,iáu m̄承认家己犯罪,祈求上帝赦免、赦免。莫怪in-tau里ê gín-á会「命短夭折」,上帝就是用chit种祸患来教示约伯,好「开启」伊ê「目睭」看清事实。

以利户ê kui个思想基础是:上帝「以苦难教示人」认bat他。Án-ne,以利户khah强调ê是:苦难,并无尽然lóng是pháiⁿ ê,有时mā是上帝hō͘人ê一种功课,hō͘人thang学习认bat家己ê软弱kah错误(参考三十三:19),好藉这来「开启人ê目睭」。

第16节,tùi chit节开始,以后ê经文kah-ná遗落了一kóa资料,因为有kóa经文ê顶下节内容无法度连贯。

以利户tī-chia劝勉约伯一定会走chhōe上帝ê帮助,án-ne上帝会tùi「患难中救拔」伊,并且恢复约伯本来ê荣耀。

第17节,「chit-má你受了应得ê惩罚」,以利户koh一pái强调约伯受tio̍h ê惩罚kah伊所犯ê罪有关,因为上帝ê审判是公义ê(参考三十四:10—12),上帝绝对bē冤屈好人,á是做出无正确ê审判。

第18到19节,chit两节是相对句。以利户提醒约伯,千万m̄-thang被「财富」所影响,因为「财富」真容易hō͘人受tio̍h诱惑而弃sak上帝ê法则。以利户特别提起m̄-thang被「o͘-se」hō͘骗去,chia ê「o͘-se」原本指ê是「赎价」,意思是teh指有kóa人认为无甚么事是用「o͘-se」无法度「赎价」tńg来ê。Chit种观念ná亲像俗语所讲ê「有钱thang hō͘鬼推磨」。以利户特别强调「财富」kah「大权力」对人无一定有帮助获利益。

第20到21节,「乌夜」kah「列国覆灭」,这二词lóng是teh代表亡。人m̄-thang认为ē-tàng用死亡来掩盖所犯ê错误,因为连阴间mā是上帝所管辖ê所在(参考诗篇一三九:8、11—12)。为非作pháiⁿ ê人时常会期待「乌夜」来临ê时刻(参考廿四:13—17),特别是当国家面临灭亡ê时刻ê时,对贪婪ê人来讲,to̍h是in发国难财ê好ê时机。M̄-koh别认为上帝m̄知chit种人心中phah ê主意,他看kah非常清楚。因为上帝是无所不知、无所不在ê上帝,他一定会报应。以利户特别提醒约伯,若伊是一个聪明、有智慧ê人,就应该清楚知影伊所tú-tio̍h ê苦难,就是teh「警告」伊tio̍h远离邪恶。

重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系