约伯记 29章1节 到 29章25节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi chit章开始到第三十一章,这三章是约伯tī头前三回合答辩后ê一个总结。Mā thang kā第廿七章当做是约伯和其三位朋友ê答辩终止,如果án-ne,则这三章乃是一个独立ê单元。若这三章是约伯答辩ê总结,这便是约伯ê自我陈述,伊无koh对朋友所讲ê话直接回答,á是作反驳,看起来kah-ná是teh向上帝说明家己性命ê苦难境遇,mā是约伯平铺直叙讲出家己心内ê感受。

Thang kā这三章分做三个段落来看:一是第廿九章,伊期待ē-tàng亲像过去仝款生活,lóng无烦恼mā无痛苦。二是第三十章,叙述目前所tú-tio̍h ê状况。三是第三十一章,伊恳求上帝做出正义ê审判,iáu伊清白。其实,tī chit三章经文中thang看出真chē类似约伯tī以前kah伊三个朋友对话ê内容。

第1到2节,约伯讲「jōa-ni̍h-á希望koh再有往昔ê岁月」,mā「像过去上帝保守我ê日子」,表示taⁿ伊已经无koh拥有像过去hit种风光、荣耀焕发ê景象。确实,头前第一到三章已经真清楚描述伊性命siōng坎坷ê遭遇,差不多thang用「潦倒、落魄」来表示。过去因为有「上帝保守」事业chiah ē-tàng达tio̍h颠峰ê状态,并m̄是靠家己得tio̍h ê成就。这mā是约伯记ê一个主题:若是无「上帝保守」、赐福,就等于丧失一切。因为án-ne,tī chit两节伊表示希望ē-tàng亲像过hit种,有上帝同在、保守。

第3到6节,chit段诗歌是teh回顾过去风光ê日子ê景况。伊提起上帝ê亮光「常照」tī伊「头壳顶」,并且伴伊行过「幽暗」ê旅程。虽然hit时chūn伊少年,m̄-koh上帝ê「仁慈」却「庇荫」到伊kah伊ê厝,这是极大赐福。Mā因为án-ne,hō͘伊ê kiáⁿ lóng围tī身边(参考诗篇一二八:3),而且有「饮用不尽ê奶」、「涌流橄榄油」,chia ê「奶」kah「油」lóng是用来形容约伯原本富裕ê生活(参考约伯记一:2—3),甚至ē-sái讲是奢华ê生活(中文《和合本》用「奶chē thang洗脚」,thang想像约伯ê富裕奢华ê生活)。

第7到10节,chit段诗歌约伯是描述伊kah当时社会各阶层人士非常好ê互动关系,而且有淡薄á受大家ê尊敬。

    第11到17节,是约伯teh叙述伊帮助别人ê事,mā用chit种方式teh反驳伊ê chiah-ê朋友指责伊是邪恶ê人ê证据。伊讲只要是「听见」、「看见」,约伯所做ê事ê人,大家「lóng o-ló」,这kah伊ê chit三个朋友一再指责伊,甚至诅咒伊大无相仝。对sàn-chhiah人,约伯讲伊一直lóng真「乐意帮助」,孤儿来求助,伊一定「伸出援手」,mā因为照顾寡妇ê家庭,in bē致使有后顾之忧,心内会「欣慰」。M̄-nā án-ne,伊koh khah进一步帮助hiah-ê残障、弱势者,包括「盲人」、「跛子」,甚至当「sàn-chhiah人ê老父」,意思是teh指提供sàn-chhiah者生活所需要ê,而且伊iáu为「生份人伸冤」,chit种情操koh khah伟大。因为「生份人」mā thang表示外邦人、寄居者,chiah-ê人tī以色列社会中,真容易被欺负。M̄-koh约伯成做in ê保护者,hō͘ in免受冤屈。伊mā想办法hō͘ hiah-ê「强暴者」失去势力,救出hiah-ê「hō͘ in欺压ê人」,伊会án-ne做,是为tio̍h beh履行摩西律法上ê教导,做一个「正义」ê使者,用「公道」对待周遭ê人。这tī早期社会koh-khah是难得。

    第18到20节,约伯有种想法,mā是伊心中ê一种愿望,就是亲像伊án-ne富有社会正义、公道,而且会伸出援手救助困苦、孤寡、外出ê人,理当会得tio̍h上帝特别ê赐福,ē-tàng享长寿而且「寿终正寝」。Tio̍h注意chia所讲ê「寿终正寝」,原本是讲「死tī厝内」,这是东方社会认为一个享受长寿者siōng大ê福气。Mā thang án-ne了解:约伯期待chit种长寿岁数,主要mā teh表示án-ne则thang继续成做「盲人ê目睭、跛子ê腿、sàn-chhiah人ê老父」,hō͘ chiah-ê人受tio̍h照顾。其实,chit两节mā thang讲是象徵kiáⁿ孙相当chē,家势兴旺无衰退,ná亲像溪水边ê果子树,继续不断开花、结果繁殖下一代。家族ê气力bē「减退」,这是人siōng大ê期待。

    第21到25节,chit段经文thang看出约伯teh期待ê性命愿景。当约伯讲出chit段话语ê时,mā是teh说明伊心内ê痛苦,因为伊已经失落chit份期待。Chit段话mā是描述约伯siōng痛心ê感受,伊chit-má已无法度得tio̍h心中期待想beh拥有ê。伊原本想像家己所累积ê性命经验,thang成做别人ê启蒙者、教导者。当伊讲完后,听伊教导ê人lóng m̄需要加上任何补充,这mā表示约伯所讲thang满足所有人ê需要,ná亲像作穑人teh期待天降「春雨」仝款ê渴望。Tī chia约伯mā强调伊ê教导kah chiah-ê朋友大无相仝;因为伊ê教导ē-sái讲是「和善ê笑容」,对苦难ê性命有极大ê「鼓励」,tī众人眼中,ná亲像一个性命ê指引者一般,就kah-ná一个明智ê「君王」带领军队仝款,hō͘跟tòe ê兵丁bē「失望」,而会得tio̍h适当ê鼓舞。

重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net