约伯记 15章1节 到 15章35节   背景资料  上一笔  下一笔
第十五章到廿一章,是约伯和伊ê朋友第二回合ê辩论。约伯chit三位朋友:提幔人以利法、书亚人比勒达、拿玛人琐法,in用koh-khah严厉ê词句谴责、劝勉约伯,m̄-koh约伯并无同意in ê看法,mā不屈服,伊iáu是仝款坚持家己本来ê立场。Tī前一回合中,chit三位朋友中ê提幔人以利法算是比较温和ê一位,m̄-koh tī chit 回合里,伊ê态度显然mā比较倾向tī kah另外两位朋友仝款,对约伯ê m̄知悔改、认罪感觉不耐烦。

第1到3节,对话一开始,提幔人以利法就直接讲出约伯所讲ê lóng是「空话」、「废话」,而且是「lóng无意义ê话」。以利法会án-ne讲,是因为伊认为约伯kah-ná是一个愚戆ê人,讲话无知识,而且无内容,只知影替家己辩护。以利法会án-ne用chit种话来形容约伯,是因为约伯自认无罪,而且一再kah上帝争辩,iáu吵beh上帝指出伊所犯ê罪(参考十:7、十三:18、23)。Chiah-ê话听tī以利法ê耳中,认为约伯明明是就是无理取闹。伊认为约伯若是真正「聪明」、「明智」,就bē讲出chiah-ê话。Tī伊ê看法中,约伯讲chiah-ê话,对减轻家己ê苦难境遇,m̄-nā无帮助,反tńg只有妨碍而已。

第4到6节,以利法指责约伯是连「敬畏ê心」mā lóng丧失,tī伊ê看法里,一个真实敬畏上帝ê人,kan-taⁿ会忏悔、认罪,绝对m̄敢向上帝提出抗告,koh khah bē想beh kah上帝辩论。伊mā指出约伯已经无koh向上帝「祈祷」了,而这是非常严重ê控告。因为祈祷是kah上帝对话ê方式之一,拒绝kah上帝对话,ná亲像kā kah上帝之间ê关系切断仝款ê严重。因为只有骄傲ê人才bē向上帝祈祷,chit种人心中根本to̍h无上帝。因为án-ne,即使约伯讲家己无罪,mā会因为为伊chit种态度而hō͘ 上帝定罪。以利法并且进一步指出约伯真正ê问题,就是隐藏家己所犯ê罪恶。其实,tī第十一章11节,琐法就bat提醒约伯,上帝知影甚么人是「虚假ê人」,mā清楚知影chit种人ê「恶行」。琐法ê讲词已经清楚指出,约伯无论怎样为家己辩解,iáu是仝款逃不过上帝ê眼目,因为上帝对伊ê底细摸得一清二楚。

第7到10节,以利法Tī chit段经文内底连续提出五个问题;一、是m̄是第一个出世?二、是m̄是有参与上帝ê创造?三、是m̄是有听见过上帝ê计画?四、是m̄是自认比任何人lóng koh-khah有智慧?五、是m̄是比chit三位朋友koh khah聪明?

以利法会提出chiah-ê问题,主要用意就是beh约伯清楚知影,家己mā不过是一个受造ê人而已,应该tio̍h谦卑落来,m̄-thang老是beh kah上帝辩论,á是讲beh向上帝抗告,chit对伊想beh减轻苦难并无帮助。伊质问约伯有甚么事是伊知影而in三个朋友m̄知ê?伊ê意思是回应约伯,in三个iáu是比约伯知影ê koh-khah chē,koh-khah有智慧,koh khah清楚tāi-chì ê真相。伊讲「咱tùi满头白发ê老年人学智慧」chit句话,mā是teh kā约伯讲tio̍h kah in学习,因为以利法比约伯iáu koh khah年长,teh表示伊比较有「智慧」。Tī chia以利法特别强调chiah-ê老年人ê岁数lóng比约伯ê老父koh khah大,伊用chit种讲法,主要teh表达两种意思:一是伊teh苦劝约伯应该跟tòe chiah-ê好朋友学习,因为in年纪比伊iáu koh khah年长,甚至算是伊ê父执辈。二是teh指约伯chit-má iáu「少年」,m̄-bat事,tio̍h学习ê事iáu真chē,需要谦卑,忍耐受教。

第11到13节,以利法可能是因为听tio̍h家己讲ê话lóng被约伯反驳tńg去,koh加上另外两位朋友mā遇tio̍h约伯严词反驳,hō͘伊艰苦心。因为án-ne,认为约伯ê态度jú来jú不温和,而且带有受气。伊连续讲出约伯「拒绝上帝ê安慰」、「看轻阮温和ê劝慰」,伊ê讲法已经teh表示in所讲ê话lóng是tùi上帝来ê启示。Ná亲像伊tī第四章12到17节所讲ê,伊是因为得tio̍h上帝启示,chiah来向约伯讲出chiah-ê话来。因为án-ne,以利法认为约伯拒绝in,就等于是拒绝上帝,是非常恶质ê态度。有可能约伯听tio̍h以利法án-ne讲非常受气,因为án-ne,以利法质问伊为甚么「目睭冒出怒火」。伊认为约伯án-ne kan-taⁿ会惹起上帝「受气」,而且是teh「应嘴应舌」,是非常错误ê态度。

第14到16节,以利法进一步提起所有ê人lóng是罪人,无任何人例外。Tī第四章17节约伯mā讲过类似ê话:「tī上帝面前,甚么人配称做义人?Tī创造主面前,有甚么人纯洁?」其实,圣经作者ê一贯思想,是每一个人lóng是罪人,无任何一个人thang自认完美。甚至有koh khah恶质ê人ê行踏,是严重到作恶ná亲像饮水hit种简单、轻易,可见败坏程度ê严重性。

第17到18节,chit三节ē-sái讲是第20到26节经文ê「前言」。以利法劝约伯讲「你tio̍h听我ê苦劝」,这通常lóng是长辈对少年一辈ê讲法。以利法是用约伯ê长者自居,因为án-ne,以用「苦劝」ê方式来开始。伊ài kā家己ê经验分享hō͘约伯。Chit种经验包含「祖先传授落来ê真理」,伊tio̍h用chiah-ê「教导」约伯。Á祖先ê教示中,有一项真重要ê观念传承,就是「善有善报、恶有恶报」(参考诗篇第一篇)。换句话讲,以利法已经teh暗示约伯,一定是因为约伯犯罪,chiah会有chit种苦难缠身。

第19节,chit节是比较难解ê经文,原因是tùi亚伯拉罕开始,以色列民族一直从来m̄-bat有过家己ê土地,直到约书亚带领以色列民族入迦南地了后,in chiah拥有土地。M̄-koh teh进入迦南地,in真紧to̍h kah外族人通婚、混杂生活做伙à。因为án-ne,chia讲in「无外族人kah in混杂」,chit句话应该m̄是teh指血缘上ê关系chiah正确,因为即使约瑟mā是kah埃及cha-bó͘人结婚,生落来ê后代以法莲又koh是北国以色列siōng大支族,而且是影响力siōng大ê支派(参考创世记四十一:45—46、50—52)。Á大卫ê 太妈是摩押人(参考路得记四:18—22)。后来,当in tī迦南地壮大了后,就因为kah外族通婚,而且tòe外族人去拜偶像神明,弃sak了上帝(参考列王记上十一:1—8)。因为án-ne,chia所讲ê「无外族人kah in混杂」,chit句话有另外一个意思,是teh指chit-má beh传达hō͘约伯ê祖先经验,lóng是tùi信仰ê层面起来讲,并无异教神明ê教导,lóng是得自上帝启示ê话语,这正kah chit章第4节以利法所讲,约伯无敬畏上帝ê心仝款。因为约伯是连in chit种传承自祖先hit种纯正ê信仰话语lóng m̄接受。

第20到23节,tī chit四节经文中,以利法描述「pháiⁿ人」必定会承受ê恶果—终生痛苦。伊提起「欺压别人ê pháiⁿ人」,一定会tú-tio̍h痛苦ê报复。而且是chit种「痛苦」是「终生」ê,bē减少、消失。伊强调chit种痛苦所产生「恐怖ê声音」,会终生伴跟tòe。Á chit种人tī性命ê旅程中siōng郁卒ê事,是活tī惊惶中。

对「pháiⁿ人」来讲,任何想beh「逃脱」ê希望lóng m̄可能会成功,因为上帝ê惩罚乃是密而不疏ê(参考诗篇一三九:7—8,阿摩司书五:18—20)。Tī以利法ê观点里,pháiⁿ人随时会hō͘人攻击。Ná亲像流浪各地chhōe食物ê流浪者,koh-khah sêng倒tī路边ê饿死ê尸体,随时会hō͘空中ê秃鹰发见而啄食。

第24到26节,chit三节是以利法继续teh描述「pháiⁿ人」siōng可能tú-tio̍h ê情景,ná亲像一个出征ê战士,惊惶tú-tio̍h强猛敌人ê攻击一般。以利法提起「灾难、困苦像一个强大ê王」,表示chit种性命ê苦难会亲像强大ê君王带精锐ê部队,带武器来「攻打」。原因是chit种「pháiⁿ人」根本就「看bē起全能者」,因为án-ne,一定会受tio̍h严厉ê惩罚。以利法已经teh暗示,约伯就是有chit种心态,chiah会受tio̍h chiah-ni̍h严厉ê「灾难、困苦」。

第27到30节,chit段经文是teh描述「pháiⁿ人」ê样式,而且是tùi面部开始描述起。以利法先用「面布满脂油」、「腰堆满肥肉」,描述作恶ê人ê面相,ná亲像一位因欺诈别人而自肥者ê图像,先知阿摩司tī kā伊谴责hit时代北国以色列富贵别人ê妇女,讲in肥得像巴珊ê母牛仝款(参考阿摩司书四:1、六:4—6)。续落来伊讲chiah-ê图谋别人财富肥了家己ê人,其恶质行踏就是占领「无人khiā起ê房屋」。厝会án-ne变成空屋,就是因为屋主欠债被卖为奴,若无,就是hō͘故意徵兵去相战死tī战场,然后,chiah-ê有权势者就利用机会进入侵占。M̄-koh以利法讲án-ne得来ê财富mā bē存留jōa久,因为这是「不义之财」(箴言十:2、十三:11a)。Chit种人一定无法度逃避「乌暗」ê侵袭,以利法讲chiah-ê「pháiⁿ人」ê性命ná亲像枯枝落叶一般,若m̄是被风吹散,就是会hō͘当柴火烧毁。

第31到35节,chit段经文是chit章ê总结,以利法beh表明ê是:「pháiⁿ人」终必亲像凋零、lian去ê病树,mā像iáu未成熟就落地ê果子,甚至会亲像无gín-á延续性命到下一代ê人,连想求暗时ê安息mā bē-tàng,因为in做上帝看做邪恶ê事。包括第31节所讲ê「虚假」kah第35节ê「诡诈」。伊讲chit种pháiⁿ人tī上帝ê审判「日期未到」,就已经凋零lian去à,因为in发展起来ê基础是虚假ê。Kah-ná果子树上ê果子若是tī iáu未成熟前就出现落果ê现象仝款。因为in ê性命是建构tī虚假ê基础上,chit种虚假包括上帝siōng讨厌ê o͘-se行为。以利法甚至讲「m̄敬畏上帝ê人」,kan-taⁿ会带来上帝ê诅咒,bē有赐福。因为chit种pháiⁿ人kan-taⁿ会「图谋祸害,为非作pháiⁿ」。

重新查询 专卷研经 约伯记系列
错误回报,请联系