耶利米书 2章1节 到 2章13节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi第二章开始直到第六章,chit段经文是记载先知耶利米tī约西亚王执政时代(主前639~608年)所传讲ê信息(参考耶利米书三:6),而chiah-ê信息差不多大是tī主前626到621年间ê状况。主要ê内容就是犹大悖逆上帝ê旨意,必定会引起上帝ê忿怒而hō͘ in受外族入侵ê惩罚。

Chit段经文是上帝透过先知耶利米teh回顾过去ê历史,hō͘ tòa tī耶路撒冷ê犹大人民知影,过去tī旷野漂流ê日子里,上帝kah in之间ê关系是jōa-ni̍h-á ê甜蜜、恩爱。M̄-koh chit-má in竟然背叛上帝,弃sak上帝,bē记得上帝过去对in ê疼。先知耶利米透过chit段诗歌ài in回想祖先过去tī旷野ê时代,是án怎领受tio̍h上帝ê恩典,chit-má in又koh是怎样背叛上帝。这mā teh说明一个中心信息:是人弃sak了上帝,却m̄是上帝弃sak人;mā是因为人弃sak了上帝,chiah hō͘上帝感觉非常伤心。

第1到2节,chia一开始就讲上帝ài先知耶利米「向耶路撒冷ê居民án-ne讲」,上帝「会记得」犹大人民之间所立ê「约」,而上帝会永远守tiâu chit-ê约。Chia特别强调当年tī旷野流浪ê时,犹大人民kah上帝之间ê关系是ná亲像「蜜月」般ê「情深」。

第3节,chit节讲犹大人民是「专属tī」上帝,因为án-ne hō͘人看做是「神圣ê子民」,是圣洁ê。为tio̍h beh保护犹大人民,上帝hō͘ in chit种应允:「甚么人伤害你,我就降灾祸hō͘甚么人。」表示上帝绝对不允准犹大人民受tio̍h任何伤害,ná亲像in tī旷野漂流时代,上帝亲自手带领in行过每段路径仝款。

第4到5节,chit两节记载上帝teh控诉犹大人民背叛,指出in「去跟tòe虚无ê偶像」,mā因为án-ne mā「hō͘家己成做虚无」。这「虚无」,表示「lóng无价值」ê意思,chit-ê词kúi-nā pái出现tī先知耶利米书中,用来形容假ê神明(参考八:19、十:3、15、十六:19、五十一:18)。先知耶利米用chit种词句,其实mā是teh表达一个基本ê观念:做一个人去拜「虚无」、「lóng无价值」ê偶像神明ê时,其结果mā是hō͘家己变kah「虚无」、「lóng无价值」。

第6到7节,chit两节真清楚提起是上帝救犹大人民「脱离埃及」后,koh带领in进入「荒野」,然后koh再chhōa in进入「肥ê土地」,这土地是teh指迦南地,mā hông称做「流奶kah蜜」之地(参考出埃及记三:17、十三:5,利未记二十:24,申命记六:3、廿六:9,耶利米书十一:5、三十二:22)。M̄-koh犹大人民m̄-nā m̄-chhap上帝,mā kā上帝赏赐hō͘ in he美好肥ê土地hō͘「糟蹋」、「污染」了,这用词真清楚表示犹大人民tī上帝赏赐hō͘ in美好ê土地顶面,去拜偶像神明,弃sak了上帝。

第8节,chit节thang看出犹大人民犯罪ê严重性,chia提起三种代表者带头犯罪,chiah-ê人包括「祭司」,是上帝ê奴仆,in是特别拣选出来,专门teh带领人敬拜上帝;iáu有「统治者」,这是teh指国家君王、社会领袖(参考耶利米书廿三:1—4),mā thang做「牧者」;koh khah严重ê是「先知」,in是上帝ê奴仆,tio̍h听从上帝ê命令去传信息。M̄-koh chit-má是连「先知奉巴力ê名讲预言」,而「巴力」是迦南地人民所事奉ê神明,是虚假ê神,先知若是奉它ê名讲话,就是讲不诚实、欺骗ê话。

第9到11节,上帝beh「控告家己ê子民」,chit种写法是用法庭开庭审案ê方式呈现,表明上帝并m̄是捏造罪状,却是thang kah被告公开辩论。Koh讲,「控告」ê另外一个意义,是teh指审判,是上帝开庭beh审判悖逆ê子民。Chia讲beh「指控in ê后代」,这是teh指雅各ê kiáⁿ孙。上帝ê指控并m̄是无ê放矢,却是有实据ê,上帝讲ài in去「基提岛」、「基提」chit两所在看māi,意思是到世界各地观察,这说明犹大人民弃sak上帝ê chit种行为,比全世界上任何民族lóng koh khah恶质。因为犹大人民m̄-nā无珍惜上帝赏赐hō͘ in ê荣耀,反tńg是kā chit份荣耀归hō͘ hiah-ê虚假、lóng无作用ê神明身上。Chit点hō͘上帝感觉被严重侮辱。

第12到13节,因为án-ne,上帝决定ài beh进行惩罚,方式是「beh hō͘诸天战栗惊惶」,这是teh指上帝beh邀请所有ê「天」lóng来出庭,他beh指控犹大人民。Á当上帝公开指控犹大人民ê时,所有听tio̍h ê人lóng会「惊惶失措」,因为犹大人民是上帝亲自拣选ê,in原本是siōng脆弱ê一个小国、民族(参考申命记七:7),因为有上帝ê带领,chiah hō͘ in成做世界上siōng强ê国家kah民族。上帝指控犹大人民是犯「双重ê罪」,因为án-ne,上帝beh加倍严重ê惩罚in,m̄-nā hō͘ in无法度chhōe-tio̍h水泉,mā挖掘bē-tio̍h thang蓄水ê池á。这必定会hō͘ in痛苦万分。
重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net