耶利米书 10章1节 到 10章16节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章主要thang分做二个部分来看:一是第1到16节,这部分乃是先知耶利米指出偶像神明lóng是虚假ê神,而耶和华上帝chiah是创造万物ê伟大真神。先知耶利米苦劝伊ê同胞m̄-thang koh再相信hiah-ê假神,tio̍h悔改归向大有能力ê耶和华上帝,并听从他ê话,因为tī他内面chiah有性命ê ǹg望。二是第17到25节,预言耶路撒冷ê灭亡teh beh来临。

Chit段经文有一个清楚ê主题,就是用创造天地万物主宰ê耶和华上帝,kah用人ê手所造出来偶像神明对比,真清楚thang看出人mā是受造ê万物之一,这说明只要是受造物,就m̄是神,根本无法度kah造物主相比。人用手所造出来偶像神明m̄是真神,óa靠chit种偶像神明kan-taⁿ会hō͘人带来毁灭。Á创造宇宙万物ê上帝带hō͘信靠他ê人永恒ê性命kah希望,因为万物lóng掌握tī chit位永恒ê主宰手中。

Koh讲,第12到16节ê经文差不多kah第五十一章15到19节完全仝款。Mā thang同时参考以赛亚书第四十章12到17节ê诗歌。Chiah-ê经文lóng是teh宣告、歌颂上帝创造ê伟大、无tè比。

第1到2节,「Lín beh听耶和华对lín所讲ê话」,chit种语句是先知运动中传出上帝信息ê典型句话。先知运动中之所以常用「beh听」(参考耶利米书二:4、九:20),á是「注意」(参考以西结书四十四:5,何西阿书五:1),lóng是teh提醒以色列人民tio̍h注意,上帝ê话绝对m̄是讲sńg笑,他绝对会实现所讲ê话。上帝beh以色列人民进入迦南地ê时,「m̄-thang随从异国风俗习惯」,摩西律法中原本就有明文规定(参考利未记十八:3、二十:23),因为in ê生活风俗中,时常会观看「天空奇异ê景象」,既行占星、卜卦等chit种有含错误宗教信仰ê行为。Á hit工空奇妙ê变化ê时,就会产生莫名ê「搅扰」kah「惊恐」。因为in m̄知天象kah日、月、星辰等物lóng是上帝ê手所创造ê。

第3到5节,chit三节诗歌讲tio̍h有关迦南地人用金、银、木头所铸造ê假神ê特徵。是用「林中锉落来ê木头,由师傅所雕刻」,一点价值mā无(参考耶利米书十:15、五十一:18)。M̄-nā án-ne,chiah-ê偶像需要「用金银修饰,用钉钉牢,hō͘ in bē致使跋倒」,chit种神明无可能tī人tú-tio̍h危急ê时chūn,拯救人ê性命。Chiah-ê虚假ê人造神明「kah-ná瓜田里ê稻草人」,siōng大ê功能是用来吓行不知情ê飞鸟,却对人一点影响力mā无,最后kan-taⁿ会变成田里ê堆肥。Chiah-ê假神ê另外一特徵,就是「无法度讲话,无法度行路,ài人扛teh行」,因为án-ne,既「无法度加害」mā「无法度帮助」人,因为án-ne,去走chhōe chiah-ê神明ê帮助真不切实际。

第6到7节,tùi第6节开始到第10节,讲述宇宙万物ê主宰上帝kah头前第3到5节虚假ê神明相对照。

「无人ē-tàng kah你相比」,chit句话thang参考诗篇第八十六篇8节。表示无任何偶像神明thang kah创造宇宙万物ê上帝相提并论。Á十诫ê第二诫mā清楚表示,上帝m̄准用任何人ê手所造ê神明kah他相比(参考出埃及记二十:5)。因为án-ne,只要听tio̍h上帝ê名,就会明白上帝bat用他「大有能力」ê手带领以色列人民出埃及、过红海(参考出埃及记十五:14—16)。为chit件事,所有听tio̍h ê列国诸王lóng尊敬chit位「万国ê君王」,当然mā无任何君王敢kah chit位上帝相比。

第8节,chit节thang参考以赛亚书第四十四章9到11节、15到20节。

Chia讲所有拜偶像神明ê王lóng是「愚戆无知」,因为in m̄-bat真正神。
第9节,chit节解释了第4节前句「金银」ê出处。Chia讲铸造偶像ê「金」子是tùi「乌法」进口ê。Á银á是「tùi伊施进口ê」。Chia真清楚说明,无论chiah-ê偶像神明是用纯金á是纯银,á是「穿插蓝色、紫色ê衫裤」án-ne高贵材质ê布料,iáu是仝款无能力,因为in lóng是「木匠、银匠ê创作」。

第10节,这是teh歌颂创造宇宙万物ê神,chiah是真正伟大,是「永生ê上帝,永恒ê君王」,只要他「你一震怒,大地动」,「hō͘万国khiā立不住」,甚至全地lóng会亲像蜡仝款熔化(参考诗篇九十七:5b)。   
 
第11节,chit节是用亚兰文写ê,大概是写hō͘ hiah-ê旅居外国ê犹大人看ê。Ài散居tī国外ê以色列人民lóng tio̍h勇敢向所有ê人公开「宣告」讲「偶像m̄是创造天地ê神」,因为这是用人ê手雕刻出来(参考耶利米书十:3—4)。所以chiah-ê偶像神明「一定会被消灭,tùi天地间消失」,意指chiah-ê虚假ê神明并无亲像创造宇宙万物ê上帝仝款,是永恒ê,只有拜in ê国家存在ê时chiah存在。仝款ê,国家若是hō͘敌人消灭,chit种虚假ê神明mā会跟tòe被敌人消灭破坏。

第12节,tùi chit节到第16节,差不多kah第五十一章15到19节完全仝款。Mā thang同时参考以赛亚书第四十章12到17节ê诗歌。Chiah-ê经文lóng是teh宣告、歌颂上帝创造ê伟大,是无tè比ê。Chit节kah第13节,lóng tī说明上帝m̄-nā用他ê「大能」、「智慧」创造宇宙大地,mā用他ê「聪明展开天空」,这说明kui个宇宙就是tī上帝ê计画中创造出来ê。

第13节,chit节thang参考诗篇第一三五篇7节。
Chit节主要lóng tī说明上帝创造ê奇妙,绝对m̄是人所ē-tàng想像会tio̍h,koh khah m̄是虚假ê神明ē-tàng做会到ê。包括有「天空上ê水」、「云朵tùi地平线浮现」、「sìh-nà tī雨中发光」,kah风tùi「仓库吹出」等,chiah-ê lóng tī说明m̄是用人ê能力thang了解ê事。

第14到15节,人siōng大ê「愚戆」,就是人用家己ê手造出来ê偶像,却kā它当做神明来拜,真是「荒谬可笑」到极点。

第16节,chia特别提起「雅各ê上帝」chit-ê词,是kah雅各teh逃走tī伯特利ê经验有关(参考创世记廿八:10—15);tī hia雅各tú-tio̍h上帝,了解chit位创造ê上帝是无所不在ê上帝,而且上帝iáu亲自对雅各讲话,表示chit位万物ê主宰是活活ê神。

重新查询 专卷研经 耶利米书系列
错误回报,请联系