雅各书 5章1节 到 5章20节   背景资料  上一笔
Tī第四章作者特别提起基督徒生活tī chiah-ê世界上,一定tio̍h时刻谨慎家己ê言行,因为这会hō͘人看tio̍h基督徒真正信仰内涵。Ài beh特别注意ê是,作者tī第四章最后一节提起一个人若是知影该做ê善事,却无去做,就kah犯罪仝款,lóng是上帝所无欢喜ê事。因为上帝知影每一个人ê能力,他bē要求人去做伊能力之外ê事。因为án-ne,应该做ê事就表示是责任,有ê时mā是义务。

	然后,tī第五章作者继续第四章所提起ê社会行为问题,讲tio̍h做一个人有钱ê时chūn,就ài beh特别小心,因为钱财并m̄是永远lóng会tī家己ê身上。Chit-ê世界上无一个人ē-tàng永远拥有财富,因为财富mā是上帝赏赐ê。做一个人bē记得上帝ê时chūn,上帝mā会tùi chit-ê人手上收tńg去。

	续落来,作者劝勉信徒一定tio̍h用忍耐kah祈祷表明对上帝有绝对ê信心。当做者鼓励基督徒tio̍h学习「忍耐」ê态度看待hiah-ê欺压sàn-chhiah人而获取暴利ê人,mā就是beh以「宽容」ê心看待in。用另外一种眼光看in,m̄-thang hō͘ in ê邪恶所迷惑,认为in真有办法累积财富,而是beh看in「真可怜」,因为in会面临上帝严厉ê审判。

第1到6节,chia一开始就提起有钱人beh为「面临ê灾难痛哭哀号」,然后tùi第2节开始到第6节提起chiah-ê灾难ê内容,包括有:

一是财富kā「丧失」(第2节)。Chia kā财富kah「蛀虫」连做伙,这是因为古代ê财富lóng是用五谷为主,比如讲形容一个人财产jōa-chē,就是用伊ê田地jōa-chē、thang收jōa-chē五谷杂粮来形容。因为án-ne,chia用「丧失」(这是《现代中文译本》ê译文),其实这字ê本意是teh指「败坏」(中文《和合本》译文),意思有「腐pháiⁿ」ê意思(天主教《思高圣经学会晓》版本)。Ná亲像有好ê衫裤,ē-sái讲是却被蛀虫食掉了仝款,无法度用à。耶稣基督就讲过chit种教导(参考马太福音第六章19到21)。

二是财富会「生銹」,而且成做犯罪ê「证据」(第3节)。Chia提起ê财富用「金银」来表达,ē-sái讲是金银并无会生銹。因为án-ne,作者tī chia用「金银」ê意思,就是teh指钱财真贵重ê意思。古代ê钱币通常lóng是用铜、铁等铸造ê。Chiah-ê铜铁ê钱币若埋tī土地里,á是收藏无妥当,tī湿冷ê所在当然会生銹。Tio̍h注意ê是chia提起「世界ê末期」,mā就是审判来临ê意思。Chia所提起ê是做一个人只知影积蓄财物,却bē记得iáu有koh khah重要ê是去帮助穷困ê人,这ná亲像tī第二章14到17节所讲ê,如果咱ê兄弟姊妹中间有人无得食、穿,而却有财富thang chē到被蛀虫食掉、生銹pháiⁿ掉,这koh kā怎样面对上帝?chia讲chiah-ê朽pháiⁿ、腐蚀掉ê,lóng会成做上帝在世界末日审判ê证据。

三是「剥削」、欺压工人(第4节)。这真清楚指出有ê财主之财富是来自剥削工人。先知阿摩司就bat一再指责ê hiah-ê宫廷大官员仝款,in tī厝内积聚了真chē财富,m̄-koh chiah-ê lóng是用「抢劫」kah不公平ê交易得来ê(参考阿摩司书三:10)。Chia讲有钱人「克扣」工人ê工资,tī摩西律法是真清楚记载bē-tàng án-ne对待工人ê(参考利未记十九:13)。摩西律法真严格规定「bē-tàng剥削」工人,「tio̍h tī日头落山以前付hō͘伊hit工ê工资,因为伊需要钱」(参考申命记廿四:14—15)。如果一个人讲伊信上帝,却刻薄地对待工人,甚至连基本ê律法规定都无遵守,he是讲不过去ê。

四是过「奢侈享乐」ê生活(第5节)。圣经一直teh教导bē-tàng过奢侈ê生活。Ná亲像路加福音第十六章16到31节所记载,耶稣基督譬喻中ê hit位富有ê财主仝款,过「穷奢极侈ê生活」,结果落场就是下阴间去受苦。伊bat警告当时ê犹太人,一定tio̍h tī上帝kah钱财之间作一个明确ê选择,原因就是钱财往往hō͘人ê心堕落,远离上帝ê救恩。Koh khah严重ê,就是kā钱财当做上帝,而引诱人弃sak上帝。圣经chit种例真chē,所罗门王ê堕落就是一个例,伊盖奢华ê宫殿,结果是弃sak上帝。先知ê信息中koh khah chē(参考阿摩司书第四到六章)。

五是杀害「无辜ê」(第6节)。这是非常严重ê犯罪行为,mā是圣经一再警告hiah-ê人ê信息,不准án-ne做,因为这是上帝所严厉禁止ê事。十诫ê第九诫就真清楚讲:「M̄-thang 做假ê 见证,陷害你ê厝边。(全民版)」(出埃及记二十:16)会án-ne发生「定无辜ê罪」,就是有捏造罪状ê情形发生。列王记上第廿一章记载拿伯ê葡萄园事件,亚哈王kah bó͘耶洗碧就是用捏造ê罪名杀害拿伯,然后kā侵占伊ê葡萄园去盖王宫。仝款ê,耶稣mā是hō͘犹太宗教领袖用假证陷害而遭钉死tī十字架上(参考马太福音廿七:59—61)。

第7到8节,chia作者kā重点转移到教会共同生活ê层面。作者第一件提出ê就是「ài忍耐,等到主koh来」,而且强调「主koh来ê日子快到à」、「主teh要来à」。「忍耐」,chia ê希腊文是「makrothumesste」,这是tùi「宽容」(makpothumos)chit-ê字演变来ê。作者提醒信徒知影世界末日teh beh来到。Tio̍h学习作穑人,in lóng会真有耐心地等待上帝tùi天顶降落春霖秋雨。作者án-ne举例说明,主要teh劝勉当时ê信徒,m̄免急躁,tio̍h kah作穑人仝款耐心等待上帝ê美好旨意。作者认为每件事lóng是有上帝ê时间表。上帝一定会审判,只要时刻一到,审判就跟tòe来临。

第9节,chia讲上帝「审判」ê时间就「teh要来à」,就tī「门口」。因为án-ne,作者提醒信徒「m̄-thang互相埋怨」,因为上帝真清楚甚么人做甚么tāi-chì。

第10节,chit节提起「奉主名讲话ê众先知」,所谓先知,是teh指上帝ê代言人。上帝beh讲甚么,伊就一定tio̍h讲上帝beh伊讲ê话(参考列王记上廿二:14)。M̄-koh上帝ê话有ê时并m̄是人人爱听,mā因为án-ne,忠实tī上帝ê先知,往往会受tio̍h迫害(参考列王记上十九:10)。M̄-koh作者讲beh学习忠实tī上帝众先知ê「受苦kah忍耐ê模样」,即使面临性命ê威胁,mā无妥当协。

第11节,「忍耐到底」ê人是「实在有福气」。作者提出「约伯」作例,伊是大家非常耳熟ê人物,Tī圣经中描述伊tú-tio̍h灾难了后生活陷入极大ê痛苦中。M̄-koh伊一直对上帝真有信心、忠实,虽然有真chē怨言,m̄-koh上帝iáu是显示出「怜悯kah慈爱」,亲自kah伊对话,并启示伊明白上帝ê旨意。因为án-ne约伯后来真感慨地讲:「我早前耳孔听tio̍h 祢,taⁿ 我ê 目睭看tio̍h 祢;(全民版)」(约伯记四十二:5)

第12节,chit节作者引用耶稣基督ê教导(参考马太福音五:33—37)。会有chit种问题是tī教会内可能有人因为听tio̍h真chē不实ê传言,hō͘受tio̍h不实传言伤害ê人m̄知应该án怎辩解,因为án-ne,往往一定tio̍h chiù-chōa来表明清白。摩西kā以色列人讲thang chiù-chōa,m̄-koh只有ē-tàng奉上帝ê名chiù-chōa(参考申命记十:20),因为上帝鉴察人ê心内,因为án-ne,随便chiù-chōa就等于是teh藐视上帝ê神圣仝款ê严重。雅各书作者koh一pái强调耶稣基督所讲ê chit句话,原因就是beh hō͘基督徒用实际ê行动来取代讲话。

第13节,chit节是相对应ê句型。「痛苦」kah「喜乐」相对照;痛苦ê时,siōng好就是用「祈祷」kā心中ê痛陈述hō͘上帝听(参考罗马书八:26—27)。

第14到15节,chia提起「害病」,kah第13节提起ê痛苦有关。为破病ê人祈祷「抹油」,这油是一种医药用ê油膏,tùi橄榄油提炼出来ê,有医病ê功效。Chia提起beh请教会ê「长老」来祈祷,chia ê「长老」就ná亲像今á日教会ê牧师、传道、长老仝款。作者讲祈祷若是「出tī信心,就ē-tàng医好病人」,而且讲「病人所犯ê罪会得tio̍h赦免」,这是因为kah当时对破病ê看法有关,有可能几个原因:

一是病人tī病床顶发见家己ê病,确实kah犯罪有关。因为án-ne,体验tio̍h破病乃是上帝对家己犯罪ê惩罚。因为án-ne,透过祈祷认罪,恳求上帝ê赦免。

二是当人破病ê时chūn,chiah有机会安静落来省思家己kah上帝ê关系。藉这,人chiah会想tio̍h家己ê软弱、有限,甚至chit时chiah会发见性命中siōng重要ê,就是认bat上帝,mā知影家己确实需要上帝,chit种反省之下,会帮助人谦卑落来。

第16节,作者劝勉大家「tio̍h彼此互相认罪,彼此代祷」,chiah-ê lóng是tī教会共同团契生活里非常重要ê功课。作者讲「义人ê祈祷有真大ê功效」,所讲ê「义人」,是teh指kah上帝关系和好ê人。Chit种人就是会遵照上帝ê旨意做tāi-chì ê人。因为án-ne,做一个人beh替别人ê病祈求上帝医ê时,一定tio̍h先明白家己是m̄是有保持kah上帝和好ê关系,chit点认bat真重要。Á chit种和好ê关系之第一件事,就是对上帝有绝对ê信心。

第17到18节,作者用先知以利亚为例,这是记载在列王纪上第十七到十九章ê故事。作者认为先知以利亚kah咱lóng仝款是一个普通ê人,并无甚么特别能力,只因为伊kah上帝有非常好ê关系,因为án-ne,伊祈求上帝m̄-thang落雨,上帝就听伊ê祈祷。当伊祈求上帝开始落雨ê时,上帝mā听伊ê祈祷。作者用先知以利亚为例,siōng重要就是tī说明只要用真实ê心向上帝祈祷,上帝一定会垂听,而真心敬拜上帝ê人,mā必定会tī生活上见证家己所信ê上帝。

第19到20节,作者tī chia并无指出hiah-ê「失迷而离开真理ê人」,是为何离开á是in离开ê情形án怎?有可能是因为tú-tio̍h「迫害」了后,koh tńg来到犹太教去,á是有ê人kui气就无koh参加任何宗教信仰活动。Chia讲chhōe tńg来失迷ê信徒,是教会存在ê责任之一,mā是信徒应该有ê责任。因为这是「抢救」灵魂ê工作,thang hō͘人ê「罪得tio̍h宽赦」。

重新查询 专卷研经 雅各书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net