希伯来书 12章1节 到 12章29节   背景资料  上一笔  下一笔
续接第十一章讲tio̍h有关信心ê问题,作者kā焦点转移到耶稣基督ê身上。作者先tī第十一章一一提出旧约圣经中ê信仰伟人来作见证,供当时代ê众信徒参考,看过in ê信仰见证了后,伊ài基督徒学习耶稣基督,想像耶稣基督是怎样以信心忍受性命ê苦难,伊khah强调ê是:真正信心是会堪得考验ê。如果信心不堪考验,án-ne就无法度讲是信心。因为真实ê信心是得tio̍h够额ê气力去面对性命ê苦难,chit种信心chiah有意义,chiah有存在ê价值。因为án-ne,咱mā thang看tio̍h作者tī chit章所提起ê,lóng是kah实际生活有关ê。换句话讲,学习耶稣基督ê信心,就是在学习怎样kā信心应用tī生活中,因为耶稣基督就是kā信心实践teh生活里。Án-ne,就ē-tàng知影信心m̄是用讲ê,却是一定tio̍h tī每日ê生活中实践出来。

第1节,作者ài大家排除一切困难,kā焦点khǹg tī耶稣基督身上;伊就是咱信心ê源头kah结尾。Ná亲像使徒保罗ài用竞技场上ê赛跑仝款,希伯来书ê作者mā用「奔走」来形容信仰ê历程。如果有障碍物tī路上,就一定tio̍h kā它除掉,若无,无法度来到最后ê终点。信仰是一场竞赛,kiu-kiu就输à。只有勇往直前chiah thang期待胜利ê结果。

第2节,ē-sái讲是chit章ê中心主题;作者希望基督徒会kā目标放在学习耶稣基督。Tī第十一章,作者举了真chē例lóng是kah信心有关ê好见证者。M̄-koh作者并无希望tī有真chē例thang看了后,反tńg看见基督徒亲像一个无设定好目标ê竞赛者四界东张西望,bē记得siōng美好ê目标。伊只希望大家会专心一意ê注目看耶稣基督;伊就是所有基督徒信心ê建造者,mā是终极目标。

	第3到4节,这是一段真有意思ê经文;作者劝勉基督信徒ài kā焦点khǹg tī耶稣基督ê身上,伊希望大家多想看耶稣基督kah十字架ê意义。Chit点mā是使徒保罗写phoe hō͘哥林多教会所讲ê,伊只传耶稣基督kah伊ê十字架。Á十字架就是苦难。作者提起十字架ê痛苦,是tùi hiah-ê人心中ê「憎恨」引起,chit种憎恨是因为罪ê缘故。M̄-koh相对tī基督徒所受ê苦难,尚且iáu bē致使像耶稣基督án-ne受tio̍h十字架仝款ê苦难。

第5到6节是引用箴言第三章11到12节ê经文,kā上帝ê管教譬喻成父母对子女ê管教仝款,是为tio̍h gín-á好。讲上帝ê管教,是为tio̍h beh hō͘所有信靠ê人lóng得tio̍h益处。作者讲上帝ná亲像父母teh「鞭phah伊所收纳ê每一个kiáⁿ」,用chit种方式来「管教」忠心tī耶稣基督ê人,伊讲这就是上帝ê疼。Chit种观点thang参考诗篇第一○三篇13节,诗人讲父母怎样疼子女,上帝mā是án-ne疼惜他ê子民。

第7到11节,chit段经文ê重点是tī最后两节,作者讲:苦难并m̄是平白无故来到,上帝mā bē冤枉人,其中lóng是有上帝ê旨意。作者kā苦难当做是上帝管教ê方式,为tio̍h是beh导正人ê错误á是hō͘伊koh khah美好。

作者tī chia提出两点:
一是上帝ê管教,为tio̍h是beh hō͘咱成做圣洁ê子民。作者提出信仰观念上非常重要ê认bat:上帝是「圣洁」ê,因为án-ne,属tī上帝tī基督耶稣内面ê子民mā一定tio̍h mā「圣洁」chiah thang。这mā是摩西转告以色列人民一定tio̍h认清ê事(参考利未记十九:1—2)。换句话讲,圣洁ê上帝,bē允准他ê子民是随便、lah-sap、不守规矩、纷乱ê。Á圣洁ê siōng基本要件,就是tùi忠实开始做起。

二是上帝ê管教,为tio̍h是beh hō͘基督徒「ē-tàng结出平安ê果子,过正直ê生活」。

所谓「平安ê果子」chit句对照第十章19节所讲ê:「咱藉tio̍h耶稣基督ê死thang坦然无惊惶进入来至圣所。」Tī犹太人ê观念中「至圣所」乃是上帝khiā起ê所在。换句话讲,藉tio̍h耶稣基督ê死,所有信靠伊ê人thang「坦然无惊惶」tńg来到上帝ê面前。

Chit种tī耶稣基督内面ê平安,是赢过性命苦难ê平安,因为耶稣基督已经赢过chit世界ê苦难(参考约翰福音十六:33)

    第12到13节,参考以赛亚书第三十五章3节。
先知以赛亚ê诗歌主要是针对teh beh来临ê拯救,对以色列受苦ê人民发出拯救信息中ê一句诗歌,表示上帝beh带领以色列人民,hō͘ in thang挺直khiā立起来,m̄免koh再惊惶。希伯来书ê作者引用chit句诗歌mā是chit-ê意思,ài所有基督徒勇敢向前行,m̄免惊惶,因为有koh活ê耶稣基督同在,必定ē-sái「跛了ê脚」重新「得tio̍h气力」thang自由行走。

第14到15节,希伯来书ê作者一再强调基督徒应该过「圣洁ê生活」,而依使徒保罗ê看法,基督徒ê圣洁生活应该kah chit-ê世界有所区隔(参考罗马书十二:1—2)。作者讲无过圣洁ê生活,「就无人ē-tàng见tio̍h主」,这表示圣洁是基督徒身上ê记号。

「Tio̍h努力kah人和睦」,chit句话thang参考罗马书第十二章18节。
Tī chit段经文中,作者一再重复「tio̍h谨慎」,不beh hō͘上帝ê恩典「会失去」,mā m̄-thang成做「遗害人群」ê「有毒植物」,这是teh指hō͘别人会失去上帝tī耶稣基督内面拯救ê恩典,去拜偶像神明(参考申命记廿九:18)。

第16节a句,chia讲「淫乱」,这是teh指对上帝无忠实,mā就是信仰混淆ê意思。M̄-koh mā thang讲是teh指tī性生活上无检点。使徒保罗就bat严厉谴责哥林多教会发生chit款tāi-chì(参考哥林多前书五:1)。

第16节b句到17节,chia用以扫为例,thang参考创世记第廿五章27到34节,以及第廿七章有关以撒为雅各祝福,m̄-koh无为以扫祝福ê故事。希伯来书ê作者引用chit种故事背景,主要teh说明一件事:如果基督徒无过圣洁ê生活,等于是teh出卖家己ê身分仝款。上帝tī所有信了耶稣基督ê人ê身上做「印记」(参考哥林多后书一:22,以弗所书一:13)。

    第18到24节,作者想beh kā「西奈山」kah「锡安山」做一个对比;「西奈山」是上帝颁布诫命hō͘摩西转交hō͘以色列人民ê所在。当摩西chhōa以色列人民接近「西奈山」准备接受上帝ê诫命ê时,上帝用云彩、火焰等遮tòa in(参考出埃及记第十九章、廿四:12—17)。对以色列人民来讲,「西奈山」ê经验是惊惶ê,mā是顶真ê律法规范,kah严厉ê惩罚。这是旧约所描述上帝居所ê部分。Á「锡安山」所表明ê是有新约ê含意,是kah旧约无仝。希伯来书ê作者引用「锡安山」ê「上帝居所」观念,来譬喻上帝所khiā起ê天顶。是人thang接近ê所在。Tī第十章19到20节,作者表示耶稣基督已经替所有信靠伊ê人,铺好势一条通往上帝「至圣所」ê道路,大家thang「坦然无惊惶」kah上帝面对面。Á耶稣基督以伊tī十字架上所流落来ê血铺出chit条通道。因为耶稣基督就是上帝kah人之间ê中保。

第25到29节,这是作者koh一pái语重心长地劝勉犹太人基督徒,m̄-thang bē记得过去以色列人民ê祖先tī出埃及入旷野时代hit段ê时期所犯ê错误,ná亲像头前一段所提起ê tī西奈山下,in得tio̍h上帝透过摩西颁布hō͘ in ê律法诫命,ē-sái讲是以色列人民并无遵守,mā因为án-ne,in ê祖先lóng受tio̍h上帝严厉ê惩罚(参考出埃及记第三十二章)。chit-má,上帝是亲自差遣伊ê独生kiáⁿ耶稣基督来到世间,亲自kā hit-ê永恒性命ê信息传hō͘所有信靠耶稣基督ê人,主要目的mā只有一点:就是希望所有信徒ē-tàng专心事奉上帝,用敬虔ê心敬拜上帝。作者提醒所有ê信徒:上帝虽然怜悯,却mā是「毁灭ê火」。这是引用申命记第四章24节:「因为上主—lín ê上帝像炽烈ê火焰;伊不容忍任何kah伊对立ê神明。」作者有一个心愿:希望所有基督徒tī chit迫害来临ê时刻,m̄-thang受tio̍h诱惑有放弃信仰ê念头,而是beh有坚忍ê信心直到世界ê末à。

重新查询 专卷研经 希伯来书系列
错误回报,请联系