希伯来书 11章1节 到 11章16节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章是讨论有关信心ê问题。因为当时有bē少信徒已经弃sak信仰,离开教会,无koh参加聚会,koh khah严重ê是,有人「故意犯罪」污辱了上帝ê圣名。因为án-ne,chit章ê主题内容就是讨论关系「信心」是甚么。作者tùi亚伯开始论述,一直讲tio̍h先知撒母耳,内容lóng 着(tio̍k)眼tī「信心」chit-ê题目上。Ài beh特别注意ê是:作者论述「信心」ê时,是teh指对上帝beh有信心,伊是tī chiah-ê基础上讨论信心ê问题。Koh讲,mā tùi chit章举出例来谈论信心,thang看出作者对旧约信仰人物非常熟悉。

Chit段经文lóng是用亚伯拉罕做题材,讨论关系信心ê问题。
第1节,chit三节为「信心」下了简单ê定义,讲「信心是对所ǹg望ê事有把握,对无法度看见ê事ē-tàng肯定」,chit句话指出对「信心」ê基本观念:它是超越现实生活范围时间、空间ê限制。Ài beh特别注意ê是,它是「看bē-tio̍h」以及对tī「将来」ê领域,因为án-ne,绝对m̄是属tī「过去」ê。

「把握」,指ê是「保证」、一定ē-tàng成就ê意思。Á「肯定」是「证明」。这是当时法庭ê用词,表示一切已经「定谳」,m̄免koh再辩论、申诉á是hoah冤枉。

第2节ê「古人」,意思是「过去ê长辈」,tī chia是teh指耶稣以前ê信心典范。如亚伯拉罕等人,mā就是本章第4节后面所列举ê伟大信仰者。作者讲chiah-ê信仰前辈会án-ne得tio̍h「上帝ê o-ló就是因为in相信上帝」ê缘故。

第3节,作者对创世记第一章kah约翰福音第一章所讲ê「太初」ê创造有表示伊ê观点:宇宙ê开始,一定tio̍h以信心去了解,不是beh亲目看见chiah明白。

第4到7节,chit段经文主要teh说明「古人」中三位信仰ê典范,其一是「亚伯」,koh来是「以诺」,第三位是「挪亚」,in三位是旧约圣经中大家所熟悉ê对象。

咱并无清楚作者为甚么会选亚伯,因为亚伯ê故事并无长,而且无甚么特别ê记事,有ê只是伊ê献祭博得上帝ê欢喜,m̄-koh却遇tio̍h兄哥该隐ê嫉妒而被杀害。「伊虽然死去,iáu-koh藉tio̍h这信心讲话」,chit句话是teh指亚伯ê血「tùi地下出声,向上帝哭诉」(参考创世记四:1—12)。

第二位是用诺,伊就是圣经中两位无经历「死亡」中ê一位,另外一位是先知以利亚,in两位lóng是由上帝直接带到天顶去。以诺siōng特别ê所在是:伊活在世间总共三百六十五年,一直kah上帝「有密切ê交往」,这就是作者所讲ê,以诺tī「伊被提升以前已经得tio̍h了上帝ê欢欣」ê意思。后来「上帝kā伊接去,伊就phah m̄见去」(参考创世记五:21—24)。这是因为伊活teh ê日子lóng一直保持kah上帝「有密切交往」ê缘故。

第三位是挪亚,伊ê故事一直是siōng顶港有名声下港有出名ê,有关伊ê故事记载tī创世记第六到九章,mā是chit三个人事迹中篇幅siōng长ê一位。创世记ê作者讲挪亚乃是hit-ê时代「惟一ê好人;伊kah上帝有密切ê交往」(参考创世记六:10),chit句话充分表示伊对上帝有绝对ê信心,并且tī生活上有好ê见证。Ài tī犯罪充满ê环境中,成做「惟一ê好人」,确实是需要非常大ê信心chiah有办法达tio̍h。因为án-ne,上帝警告伊,他teh beh毁灭kui个世界,ài伊到山顶造大船,因为上帝beh用大水毁灭他所造ê世界。只有伊ê全家kah所有清气kah无清气ê动植物被挑选进入大船中而得已避难。

第8到10节,tùi第8节开始直到第19节ê经文lóng是teh绍介以色列人民ê祖先亚伯拉罕,伊mā hông称做「信心之父」。伊被看做以色列民族siōng典范ê「古人」(前辈、祖先)。有关伊ê事迹记载tī创世记第十二到廿三章。

Tī chiah-ni̍h长ê篇幅中,作者主要teh绍介亚伯拉罕顺服上帝ê呼召,以及相信上帝ê应允,beh赏赐hō͘伊kiáⁿ kah土地ê故事。Chit句「kah领受上帝仝款应允ê以撒kah雅各tòa tī帐棚」,chit句话表示tùi亚伯拉罕开始,直到孙á雅各等三代,lóng是过bē稳定ê漂流生活,m̄-koh in lóng对上帝有绝对信心。

第11到12节,chit两节提起亚伯拉罕ê bó͘「莎拉」已经年老而且「过了生育ê年龄」,m̄-koh却「相信上帝会持守伊ê诺言」,tī撒拉年满九十岁ê时,上帝赏赐hō͘伊有娠生kiáⁿ。虽然亚伯拉罕「已经死去,tùi伊一个人所传落来ê kiáⁿ孙却像天顶ê星kah海边无数ê沙粒hiah-ni̍h chē」,而这mā是上帝hō͘ in祖孙三代ê诺言。

第13到16节,chia提起两个重要ê认bat:

一是亚伯拉罕、以撒、雅各等人,都无进入上帝所应允in beh赏赐ê土地,而且无ná亲像上帝所讲ê,会有ná亲像天顶ê星、海边ê沙hiah-nih-chē ê kiáⁿ孙。当年雅各kah伊ê kiáⁿ孙进入埃及ê时chūn,家族ê人口mā不过chiah只有七十名而已(参考创世记四十六:27)。离上帝对in所应允ê实在相差siuⁿ远,特别是当in khiā起ê所在tú-tio̍h严重饥荒,iáu koh khah千里迢迢地迁徙到埃及去寄居ê时,in iáu是对上帝ê应允存坚定ê信心。因为án-ne,希伯来书ê作者讲in是「到死有信心ê人」。In bē因为无看tio̍h上帝ê应允,就怀疑上帝ê疼,á是失去对上帝ê信心;反tńg存坚定ê信心认定上帝ê应允一定ē-tàng实现,这就是对上帝有绝对ê信心。

二是知影家己tī chit世间只不过是出外人,是旅客。Chit点非常重要,因为有chit种认bat,就会kā希望存khǹg tī上帝手中,hō͘上帝去安排。Tùi听tio̍h上帝ê应允,直到in由摩西开始带领以色列人民迈向应允之地,án-ne前后相差大约有长到五百年ê时间,in一直以信心、耐心teh等待。

作者提醒大家,只要人kā心思意念kah性命ê目标khǹg tī上帝hia,对上帝有绝对ê信心ê时,上帝并无会因为人ê软弱就无koh承认人kah他之间ê关系。上帝是慈悲ê上帝,他mā bē人因为一时受tio̍h诱惑弃sak了他,就记恨、受气,无koh chhap人,却是会tī人知影悔改、认罪后,犹原接纳人成做他ê子民。

第16节,chit节ē-sái讲是希伯来书作者siōng主要ê用意,teh kā当时受难á是tī信心摇动ê众信徒讲,众祖先之所以得tio̍h上帝ê祝福kah应允ê果子,是因为in相信有「天顶khah美好ê家乡」,tī hia,上帝就是in ê上帝,iáu替chiah-ê有信心ê信徒预备了一座城,hō͘ chiah-ê忠实信徒永远khiā起。

重新查询 专卷研经 希伯来书系列
错误回报,请联系