1 地理物體及特徵
Ἀβραάμb, ἄβυσσος, ἀγρόςa, ἀγρόςb, ἀγρόςc, ᾅδηςa, ἀήρa, ἀήρc, αἰγιαλός, αἰώνb, ἄμμοςb, ἄμφοδον, ἀνωτερικός, ἀστήρa, ἀστήρb, ἄστρονa, ἄστρονb, ἀτμίς, βάθοςd, βασιλείαb, βόθυνος, βουνός, βυθός, γέεννα, γεώργιον, γῆa, γῆb, γῆd, γῆf, διέξοδος, διθάλασσοςb, δόξαh, ἔδαφος, ἐξώτερος, ἐπαρχεία, ἐπίγειοςa, ἐπουράνιοςa, ἐπουράνιοςb, ἐπουράνιοςd, ἐρημία, ἔρημοςb, ζόφοςb, ἥλιος, θάλασσαa, θάλασσαb, ἶρις, καπνός, καταχθόνιος, κῆπος, κλίμα, κόλποςc, κόλποςd, κολωνία, κοσμικόςa, κόσμοςa, κόσμοςb, κρημνός, κτίσιςc, κώμηa, κωμόπολις, λιμήν, λίμνηa, λίμνηb, μερίςb, μέροςc, μεσουράνημα, νεφέλη, νησίον, νῆσος, νομήa, ξηρόςc, ὁδόςa, οἰκουμένηa, οἰκουμένηb, ὁμίχλη, ὀπή, ὀρεινός, ὅριον, ὄρος, οὐράνιοςa, οὐρανόθεν, οὐρανόςa, οὐρανόςb, οὐρανόςd, οὐρανόςg, ὀφρῦς, παράδεισος, παραθαλάσσιος, παράλιος, παρεμβολήa, πατρίς, πέλαγος, περίχωρος, πηγήa, πλατύςb, πόλιςa, πόλιςb, πόντος, ποταμός, πρωϊνόςb, ῥύμη, σελήνη, σιρός, σκότοςc, σκότοςd, σπήλαιον, σῶμαf, ταρταρόω, τόποςg, τρίβος, ὑπόg, ὑψηλόςb, ὕψιστοςa, ὕψοςb, ὕψωμαa, φάραγξ, φραγμόςb, φρέαρb, φωλεός, φωστήρa, φωσφόρος, χαμαί, χάσμα, χεῖλοςa, χείμαρροςa, χείμαρροςb, χοϊκόςb, χώραa, χώραb, χώραc, χώραd, χωρίον
  A 宇宙,萬物
αἰώνb, γῆf, κόσμοςa, κτίσιςc, οὐρανόςd
  B 地面之上的地方
Ἀβραάμb, ἀήρa, ἀήρc, δόξαh, ἐπουράνιοςa, ἐπουράνιοςb, κόλποςd, μεσουράνημα, οὐράνιοςa, οὐρανόθεν, οὐρανόςa, οὐρανόςb, παράδεισος, ὑψηλόςb, ὕψιστοςa, ὕψοςb, ὕψωμαa
  C 地面以下的地方
ἄβυσσος, ᾅδηςa, βάθοςd, γέεννα, ἐξώτερος, ζόφοςb, καταχθόνιος, λίμνηb, σκότοςc, σκότοςd, ταρταρόω
  D 天體
ἀστήρa, ἀστήρb, ἄστρονa, ἄστρονb, ἐπουράνιοςd, ἥλιος, πρωϊνόςb, σελήνη, σῶμαf, φωστήρa, φωσφόρος
  E 大氣的物體
ἀτμίς, ἶρις, καπνός, νεφέλη, ὁμίχλη
  F 地球的表面
γῆa, ἔδαφος, ἐπίγειοςa, κοσμικόςa, κόσμοςb, οἰκουμένηa, οὐρανόςg, ὑπόg, χαμαί, χοϊκόςb
  G 凸起的地形
βουνός, κρημνός, ὀρεινός, ὄρος, ὀφρῦς
  H 窪地及洞穴
βόθυνος, ὀπή, σιρός, σπήλαιον, φάραγξ, φρέαρb, φωλεός, χάσμα, χείμαρροςb
  I 與海洋形成對比的陸地
αἰγιαλός, ἄμμοςb, ἀνωτερικός, γῆb, διθάλασσοςb, νησίον, νῆσος, ξηρόςc, παράλιος, τόποςg, χεῖλοςa, χώραa
  J 水體
βυθός, θάλασσαa, θάλασσαb, κόλποςc, λιμήν, λίμνηa, παραθαλάσσιος, πέλαγος, πηγήa, πόντος, ποταμός, χείμαρροςa
  K 社會政治區域
γῆd, κλίμα, μέροςc, ὅριον, πατρίς, περίχωρος, χώραb
  L 政府行政區域
βασιλείαb, ἐπαρχεία, μερίςb, οἰκουμένηb
  M 無人居住或人煙稀少的地區
ἀγρόςb, ἐρημία, ἔρημοςb, χώραc
  N 人口集中的地區
ἀγρόςc, κολωνία, κώμηa, κωμόπολις, παρεμβολήa, πόλιςa, πόλιςb
  O 牧地及耕地
ἀγρόςa, γεώργιον, κῆπος, νομήa, χώραd, χωρίον
  P 通路:道路、街道、小徑等
ἄμφοδον, διέξοδος, ὁδόςa, πλατύςb, ῥύμη, τρίβος, φραγμόςb
2 自然物質
ἀήρb, ἀμέθυστος, ἄμμοςa, ἀνθρακιά, ἄνυδρος, ἀργύριονa, ἀργυροκόπος, ἄργυροςa, ἀργυροῦς, βήρυλλος, βόρβορος, βρῶσιςe, γῆc, διοπετής, ἐλεφάντινος, θεῖον, ἴασπις, ἰκμάς, ἰόςb, κατιόω, κεραμικός, κονιορτός, κρυσταλλίζω, κρύσταλλοςa, κρύσταλλοςb, λίθινος, λίθοςa, λίθοςb, λίθοςc, μαργαρίτης, μάρμαρος, ὀστράκινος, πέτρα, πετρώδης, πηλός, πῦρa, πῦρb, πυρά, σάπφιρος, σάρδιον, σαρδόνυξ, σίδηρος, σιδηροῦς, σμαράγδινος, σμάραγδος, στοιχεῖονa, τοπάζιον, ὑάκινθος, ὕαλοςb, ὕδωρ, ὑετόςa, φλόξ, φῶςb, χάλαζα, χαλκεύς, χαλκηδών, χαλκολίβανον, χαλκόςa, χαλκοῦς, χιών, χοϊκόςa, χοῦς, χρυσίονa, χρυσόλιθος, χρυσόπρασος, χρυσόςa, χρυσοῦς, ψῆφος
  A 元素
στοιχεῖονa
  B 空氣
ἀήρb
  C
ἀνθρακιά, πῦρa, πῦρb, πυρά, φλόξ, φῶςb
  D
ἄνυδρος, ἰκμάς, κρύσταλλοςb, ὕδωρ, ὑετόςa, χάλαζα, χιών
  E 土,泥,沙,石
ἄμμοςa, βόρβορος, γῆc, θεῖον, κεραμικός, κονιορτός, λίθινος, λίθοςa, λίθοςb, ὀστράκινος, πέτρα, πετρώδης, πηλός, χοϊκόςa, χοῦς, ψῆφος
  F 寶石、半寶石及珍貴的天然物質
ἀμέθυστος, βήρυλλος, διοπετής, ἐλεφάντινος, ἴασπις, κρυσταλλίζω, κρύσταλλοςa, λίθοςc, μαργαρίτης, μάρμαρος, σάπφιρος, σάρδιον, σαρδόνυξ, σμαράγδινος, σμάραγδος, τοπάζιον, ὑάκινθος, ὕαλοςb, χαλκηδών, χρυσόλιθος, χρυσόπρασος
  G 金屬
ἀργύριονa, ἀργυροκόπος, ἄργυροςa, ἀργυροῦς, βρῶσιςe, ἰόςb, κατιόω, σίδηρος, σιδηροῦς, χαλκεύς, χαλκολίβανον, χαλκόςa, χαλκοῦς, χρυσίονa, χρυσόςa, χρυσοῦς
3 植物
ἀγριέλαιος, ἄκανθα, ἀκάνθινος, ἅλωνb, ἄμπελος, ἀμπελών, ἄνηθον, ἄνθος, ἄνθραξ, ἄχυρον, ἄψινθοςa, βάϊον, βάτοςa, βοτάνη, βότρυς, δένδρον, ἐλαίαa, ἐλαίαc, ἐλαιών, ζιζάνιον, ἡδύοσμον, θύϊνος, καλάμη, κάλαμοςa, κάλαμοςb, καλλιέλαιος, καρπόςa, κάρφος, κεράτιον, κλάδος, κλῆμα, κόκκος, κριθή, κρίθινος, κρίνον, κύμινον, λάχανον, ξύλινος, ξύλονa, ξύλονb, ξύλονc, ὄλυνθος, ὀπώρα, πήγανον, πιότηςa, ῥίζαa, σίναπι, σιτίονa, σῖτοςa, σῖτοςb, σκόλοψa, σπέρμαa, σπόρος, σταφυλή, στάχυς, στιβάς, συκάμινος, συκῆ, συκομορέα, σῦκον, τρίβολος, ὕληa, ὕληb, ὕσσωπος, φοῖνιξa, φοῖνιξb, φρύγανον, φύλλον, φυτεία, χλωρός, χόρτοςa, χόρτοςb
  A 植物(一般意義)
φυτεία
  B 樹木
ἀγριέλαιος, δένδρον, ἐλαίαa, ἐλαιών, καλλιέλαιος, ξύλονc, συκάμινος, συκῆ, συκομορέα, ὕληa, φοῖνιξa
  C 樹木以外的植物
ἄκανθα, ἀκάνθινος, ἄμπελος, ἀμπελών, ἄνηθον, ἄψινθοςa, βάτοςa, βοτάνη, ζιζάνιον, ἡδύοσμον, κάλαμοςa, κρίνον, κύμινον, λάχανον, πήγανον, σίναπι, σῖτοςb, τρίβολος, ὕσσωπος, χλωρός, χόρτοςa
  D 植物的果實部分
ἅλωνb, βότρυς, ἐλαίαc, καρπόςa, κεράτιον, κόκκος, κριθή, κρίθινος, ὄλυνθος, ὀπώρα, σιτίονa, σῖτοςa, σπέρμαa, σπόρος, σταφυλή, στάχυς, σῦκον
  E 植物的非果實部分
ἄνθος, ἄχυρον, βάϊον, καλάμη, κάλαμοςb, κλάδος, κλῆμα, πιότηςa, ῥίζαa, σκόλοψa, στιβάς, φοῖνιξb, φύλλον, χόρτοςb
  F 木材及木製品
ἄνθραξ, θύϊνος, κάρφος, ξύλινος, ξύλονa, ξύλονb, ὕληb, φρύγανον
4 動物
ἀγέλη, ἀετός, αἴγειος, ἀκρίς, ἀλέκτωρ, ἀλώπηξa, ἀμνός, ἀρήν, ἄρκος, ἀρνίονa, ἀρνίονc, ἀσπίς, βάτραχος, βοῦς, δάμαλις, δράκων, ἐνάλιος, ἐρίφιον, ἔριφος, ἑρπετόν, ἔχιδναa, ζῷονa, θηρίονa, θηρίονb, θρέμμα, ἵππος, ἰχθύδιον, ἰχθύς, κάμηλος, κῆτος, κόραξ, κτῆνος, κυνάριον, κύωνa, κώνωψ, λέων, λύκοςa, μελίσσιος, μόσχος, νοσσιά, νοσσίον, νοσσός, ὀνάριον, ὀνικός, ὄνος, ὄρνεον, ὄρνις, οὐρανόςe, ὄφιςa, πάρδαλις, πάσχαc, περιστερά, πετεινόςa, πετεινόςb, ποίμνηa, προβατικός, πρόβατονa, πτηνός, πῶλος, σής, σκορπίος, σκώληξ, στρουθίον, ταῦρος, τετράπους, τράγος, τρυγών, υἱόςd, ὑποζύγιον, ὗς, χοῖρος, ψυχήd
  A 動物
ἀγέλη, αἴγειος, ἀλώπηξa, ἀμνός, ἀρήν, ἄρκος, ἀρνίονa, ἀρνίονc, βοῦς, δάμαλις, ἐρίφιον, ἔριφος, ζῷονa, θηρίονa, θηρίονb, θρέμμα, ἵππος, κάμηλος, κτῆνος, κυνάριον, κύωνa, λέων, λύκοςa, μόσχος, ὀνάριον, ὀνικός, ὄνος, πάρδαλις, πάσχαc, ποίμνηa, προβατικός, πρόβατονa, πῶλος, ταῦρος, τετράπους, τράγος, υἱόςd, ὑποζύγιον, ὗς, χοῖρος, ψυχήd
  B 鳥類
ἀετός, ἀλέκτωρ, κόραξ, νοσσιά, νοσσίον, νοσσός, ὄρνεον, ὄρνις, οὐρανόςe, περιστερά, πετεινόςa, πετεινόςb, πτηνός, στρουθίον, τρυγών
  C 昆蟲
ἀκρίς, κώνωψ, μελίσσιος, σής
  D 爬蟲類及其他「爬行動物」
ἀσπίς, βάτραχος, δράκων, ἑρπετόν, ἔχιδναa, ὄφιςa, σκορπίος, σκώληξ
  E 魚類及其他海洋生物
ἐνάλιος, ἰχθύδιον, ἰχθύς, κῆτος
5 食物及調味品
ἄζυμος, ἄλευρον, ἁλίζω, ἅλς, ἁλυκός, ἄμωμον, ἄναλος, ἄρτοςa, ἄρτοςb, βρῶμαa, βρῶμαb, βρῶσιςc, βρῶσιςd, γάλα, διατροφή, εἰδωλόθυτος, ἐπισιτισμός, ζύμηa, ζυμόω, κηρίον, κιννάμωμον, κρέας, μάννα, μέλι, ὀψάριον, πόμα, πόσιςa, προσφάγιον, σεμίδαλις, σιτίονb, σιτομέτριον, τροφή, χόρτασμα, ψίξ, ψιχίον, ψωμίον, ᾠόν
  A 食物
ἄζυμος, ἄλευρον, ἄρτοςa, ἄρτοςb, βρῶμαa, βρῶμαb, βρῶσιςc, βρῶσιςd, γάλα, διατροφή, εἰδωλόθυτος, ἐπισιτισμός, ζύμηa, ζυμόω, κηρίον, κρέας, μάννα, μέλι, ὀψάριον, πόμα, πόσιςa, προσφάγιον, σεμίδαλις, σιτίονb, σιτομέτριον, τροφή, χόρτασμα, ψίξ, ψιχίον, ψωμίον, ᾠόν
  B 調味品
ἁλίζω, ἅλς, ἁλυκός, ἄμωμον, ἄναλος, κιννάμωμον
6 人工製品
ἀγγεῖον, ἄγγος, ἄγκιστρον, ἄγκυρα, ἀλάβαστρος, ἀλόη, ἅλυσιςa, ἀμφίβληστρον, ἄντλημα, ἀξίνη, ἀργύριονb, ἀργύριονc, ἄργυροςb, ἅρμα, ἄροτρον, ἀρτέμων, ἄρωμα, ἀσκός, ἀσσάριον, αὐλέω, αὐλητής, αὐλός, βαλλάντιον, βελόνη, βέλος, βιβλαρίδιον, βιβλίονa, βίβλοςa, βυρσεύς, βύσσινος, βύσσος, βωμός, γαζοφυλάκιονb, γλεῦκος, γλωσσόκομον, γράμμαc, δακτύλιος, δέρμα, δερμάτινος, δεσμόςa, δηνάριον, διάδημα, δίκτυον, δραχμή, δρέπανονa, δῶρονb, εἴδωλονa, εἰκώνa, ἔλαιον, ἔνδυμα, ἐπενδύτης, ἐπίβλημα, ἐπιστολήa, ἔριονb, ἐσθής, ἔσοπτρον, ζευκτηρία, ζυγόςa, ζυγόςb, ζώνη, ἧλος, ἠχέωb, θήκη, θήραa, θησαυρόςb, θρόνοςa, θυμίαμαa, θυμιατήριον, θυρεός, θυσιαστήριον, θώραξa, ἱμάςa, ἱμάτιονa, ἱμάτιονb, ἱματισμός, καθέδρα, κάλαμοςc, κάλαμοςd, κάλυμμα, καταπέτασμα, κατασκηνόω, κατασκήνωσις, κατασφραγίζω, κατείδωλος, κειρία, κέντρονb, κεραμεύς, κεράμιον, κέραμος, κέρμα, κεφαλίς, κιβωτόςa, κιβωτόςb, κιθάρα, κιθαρίζω, κιθαρῳδός, κλείςa, κλῆροςa, κλινάριον, κλίνη, κλινίδιον, κοδράντης, κοίτηa, κόκκινοςb, κολλούριον, κόλποςb, κόσμοςf, κόφινος, κράβαττος, κράσπεδονa, κράσπεδονb, κύμβαλον, λαμπάςa, λαμπάςb, λέντιον, λεπτός, λίβανος, λιβανωτός, λίνονa, λίνονb, λόγχη, λυχνία, λύχνος, μάχαιραa, μέλαςb, μεμβράναa, μεμβράναb, μηλωτή, μνᾶ, μόδιος, μοσχοποιέω, μυρίζω, μύρον, ναόςb, νάρδος, ναῦς, νιπτήρ, νόμισμα, ξέστης, ξύλονd, ξύλονe, ξύλονf, ὀθόνη, ὀθόνιον, οἶνοςa, οἶνοςb, οἶνοςc, ὄξος, ὅπλονa, ὅπλονb, παγίςa, πανοπλία, παράσημοςb, παροψίς, πέδη, περιβόλαιονa, περιβόλαιονb, περικεφαλαία, πηδάλιον, πήρα, πινακίδιον, πίναξ, πλάξ, πλοιάριον, πλοῖον, ποδήρης, πορφύρα, πορφυροῦςb, ποτήριονa, προσκεφάλαιον, πρύμνα, πρῷρα, πτύον, ῥάβδοςa, ῥάκος, ῥαφίς, ῥέδη, ῥομφαίαa, σαγήνη, σάκκος, σάλπιγξa, σάλπιγξb, σαλπίζωa, σαλπίζωb, σαλπιστής, σανδάλιον, σαργάνη, σειρά, σίκερα, σιμικίνθιον, σινδών, σιρικός, σκάνδαλονa, σκάφη, σκέπασμα, σκευή, σκεῦοςa, σκεῦοςb, σκύβαλον, σμῆγμα, σμύρνα, σμυρνίζω, σορός, σουδάριον, σπόγγος, σπυρίς, στάμνος, στατήρ, σταυρός, στέμμα, στέφανοςa, στολή, σφραγίζωa, σφραγίςa, σφραγίςb, σχοινίον, τάλαντον, τόξον, τράπεζαa, τρῆμα, τρύβλιον, τρυμαλιά, τρύπημα, τύποςb, ὑάλινος, ὕαλοςa, ὑδρία, ὑπόδημα, ὑποπόδιονa, ὑσσός, φαιλόνης, φανός, φάτνηa, φιάλη, φραγέλλιον, φυλακτήριον, φῶςc, χαλινός, χαλκίον, χαλκόςb, χαλκόςc, χάραγμαb, χάρτης, Χερούβ, χιτώνa, χιτώνb, χλαμύς, χρῆμαb, χρυσίονb, χρυσίονc, χρυσοδακτύλιος, χρυσόςb
  A 人工製品(一般意義)
ὅπλονa, σκευή, σκεῦοςa
  B 耕種及畜牧用的工具
ἄροτρον, δρέπανονa, ζυγόςa, κέντρονb, πτύον, χαλινός
  C 捕魚用的工具
ἄγκιστρον, ἀμφίβληστρον, δίκτυον, σαγήνη
  D 捆紥及固定用的工具
ἅλυσιςa, δεσμόςa, ζευκτηρία, ἧλος, ἱμάςa, ξύλονe, πέδη, σειρά, σχοινίον
  E 陷阱,羅網
θήραa, παγίςa, σκάνδαλονa
  F 刑罰及處死用的工具
ξύλονf, σταυρός, φραγέλλιον
  G 武器及盔甲
βέλος, θυρεός, θώραξa, λόγχη, μάχαιραa, ξύλονd, ὅπλονb, πανοπλία, περικεφαλαία, ῥομφαίαa, τόξον, ὑσσός
  H 船隻及船隻各部分
ἄγκυρα, ἀρτέμων, κιβωτόςa, ναῦς, παράσημοςb, πηδάλιον, πλοιάριον, πλοῖον, πρύμνα, πρῷρα, σκάφη
  I 車輛
ἅρμα, ῥέδη
  J 用於標記及書寫的工具
βιβλαρίδιον, βιβλίονa, βίβλοςa, γράμμαc, ἐπιστολήa, κάλαμοςc, κατασφραγίζω, κεφαλίς, μέλαςb, μεμβράναa, μεμβράναb, πινακίδιον, πλάξ, σφραγίζωa, σφραγίςa, σφραγίςb, χάρτης
  K 貨幣及貨幣單位
ἀργύριονb, ἀργύριονc, ἄργυροςb, ἀσσάριον, δηνάριον, δραχμή, κέρμα, κοδράντης, λεπτός, μνᾶ, νόμισμα, στατήρ, τάλαντον, χαλκόςb, χρῆμαb, χρυσίονc, χρυσόςb
  L 樂器
αὐλέω, αὐλητής, αὐλός, ἠχέωb, κιθάρα, κιθαρίζω, κιθαρῳδός, κύμβαλον, σάλπιγξa, σάλπιγξb, σαλπίζωa, σαλπίζωb, σαλπιστής, χαλκόςc
  M 塑像及偶像
εἴδωλονa, εἰκώνa, κατείδωλος, μοσχοποιέω, ναόςb, τύποςb, χάραγμαb, Χερούβ
  N 燈火及支托物
λαμπάςa, λαμπάςb, λυχνία, λύχνος, φανός, φῶςc
  O 傢具
βωμός, θρόνοςa, θυμιατήριον, θυσιαστήριον, καθέδρα, κλινάριον, κλίνη, κλινίδιον, κοίτηa, κράβαττος, προσκεφάλαιον, σορός, τράπεζαa, ὑποπόδιονa
  P 容器
ἀγγεῖον, ἄγγος, ἀλάβαστρος, ἄντλημα, ἀσκός, βαλλάντιον, γαζοφυλάκιονb, γλωσσόκομον, δῶρονb, θήκη, θησαυρόςb, κατασκηνόω, κατασκήνωσις, κεραμεύς, κεράμιον, κιβωτόςb, κόφινος, λιβανωτός, μόδιος, νιπτήρ, ξέστης, παροψίς, πήρα, πίναξ, ποτήριονa, σαργάνη, σκεῦοςb, σπόγγος, σπυρίς, στάμνος, τρύβλιον, ὑδρία, φάτνηa, φιάλη, χαλκίον
  Q 布料、皮革及製成物品
βυρσεύς, βύσσινος, βύσσος, δέρμα, δερμάτινος, ἔνδυμα, ἐπενδύτης, ἐπίβλημα, ἔριονb, ἐσθής, ζώνη, ἱμάτιονa, ἱμάτιονb, ἱματισμός, κάλυμμα, καταπέτασμα, κειρία, κόκκινοςb, κόλποςb, κράσπεδονa, λέντιον, λίνονa, λίνονb, μηλωτή, ὀθόνη, ὀθόνιον, περιβόλαιονa, περιβόλαιονb, ποδήρης, πορφύρα, πορφυροῦςb, ῥάκος, σάκκος, σανδάλιον, σιμικίνθιον, σινδών, σιρικός, σκέπασμα, σουδάριον, στολή, ὑπόδημα, φαιλόνης, χιτώνa, χιτώνb, χλαμύς
  R 裝飾品
δακτύλιος, διάδημα, κόσμοςf, κράσπεδονb, στέμμα, στέφανοςa, φυλακτήριον, χρυσίονb, χρυσοδακτύλιος
  S 植物產品
γλεῦκος, ἔλαιον, οἶνοςa, οἶνοςb, ὄξος, σίκερα
  T 藥物
κολλούριον, οἶνοςc, σμυρνίζω
  U 香料、香膏及燃香
ἀλόη, ἄρωμα, θυμίαμαa, λίβανος, μυρίζω, μύρον, νάρδος, σμῆγμα, σμύρνα
  V 測量工具
ζυγόςb, κάλαμοςd
  W 其他人工製品
ἀξίνη, βελόνη, ἔσοπτρον, κέραμος, κλείςa, κλῆροςa, ῥάβδοςa, ῥαφίς, σκύβαλον, τρῆμα, τρυμαλιά, τρύπημα, ὑάλινος, ὕαλοςa
7 建造物
ἅγιοςd, ἅγιοςe, ἅγιοςf, ἀκροατήριον, ἀκρογωνιαῖος, ἅλωνa, ἀναβαθμός, ἀνάγαιον, ἀποθήκη, αὐλήa, αὐλήb, ἀφεδρών, βασίλειοςb, βῆμαa, γαζοφυλάκιονa, γάμοςc, δεσμωτήριον, δοκός, δῶμαa, εἰδωλεῖον, ἐνδώμησιςa, ἐνδώμησιςb, ἔπαυλις, θέατρονa, θεμέλιοςa, θεμέλιοςb, θεμελιόωa, θησαυρόςa, θύραa, θύραb, θυρίς, ἱερόςb, κάμινος, κατάλυμαa, κατάλυμαb, κεφαλήc, κλίβανος, κοιτών, κολυμβήθρα, κορβανᾶς, ληνός, λιθόστρωτος, μεσότοιχον, μνῆμα, μνημεῖονa, μνημεῖονb, μυλικός, μύλινος, μύλοςa, μύλοςb, ναόςa, νυμφών, ξενίαa, οἴκημα, οἰκίαa, οἰκοδομήa, οἶκοςa, ὀχύρωμα, πανδοχεῖον, πανδοχεύς, παρεμβολήb, πηγήb, πραιτώριονa, προαύλιον, πτερύγιον, πύληa, πυλώνa, πυλώνb, πύργος, σανίς, σκηνήa, σκηνήb, σκηνοποιός, σκήνωμαa, στάδιον, στέγη, στοά, στῦλοςa, συναγωγήc, σχολή, ταβέρνη, ταμεῖονa, ταμεῖονb, τάφος, τεῖχος, τήρησιςb, τοῖχοςa, τρίστεγον, ὑπερῷον, ὑπολήνιον, φάτνηb, φραγμόςa, φρέαρa, φυλακήa, χάραξ
  A 建造物(一般意義)
οἰκοδομήa
  B 建築物
ἅγιοςd, ἅγιοςe, ἀκροατήριον, ἀποθήκη, αὐλήb, βασίλειοςb, δεσμωτήριον, εἰδωλεῖον, ἔπαυλις, ἱερόςb, κατάλυμαa, ναόςa, οἰκίαa, οἶκοςa, ὀχύρωμα, πανδοχεῖον, πανδοχεύς, παρεμβολήb, πραιτώριονa, πύργος, σκηνήa, σκηνήb, σκηνοποιός, σκήνωμαa, συναγωγήc, σχολή, ταβέρνη, τήρησιςb, φυλακήa
  C 建築物的部分及區域
ἅγιοςf, ἀκρογωνιαῖος, ἀναβαθμός, ἀνάγαιον, γαζοφυλάκιονa, γάμοςc, δῶμαa, ἐνδώμησιςb, θεμέλιοςa, θεμέλιοςb, θεμελιόωa, θησαυρόςa, θύραa, θύραb, θυρίς, κατάλυμαb, κεφαλήc, κοιτών, κορβανᾶς, νυμφών, ξενίαa, οἴκημα, προαύλιον, πτερύγιον, πύληa, πυλώνa, πυλώνb, στέγη, στοά, στῦλοςa, ταμεῖονa, ταμεῖονb, τοῖχοςa, τρίστεγον, ὑπερῷον
  D 露天建造物
αὐλήa, θέατρονa, στάδιον
  E 蓄水建造物
κολυμβήθρα, πηγήb, φρέαρa
  F 圍牆及籬笆
μεσότοιχον, τεῖχος, φραγμόςa, χάραξ
  G 其他建造物
ἅλωνa, ἀφεδρών, βῆμαa, κάμινος, κλίβανος, ληνός, λιθόστρωτος, μνῆμα, μνημεῖονa, μνημεῖονb, μυλικός, μύλινος, μύλοςa, μύλοςb, τάφος, ὑπολήνιον, φάτνηb
  H 建築材料
δοκός, ἐνδώμησιςa, σανίς
8 身體、身體各部分及身體的產物
ἀγκάλη, αἷμαa, ἄνθρωποςd, ἀριστερόςb, ἁρμός, αὐτόχειρ, ἁφή, βάσις, γαστήρa, γλῶσσαa, γόνυa, δάκρυον, δάκτυλοςa, δεξιόςb, ἐξέραμα, ἔξωd, ἔριονa, θρίξ, θρόμβος, θώραξb, ἱδρώς, ἰόςa, κέντρονa, κέραςa, κεφαλήa, κοιλίαa, κοιλίαb, κόλποςa, κόμη, κοπρία, κόπριον, κρανίον, κῶλον, λάρυγξ, λεπίς, μαστός, μέλοςa, μέτωπον, μηρός, μήτρα, μυελός, νῶτος, ὀδούς, ὄμμα, ὀστέον, ὀσφῦςa, ὀσφῦςb, οὐρά, οὖςa, ὀφθαλμόςa, ὄψιςa, πεζῇ, πλευρά, πούςa, πρόσωπονa, πτέρναa, πτέρυξ, πτύσμα, πτῶμα, πυγμή, ῥυτίς, σάρξa, σάρξb, σιαγών, σκέλος, σκεῦοςe, σκῆνος, σκήνωμαc, σπλάγχνονa, στῆθος, στίγμαa, στόμαa, στόμαχος, σφυδρόν, σῶμαa, σωματικός, σωματικῶςa, τράχηλοςa, τρίχινος, τύποςa, χείρa, χολήa, χρώς, ὦμος, ὠτάριον, ὠτίον
  A 身體
ἄνθρωποςd, ἔξωd, κῶλον, πτῶμα, σάρξb, σκεῦοςe, σκῆνος, σκήνωμαc, σῶμαa, σωματικός, σωματικῶςa
  B 身體各部分
ἀγκάλη, αἷμαa, ἀριστερόςb, ἁρμός, αὐτόχειρ, ἁφή, βάσις, γαστήρa, γλῶσσαa, γόνυa, δάκτυλοςa, δεξιόςb, ἔριονa, θρίξ, θρόμβος, θώραξb, κέντρονa, κέραςa, κεφαλήa, κοιλίαa, κοιλίαb, κόλποςa, κόμη, κρανίον, λάρυγξ, λεπίς, μαστός, μέλοςa, μέτωπον, μηρός, μήτρα, μυελός, νῶτος, ὀδούς, ὄμμα, ὀστέον, ὀσφῦςa, ὀσφῦςb, οὐρά, οὖςa, ὀφθαλμόςa, ὄψιςa, πεζῇ, πλευρά, πούςa, πρόσωπονa, πτέρναa, πτέρυξ, πυγμή, ῥυτίς, σάρξa, σιαγών, σκέλος, σπλάγχνονa, στῆθος, στίγμαa, στόμαa, στόμαχος, σφυδρόν, τράχηλοςa, τρίχινος, τύποςa, χείρa, χρώς, ὦμος, ὠτάριον, ὠτίον
  C 身體的生理產物
δάκρυον, ἐξέραμα, ἱδρώς, ἰόςa, κοπρία, κόπριον, πτύσμα, χολήa
9
αἷμαg, αἷμαh, ἀνήρa, ἀνήρb, ἀνθρώπινοςa, ἀνθρώπινοςb, ἄνθρωποςa, ἄνθρωποςb, ἄνθρωποςg, ἄνθρωποςh, βρέφοςa, γέρων, γῆe, γλῶσσαg, γόνυb, γραώδης, γυναικάριον, γυναικεῖος, γυνήa, ἐπίγειοςb, εὐνουχίζωa, εὐνουχίζωb, εὐνοῦχοςa, εὐνοῦχοςb, εὐνοῦχοςc, θυγάτηρb, κοινωνέωc, κοράσιον, κόσμοςd, νεανίας, νεανίσκος, νηπιάζω, νήπιος, οἰκουμένηc, ὄνομαb, παιδάριον, παιδίονa, παιδίονc, παῖςa, παρθένοςa, παρθένοςb, πρεσβύτεροςa, πρεσβύτης, πρεσβῦτις, πρόσωπονb, σάρκινοςa, σάρξc, σάρξd, σάρξj, σκεῦοςd, σῶμαb, ταλιθά, τεκνίον, τέκνονd, τέλειοςf, υἱόςb, υἱόςe, υἱόςn, υἱόςo, χείρb, χείρg, ψυχήc
  A 人類
αἷμαg, αἷμαh, ἀνήρb, ἀνθρώπινοςa, ἀνθρώπινοςb, ἄνθρωποςa, ἄνθρωποςg, ἄνθρωποςh, γῆe, γλῶσσαg, γόνυb, ἐπίγειοςb, κοινωνέωc, κόσμοςd, οἰκουμένηc, ὄνομαb, πρόσωπονb, σάρκινοςa, σάρξc, σάρξd, σάρξj, σκεῦοςd, σῶμαb, τέλειοςf, υἱόςe, υἱόςn, υἱόςo, χείρb, χείρg, ψυχήc
  B 男性
ἀνήρa, ἄνθρωποςb, γέρων, εὐνουχίζωa, εὐνουχίζωb, εὐνοῦχοςa, εὐνοῦχοςb, εὐνοῦχοςc, νεανίας, νεανίσκος, παρθένοςb, πρεσβύτεροςa, πρεσβύτης
  C 女性
γραώδης, γυναικάριον, γυναικεῖος, γυνήa, κοράσιον, παρθένοςa, πρεσβῦτις
  D 孩童
βρέφοςa, νηπιάζω, νήπιος, παιδάριον, παιδίονa, παῖςa
  E 被深情關懷的人
θυγάτηρb, παιδίονc, ταλιθά, τεκνίον, τέκνονd, υἱόςb
10 親屬關係用語
ἀγενεαλόγητος, ἀδελφήa, ἀδελφόςa, ἀμήτωρ, ἀνατέλλωc, ἀνεψιός, ἀνήρc, ἄνθρωποςc, ἀπάτωρ, ἄρσηνb, ἄτεκνος, γενεάb, γενεάc, γενεαλογέω, γενεαλογία, γένεσιςb, γένοςa, γένοςb, γονεύς, γυνήb, δωδεκάφυλον, ἔκγονος, θυγάτηρa, θυγάτηρc, θυγάτριον, ἴδιοςd, καρπόςh, καρπόςi, μάμμη, μήτηρa, μονόω, νόθος, νύμφηa, νύμφηb, νυμφίος, οἰκεῖος, οἰκίαb, οἰκιακός, οἶκοςb, οἶκοςc, ὀρφανόςa, παιδίονb, παῖςb, πανοικεί, παράm, πατήρa, πατήρb, πατήρc, πατριάa, πατριάρχης, πατρικός, πατρῷος, πενθερά, πενθερός, πρόγονος, προπάτωρ, πρωτοτόκια, πρωτότοκοςa, ῥίζαb, σάρξe, σκεῦοςf, σπέρμαb, σπορά, συγγένεια, συγγενήςa, συγγενίς, σύντροφοςa, τέκνονa, τέκνονb, υἱόςa, υἱόςc, φυλήa, χῆρος
  A 有血緣關係但不限定前後代關係的群體及群體的成員
γενεάb, γένοςb, δωδεκάφυλον, ἴδιοςd, μονόω, οἰκεῖος, οἰκίαb, οἰκιακός, οἶκοςb, πανοικεί, παράm, σάρξe, συγγένεια, συγγενήςa, συγγενίς, φυλήa
  B 不同代的親屬關係
ἀγενεαλόγητος, ἀμήτωρ, ἀνατέλλωc, ἀπάτωρ, ἄρσηνb, ἄτεκνος, γενεάc, γενεαλογέω, γενεαλογία, γένεσιςb, γένοςa, γονεύς, ἔκγονος, θυγάτηρa, θυγάτηρc, θυγάτριον, καρπόςh, καρπόςi, μάμμη, μήτηρa, νόθος, οἶκοςc, ὀρφανόςa, παιδίονb, παῖςb, πατήρa, πατήρb, πατήρc, πατριάa, πατριάρχης, πατρικός, πατρῷος, πρόγονος, προπάτωρ, πρωτοτόκια, πρωτότοκοςa, ῥίζαb, σπέρμαb, σπορά, τέκνονa, τέκνονb, υἱόςa, υἱόςc
  C 同一代的親屬關係
ἀδελφήa, ἀδελφόςa, ἀνεψιός, σύντροφοςa
  D 基於婚姻的親屬關係
ἀνήρc, ἄνθρωποςc, γυνήb, νύμφηa, νύμφηb, νυμφίος, πενθερά, πενθερός, σκεῦοςf, χῆρος
11 人的群體和類別以及這些群體和類別的成員
ἅγιοςc, ἀδελφήb, ἀδελφόςb, ἀδελφόςc, ἀδελφόςd, ἀδελφόςe, ἀδελφότης, ἄδικος, αἵρεσιςa, αἰώνi, ἀκροβυστίαa, ἀκροβυστίαb, ἀλλογενής, ἀλλότριοςb, ἀλλόφυλος, ἄνομος, ἀπαλλοτριόω, ἄπιστοςb, ἀποσυνάγωγος, Ἄρειος Πάγοςb, Ἀρεοπαγίτης, ἀρνίονb, βάρβαροςa, βάρβαροςb, βουλευτής, γείτων, γενεάa, γερουσία, δῆμος, ἐθνικός, ἐθνικῶς, ἔθνοςa, ἔθνοςb, ἐκκλησίαa, ἐκκλησίαb, ἐκκλησίαc, Ἕλληνa, Ἕλληνb, Ἑλληνικός, Ἑλληνίςa, Ἑλληνίςb, Ἑλληνιστής, ἐντόπιος, ἔξωc, ἔξωθενd, ἐπικαλέωd, Ἐπικούρειος, ἔσωb, ἐφημερία, ζηλωτήςb, Ἡρῳδιανοί, θυγάτηρd, θυγάτηρe, Καναναῖος, κλισία, κώμηb, λαόςa, λαόςb, λαόςc, μέροςd, νεόφυτος, νέφος, ξένοςa, οἶκοςe, ὅμιλος, ὀχλοποιέω, ὄχλοςa, παρεπίδημος, πάροικος, πατήρf, πατριάb, περίοικος, περιτομήb, πιστόςe, πλῆθοςb, πλησίονb, ποίμνηb, ποίμνιον, πόλιςc, πολιτείαa, πολιτείαb, πολίτευμα, πολίτης, πρασιά, πρεσβυτέριονa, πρεσβυτέριονb, πρόβατονb, προσήλυτος, Σαδδουκαῖος, Στοϊκός, συγγενήςb, συμβούλιονb, συμπολίτης, συμπόσιον, συμφυλέτης, συναγωγήa, συναγωγήb, συνέδριονa, συνέδριονb, σύσσωμος, σῶμαc, τέκνονc, τέκνονg, τέλειοςg, τόποςf, υἱόςg, υἱόςi, υἱόςj, υἱόςk, υἱόςl, υἱόςm, Φαρισαῖος, φυλήb, φυλήc, φῶςd, Χριστιανός, χώραe, ψευδάδελφος
  A 一般性的
γενεάa, ἔξωc, ἔξωθενd, ἔσωb, κλισία, λαόςc, μέροςd, νέφος, ὅμιλος, ὀχλοποιέω, ὄχλοςa, πλῆθοςb, πρασιά, συμπόσιον, σύσσωμος, υἱόςl
  B 社會宗教的
ἅγιοςc, ἀδελφήb, ἀδελφόςb, ἀδελφόςc, ἀδελφότης, ἄδικος, αἵρεσιςa, αἰώνi, ἀκροβυστίαa, ἀκροβυστίαb, ἀλλόφυλος, ἄνομος, ἄπιστοςb, ἀποσυνάγωγος, ἀρνίονb, ἐθνικός, ἐθνικῶς, ἔθνοςb, ἐκκλησίαa, ἐκκλησίαb, Ἕλληνb, Ἑλληνίςb, ἐπικαλέωd, ἐφημερία, λαόςb, νεόφυτος, πατήρf, περιτομήb, πιστόςe, ποίμνηb, ποίμνιον, πρόβατονb, προσήλυτος, Σαδδουκαῖος, συναγωγήa, συναγωγήb, σῶμαc, τέκνονg, τέλειοςg, υἱόςj, υἱόςk, υἱόςm, Φαρισαῖος, φυλήc, φῶςd, Χριστιανός, ψευδάδελφος
  C 社會政治的
ἀδελφόςd, ἀδελφόςe, ἀλλογενής, ἀλλότριοςb, ἀπαλλοτριόω, Ἄρειος Πάγοςb, Ἀρεοπαγίτης, βουλευτής, γείτων, γερουσία, δῆμος, ἔθνοςa, ἐκκλησίαc, ἐντόπιος, ζηλωτήςb, Ἡρῳδιανοί, θυγάτηρd, θυγάτηρe, Καναναῖος, κώμηb, λαόςa, ξένοςa, οἶκοςe, παρεπίδημος, πάροικος, πατριάb, περίοικος, πλησίονb, πόλιςc, πολιτείαa, πολιτείαb, πολίτευμα, πολίτης, πρεσβυτέριονa, πρεσβυτέριονb, συγγενήςb, συμβούλιονb, συμπολίτης, συμφυλέτης, συνέδριονa, συνέδριονb, τέκνονc, τόποςf, υἱόςg, υἱόςi, φυλήb, χώραe
  D 種族文化的
βάρβαροςa, βάρβαροςb, Ἕλληνa, Ἑλληνικός, Ἑλληνίςa, Ἑλληνιστής
  E 哲學思想的
Ἐπικούρειος, Στοϊκός
12 超自然生物及力量
ἀββά, ἄγγελοςb, ᾅδηςc, ἀήρd, ἄθεος, αἰώνg, αἰώνh, ἀρχάγγελος, ἀρχήf, ἄρχωνc, βάθοςe, δαιμονίζομαι, δαιμόνιονa, δαιμόνιονb, δαιμονιώδης, δαίμων, διάβολοςa, διάβολοςb, δίκηb, δόξαg, δύναμιςe, εἴδωλονb, ἐλωΐ, ἐξουσίαg, ἐπουράνιοςc, ζῷονb, ἠλί, θεά, θεῖοςa, θεῖοςb, θειότης, θεόςa, θεόςb, θεόςc, θεόςd, θεότης, θρόνοςc, ἰσάγγελος, κοσμοκράτωρb, κόσμοςh, κυριακός, κύριοςa, κυριότηςb, μαράνα θᾶa, μεγαλοπρεπήςb, μεγαλωσύνηb, οὐράνιοςb, οὐρανόςc, οὐρανόςf, παντοκράτωρ, παράκλητοςa, πατήρd, πειράζωe, πνεῦμαa, πνεῦμαb, πνεῦμαc, πνεῦμαd, πνεῦμαi, πνεῦμαj, πνευματικός, πνευματικόςa, πνευματικόςf, πνευματικῶςa, πονηρόςe, πύθων, πύληb, Σαβαώθ, Σατανᾶςa, στοιχεῖονb, στρατιάa, στρατιάb, υἱόςp, ὕψιστοςb, ὕψωμαb, φάντασμα
  A 超自然生物
ἀββά, ἄγγελοςb, ἄθεος, αἰώνh, ἀρχάγγελος, δαιμονίζομαι, δαιμόνιονa, δαιμόνιονb, δαιμονιώδης, δαίμων, διάβολοςa, διάβολοςb, δίκηb, εἴδωλονb, ἐλωΐ, ἐπουράνιοςc, ζῷονb, ἠλί, θεά, θεῖοςa, θεῖοςb, θειότης, θεόςa, θεόςb, θεόςc, θεόςd, θεότης, ἰσάγγελος, κυριακός, κύριοςa, μαράνα θᾶa, μεγαλοπρεπήςb, μεγαλωσύνηb, οὐράνιοςb, οὐρανόςc, παντοκράτωρ, παράκλητοςa, πατήρd, πειράζωe, πνεῦμαa, πνεῦμαb, πνεῦμαc, πνεῦμαd, πνεῦμαi, πνεῦμαj, πνευματικός, πνευματικόςa, πνευματικῶςa, πονηρόςe, Σαβαώθ, Σατανᾶςa, στρατιάa, υἱόςp, ὕψιστοςb, φάντασμα
  B 超自然力量
ᾅδηςc, ἀήρd, αἰώνg, ἀρχήf, ἄρχωνc, βάθοςe, δόξαg, δύναμιςe, ἐξουσίαg, θρόνοςc, κοσμοκράτωρb, κόσμοςh, κυριότηςb, οὐρανόςf, πνευματικόςf, πύθων, πύληb, στοιχεῖονb, στρατιάb, ὕψωμαb
13 是,變成,存在,發生
ἀθέμιτοςa, ἀθέτησιςb, ἀκατάλυτος, ἀκωλύτως, ἀμετάθετος, ἀναγεννάω, ἀναθάλλω, ἀνακαινίζω, ἀνακαινόωb, ἀναπαύωd, ἀναπληρόωc, ἀνάστασιςc, ἀνέκλειπτος, ἀνίστημιf, ἀπαλλάσσωc, ἀπαράβατος, ἀπεῖπονa, ἀπεκδέχομαιb, ἀπέρχομαιb, ἀπέχωe, ἀπόo, ἀποβάλλωb, ἀποβολήb, ἀποδίδωμιd, ἀποκαθιστάνωa, ἀποκατάστασις, ἀπόκειμαιb, ἀποκτείνωb, ἀποκυέωa, ἀποκυέωb, ἀπολείπωc, ἀπολείπωd, ἀπόλλυμιg, ἀποστρέφωd, ἀσάλευτοςb, ἀφαιρέωc, ἀφανίζωd, ἀφανισμός, ἀφίημιj, ἀφίημιk, βάλλωf, βάλλωg, βλέπωf, γένεσιςd, γένημα, γεννάωc, γεννάωd, γίνομαιa, γίνομαιb, γίνομαιc, γίνομαιd, διακωλύω, διαμένωc, διαστρέφωc, διατελέω, διατηρέω, δίδωμιb, δίδωμιc, ἐάωa, ἐγείρωd, ἐγείρωf, ἐγκαινίζω, ἐγκαταλείπωa, ἐγκοπή, ἐγκόπτωa, εἰμίa, εἰμίb, εἰμίc, εἰμίd, εἰμίi, εἰςk, εἰσέρχομαιb, ἐκβάλλωf, ἐκδέχομαιc, ἐκκλείωa, ἐκκόπτωb, ἐκλείπωd, ἐκπίπτωd, ἐκπληρόω, ἐκτρέπωc, ἐνe, ἐνδείκνυμιb, ἐνεργέωc, ἐνεργής, ἔνι, ἐνίστημιa, ἐξαλείφωb, ἐξεγείρωb, ἐξέρχομαιb, ἐπάγω, ἐπακολουθέωb, ἐπαναπαύομαιa, ἐπεισέρχομαι, ἐπεκτείνομαιb, ἐπέρχομαιc, ἐπιγίνομαι, ἐπίκειμαιe, ἐπιλείπω, ἐπιπίπτωb, ἐπιτελέωb, ἐπιτρέπω, ἐργάζομαιd, ἔρχομαιc, ἔρχομαιd, εὑρίσκωc, εὑρίσκωe, ἐφίστημιc, ἔχωg, ζητέωf, ἥκωc, ἥττημα, θησαυρίζωb, ἰάομαιb, ἵστημιk, ἵστημιl, καθαιρέωe, καθίστημιb, καρπόςk, καρποφορέωb, καταλαμβάνωg, καταλείπωc, καταλύωc, καταντάωb, καταντάωc, καταπίνωc, καταργέωa, καταργέωb, καταργέωe, καταρτίζωb, καταφέρωa, κατεργάζομαιc, κατέχωa, κεῖμαιc, κερδαίνωb, κρατέωd, κωλύω, λόγοςh, λύωg, λύωh, μαραίνω, μεθίστημιb, μένωc, μεταβαίνωb, μετάθεσιςb, μετακινέω, μεταμορφόωa, μεταστρέφω, μετατίθημιb, μετατρέπω, ὄγκος, ὁράωg, παράγωc, παραδίδωμιd, παρακολουθέωc, παρεισάγω, παρέρχομαιd, παρέχωa, παρέχωb, παρίημιa, παρίστημιb, παρίστημιc, περιαιρέωc, περιΐστημιb, περίκειμαιd, περιτίθημιb, περιτρέπω, πίμπλημιb, πίπτωg, πίπτωh, πίπτωi, πληροφορέωa, πληρόωg, ποιέωc, ποιέωj, ποῦc, πρᾶγμαa, προάγωd, προγίνομαι, πρόκειμαιa, πρόκειμαιb, προκοπή, προκόπτωa, προσεάω, προτίθημιb, προϋπάρχω, προφέρω, πρωτότοκοςb, πτῶσιςc, ῥῆμαc, στάσιςc, στέλλωa, στήκωb, στρέφωb, συγγνώμη, συγκλείωb, συγκυρία, συμβαίνω, συναντάω, συνίστημιe, συντελέωb, συντηρέωa, τάσσωb, τελειόωf, τελειόωg, τελείωσιςb, τελέωc, τηρέωa, τίθημιf, ὑπάγωe, ὑπάρχωa, ὑπάρχωb, ὑπάρχωc, ὑπολιμπάνω, ὑποστέλλωa, ὑποστρέφωc, ὑστερέωd, φείδομαιb, φέρωf, φέρωi, φέρωp, φεύγωc, φεύγωd, φθάνωc, φθάνωd, φορέωb, φυλάσσωc
  A 狀態
ἀθέτησιςb, ἀκατάλυτος, ἀναθάλλω, ἀναπαύωd, ἀπαλλάσσωc, ἀπεκδέχομαιb, ἀποβάλλωb, ἀποκτείνωb, ἀποκυέωa, ἀσάλευτοςb, ἀφαιρέωc, ἀφίημιj, βάλλωf, βάλλωg, γίνομαιb, διαστρέφωc, διατελέω, εἰμίa, εἰμίb, ἐκδέχομαιc, ἐκλείπωd, ἐνe, ἐνεργέωc, ἐπάγω, ἐπαναπαύομαιa, ἐπεκτείνομαιb, ἐπιλείπω, ἐργάζομαιd, εὑρίσκωc, εὑρίσκωe, ἔχωg, ζητέωf, ἥττημα, ἵστημιl, καθαιρέωe, καθίστημιb, καταντάωb, καταπίνωc, κατεργάζομαιc, κρατέωd, λύωg, μετακινέω, παρέχωa, παρίστημιb, περιαιρέωc, περίκειμαιd, περιτίθημιb, ποιέωc, προτίθημιb, στήκωb, συντηρέωa, τάσσωb, τελειόωg, τηρέωa, τίθημιf, ὑπάρχωa, ὑπάρχωb, ὑποστρέφωc, ὑστερέωd, φέρωi, φθάνωc, φορέωb
  B 狀態的改變
ἀμετάθετος, ἀναγεννάω, ἀνακαινίζω, ἀνακαινόωb, ἀνάστασιςc, ἀπαράβατος, ἀπόo, ἀποκαθιστάνωa, ἀποκατάστασις, ἀποστρέφωd, γένημα, γεννάωc, γίνομαιc, ἐγείρωf, εἰμίi, εἰςk, ἐκβάλλωf, ἐκπίπτωd, ἔρχομαιc, ἰάομαιb, μεθίστημιb, μεταβαίνωb, μετάθεσιςb, μεταμορφόωa, μεταστρέφω, μετατίθημιb, μετατρέπω, περιτρέπω, πίπτωh, προκοπή, προκόπτωa, πτῶσιςc, στρέφωb, ὑπάγωe, φέρωp
  C 存在
ἀνέκλειπτος, ἀνίστημιf, ἀπέρχομαιb, ἀποβολήb, ἀπόκειμαιb, ἀποκυέωb, ἀπολείπωd, ἀπόλλυμιg, ἀφανίζωd, ἀφανισμός, γένεσιςd, γίνομαιa, διαμένωc, ἐγείρωd, ἐγκαινίζω, ἐγκαταλείπωa, εἰμίc, ἐκκόπτωb, ἔνι, ἐξαλείφωb, ἐξεγείρωb, ἐξέρχομαιb, ἐπίκειμαιe, ἵστημιk, καρπόςk, καρποφορέωb, καταλείπωc, καταλύωc, καταργέωa, κεῖμαιc, λύωh, μαραίνω, μένωc, παράγωc, παρέρχομαιd, παρίστημιc, πίπτωi, ποιέωj, πρόκειμαιa, πρόκειμαιb, προϋπάρχω, προφέρω, πρωτότοκοςb, στάσιςc, συνίστημιe, συντελέωb, ὑπάρχωc, ὑπολιμπάνω, φεύγωc
  D 發生
ἀθέμιτοςa, ἀκωλύτως, ἀναπληρόωc, ἀπεῖπονa, ἀπέχωe, ἀποδίδωμιd, ἀπολείπωc, ἀφίημιk, βλέπωf, γεννάωd, γίνομαιd, διακωλύω, διατηρέω, δίδωμιb, δίδωμιc, ἐάωa, ἐγκοπή, ἐγκόπτωa, εἰμίd, εἰσέρχομαιb, ἐκκλείωa, ἐκπληρόω, ἐκτρέπωc, ἐνδείκνυμιb, ἐνεργής, ἐνίστημιa, ἐπακολουθέωb, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαιc, ἐπιγίνομαι, ἐπιπίπτωb, ἐπιτελέωb, ἐπιτρέπω, ἔρχομαιd, ἐφίστημιc, ἥκωc, θησαυρίζωb, καταλαμβάνωg, καταντάωc, καταργέωb, καταργέωe, καταρτίζωb, καταφέρωa, κατέχωa, κερδαίνωb, κωλύω, λόγοςh, ὄγκος, ὁράωg, παραδίδωμιd, παρακολουθέωc, παρεισάγω, παρέχωb, παρίημιa, περιΐστημιb, πίμπλημιb, πίπτωg, πληροφορέωa, πληρόωg, ποῦc, πρᾶγμαa, προάγωd, προγίνομαι, προσεάω, ῥῆμαc, στέλλωa, συγγνώμη, συγκλείωb, συγκυρία, συμβαίνω, συναντάω, τελειόωf, τελείωσιςb, τελέωc, ὑποστέλλωa, φείδομαιb, φέρωf, φεύγωd, φθάνωd, φυλάσσωc
14 自然界的事件及狀態
ἀλαλάζωa, ἅλλομαιb, ἀνάπτω, ἀνατέλλωb, ἀνατολήc, ἄνεμος, ἀπαύγασμα, ἀποσκίασμα, ἅπτωa, ἄσβεστος, ἀστραπήa, ἀστραπήb, ἀστράπτω, αὐχμηρός, ἀφρίζω, ἀφρός, βρέχωa, βρέχωb, βροντή, βροχή, βρύω, γαλήνη, γνόφος, διαυγάζω, διεγείρωd, διθάλασσοςa, δόξαb, ἐκλάμπω, ἐκχέωe, ἐμπίπρημι, ἐξαστράπτω, ἐπαφρίζω, ἐπιβάλλωc, ἐπισκιάζω, ἐπιφαίνωa, ἐπιφαύσκω, ἐπιφώσκω, εὐδία, εὐρακύλων, ζόφοςa, ἡμέραd, ἠχέωa, ἦχοςa, θόρυβοςa, θύελλα, καίωa, καίωb, κατακαίω, κατακλύζω, κατακλυσμός, καταπίμπρημι, κατασκιάζω, κατοπτρίζωb, καῦμα, καυματίζω, καῦσις, καυσόω, καύσων, κλύδων, κῦμα, λαῖλαψ, λαμπρόςa, λαμπρότης, λάμπω, λευκόςb, μουσικός, μυκάομαι, νότοςb, νύξb, ὄμβρος, ὄψιμος, περιάπτω, περιαστράπτω, περιλάμπω, πίνωb, πλήμμυρα, πνεῦμαg, πνέω, πνοήa, πρόϊμος, προσαχέω, πυρόωb, πύρωσιςa, ῥέω, ῥοιζηδόν, ῥύσιςa, σάλος, σβέννυμιa, σβέννυμιc, σεισμόςa, σεισμόςb, σιωπάωc, σκιάa, σκιάb, σκοτεινός, σκοτίαa, σκοτίζωa, σκότοςa, σκοτόωa, σποδός, στίλβω, στυγνάζωa, συμφωνία, τεφρόω, τύφω, τυφωνικός, ὑετόςb, ὑπερεκχύννω, ὑποπνέω, ὕψοςd, φαίνωa, φέγγος, φθόγγοςa, φιμόωc, φλογίζω, φωνέωe, φωνήa, φῶςa, φωστήρb, φωτεινόςa, φωτεινόςb, φωτίζωa, χειμάζω, χειμώνb, ὠρύομαι
  A 天氣
εὐδία, χειμάζω, χειμώνb
  B
ἄνεμος, εὐρακύλων, θύελλα, λαῖλαψ, νότοςb, πνεῦμαg, πνέω, πνοήa, τυφωνικός, ὑποπνέω
  C
βρέχωa, βρέχωb, βροχή, ὄμβρος, ὄψιμος, πρόϊμος, ὑετόςb
  D 雷電
ἀστραπήa, βροντή
  E 與液體和乾物質有關的事件或活動
ἅλλομαιb, ἀφρίζω, ἀφρός, βρύω, γαλήνη, διεγείρωd, διθάλασσοςa, ἐκχέωe, ἐπαφρίζω, ἐπιβάλλωc, κατακλύζω, κατακλυσμός, κλύδων, κῦμα, πίνωb, πλήμμυρα, ῥέω, ῥύσιςa, σάλος, σεισμόςb, σιωπάωc, ὑπερεκχύννω
  F
ἀνατέλλωb, ἀνατολήc, ἀπαύγασμα, ἀστραπήb, ἀστράπτω, διαυγάζω, δόξαb, ἐκλάμπω, ἐξαστράπτω, ἐπιφαίνωa, ἐπιφαύσκω, ἐπιφώσκω, ἡμέραd, κατοπτρίζωb, λαμπρόςa, λαμπρότης, λάμπω, λευκόςb, περιαστράπτω, περιλάμπω, στίλβω, ὕψοςd, φαίνωa, φέγγος, φῶςa, φωστήρb, φωτεινόςa, φωτεινόςb, φωτίζωa
  G 黑暗
ἀποσκίασμα, αὐχμηρός, γνόφος, ἐπισκιάζω, ζόφοςa, κατασκιάζω, νύξb, σκιάa, σκιάb, σκοτεινός, σκοτίαa, σκοτίζωa, σκότοςa, σκοτόωa, στυγνάζωa
  H 燃燒
ἀνάπτω, ἅπτωa, ἄσβεστος, ἐμπίπρημι, καίωa, καίωb, κατακαίω, καταπίμπρημι, καῦμα, καυματίζω, καῦσις, καυσόω, καύσων, περιάπτω, πυρόωb, πύρωσιςa, σβέννυμιa, σβέννυμιc, σποδός, τεφρόω, τύφω, φλογίζω
  I 聲音
ἀλαλάζωa, ἠχέωa, ἦχοςa, θόρυβοςa, μουσικός, μυκάομαι, προσαχέω, ῥοιζηδόν, συμφωνία, φθόγγοςa, φιμόωc, φωνέωe, φωνήa, ὠρύομαι
  J 大地的移動
σεισμόςa
15 線性運動
ἄγωa, ἄγωb, ἄγωc, ἀθροίζω, αἴρωa, ἀκολουθέωa, ἀκολουθέωb, ἅλλομαιa, ἀναβαίνωa, ἀναβαίνωb, ἀναβιβάζω, ἀνάγωa, ἀνάγωb, ἀνακάμπτωa, ἀναλαμβάνωa, ἀναλαμβάνωb, ἀναλαμβάνωc, ἀνάλημψις, ἀναλύωa, ἀναπέμπωa, ἀναπέμπωb, ἀναπηδάω, ἀνασπάω, ἀναστρέφωa, ἀνατέλλωa, ἀνατολήa, ἀναφέρωa, ἀναφέρωb, ἀναχωρέωa, ἀναχωρέωb, ἀνεμίζω, ἀνέρχομαι, ἀνίστημιe, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπάγωa, ἀπαίρω, ἀπαντάω, ἀπάντησις, ἄπειμιa, ἀπελαύνω, ἀπέρχομαιa, ἀπέρχομαιe, ἀποβαίνωa, ἀποδημέω, ἀποκαθιστάνωb, ἀποκυλίω, ἀπολαμβάνωc, ἀπολείπωb, ἀπολύωa, ἀπολύωb, ἀπολύωf, ἀποπίπτω, ἀπορίπτω, ἀποσπάωa, ἀποσπάωc, ἀποστέλλωa, ἀποστέλλωb, ἀποτάσσωb, ἀποφέρωa, ἀποφέρωb, ἀποφορτίζομαι, ἀποχωρέω, ἀποχωρίζωa, ἀπρόσιτος, ἀπωθέωa, ἀσάλευτοςa, ἀστατέωa, ἀφίημιa, ἀφίημιb, ἄφιξις, ἀφίστημιb, βάλλωa, βάλλωb, βάλλωc, βαστάζωa, βαστάζωb, βολή, βυθίζωa, γίνομαιe, γόμος, διαβαίνω, διαλύω, διαμερίζωd, διαπεράω, διαπορεύομαιa, διαπορεύομαιb, διασκορπίζωa, διασπείρω, διασπορά, διαφέρωa, διαφέρωb, διαφεύγω, διαχωρίζω, διέρχομαιa, διέρχομαιb, διέρχομαιc, διέρχομαιd, διϊκνέομαι, διΐστημιa, διΐστημιb, διοδεύω, διώκωa, διώκωb, δύνω, ἐγγίζωa, εἰσάγωa, εἰσάγωb, εἴσειμι, εἰσέρχομαιa, εἴσοδοςa, εἰσπηδάω, εἰσπορεύομαιa, εἰστρέχω, εἰσφέρωa, ἐκβαίνω, ἐκβάλλωa, ἐκβάλλωb, ἐκβάλλωc, ἐκβάλλωd, ἐκβολή, ἐκδιώκωa, ἐκκολυμβάω, ἐκκομίζω, ἐκλείπωb, ἐκνεύω, ἐκπέμπω, ἐκπηδάω, ἐκπίπτωa, ἐκπορεύομαιa, ἐκφέρωa, ἐκφέρωb, ἐκφεύγωa, ἐκχέωb, ἐκχωρέω, ἐλαύνω, ἔλευσις, ἕλκωa, ἕλκωb, ἐμβαίνωa, ἐμβαίνωb, ἐμβιβάζω, ἐμπίπτωa, ἐνδύνω, ἐξάγω, ἐξάλλομαι, ἐξαποστέλλωa, ἐξαποστέλλωb, ἔξειμι, ἐξέρχομαιa, ἔξοδοςa, ἐξωθέωa, ἐπαθροίζω, ἐπαίρωa, ἐπανάγωa, ἐπανέρχομαι, ἐπέρχομαιa, ἐπιβαίνωa, ἐπιβαίνωb, ἐπιβάλλωa, ἐπιβιβάζω, ἐπιδύω, ἐπιπορεύομαι, ἐπιρίπτωa, ἐπιστρέφωa, ἐπισυνάγωa, ἐπισυνάγωb, ἐπισυναγωγήa, ἐπισυναγωγήb, ἐπισυντρέχω, ἐρείδω, ἔρχομαιa, ἔρχομαιb, ἐφάλλομαι, ἐφικνέομαι, ἥκωa, θᾶ, καθαιρέωa, καθαιρέωb, καθίημι, καθίστημιc, καταβαίνω, κατάβασις, καταβιβάζω, κατάγωa, κατακολουθέω, κατακρημνίζω, καταλείπωa, καταντάωa, καταπίπτωa, καταπίπτωb, καταποντίζωa, καταποντίζωb, κατασύρω, κατατρέχω, καταφεύγωa, κατέρχομαιa, κινέωa, κινέωb, κλίνωb, κολυμβάω, κομίζωa, κυκλεύω, κυκλόωa, κυκλόωb, λύωd, μαράνα θᾶb, μεθίστημιa, μεταβαίνωa, μετάγω, μετάθεσιςa, μεταίρω, μεταπέμπω, μετατίθημιa, ὁδεύω, ὁδηγέωa, ὁδηγόςa, ὁδοιπορέω, ὁδοιπορία, ὁδόςb, ὁρμάω, ὀρχέομαι, παραγίνομαιa, παράγωa, παράγωb, παραλαμβάνωa, παραλαμβάνωb, παραπορεύομαι, παραφέρωa, πάρειμιb, παρέρχομαιa, παρέρχομαιb, παρίστημιk, πάροδος, παρουσίαb, πατέωa, πεζεύω, πέμπωa, πέμπωb, πέμπωc, περιάγωa, περιάγωb, περιαιρέωa, περιέρχομαιa, περιέρχομαιb, περικυκλόω, περιπατέωa, περιπίπτωa, περιτρέχω, περιφέρω, πέτομαι, πίπτωa, πίπτωb, πλανάωb, πλανήτης, πορείαa, πορεύομαιa, πορεύομαιb, πορεύομαιc, ποταμοφόρητος, προάγωa, προάγωb, προάγωc, προβαίνωa, προέρχομαιa, προέρχομαιb, προέρχομαιc, προέρχομαιd, προπέμπωa, προπέμπωb, προπορεύομαιa, προπορεύομαιb, προσάγωa, προσάγωb, προσαναβαίνω, προσανέχω, προσεγγίζω, προσέρχομαιa, πρόσκομμαa, προσκόπτωb, προσκυλίω, προσλαμβάνωb, προσλαμβάνωc, προσλαμβάνωd, προσπορεύομαι, προστρέχω, προσφέρωa, προσφέρωb, προτρέχω, ῥίπτωa, σκιρτάωa, σκορπίζωa, σπάω, στρέφωc, συγκαταβαίνω, συμβάλλωd, συμπαραγίνομαι, συμπαραλαμβάνω, συμπέμπω, συμπορεύομαιa, συμπορεύομαιb, συμφέρωa, συνάγωa, συνάγωd, συναθροίζωa, συναθροίζωb, συνακολουθέω, συναναβαίνω, συναποστέλλω, συναρπάζωb, συνδρομή, σύνειμιa, συνεισέρχομαι, συνέκδημος, συνέπομαι, συνέρχομαιa, συνέρχομαιb, συνοδεύω, συνοδία, συντρέχωa, συντυγχάνω, σύρωa, σύρωb, συστέλλωb, συστρέφωa, συστρέφωb, σφραγίζωd, τρέχωa, ὑπάγωa, ὑπάγωb, ὑπάγωc, ὑπαντάωa, ὑπάντησις, ὑπολαμβάνωa, ὑποστρέφωa, ὑποχωρέω, φέρωa, φέρωb, φέρωc, φέρωo, φεύγωa, φθάνωa, φθάνωb, φορτίζω, φορτίον, φυγή, χαλάω, χειραγωγέω, χειραγωγός, χορός, χωρέωa, χωρίζωc
  A 移動,來/去
ἄπειμιa, ἀποχωρίζωa, ἀσάλευτοςa, γίνομαιe, διέρχομαιa, διΐστημιa, ἐρείδω, ἔρχομαιa, κινέωa, κινέωb, μεθίστημιa, μεταβαίνωa, μετάθεσιςa, μετατίθημιa, παράγωa, πορεύομαιa, προβαίνωa, προέρχομαιa, συναρπάζωb, ὑπάγωa, φέρωo, χωρέωa
  B 旅行,旅程
ἀστατέωa, διαπορεύομαιa, διαπορεύομαιb, διέρχομαιb, διοδεύω, ὁδεύω, ὁδοιπορέω, ὁδοιπορία, ὁδόςb, περιάγωa, περιέρχομαιa, πλανάωb, πλανήτης, πορείαa, πορεύομαιb
  C 經過,跨越,穿過,繞過
ἀντιπαρέρχομαι, διαβαίνω, διαπεράω, διέρχομαιc, διέρχομαιd, διϊκνέομαι, παράγωb, παραπορεύομαι, παρέρχομαιa, πάροδος, περιέρχομαιb, προέρχομαιb
  D 離開,起程,逃走,逃脫,差遣
ἄγωc, ἀναπέμπωa, ἀναπέμπωb, ἀναχωρέωa, ἀνίστημιe, ἀπελαύνω, ἀπέρχομαιa, ἀποβαίνωa, ἀποδημέω, ἀποκαθιστάνωb, ἀπολείπωb, ἀπολύωa, ἀπολύωb, ἀπολύωf, ἀποσπάωc, ἀποστέλλωa, ἀποστέλλωb, ἀποτάσσωb, ἀποχωρέω, ἀπωθέωa, ἀφίημιa, ἀφίημιb, ἄφιξις, ἀφίστημιb, διαφεύγω, διαχωρίζω, διΐστημιb, ἐκβαίνω, ἐκβάλλωb, ἐκβάλλωc, ἐκλείπωb, ἐκνεύω, ἐκπέμπω, ἐκπορεύομαιa, ἐκφεύγωa, ἐκχωρέω, ἐξαποστέλλωa, ἐξαποστέλλωb, ἔξειμι, ἐξέρχομαιa, ἔξοδοςa, ἐξωθέωa, καταλείπωa, καταφεύγωa, κλίνωb, μεταίρω, μεταπέμπω, πέμπωa, πέμπωc, πορεύομαιc, προπέμπωa, συμπέμπω, συναποστέλλω, ὑπάγωb, ὑπάγωc, ὑποχωρέω, φεύγωa, φυγή, χωρίζωc
  E 靠近,趨近
ἀπαντάω, ἀπάντησις, ἀπρόσιτος, ἐγγίζωa, προσάγωb, προσανέχω, προσεγγίζω, προσέρχομαιa, προσπορεύομαι, συμβάλλωd, συντυγχάνω, ὑπαντάωa, ὑπάντησις
  F 來,來到,到達
εἴσοδοςa, ἔλευσις, ἐπέρχομαιa, ἐπιβαίνωa, ἐπιπορεύομαι, ἔρχομαιb, ἐφικνέομαι, ἥκωa, θᾶ, καταντάωa, μαράνα θᾶb, παραγίνομαιa, πάρειμιb, παρέρχομαιb, παρίστημιk, παρουσίαb, περιπίπτωa, φθάνωa
  G 返回
ἀνακάμπτωa, ἀναλύωa, ἀναστρέφωa, ἀναχωρέωb, ἀπέρχομαιe, ἐπανάγωa, ἐπανέρχομαι, ἐπιστρέφωa, ὑποστρέφωa
  H 來到,進入
εἴσειμι, εἰσέρχομαιa, εἰσπορεύομαιa, ἐμβαίνωa, ἐμβιβάζω, ἐνδύνω
  I 登上,騎上
ἀναβαίνωb, ἀναλαμβάνωc, ἐπιβαίνωb, ἐπιβιβάζω
  J 上來/上去,上昇
ἀναβαίνωa, ἀνάλημψις, ἀνατέλλωa, ἀνατολήa, ἀνέρχομαι, ἐπαίρωa, προσαναβαίνω, ὑπολαμβάνωa
  K 下來/下去,下降
βάλλωc, βυθίζωa, δύνω, ἐπιδύω, καθαιρέωa, καθίημι, καταβαίνω, κατάβασις, καταβιβάζω, καταποντίζωa, καταποντίζωb, κατέρχομαιa, χαλάω
  L 掉落
ἀποπίπτω, βάλλωb, ἐκπίπτωa, ἐμπίπτωa, καταπίπτωa, καταπίπτωb, πίπτωa, πίπτωb
  M 聚集,召集
ἀθροίζω, ἐπαθροίζω, ἐπισυνάγωa, ἐπισυνάγωb, ἐπισυναγωγήa, ἐπισυναγωγήb, ἐπισυντρέχω, προσλαμβάνωd, συμπαραγίνομαι, συμπορεύομαιb, συμφέρωa, συνάγωa, συνάγωd, συναθροίζωa, συναθροίζωb, συνδρομή, σύνειμιa, συνέρχομαιa, συντρέχωa, συστρέφωa, συστρέφωb
  N 散開,驅散
διαλύω, διαμερίζωd, διασκορπίζωa, διασπείρω, διασπορά, ἐκχέωb, λύωd, σκορπίζωa
  O 先來/先去
προάγωa, προέρχομαιc, φθάνωb
  P 走在前面
προάγωb, προπορεύομαιa
  Q 走在後面
ἀκολουθέωa, κατακολουθέω
  R 繞著走,圍繞
κυκλεύω, κυκλόωa, κυκλόωb, περικυκλόω
  S 同行,結伴
προπέμπωb, συγκαταβαίνω, συμπορεύομαιa, συναναβαίνω, συνεισέρχομαι, συνέκδημος, συνέρχομαιb, συνοδεύω, συνοδία
  T 跟隨,伴隨
ἀκολουθέωb, συνακολουθέω, συνέπομαι
  U 追趕,追逐
διώκωa, ἐκδιώκωa
  V 驅動,帶動
ἀνεμίζω, διαφέρωb, ἐλαύνω, παραφέρωa, φέρωc
  W 引領,帶來,帶領
ἄγωa, ἀνάγωa, ἀναλαμβάνωb, ἀναφέρωa, ἀπάγωa, ἀπαίρω, ἀπολαμβάνωc, ἀποφέρωb, εἰσάγωa, ἐκβάλλωd, ἐκφέρωb, ἕλκωb, ἐξάγω, καθίστημιc, κατάγωa, κατασύρω, μετάγω, ὁδηγέωa, ὁδηγόςa, παραλαμβάνωa, παραλαμβάνωb, περιάγωb, προάγωc, προέρχομαιd, προπορεύομαιb, προσάγωa, προσλαμβάνωb, προσλαμβάνωc, προσφέρωb, συμπαραλαμβάνω, σύρωb, φέρωb, χειραγωγέω, χειραγωγός
  X 攜帶,負擔
ἄγωb, αἴρωa, ἀνάγωb, ἀναλαμβάνωa, ἀναφέρωb, ἀποφέρωa, ἀποφορτίζομαι, βαστάζωa, βαστάζωb, γόμος, διαφέρωa, εἰσάγωb, εἰσφέρωa, ἐκκομίζω, ἐκφέρωa, καθαιρέωb, κομίζωa, πέμπωb, περιαιρέωa, περιφέρω, ποταμοφόρητος, προσφέρωa, στρέφωc, συστέλλωb, σφραγίζωd, φέρωa, φορτίζω, φορτίον
  Y 拉,拖,拽
ἀναβιβάζω, ἀνασπάω, ἀποσπάωa, ἕλκωa, σπάω, σύρωa
  Z 投擲,扔掉
βάλλωa, βολή, ἐκβάλλωa, ἐκβολή, ἐπιβάλλωa, ἐπιρίπτωa, κατακρημνίζω, ῥίπτωa
  A' 快速移動
ὁρμάω
  B' 向著目標移動
διώκωb
  C' 步行,踩踏
ἐμβαίνωb, πατέωa, πεζεύω, περιπατέωa, πρόσκομμαa, προσκόπτωb
  D' 奔跑
εἰσπηδάω, εἰστρέχω, ἐκπηδάω, κατατρέχω, περιτρέχω, προστρέχω, προτρέχω, τρέχωa
  E' 跳起,跳躍
ἅλλομαιa, ἀναπηδάω, ἀπορίπτω, ἐξάλλομαι, ἐφάλλομαι, σκιρτάωa
  F' 跳舞
ὀρχέομαι, χορός
  G' 飛行
πέτομαι
  H' 游泳
ἐκκολυμβάω, κολυμβάω
  I' 滾動
ἀποκυλίω, προσκυλίω
16 非線性運動
ἀνατρέπωa, ἀπομάσσω, ἀποτινάσσω, ἐκπετάννυμι, ἐκτείνωa, ἐκτινάσσω, ἔντρομοςa, ἐπεκτείνομαιa, ἐπιστρέφωf, καταστρέφω, κινέωc, κίνησις, κλίνωa, κλυδωνίζομαι, κυλισμός, κυλίω, προτείνω, ῥιπή, ῥιπίζω, ῥίπτωc, σαλεύωa, σείωa, σείωc, στρέφωa, στρέφωf, στρωννύωa, ταράσσωa, ταραχήa, τρέμωa, τρόμος, τροπή, ὑποστρωννύω
17 姿勢及與姿勢有關的事件
ἀνακαθίζω, ἀνάκειμαιa, ἀνάκειμαιc, ἀνακλίνωa, ἀνακλίνωb, ἀνακλίνωc, ἀνακύπτω, ἀναπίπτωa, ἀναπίπτωb, ἀνίστημιa, ἀνίστημιd, ἀνορθόωb, γόνυe, γονυπετέω, ἐγείρωa, ἐγείρωb, ἐγείρωh, ἐξανίστημιa, ἐπικαθίζω, ἐφίστημιa, ἵστημιg, ἵστημιh, καθέζομαι, κάθημαιa, καθίζωa, καθίζωb, κατάκειμαιa, κατάκειμαιb, κατακλίνωa, κατακλίνωb, κατακύπτω, κεῖμαιa, κλίνωe, κοῦμ, κύπτω, παρακαθέζομαι, παρακύπτωa, παρίστημιg, περιΐστημιa, πίπτωc, πρηνής, προσκυνέωb, προσπίπτωa, στήκωa, συγκάθημαι, συγκαθίζωa, συγκαθίζωb, συγκύπτω, συνίστημιd, τίθημιn
  A 站立
ἀνίστημιa, ἀνίστημιd, ἐγείρωa, ἐγείρωb, ἐγείρωh, ἐξανίστημιa, ἐφίστημιa, ἵστημιg, ἵστημιh, κοῦμ, παρίστημιg, περιΐστημιa, στήκωa, συνίστημιd
  B 坐下
ἀνακαθίζω, ἐπικαθίζω, καθέζομαι, κάθημαιa, καθίζωa, καθίζωb, παρακαθέζομαι, συγκάθημαι, συγκαθίζωa, συγκαθίζωb
  C 跪下
γόνυe, γονυπετέω, τίθημιn
  D 俯臥、趴著
πρηνής
  E 俯伏敬拜或懇求
κλίνωe, πίπτωc, προσκυνέωb, προσπίπτωa
  F 斜倚(用餐)
ἀνάκειμαιa, ἀνάκειμαιc, ἀνακλίνωb, ἀνακλίνωc, ἀναπίπτωa, ἀναπίπτωb, κατάκειμαιb, κατακλίνωa, κατακλίνωb
  G 躺臥
ἀνακλίνωa, κατάκειμαιa, κεῖμαιa
  H 彎身,挺直
ἀνακύπτω, ἀνορθόωb, κατακύπτω, κύπτω, παρακύπτωa, συγκύπτω
18 連接
ἄγρα, ἀνίημιa, ἅπτωb, ἁρπάζωa, ἀσφαλίζωb, δεσμεύω, δέσμη, δέχομαιd, δέωa, ἐπιλαμβάνομαιa, ἔχωb, καθάπτω, κολλάωb, κρατέωa, κρεμάννυμιa, κρεμάννυμιc, λαμβάνωa, λύωa, περιδέω, πιάζωa, προσηλόω, προσλαμβάνωa, προσψαύωb, συλλέγω, συναρπάζωa, σύνδεσμοςa, τίλλω
  A 抓緊,抓住
ἄγρα, ἅπτωb, ἁρπάζωa, δέχομαιd, ἐπιλαμβάνομαιa, ἔχωb, καθάπτω, κρατέωa, λαμβάνωa, πιάζωa, προσλαμβάνωa, προσψαύωb, συλλέγω, συναρπάζωa, τίλλω
  B 繫上,粘住
ἀνίημιa, ἀσφαλίζωb, δεσμεύω, δέσμη, δέωa, κολλάωb, κρεμάννυμιa, κρεμάννυμιc, λύωa, περιδέω, προσηλόω, σύνδεσμοςa
19 物理的衝擊力
ἀποθλίβω, ἀποκόπτω, δέρω, διαρρήγνυμι, διασπάω, διορύσσω, διχοτομέωa, ἐκκεντέω, ἐκκλάω, ἐκκόπτωa, ἐξορύσσω, ἐπίκειμαιb, ἐπιπίπτωa, θλίβωa, θρύπτω, ἱμάςb, καταβάλλωa, κατάγνυμι, κατακλάω, κατακόπτω, καταπατέωa, κατατομή, κείρω, κεφαλιόω, κλάσις, κλάσμα, κλάωa, κολαφίζωa, κόπτωa, κρούω, λακάω, λαξευτός, λατομέω, λικμάω, μαστιγόωa, μαστίζω, μάστιξa, νύσσω, ξυράω, ὀρύσσω, παίωa, παίωb, πατάσσωa, πατέωb, περιρήγνυμι, πιέζω, πληγήa, πλήσσω, πνίγωa, πνικτός, πρίζω, προσκόπτωa, προσπίπτωb, προσρήσσω, ῥαβδίζω, ῥαπίζω, ῥάπισμα, ῥήγνυμιa, σκάπτωa, συμπνίγωb, συνέχωc, συνθλάω, συνθλίβω, συντρίβωa, συντρίβωb, σχίζωa, σχίσμαa, τύπτωa, φραγελλόω, ψώχω
  A 擊打,撞擊
δέρω, ἱμάςb, καταβάλλωa, κεφαλιόω, κολαφίζωa, κρούω, μαστιγόωa, μαστίζω, μάστιξa, παίωa, πατάσσωa, πληγήa, πλήσσω, προσκόπτωa, προσπίπτωb, προσρήσσω, ῥαβδίζω, ῥαπίζω, ῥάπισμα, τύπτωa, φραγελλόω
  B 刺穿,切割
ἀποκόπτω, διχοτομέωa, ἐκκεντέω, ἐκκόπτωa, κατακόπτω, κατατομή, κείρω, κόπτωa, λαξευτός, λατομέω, νύσσω, ξυράω, παίωb, πρίζω
  C 裂開,撕破
διαρρήγνυμι, διασπάω, λακάω, περιρήγνυμι, ῥήγνυμιa, σχίζωa, σχίσμαa
  D 打破,衝破
διορύσσω, ἐκκλάω, ἐξορύσσω, θρύπτω, κατάγνυμι, κατακλάω, κλάσις, κλάσμα, κλάωa, συνθλάω, συντρίβωa
  E 擠壓
ἀποθλίβω, ἐπίκειμαιb, ἐπιπίπτωa, θλίβωa, καταπατέωa, λικμάω, πατέωb, πιέζω, πνίγωa, πνικτός, συμπνίγωb, συνέχωc, συνθλίβω, συντρίβωb, ψώχω
  F 挖掘
ὀρύσσω, σκάπτωa
20 暴力,傷害,摧毀,殺死
ἄγριοςa, ἀδικέωa, αἷμαc, αἷμαd, αἴρωb, αἴρωc, ἀναίρεσις, ἀναιρέωa, ἀναλίσκω, ἀνασταυρόω, ἀνδροφόνος, ἀνήμερος, ἀνθρωποκτόνος, ἀπάγχω, ἀπάγωc, ἀποκεφαλίζω, ἀποκτείνωa, ἀπόλλυμιa, ἅπτωd, ἀπώλειαa, ἅρπαξa, ἀφανίζωa, βαρύςd, βία, βιάζωa, βιάζωb, βίαιος, βιαστής, βλαβερός, βλάπτω, δάκνω, διαφθείρωa, διαχειρίζω, ἐδαφίζωa, ἐδαφίζωb, ἐκχέωi, ἐξολεθρεύω, ἐρημόω, ἐρήμωσιςa, ἐσθίωb, ζητέωh, θανατόωa, θιγγάνωb, θύωb, καθαίρεσιςa, καθαιρέωc, καθαιρέωd, κακοποιέωb, κακόςc, κακόωa, κακῶςb, κάκωσις, καταβάλλωb, καταλιθάζω, καταλύωa, καταλύωb, καταναλίσκω, καταπίνωb, κατασκάπτω, καταστροφήa, καταστροφήb, καταστρώννυμι, κατασφάζω, κατεσθίωb, κέντρονc, κολαφίζωb, κοπή, κρεμάννυμιb, λιθάζω, λιθοβολέω, λυμαίνωa, λυμαίνωb, λύωc, μάρτυςb, μάχαιραc, μητρολῴας, μώλωψ, ὄλεθροςa, ὄλεθροςb, ὀλοθρευτής, ὀλοθρεύω, πατάσσωb, πατέωc, πατρολῴας, πελεκίζω, πίπτωd, πληγήb, πορθέω, προσπήγνυμι, πτῶσιςa, ῥῆγμα, σαπρόςb, σητόβρωτος, σικάριος, σκληρόςa, σπεκουλάτωρb, σταυρόω, στόμαi, συμπίπτω, συναπόλλυμι, σύντριμμα, συσταυρόω, σφαγήa, σφάζω, τραῦμα, τραυματίζω, τύπτωb, ὕβριςb, φθείρωa, φθείρωb, φθοράa, φονεύς, φονεύω, φόνος, φράσσωc, χαλεπόςb
  A 暴力
ἄγριοςa, ἀνήμερος, ἅρπαξa, βαρύςd, βία, βιάζωa, βιάζωb, βίαιος, βιαστής, σκληρόςa, χαλεπόςb
  B 傷害,傷口
ἀδικέωa, ἅπτωd, βλαβερός, βλάπτω, δάκνω, κακοποιέωb, κακόςc, κακόωa, κακῶςb, κάκωσις, καταβάλλωb, καταστροφήa, κολαφίζωb, λυμαίνωa, μώλωψ, πατέωc, πληγήb, σαπρόςb, σητόβρωτος, στόμαi, τραῦμα, τραυματίζω, τύπτωb, ὕβριςb, φθείρωb, φράσσωc
  C 摧毀
αἴρωb, ἀναλίσκω, ἀπόλλυμιa, ἀπώλειαa, ἀφανίζωa, διαφθείρωa, ἐδαφίζωa, ἐξολεθρεύω, ἐρημόω, ἐρήμωσιςa, ἐσθίωb, καθαίρεσιςa, καθαιρέωc, καθαιρέωd, καταλύωa, καταλύωb, καταναλίσκω, καταπίνωb, κατασκάπτω, καταστροφήb, κατεσθίωb, λυμαίνωb, λύωc, ὄλεθροςa, ὄλεθροςb, ὀλοθρευτής, ὀλοθρεύω, πίπτωd, πορθέω, πτῶσιςa, ῥῆγμα, συμπίπτω, συναπόλλυμι, σύντριμμα, φθείρωa, φθοράa
  D 殺死
αἷμαc, αἷμαd, αἴρωc, ἀναίρεσις, ἀναιρέωa, ἀνασταυρόω, ἀνδροφόνος, ἀνθρωποκτόνος, ἀπάγχω, ἀπάγωc, ἀποκεφαλίζω, ἀποκτείνωa, διαχειρίζω, ἐδαφίζωb, ἐκχέωi, ζητέωh, θανατόωa, θιγγάνωb, θύωb, καταλιθάζω, καταστρώννυμι, κατασφάζω, κέντρονc, κοπή, κρεμάννυμιb, λιθάζω, λιθοβολέω, μάρτυςb, μάχαιραc, μητρολῴας, πατάσσωb, πατρολῴας, πελεκίζω, προσπήγνυμι, σικάριος, σπεκουλάτωρb, σταυρόω, συσταυρόω, σφαγήa, σφάζω, φονεύς, φονεύω, φόνος
21 危險,冒險,安全,拯救
ἀπόλλυμιh, ἀποφεύγω, ἀσφάλειαa, ἀσφαλήςa, ἀσφαλίζωa, ἀσφαλῶςa, διασῴζωa, διαφυλάσσω, ἔκβασιςc, ἐκφεύγωb, ἐξαιρέωb, ἐπισφαλής, καταφεύγωb, κινδυνεύωa, κινδυνεύωb, κίνδυνος, κρύπτωa, κτάομαιb, παγίςb, παραβολεύομαι, παραδίδωμιf, περιποιέωb, ῥύομαι, σπιλάςa, στηριγμόςa, σῴζωa, σῴζωb, σωτήρa, σωτήρb, σωτηρίαa, σωτηρίαb, σωτηρίαc, σωτήριοςa, σωτήριοςb, σωτήριοςc, τράχηλοςb, ὑπερασπίζω, ὑποτίθημιb, φεύγωb, ψυχήh, ψυχήi, ψυχήj
  A 危險
ἐπισφαλής, κινδυνεύωa, κίνδυνος, παγίςb, σπιλάςa
  B 冒險
κινδυνεύωb, παραβολεύομαι, παραδίδωμιf, τράχηλοςb, ὑποτίθημιb, ψυχήi
  C 安全,沒有危險
ἀσφάλειαa, ἀσφαλήςa, ἀσφαλίζωa, ἀσφαλῶςa, κρύπτωa, στηριγμόςa, ὑπερασπίζω
  D 變得安全,沒有危險
ἀποφεύγω, ἔκβασιςc, ἐκφεύγωb, καταφεύγωb, φεύγωb
  E 使安全,沒有危險
διασῴζωa, διαφυλάσσω, ἐξαιρέωb, κτάομαιb, περιποιέωb, ῥύομαι, σῴζωa, σωτήρa, σωτηρίαa, ψυχήh, ψυχήj
  F 宗教意義上的拯救
ἀπόλλυμιh, σῴζωb, σωτήρb, σωτηρίαb, σωτηρίαc, σωτήριοςa, σωτήριοςb, σωτήριοςc
22 煩惱,困難,解脫,有利的情況
ἀνάγκηa, ἀνάπαυσιςd, ἀνάψυξιςa, ἄνεσιςa, ἀσθενήςd, ἀφορμήa, βαρέωa, βάροςa, βαρύςb, δεινός, δυσβάστακτος, δύσκολος, δυσκόλως, εἰρήνηa, ἐλαφρόςc, ἐν{', ἐνοχλέωa, ἐνοχλέωb, ἐπιτίθημιd, εὔκοπος, εὐοδόωa, εὐπρόσδεκτοςb, ἡσυχίαa, θλίβωb, θλίβωc, θλῖψις, θραύω, καιρόςd, κακίαb, καταβαρέω, καταδυναστεύω, κόποςb, λοιμόςb, μόλιςb, ὀκνηρόςb, οὐαί, ὀχλέω, παρενοχλέω, πληγήd, προσκοπήa, σάρξk, σκόλοψb, σκύλλωa, σκύλλωb, στενοχωρέωb, στενοχωρία, συμπνίγωc, ταλαιπωρία, ταλαίπωρος, φείδομαιa, χαλεπόςa, χρηστόςd
  A 煩惱,困難,危難
ἀνάγκηa, ἀσθενήςd, βάροςa, θλῖψις, κακίαb, κόποςb, λοιμόςb, ὀκνηρόςb, οὐαί, πληγήd, προσκοπήa, στενοχωρία, ταλαιπωρία, ταλαίπωρος
  B 經歷煩惱、困難
βαρέωa, ἐνοχλέωb, θλίβωc, σάρξk, σκόλοψb, σκύλλωb, στενοχωρέωb
  C 引起煩惱、困難
ἐνοχλέωa, ἐπιτίθημιd, θλίβωb, θραύω, καταβαρέω, καταδυναστεύω, ὀχλέω, παρενοχλέω, σκύλλωa, συμπνίγωc, φείδομαιa
  D 困難的,艱難的
βαρύςb, δεινός, δυσβάστακτος, δύσκολος, δυσκόλως, μόλιςb, χαλεπόςa
  E 擺脫煩惱
ἀνάπαυσιςd, ἀνάψυξιςa, ἄνεσιςa
  F 容易的,輕鬆的
ἐλαφρόςc, ἐν{', εὔκοπος, χρηστόςd
  G 有利的情況或狀態
ἀφορμήa, εἰρήνηa, εὐοδόωa, εὐπρόσδεκτοςb, ἡσυχίαa, καιρόςd
23 生理活動過程及狀態
ἀγάπηb, ἀγρυπνία, ᾅδηςb, ἀθανασία, αἷμαb, αἷμαe, αἷμαf, αἱματεκχυσία, αἱμορροέω, ἄκαρποςa, ἀκμάζω, ἀναβαίνωc, ἀναβαίνωd, ἀναζάωa, ἀνάκειμαιb, ἀνάλυσις, ἀναλύωb, ἀνάπαυσιςb, ἀνάπαυσιςc, ἀναπαύωa, ἀναπαύωb, ἀνάπειρος, ἀνάστασιςa, ἀνίστημιb, ἀνίστημιc, ἀνίστημιg, ἁπλοῦςa, ἀπόθεσις, ἀποθνῄσκωa, ἀποθνῄσκωb, ἀπόλλυμιe, ἀπόλλυμιf, ἀποπνίγωa, ἀποπνίγωb, ἀποψύχωa, ἀριστάωa, ἀριστάωb, ἄριστονa, ἄριστονb, ἄρρωστος, ἀρτιγέννητος, ἄρτοςd, ἀσθένειαb, ἀσθενέωb, ἀσθενήςc, ἀσιτία, ἄσιτος, αὐξάνωc, αὔξησις, ἀφθαρσίαa, ἄφθαρτος, ἀφίημιn, ἀφυπνόω, ἄψυχος, βάλλωi, βαρέωb, βαρέωc, βαστάζωj, βιβρώσκω, βλαστάνωa, βλαστάνωb, βόσκωa, βόσκωc, βρυγμός, βρύχωa, βρώσιμος, βρῶσιςa, βρῶσιςb, γάγγραινα, γαστήρb, γαστήρc, γένεσιςa, γενετή, γεννάωa, γεννάωb, γέννημαa, γεννητός, γεύομαιb, γινώσκωf, γρηγορέωa, γρηγορέωc, δειπνέω, δεῖπνονa, δεῖπνονb, δεσμόςc, δέωf, διαγρηγορέω, διασῴζωb, διαφθείρωc, διαφθορά, δίδωμιo, δίδωμιp, διεγείρωa, διεγείρωc, δίςc, διψάωa, δίψος, δοχή, δυσεντέριον, ἐγείρωc, ἐγείρωe, ἐγείρωg, ἐγείρωi, ἔγερσις, ἔγκυος, εἰμίl, εἰμίp, εἰςw, ἐκδημέωb, ἐκλύωa, ἐκπνέω, ἐκτρέπωa, ἐκτρέφωa, ἔκτρωμα, ἐκφέρωc, ἐκφύω, ἐκχέωj, ἐκψύχω, ἕλκος, ἑλκόω, ἐμέω, ἐμπίπλημιa, ἐμπίπλημιc, ἐμπτύω, ἐμφυσάω, ἐνx, ἐνδημέωb, ἐξανάστασις, ἐξανατέλλω, ἐξανίστημιb, ἐξεγείρωa, ἐξέρχομαιc, ἔξοδοςb, ἐξυπνίζω, ἔξυπνος, ἐπιθανάτιος, ἐπιλείχω, ἐσθίωa, ἐσχάτως, εὐφορέω, ἔχωo, ἔχωp, ἔχωq, ἔχωr, ζάωa, ζάωb, ζωή, ζῳογονέωa, ζῳογονέωb, ζῳοποιέω, ἡμιθανής, ἡσυχάζωa, θανάσιμος, θανατηφόρος, θάνατοςa, θάνατοςb, θάνατοςc, θεραπείαa, θεραπεύωa, θηλάζωa, θηλάζωb, θνῄσκω, θνητός, ἴαμα, ἰάομαιa, ἴασις, ἰατρός, ἰσχύωc, καθαρίζωc, καθεύδωa, καθεύδωb, κακῶςe, καλῶςg, κάμνωa, καρπόςd, καρπόςe, καρπόςf, καρπόςg, καρπόςj, καρποφορέωa, καρποφόρος, καταβαρύνω, καταβολήb, κατάκειμαιc, κατάπαυσις, καταπαύωa, καταπαύωb, καταπίνωa, καταφέρωc, καταφέρωd, κατεσθίωa, κεφαλήd, κλάωb, κλίνωf, κοιλίαe, κοιμάομαιa, κοιμάομαιb, κοίμησις, κοίτηb, κοίτηd, κομψότερον, κοπιάωb, κραταιόωa, κτάομαιc, κυλλός, λέπρα, λεπρός, λιμόςa, λιμόςb, λοιμόςa, μαλακία, μασάομαι, μάστιξb, μεθύωb, μετέχωb, μηκύνω, νεκρόςa, νέκρωσιςa, νέκρωσιςb, νηστείαb, νῆστις, νόσημα, νόσος, νυστάζω, ξηραίνωc, ξηραίνωd, ξηρόςb, ὁλοκληρία, ὀφθαλμόςf, παραδίδωμιg, παραλυτικός, παραλύωa, παρθενία, παρίημιb, πεινάωa, πηγήc, πίμπρημιa, πίμπρημιb, πίνωa, πίπτωe, πληγήc, πνεῦμαh, πνεῦμαl, πνίγωb, πνίγωc, πνοήb, ποιέωi, πονηρόςd, πορεύομαιe, πόσιςb, ποτίζωa, προβάλλω, πρόσπεινος, πτύω, πυρέσσω, πυρετός, ῥήγνυμιd, ῥύσιςb, ῥώννυμιa, σάρξh, σεληνιάζομαι, σήπω, σκεῦοςg, σκήνωμαd, σκωληκόβρωτος, σπαράσσω, σπέρμαd, στεῖρα, συζάω, συζωοποιέω, συλλαμβάνωb, συμπίνω, συμπνίγωa, συμφύω, συναλίζομαιa, συναναπαύομαι, συναποθνῄσκω, συναυξάνω, συνεγείρω, συνέρχομαιc, συνεσθίω, συνευωχέομαι, συσπαράσσω, σῴζωc, σῶμαg, τεκνογονέω, τεκνογονία, τελεσφορέω, τελευτάω, τελευτή, τίθημιo, τίκτωa, τίκτωb, τράπεζαb, τρέφωa, τρίζω, τρώγω, ὑγιαίνωa, ὑγιήςa, ὑδροποτέω, ὑδρωπικός, ὑπάγωd, ὕπνος, φάγος, φέρωm, φέρωn, φθαρτός, φθοράb, φύω, χορτάζωa, χορτάζωb, χρῆσις, χωλός, ψυχήb, ψυχήl, ψωμίζωa, ὠδίνa, ὠδίνωa
  A 吃,喝
ἀγάπηb, ἀνάκειμαιb, ἀριστάωa, ἀριστάωb, ἄριστονa, ἄριστονb, ἄρτοςd, ἀσιτία, ἄσιτος, βιβρώσκω, βόσκωa, βόσκωc, βρώσιμος, βρῶσιςa, βρῶσιςb, γαστήρb, γεύομαιb, δειπνέω, δεῖπνονa, δεῖπνονb, διψάωa, δίψος, δοχή, ἐκτρέφωa, ἐμπίπλημιa, ἐμπίπλημιc, ἐσθίωa, θηλάζωa, θηλάζωb, κατάκειμαιc, κατεσθίωa, κλάωb, λιμόςa, λιμόςb, μεθύωb, μετέχωb, νηστείαb, νῆστις, πεινάωa, πίνωa, πόσιςb, ποτίζωa, πρόσπεινος, συμπίνω, συναλίζομαιa, συνεσθίω, συνευωχέομαι, τράπεζαb, τρέφωa, τρώγω, ὑδροποτέω, φάγος, χορτάζωa, χορτάζωb, ψωμίζωa
  B 吃、喝以外,涉及口腔的活動
βρυγμός, βρύχωa, ἐμέω, ἐμπτύω, ἐπιλείχω, καταπίνωa, μασάομαι, πτύω, τρίζω
  C 誕生,生育
ἀνίστημιc, ἀρτιγέννητος, βαστάζωj, γαστήρc, γένεσιςa, γενετή, γεννάωa, γεννάωb, γέννημαa, γεννητός, ἔγκυος, ἔκτρωμα, ἐνx, ἐξανίστημιb, ἐξέρχομαιc, ἔχωr, καταβολήb, κοιλίαe, κοίτηd, νέκρωσιςb, σπέρμαd, στεῖρα, συλλαμβάνωb, τεκνογονέω, τεκνογονία, τίκτωa, ὠδίνa, ὠδίνωa
  D 性關係
γινώσκωf, κοίτηb, κτάομαιc, παρθενία, σκεῦοςg, συνέρχομαιc, χρῆσις
  E 睡覺,醒來
ἀγρυπνία, ἀφυπνόω, βαρέωb, βαρέωc, γρηγορέωa, διαγρηγορέω, διεγείρωa, διεγείρωc, ἐγείρωc, ἐγείρωi, ἐξυπνίζω, ἔξυπνος, καθεύδωa, καταβαρύνω, καταφέρωc, καταφέρωd, κοιμάομαιa, κοίμησις, νυστάζω, ὀφθαλμόςf, ὕπνος
  F 疲倦,休息
ἀνάπαυσιςb, ἀνάπαυσιςc, ἀναπαύωa, ἀναπαύωb, ἐκλύωa, ἡσυχάζωa, κατάπαυσις, καταπαύωa, καταπαύωb, κεφαλήd, κλίνωf, κοπιάωb, συναναπαύομαι
  G 活著,死去
ᾅδηςb, ἀθανασία, αἷμαb, αἷμαe, ἀναζάωa, ἀνάλυσις, ἀναλύωb, ἀνάστασιςa, ἀνίστημιb, ἀνίστημιg, ἀπόθεσις, ἀποθνῄσκωa, ἀποθνῄσκωb, ἀπόλλυμιe, ἀπόλλυμιf, ἀποπνίγωa, ἀποπνίγωb, ἀφθαρσίαa, ἄφθαρτος, ἀφίημιn, ἄψυχος, γρηγορέωc, δίδωμιp, δίςc, ἐγείρωe, ἔγερσις, εἰμίl, εἰμίp, ἐκδημέωb, ἐκπνέω, ἐκχέωj, ἐκψύχω, ἐνδημέωb, ἐξανάστασις, ἐξεγείρωa, ἔξοδοςb, ἐπιθανάτιος, ζάωa, ζάωb, ζωή, ζῳογονέωa, ζῳογονέωb, ζῳοποιέω, ἡμιθανής, θανάσιμος, θανατηφόρος, θάνατοςa, θάνατοςc, θνῄσκω, θνητός, καθεύδωb, κοιμάομαιb, νεκρόςa, νέκρωσιςa, παραδίδωμιg, πίπτωe, πνεῦμαl, πνίγωb, πνίγωc, πορεύομαιe, σάρξh, σκήνωμαd, συζάω, συζωοποιέω, συμπνίγωa, συναποθνῄσκω, συνεγείρω, σῶμαg, τελευτάω, τελευτή, τίθημιo, ὑπάγωd, φθαρτός, ψυχήb, ψυχήl
  H 健康,活力,力氣
ἁπλοῦςa, διασῴζωb, ἐγείρωg, ἔχωq, θεραπείαa, θεραπεύωa, ἴαμα, ἰάομαιa, ἴασις, ἰατρός, ἰσχύωc, καθαρίζωc, καλῶςg, κομψότερον, κραταιόωa, ὁλοκληρία, ῥώννυμιa, σῴζωc, ὑγιαίνωa, ὑγιήςa
  I 疾病,惡疾,衰弱
αἷμαf, αἱματεκχυσία, αἱμορροέω, ἀνάπειρος, ἀποψύχωa, ἄρρωστος, ἀσθένειαb, ἀσθενέωb, ἀσθενήςc, βάλλωi, γάγγραινα, δεσμόςc, δέωf, διαφθείρωc, δυσεντέριον, εἰςw, ἐκτρέπωa, ἕλκος, ἑλκόω, ἐσχάτως, ἔχωo, ἔχωp, θάνατοςb, κακῶςe, κάμνωa, κυλλός, λέπρα, λεπρός, λοιμόςa, μαλακία, μάστιξb, νόσημα, νόσος, ξηραίνωd, ξηρόςb, παραλυτικός, παραλύωa, παρίημιb, πηγήc, πίμπρημιa, πίμπρημιb, πληγήc, πονηρόςd, πυρέσσω, πυρετός, ῥήγνυμιd, ῥύσιςb, σεληνιάζομαι, σκωληκόβρωτος, σπαράσσω, συσπαράσσω, ὑδρωπικός, χωλός
  J 呼氣,呼吸
ἐμφυσάω, πνεῦμαh, πνοήb
  K 生長
ἀναβαίνωc, ἀναβαίνωd, αὐξάνωc, αὔξησις, βλαστάνωa, ἐκφέρωc, ἐκφύω, ἐξανατέλλω, μηκύνω, προβάλλω, συμφύω, συναυξάνω, τίκτωb, φύω
  L 成熟,結果子,結種籽
ἄκαρποςa, ἀκμάζω, βλαστάνωb, δίδωμιo, εὐφορέω, καρπόςd, καρπόςe, καρπόςf, καρπόςg, καρπόςj, καρποφορέωa, καρποφόρος, ξηραίνωc, ποιέωi, τελεσφορέω, φέρωm, φέρωn
  M 腐爛,腐朽
διαφθορά, σήπω, φθοράb
24 感官事件及狀態
ἄδηλος, αἴνιγμαb, αἴρωg, ἀκοήa, ἀκοήb, ἀκοήc, ἀκοήf, ἀκούωa, ἀκούωb, ἀκούωh, ἀκούωj, ἀκροατής, ἀναβλέπωa, ἀναβλέπωb, ἀνάβλεψις, ἀναθεωρέωa, ἀναφαίνω, ἀνοίγωb, ἀνοίγωe, ἀόρατος, ἅπτωc, ἀτενίζω, αὐτόπτης, ἀφανίζωc, ἄφαντος, ἀχλύς, βαπτίζωd, βασανισμός, βάσανος, βαστάζωi, βλέμμα, βλέπωa, βλέπωb, γεύομαιa, διαβλέπω, εἶδοςb, εἰσακούωa, εἰσφέρωc, ἐμβλέπωa, ἐμφανήςa, ἐμφανίζωa, ἐνωτίζομαι, ἐπαίρωd, ἐπακούω, ἐπακροάομαι, ἐπέχωc, ἐπιβλέπωa, ἐπιδείκνυμιa, ἐπιφαίνωb, ἐπιφάνεια, ἐποπτεύω, ἐπόπτης, ἔχωm, θεάομαιa, θέατρονb, θεωρέωa, θεωρία, θιγγάνωa, κακοπάθεια, κακοπαθέω, κατανοέωd, κατασκοπέω, κατοπτρίζωa, κέντρονd, κρύπτωb, κρύπτωc, κωφόςb, λαμβάνωo, μονόφθαλμος, ὀδυνάωa, ὀπτάνομαι, ὅραμαa, ὅρασιςb, ὁρατός, ὁράωa, ὄσφρησις, οὖςb, οὖςe, οὖςf, ὀφθαλμόςb, πάθημαa, παθητός, παρακούωb, παρακύπτωb, παρατηρέωa, παρατήρησις, πάσχωa, περιβλέπω, πίνωc, πίπτωm, πόνοςa, ποτήριονc, προακούω, προοράωa, προπάσχω, προσψαύωa, πρόσωπονd, πύρωσιςb, σκοπέωa, συγκακοπαθέω, συγκακουχέομαι, συγκάμπτω, συμπαθέωa, συμπάσχω, συνέχωd, συνωδίνω, τηλαυγῶς, τίθημιi, τυφλόςa, φαίνωb, φανερόςc, φανερόωa, φανερῶςb, φαντάζω, φεύγωe, ψηλαφάωa, ὠδίνb, ὠδίνωb
  A
αἴνιγμαb, ἀναβλέπωa, ἀναβλέπωb, ἀνάβλεψις, ἀναθεωρέωa, ἀναφαίνω, ἀνοίγωe, ἀόρατος, ἀτενίζω, αὐτόπτης, ἀφανίζωc, ἄφαντος, ἀχλύς, βλέμμα, βλέπωa, βλέπωb, διαβλέπω, εἶδοςb, ἐμβλέπωa, ἐμφανήςa, ἐμφανίζωa, ἐπαίρωd, ἐπέχωc, ἐπιβλέπωa, ἐπιδείκνυμιa, ἐπιφαίνωb, ἐπιφάνεια, ἐποπτεύω, ἐπόπτης, θεάομαιa, θέατρονb, θεωρέωa, θεωρία, κατανοέωd, κατασκοπέω, κατοπτρίζωa, κρύπτωb, κρύπτωc, μονόφθαλμος, ὀπτάνομαι, ὅραμαa, ὅρασιςb, ὁρατός, ὁράωa, ὀφθαλμόςb, παρακύπτωb, παρατηρέωa, παρατήρησις, περιβλέπω, προοράωa, πρόσωπονd, σκοπέωa, τηλαυγῶς, τυφλόςa, φαίνωb, φανερόςc, φανερόωa, φανερῶςb, φαντάζω, φεύγωe
  B
ἀκοήa, ἀκοήb, ἀκοήc, ἀκοήf, ἀκούωa, ἀκούωb, ἀκούωh, ἀκούωj, ἀκροατής, ἀνοίγωb, εἰσακούωa, εἰσφέρωc, ἐνωτίζομαι, ἐπακούω, ἐπακροάομαι, ἔχωm, κωφόςb, οὖςb, οὖςe, οὖςf, παρακούωb, προακούω, συνέχωd, τίθημιi
  C
ὄσφρησις
  D 嘗味
γεύομαιa
  E 觸摸,感覺
ἅπτωc, θιγγάνωa, προσψαύωa, ψηλαφάωa
  F 痛苦,苦難
αἴρωg, βαπτίζωd, βασανισμός, βάσανος, βαστάζωi, κακοπάθεια, κακοπαθέω, κέντρονd, λαμβάνωo, ὀδυνάωa, πάθημαa, παθητός, πάσχωa, πίνωc, πίπτωm, πόνοςa, ποτήριονc, προπάσχω, πύρωσιςb, συγκακοπαθέω, συγκακουχέομαι, συγκάμπτω, συμπαθέωa, συμπάσχω, συνωδίνω, ὠδίνb, ὠδίνωb
  G 一般感官知覺
ἄδηλος
25 態度及情感
ἀγαλλίασις, ἀγαλλιάω, ἀγαπάωa, ἀγαπάωb, ἀγαπάωc, ἀγάπηa, ἀγαπητόςa, ἀγωνία, ἀδημονέω, ἀθυμέω, αἰσχροκερδής, αἰσχροκερδῶς, αἰσχύνηa, αἰσχύνηb, αἰσχύνω, ἀκοήg, ἄκων, ἀλαλάζωb, ἄλυπος, ἀμέριμνος, ἀμεταμέλητος, ἀνασκευάζω, ἀναστενάζω, ἀνάψυξιςb, ἀναψύχω, ἀνδρίζομαι, ἀνεκτός, ἀνεξίκακος, ἀνεπαίσχυντος, ἀνέχωa, ἀνθρωπάρεσκος, ἀνορθόωc, ἀνοχή, ἀντιλαμβάνωb, ἀξιόωc, ἀπαλγέω, ἀπεκδέχομαιa, ἀπόδεκτος, ἀποκαραδοκία, ἀπόλαυσις, ἀποτολμάω, ἀποψύχωb, ἀπρόσκοποςb, ἀρεσκεία, ἀρέσκω, ἀρεστόςa, ἀρκέωb, ἁρπαγήc, ἅρπαξb, ἀσθένειαc, ἀσμένως, ἀσπάζομαιb, ἄστοργος, ἀσχημοσύνηb, αὐθαίρετος, αὐτάρκειαa, αὐτάρκης, ἀφιλάγαθος, ἀφιλάργυρος, ἀφόβωςa, ἀχάριστοςa, βαστάζωc, βδέλυγμαa, βδελυκτός, βδελύσσομαι, βούλημαa, βούλομαιa, γελάω, γέλως, γόνυd, δακρύω, δειγματίζω, δειλία, δειλιάω, δειλός, δεκτόςa, διαταράσσω, διέρχομαιe, διψάωb, δοκέωb, δόξαi, ἐγκακέω, ἐγκόπτωb, εἰρήνηb, εἰρηνικός, ἐκθαμβέω, ἔκθαμβος, ἐκθαυμάζω, ἐκκαίω, ἐκλύωb, ἑκούσιος, ἑκουσίωςa, ἐκπλήσσω, ἔκστασιςa, ἐκτένεια, ἐκτενήςb, ἐκτενῶςb, ἐκφοβέω, ἔκφοβος, ἑκών, ἐλπίζωa, ἐλπίςa, ἐλπίςb, ἐλπίςc, ἐμβριμάομαιc, ἐμπίπλημιb, ἔμφοβος, ἐντρέπωa, ἔντρομοςb, ἐντροπή, ἐξαπορέομαι, ἐξίστημιa, ἐξίστημιb, ἐπαίρωb, ἐπαισχύνομαι, ἐπακολουθέωa, ἐπιζητέωb, ἐπιθυμέωa, ἐπιθυμέωb, ἐπιθυμητής, ἐπιθυμίαa, ἐπιθυμίαb, ἐπιποθέωa, ἐπιποθέωb, ἐπιπόθησις, ἐπιπόθητος, ἐπιποθία, ἐπιρίπτωc, ἐπίστασιςa, ἐπιστρέφωe, εὐαρεστέω, εὐάρεστος, εὐαρέστως, εὐδοκέωa, εὐδοκέωb, εὐδοκίαa, εὐδοκίαb, εὐθυμέω, εὔθυμος, εὐθύμως, εὔνοια, εὐπρόσδεκτοςa, εὔσπλαγχνος, εὐφραίνωa, εὐφραίνωb, εὐφροσύνη, εὐχαριστέωb, εὐχάριστοςa, εὔχομαιb, εὐψυχέω, ζέω, ζηλεύω, ζῆλοςa, ζηλόωa, ζηλόωb, ζηλόωc, ζηλωτήςa, ζητέωc, ἡδέως, ἡδονήa, ἡδονήb, θαμβέω, θάμβος, θαρρέω, θαρσέω, θάρσος, θαῦμαa, θαῦμαb, θαυμάζωa, θαυμάσιος, θαυμαστός, θεατρίζω, θέλημαa, θέλημαc, θέλησις, θέλωc, θέλωd, θορυβάζω, θορυβέωb, θρηνέωa, θροέω, θυμόςb, ἱκανόςg, ἱλαρός, ἱλαρότης, κάμνωb, καρδίαc, καρδίαd, καρδίαf, καρδίαi, καρτερέω, καταισχύνω, κατανύσσομαι, καταπίνωd, καταπονέωb, καταστρηνιάω, κατήφεια, καύχημαd, καύχησιςc, κλαίω, κλαυθμός, κλείωb, κνήθω, κοιλίαd, κοπιάωc, κορέννυμιa, κραυγήb, λαμβάνωm, λυπέωa, λυπέωb, λύπηa, λύπηb, μακαρίζω, μακάριος, μακαρισμός, μακροθυμέωa, μακροθυμία, μακροθύμως, μέγαςe, μέλειb, μέριμναa, μέριμναb, μεριμνάω, μεταμέλομαιa, μετεωρίζομαι, νοσέω, ξενίζωb, ὀδυνάωb, ὀδύνη, ὀλιγόψυχος, ὀλολύζω, ὁμείρομαι, ὁμοιοπαθής, ὀρέγω, ὄρεξις, πάθημαb, πάθος, παραδειγματίζω, παρακαλέωd, παράκλησιςa, παραλύωb, παραμυθέομαι, παραμυθία, παραμύθιον, παρηγορίαa, παρρησία, παρρησιάζομαιb, πείθωf, πεινάωb, πενθέω, πένθος, περίλυπος, περισπάω, πικρῶς, πλατύνωb, πλεονέκτης, πλεονεξίαa, πλησμονή, πνεῦμαk, ποιέωk, πολύσπλαγχνος, προελπίζω, προθυμία, πρόθυμος, προθύμως, προμεριμνάω, προσδοκάωa, πρόσκομμαb, προσκοπήb, προσκόπτωc, προσφιλής, πτοέω, πτόησις, πτύρω, πυρόωc, πυρόωd, ῥίπτωd, ῥομφαίαc, σαλεύωc, σάρξi, σείωb, σκανδαλίζωc, σκανδαλίζωf, σκάνδαλονc, σκιρτάωb, σκυθρωπός, σπεύδωc, σπλαγχνίζομαι, σπλάγχνονc, σπλάγχνονd, σπλάγχνονe, σπουδάζωc, σπουδαῖος, σπουδαίωςb, σπουδήc, στέγω, στεναγμός, στενάζωa, στενοχωρέωc, στυγνάζωb, στυγνάζωc, συγχαίρω, συγχέω, συλλυπέω, συμπαθέωb, συμπαθής, συμπαρακαλέω, συνέχωf, συνήδομαι, συνθρύπτω, συνοχή, συστενάζω, σωρεύωa, ταλαιπωρέω, ταπεινόςa, ταπεινόωe, ταράσσωb, τάραχοςb, τολμάω, τολμηρός, τολμητής, τρέμωb, τροποφορέω, τυρβάζομαι, ὑπομένωd, ὑπομονή, ὑποφέρω, ὑπωπιάζωa, φέρωl, φιλάγαθος, φιλαδελφία, φιλάδελφος, φίλανδρος, φιλανθρωπίαa, φιλαργυρία, φιλάργυρος, φίλαυτος, φιλέωa, φιλέωb, φιλήδονος, φιλία, φιλόθεος, φιλοπρωτεύω, φιλόστοργος, φιλότεκνος, φιλοτιμέομαι, φοβερός, φοβέωa, φόβητρον, φόβοςa, φόβοςb, φρίσσω, χαίρωa, χαράa, χαράb, χάριςd, χορτάζωc, ψυχήe, ψυχήg, ψυχήk
  A 意欲,希望,願望
ἀκοήg, ἀξιόωc, βούλημαa, βούλομαιa, δοκέωb, ἐπιζητέωb, εὐδοκίαb, εὔχομαιb, ζητέωc, θέλημαa, θέλησις, θέλωc, κνήθω, νοσέω
  B 強烈地渴望
αἰσχροκερδής, αἰσχροκερδῶς, ἁρπαγήc, ἅρπαξb, διψάωb, ἐκκαίω, ἐπιθυμέωa, ἐπιθυμέωb, ἐπιθυμητής, ἐπιθυμίαa, ἐπιθυμίαb, ἐπιποθέωa, ἐπιπόθησις, ἐπιποθία, ζηλόωc, ἡδονήb, θέλημαc, θυμόςb, καταστρηνιάω, κοιλίαd, ὁμοιοπαθής, ὀρέγω, ὄρεξις, πάθημαb, πάθος, πεινάωb, πλεονέκτης, πλεονεξίαa, πλησμονή, πυρόωd, σάρξi
  C 愛,情感,同情
ἀγαπάωa, ἀγαπάωb, ἀγάπηa, ἀγαπητόςa, ἄστοργος, ἐμβριμάομαιc, ἐπιποθέωb, ἐπιπόθητος, εὔσπλαγχνος, ζῆλοςa, ζηλόωb, καρδίαf, κλείωb, ὁμείρομαι, πλατύνωb, πολύσπλαγχνος, σπλαγχνίζομαι, σπλάγχνονc, σπλάγχνονd, σπλάγχνονe, στενοχωρέωc, συμπαθέωb, συμπαθής, φιλαδελφία, φιλάδελφος, φίλανδρος, φιλανθρωπίαa, φίλαυτος, φιλέωa, φιλία, φιλόθεος, φιλόστοργος, φιλότεκνος
  D 盼望,期待
ἀπεκδέχομαιa, ἀποκαραδοκία, ἐλπίζωa, ἐλπίςa, ἐλπίςb, ἐλπίςc, προελπίζω
  E 願意
ἄκων, αὐθαίρετος, ἑκούσιος, ἑκουσίωςa, ἑκών
  F 熱切,認真,全心全意
ἀντιλαμβάνωb, ἐκτένεια, ἐκτενήςb, ἐκτενῶςb, ἐπακολουθέωa, εὔνοια, ζέω, ζηλεύω, ζηλόωa, ζηλωτήςa, πνεῦμαk, προθυμία, πρόθυμος, προθύμως, σπεύδωc, σπουδάζωc, σπουδαῖος, σπουδαίωςb, σπουδήc, φιλοτιμέομαι
  G 知足,滿足
ἀρκέωb, αὐτάρκειαa, αὐτάρκης, κορέννυμιa, χορτάζωc
  H 蒙悅納,喜悅
ἀνθρωπάρεσκος, ἀπόδεκτος, ἀρεσκεία, ἀρέσκω, ἀρεστόςa, δεκτόςa, ἐπιστρέφωe, εὐαρεστέω, εὐάρεστος, εὐαρέστως, εὐδοκέωa, εὐδοκίαa, εὐπρόσδεκτοςa, ἱκανόςg, ποιέωk, προσφιλής, χάριςd
  I 感恩的,感激的
ἀχάριστοςa, εὐχαριστέωb, εὐχάριστοςa
  J 享受,享樂,喜愛做
ἀγαπάωc, ἀπόλαυσις, ἀφιλάγαθος, ἀφιλάργυρος, ἐμπίπλημιb, εὐδοκέωb, ἡδονήa, θέλωd, φιλάγαθος, φιλαργυρία, φιλάργυρος, φιλέωb, φιλήδονος, φιλοπρωτεύω
  K 快樂,高興,喜樂
ἀγαλλίασις, ἀγαλλιάω, ἀσμένως, ἀσπάζομαιb, εὐφραίνωa, εὐφραίνωb, εὐφροσύνη, ἡδέως, ἱλαρός, ἱλαρότης, μακαρίζω, μακάριος, μακαρισμός, σκιρτάωb, συγχαίρω, συνήδομαι, χαίρωa, χαράa, χαράb
  L 喜笑,哀哭,悲歎
ἀλαλάζωb, ἀναστενάζω, γελάω, γέλως, δακρύω, θρηνέωa, κλαίω, κλαυθμός, κραυγήb, ὀλολύζω, πενθέω, πένθος, στεναγμός, στενάζωa, συστενάζω, ταλαιπωρέω
  M 鼓勵,安慰
ἀνάψυξιςb, ἀναψύχω, ἀνορθόωc, γόνυd, εὐθυμέω, εὔθυμος, εὐθύμως, εὐψυχέω, παρακαλέωd, παράκλησιςa, παραλύωb, παραμυθέομαι, παραμυθία, παραμύθιον, παρηγορίαa, συμπαρακαλέω
  N 勇氣,膽量
ἀνδρίζομαι, ἀποτολμάω, ἐπαίρωb, θαρρέω, θαρσέω, θάρσος, καρδίαd, λαμβάνωm, παρρησία, παρρησιάζομαιb, πείθωf, τολμάω, τολμηρός, τολμητής
  O 忍耐,忍受,容忍,堅忍
ἀνεκτός, ἀνεξίκακος, ἀνέχωa, ἀνοχή, βαστάζωc, καρτερέω, μακροθυμέωa, μακροθυμία, μακροθύμως, στέγω, τροποφορέω, ὑπομένωd, ὑπομονή, ὑποφέρω, φέρωl
  P 冒犯,被冒犯
ἀπρόσκοποςb, ἐγκόπτωb, πρόσκομμαb, προσκοπήb, προσκόπτωc, σκανδαλίζωc, σκανδαλίζωf, σκάνδαλονc
  Q 憎惡
βδέλυγμαa, βδελυκτός, βδελύσσομαι
  R 羞愧,恥辱,屈辱
αἰσχύνηa, αἰσχύνηb, αἰσχύνω, ἀνεπαίσχυντος, ἀπαλγέω, ἀσχημοσύνηb, δειγματίζω, ἐντρέπωa, ἐντροπή, ἐπαισχύνομαι, θεατρίζω, καταισχύνω, παραδειγματίζω, σωρεύωa, ταπεινόωe
  S 自豪,驕傲,光榮
δόξαi, καύχημαd, καύχησιςc
  T 驚奇,驚詫
ἐκθαμβέω, ἔκθαμβος, ἐκθαυμάζω, ἐκπλήσσω, ἔκστασιςa, ἐξίστημιa, ἐξίστημιb, θαμβέω, θάμβος, θαῦμαa, θαῦμαb, θαυμάζωa, θαυμάσιος, θαυμαστός, μέγαςe, ξενίζωb, στυγνάζωc, συγχέω
  U 擔憂,憂慮,憂傷,平靜
ἀδημονέω, ἀμέριμνος, ἀνασκευάζω, διαταράσσω, εἰρήνηb, εἰρηνικός, ἐξαπορέομαι, ἐπιρίπτωc, ἐπίστασιςa, θορυβάζω, θορυβέωb, καταπονέωb, μέλειb, μέριμναa, μέριμναb, μεριμνάω, μετεωρίζομαι, ὀδυνάωb, ὀδύνη, περισπάω, προμεριμνάω, προσδοκάωa, πυρόωc, σαλεύωc, σείωb, συνέχωf, συνοχή, ταράσσωb, τάραχοςb, τυρβάζομαι, ὑπωπιάζωa
  V 懼怕,驚駭,驚慌
ἀσθένειαc, ἀφόβωςa, δειλία, δειλιάω, δειλός, ἐκφοβέω, ἔκφοβος, ἔμφοβος, ἔντρομοςb, θροέω, πτοέω, πτόησις, πτύρω, τρέμωb, φοβερός, φοβέωa, φόβητρον, φόβοςa, φόβοςb, φρίσσω
  W 悲傷,遺憾
ἀγωνία, ἄλυπος, ἀμεταμέλητος, διέρχομαιe, καρδίαc, καρδίαi, κατανύσσομαι, καταπίνωd, λυπέωa, λυπέωb, λύπηa, λύπηb, μεταμέλομαιa, περίλυπος, πικρῶς, ῥομφαίαc, σκυθρωπός, στυγνάζωb, συλλυπέω, συνθρύπτω, ψυχήe, ψυχήk
  X 沮喪
ἀθυμέω, ἀποψύχωb, ἐγκακέω, ἐκλύωb, κάμνωb, κατήφεια, κοπιάωc, ὀλιγόψυχος, ῥίπτωd, ταπεινόςa, ψυχήg
26 心理官能
ἄνθρωποςe, διάνοιαa, ἔσωc, ἔσωθενc, ἰσόψυχος, καρδίαa, κοιλίαc, κρυπτόςb, νεφρός, νόημαa, νοῦςa, ὁρμήa, πνεῦμαe, πνευματικόςb, πνευματικῶςb, σαρκικόςa, σάρκινοςb, σάρξf, σπλάγχνονb, σύμψυχος, συνείδησιςb, φρήν, φρονέωa, φρόνημα, φρόνησιςa, ψυχήa
27 學習
ἀγράμματος, ἀγρεύω, ἀγρυπνέωa, ἀκριβόω, ἀμαθής, ἀναγνωρίζω, ἀναζητέω, ἀναζώννυμι, ἀνακρίνωa, ἀνευρίσκω, ἀπαίδευτος, ἀπόλλυμιd, ἀφοράωb, βλέπωc, γινώσκωb, γινώσκωc, γράμμαe, γραμματεύςb, γρηγορέωb, διαγινώσκωa, διανοίγωc, διερωτάω, δοκιμάζωa, δοκιμασία, δοκιμήa, δοκίμιονa, δράσσομαι, ἐγκάθετος, εἰςr, ἐκζητέωa, ἐκπειράζωa, ἐκπειράζωb, ἐξεραυνάω, ἐξετάζωa, ἐπέχωa, ἐπιγινώσκωc, ἐπιγινώσκωd, ἐπίγνωσιςc, ἐπιζητέωa, ἐπιλαμβάνομαιc, ἐραυνάω, εὐγενήςb, εὑρίσκωa, εὑρίσκωb, ζητέωa, ζητέωb, ζήτησιςa, θηρεύω, ἰδιώτης, καθοράω, καμμύω, καρδίαe, καταδιώκω, καταλαμβάνωf, κατάσκοπος, καυστηριάζω, λόγιοςb, μαθητήςb, μανθάνωa, μανθάνωb, μυέω, ὁδηγέωb, ὁράωf, ὀφθαλμόςg, παγιδεύω, παραιτέομαιb, παρακολουθέωb, παρακύπτωc, παραλαμβάνωc, πειράζωa, πειράζωb, πειρασμόςa, πηρόω, προλαμβάνωa, προσέχωa, πυνθάνομαιb, πωρόω, πώρωσις, σκοπέωb, σκοπέωc, σπερμολόγοςa, συνείδησιςc, συνοράωa, ψηλαφάωb
  A 學習
ἀγράμματος, ἀκριβόω, ἀμαθής, ἀπαίδευτος, ἀφοράωb, γινώσκωb, γινώσκωc, γράμμαe, γραμματεύςb, διαγινώσκωa, διερωτάω, εἰςr, ἐπιγινώσκωc, ἐπίγνωσιςc, εὑρίσκωb, ἰδιώτης, καθοράω, καταλαμβάνωf, λόγιοςb, μαθητήςb, μανθάνωa, μανθάνωb, μυέω, ὁδηγέωb, ὁράωf, παραλαμβάνωc, πυνθάνομαιb, σπερμολόγοςa, συνοράωa
  B 得知某物的位置
ἀνευρίσκω, ἀπόλλυμιd, εὑρίσκωa
  C 得知某人的錯處
ἀγρεύω, δράσσομαι, ἐκπειράζωb, ἐπιλαμβάνομαιc, θηρεύω, παγιδεύω, πειράζωb, προλαμβάνωa
  D 嘗試學習
ἀναζητέω, ἀνακρίνωa, δοκιμάζωa, δοκιμασία, δοκιμήa, δοκίμιονa, ἐγκάθετος, ἐκζητέωa, ἐκπειράζωa, ἐξεραυνάω, ἐξετάζωa, ἐπιζητέωa, ἐραυνάω, ζητέωa, ζητέωb, ζήτησιςa, καταδιώκω, κατάσκοπος, παρακολουθέωb, παρακύπτωc, πειράζωa, πειρασμόςa, σκοπέωc, ψηλαφάωb
  E 願意學習
διανοίγωc, εὐγενήςb, καμμύω, καρδίαe, καυστηριάζω, ὀφθαλμόςg, πηρόω, πωρόω, πώρωσις, συνείδησιςc
  F 準備好去學習,留心
ἀγρυπνέωa, ἀναζώννυμι, βλέπωc, γρηγορέωb, ἐπέχωa, παραιτέομαιb, προσέχωa, σκοπέωb
  G 認出
ἀναγνωρίζω, ἐπιγινώσκωd
28 知道
ἀγνοέωa, ἄγνοια, ἀγνωσίαa, ἄγνωστος, ἀναδείκνυμιa, ἀνάδειξις, ἄπειρος, ἀποδείκνυμιa, ἀποδείκνυμιb, ἀπόδειξις, ἀποκαλύπτω, ἀποκάλυψις, ἀποκρύπτω, ἀπόκρυφος, αὐγάζω, ἀφανής, ἀφικνέομαι, βάθοςf, βαθύςc, βέβαιοςc, βεβαιόωb, βεβαίωσις, γινώσκωa, γνωρίζωa, γνωρίζωb, γνῶσιςa, γνῶσιςb, γνῶσιςc, γνώστης, γνωστόςa, γνωστόςb, γνωστόςc, γνωστόςd, γυμνόςb, δεῖγμα, δείκνυμιa, δῆλος, δηλόωa, δημόσιος, διανέμωb, δῶμαb, εἰςv, ἔκδηλος, ἐμφανήςb, ἐμφανίζωb, ἐν}', ἐν€', ἐν‚', ἐν„', ἔνδειγμα, ἐνδείκνυμιa, ἔνδειξις, ἐξηγέομαιb, ἐπίz, ἐπιγινώσκωa, ἐπίγνωσιςa, ἐπίγνωσιςb, ἐπικάλυμμα, ἐπίσημος, ἐπίσταμαιa, ἴδιοςe, καινόςc, καλύπτωb, καρδιογνώστης, κατάp, κρύπτη, κρυπτόςa, κρυπτόςc, κρυπτόςd, κρύπτωd, κρυφαῖος, κρυφῇ, λάθρᾳ, λανθάνωa, λανθάνωc, λόγοςk, μήd, μυστήριον, ξένος, οἶδαa, οἶδαb, ὀνομάζωe, οὖςc, παρακαλύπτω, περικρύβω, προγινώσκωa, πρόγνωσιςa, πρόγνωσιςb, πρόδηλος, προοράωb, πρόςv, σκοτίαc, σοφίαc, σοφίζωb, σοφόςa, συγκαλύπτω, συμβιβάζωc, συνείδησιςa, συνίστημιb, σύνοιδαa, σύνοιδαb, σφραγίζωe, τεκμήριον, τραχηλίζω, ὑποδείκνυμιa, φαίνωc, φαίνωd, φανερόςa, φανερόςb, φανερόωb, φανερῶςa, φανέρωσις, φῶςe, φωτίζωb, φωτισμόςb, χρηματίζωa, χρηματισμός
  A 知道
ἀγνοέωa, ἄγνοια, ἀγνωσίαa, ἄπειρος, γινώσκωa, γνωρίζωa, γνῶσιςa, γνώστης, ἐπιγινώσκωa, ἐπίγνωσιςa, ἐπίσταμαιa, καρδιογνώστης, λανθάνωc, οἶδαa, οἶδαb, προγινώσκωa, πρόγνωσιςa, προοράωb, σοφίαc, σοφίζωb, σοφόςa, συνείδησιςa, σύνοιδαa, σύνοιδαb
  B 已知的
ἄγνωστος, ἀφικνέομαι, γνωρίζωb, γνῶσιςb, γνῶσιςc, γνωστόςa, διανέμωb, ἐπίγνωσιςb, λόγοςk, ὀνομάζωe, πρόγνωσιςb
  C 知名的,清楚顯示的,顯露的
ἀναδείκνυμιa, ἀνάδειξις, ἀποδείκνυμιa, ἀπόδειξις, ἀποκαλύπτω, ἀποκάλυψις, αὐγάζω, βέβαιοςc, βεβαιόωb, βεβαίωσις, γνωστόςb, γνωστόςc, δεῖγμα, δείκνυμιa, δηλόωa, ἐμφανήςb, ἐμφανίζωb, ἐν}', ἔνδειγμα, ἐνδείκνυμιa, ἔνδειξις, ἐξηγέομαιb, ἐπικάλυμμα, ἐπίσημος, καινόςc, ξένος, συμβιβάζωc, συνίστημιb, σφραγίζωe, τεκμήριον, ὑποδείκνυμιa, φαίνωc, φαίνωd, φανερόςa, φανερόωb, φανέρωσις, φωτίζωb, φωτισμόςb, χρηματίζωa, χρηματισμός
  D 可知的
ἀποδείκνυμιb, γνωστόςd, γυμνόςb, δῆλος, δημόσιος, δῶμαb, ἔκδηλος, ἐν„', ἐπίz, ἴδιοςe, κατάp, πρόδηλος, τραχηλίζω, φανερόςb, φανερῶςa, φῶςe
  E 不可知的,秘密的
ἀποκρύπτω, ἀπόκρυφος, ἀφανής, βάθοςf, βαθύςc, εἰςv, ἐν€', ἐν‚', καλύπτωb, κρύπτη, κρυπτόςa, κρυπτόςc, κρυπτόςd, κρύπτωd, κρυφαῖος, κρυφῇ, λάθρᾳ, λανθάνωa, μήd, μυστήριον, οὖςc, παρακαλύπτω, περικρύβω, πρόςv, σκοτίαc, συγκαλύπτω
29 記憶及回憶
ἀναμιμνῄσκωa, ἀναμιμνῄσκωb, ἀνάμνησις, ἐκλανθάνομαι, ἐπαναμιμνῄσκω, ἐπιλανθάνομαιa, ἐπιλανθάνομαιb, ἐπιλησμονή, λανθάνωb, λήθη, λογίζομαιb, μιμνῄσκωa, μιμνῄσκωb, μνείαa, μνείαb, μνήμη, μνημονεύωa, μνημονεύωb, μνημονεύωc, μνημονεύωd, μνημόσυνον, οἶδαd, οὖςg, σημειόω, συντηρέωb, τίθημιj, τίθημιk, ὑπομιμνῄσκωa, ὑπομιμνῄσκωb, ὑπόμνησις
  A 資訊的儲存
λογίζομαιb, οὖςg, σημειόω, συντηρέωb, τίθημιj, τίθημιk
  B 想起來
ἀναμιμνῄσκωa, ἀναμιμνῄσκωb, ἀνάμνησις, ἐπαναμιμνῄσκω, μιμνῄσκωa, μνείαa, μνήμη, μνημονεύωa, μνημονεύωb, μνημόσυνον, οἶδαd, ὑπομιμνῄσκωa, ὑπομιμνῄσκωb, ὑπόμνησις
  C 不記得,忘記
ἐκλανθάνομαι, ἐπιλανθάνομαιa, ἐπιλησμονή, λανθάνωb, λήθη
  D 回憶並以適當行動回應
ἐπιλανθάνομαιb, μιμνῄσκωb, μνείαb, μνημονεύωc, μνημονεύωd
30 思考
ἀγνοέωb, ἀδήλως, αἱρετίζω, αἱρέωa, αἱρέωb, αἴρωf, ἄλογοςa, ἀμελέω, ἀναβαίνωe, ἀναθεωρέωb, ἀνακρίνωd, ἀναλογίζομαι, ἀνανήφω, ἀξιόωb, ἀπαρνέομαιb, ἀπελπίζω, ἀπερισπάστως, ἀποβλέπω, ἀποδιορίζωb, ἀποδοκιμάζω, ἀργόςc, ἀρνέομαιd, αὐτοκατάκριτος, ἀφοράωa, βάλλωj, βλέπωd, βλέπωh, βουλεύωa, βουλεύωb, βουλήa, βούλημαb, βούλομαιb, γίνομαιl, γνώμηa, διακρίνωa, διακρίνωb, διακρίνωc, διάκρισιςa, διαλογίζομαιa, διαλογισμόςa, διαλογισμόςb, διανόημα, διάνοιαb, διάνοιαc, διενθυμέομαι, δοκέωc, δοκιμάζωb, δοκιμάζωc, δόκιμοςa, ἐκδέχομαιb, ἐκδοχή, ἐκκρεμάννυμιa, ἐκλέγωa, ἐκλέγωb, ἐκλεκτός, ἐκλογήa, ἐκλογήb, ἐκνήφω, ἑκουσίωςb, ἐλπίζωb, ἐμβλέπωb, ἐνεδρεύωb, ἐνθυμέομαι, ἐνθύμησις, ἔννοιαa, ἔννοιαb, ἐξαιρέωc, ἐξίστημιc, ἐξουσίαh, ἐπεῖδον, ἐπιβάλλωe, ἐπιβλέπωb, ἐπιβουλή, ἐπικρίνω, ἐπιλαμβάνομαιe, ἐπιλέγωb, ἐπιλύωb, ἐπιμελέομαιb, ἐπιμελῶς, ἐπίνοια, ἐπισκέπτομαιa, ἐπισκοπέωb, εὐδοκέωc, εὐνοέωa, εὐπερίσπαστος, ἐφευρετής, θέλημαb, θέλωa, ἵστημιe, καρδίαg, καρδίαj, καταβραβεύω, καταγινώσκω, καταλείπωd, καταμανθάνω, κατανοέωa, κατανοέωb, κατάνυξις, καταφέρωb, κλῆροςf, κληρόω, κρίμαf, κρίνωa, κρίνωb, κρίνωc, κρίσιςg, κρίσιςh, λαγχάνωb, λαγχάνωc, λαμβάνωe, λογίζομαιa, λογισμόςa, λογισμόςb, λόγοςi, μαίνομαι, μανία, μέλειa, μελετάωa, μελετάωb, νήφωa, νοέωb, νόημαb, νοῦςb, οἰκονομίαb, ὁμόφρων, ὁράωb, ὁρίζωa, ὁρμήb, ὄψιςb, παραθεωρέω, παρακούωc, παραφρονέω, παραφρονία, πάρεσις, πίπτωl, πληρόωh, πνεῦμαf, πνεῦμαn, προαιρέω, προβλέπωb, προγινώσκωb, πρόθεσιςa, πρόκριμα, προμελετάω, προνοέωa, πρόνοια, προορίζω, προσδοκάωb, προσδοκία, προσέχωb, πρόσωπονh, πρόσωπονj, προτίθημιa, προχειρίζομαι, προχειροτονέω, σκοπέωd, στηρίζωc, συμβάλλωa, συμβιβάζωb, συμβουλεύωb, συμβούλιονa, συνεκλεκτός, συνέχωh, συνωμοσία, συστροφήb, σωφρονέωa, τακτός, τίθημιl, ὑπεροράω, φρονέωb, φροντίζω, χειροτονέωa
  A 思考,思想
ἀγνοέωb, αἴρωf, ἄλογοςa, ἀναβαίνωe, ἀναθεωρέωb, ἀναλογίζομαι, ἀνανήφω, ἀπερισπάστως, ἀποβλέπω, ἀφοράωa, βάλλωj, βλέπωd, βουλεύωb, διαλογίζομαιa, διαλογισμόςa, διαλογισμόςb, διανόημα, διάνοιαb, διάνοιαc, διενθυμέομαι, ἐκκρεμάννυμιa, ἐκνήφω, ἐμβλέπωb, ἐνθυμέομαι, ἐνθύμησις, ἔννοιαa, ἐξίστημιc, ἐπιβάλλωe, εὐνοέωa, εὐπερίσπαστος, καρδίαg, καταμανθάνω, κατανοέωa, κατάνυξις, λογίζομαιa, λογισμόςa, λογισμόςb, λόγοςi, μαίνομαι, μανία, μελετάωa, νήφωa, νοέωb, νόημαb, νοῦςb, ὁμόφρων, ὄψιςb, παρακούωc, παραφρονέω, παραφρονία, πληρόωh, πνεῦμαf, προσέχωb, σκοπέωd, συμβάλλωa, συνέχωh, σωφρονέωa, φρονέωb, φροντίζω
  B 探討、考慮,有作出適當回應的隱含目的
ἀμελέω, ἀπαρνέομαιb, ἀργόςc, ἀρνέομαιd, ἐπεῖδον, ἐπιβλέπωb, ἐπιλαμβάνομαιe, ἐπιμελέομαιb, ἐπιμελῶς, ἐπισκοπέωb, καταλείπωd, κατανοέωb, μέλειa, ὁράωb, παραθεωρέω, πάρεσις, προνοέωa, πρόνοια, ὑπεροράω
  C 考慮未來的偶發事件
ἀπελπίζω, ἐκδέχομαιb, ἐκδοχή, ἐλπίζωb, προσδοκάωb, προσδοκία
  D 打算,企圖,計劃
ἀδήλως, βουλεύωa, βουλήa, βούλημαb, βούλομαιb, γνώμηa, ἑκουσίωςb, ἐνεδρεύωb, ἔννοιαb, ἐπιβουλή, ἐπίνοια, ἐφευρετής, θέλημαb, θέλωa, μελετάωb, οἰκονομίαb, πρόθεσιςa, προμελετάω, προτίθημιa, συμβουλεύωb, συμβούλιονa, συνωμοσία, συστροφήb
  E 決定,作出結論
γίνομαιl, ἐπικρίνω, ἐπιλύωb, καρδίαj, κρίνωa, ὁρίζωa, ὁρμήb, πνεῦμαn, προαιρέω, πρόκριμα, προορίζω, πρόσωπονj, στηρίζωc, συμβιβάζωb, τακτός, τίθημιl
  F 選擇,揀選,寧取
αἱρετίζω, αἱρέωa, αἱρέωb, ἀξιόωb, διακρίνωb, δοκέωc, δοκιμάζωb, ἐκλέγωa, ἐκλέγωb, ἐκλεκτός, ἐκλογήa, ἐκλογήb, ἐξαιρέωc, ἐπιλέγωb, ἐπισκέπτομαιa, εὐδοκέωc, ἵστημιe, καταφέρωb, κλῆροςf, κληρόω, κρίνωb, λαγχάνωb, λαγχάνωc, λαμβάνωe, πίπτωl, προβλέπωb, προγινώσκωb, προχειρίζομαι, προχειροτονέω, συνεκλεκτός, χειροτονέωa
  G 區別,評價,評斷
ἀνακρίνωd, ἀποδιορίζωb, ἀποδοκιμάζω, αὐτοκατάκριτος, βλέπωh, διακρίνωa, διακρίνωc, διάκρισιςa, δοκιμάζωc, δόκιμοςa, ἐξουσίαh, καταβραβεύω, καταγινώσκω, κρίμαf, κρίνωc, κρίσιςg, κρίσιςh, πρόσωπονh
31 持有觀點,相信,信賴
ἀθετέωa, ἄκακοςb, ἀκλινής, ἀκοήe, ἀκούωd, ἀμετακίνητος, ἀνακάμπτωb, ἀνατρέπωb, ἀνέχωb, ἀντέχωb, ἀπατάω, ἀπάτη, ἀπείθειαb, ἀπειθέωb, ἀπιστέωa, ἀπιστέωb, ἀπιστέωc, ἀπιστίαa, ἀπιστίαb, ἀπιστίαc, ἄπιστοςa, ἄπιστοςb, ἄπιστοςa, ἀποδέχομαιb, ἀποδέχομαιc, ἀποδοχή, ἀποπλανάωa, ἀποπλανάωb, ἀποσπάωb, ἀποστρέφωa, ἀποστρέφωf, ἀπωθέωb, ἀρνέομαιc, ἀστήρικτος, ἀστοχέω, ἀσύμφωνος, ἀσφάλειαb, ἀσφαλήςb, ἀσφαλῶςb, ἀφίημιh, βαστάζωf, βέβαιοςb, βεβαιόωa, γινώσκωe, γνώμηb, γνώμηc, δέχομαιc, διακρίνωd, διαλογισμόςd, διαστρέφωa, διστάζω, δίψυχος, δοκέωa, δοκέωe, ἑδραῖος, ἑδραίωμα, εἶπονd, ἐκζήτησιςa, ἐκκλίνωb, ἐκτρέπωb, ἐξαπατάω, ἐξέλκω, ἐπαναπαύομαιb, ἐπέχωb, ἐπιγινώσκωe, ἐπιστρέφωb, ἐπιστρέφωc, ἐπιστροφήa, εὐνοέωb, ἔχωc, ἔχωj, ἡγέομαιa, θέλωb, θεμελιόωb, ἵστημιm, κατάy, κατέχωb, κρίνωd, λαμβάνωf, λέγωf, λογίζομαιc, λόγοςl, μεθίστημιc, μεσιτεύω, μεσίτηςa, μεταβάλλω, μεταμέλομαιb, μοιχαλίςb, νοέωc, νομίζωa, οἴομαι, ὀλιγοπιστία, ὀλιγόπιστος, ὁμοθυμαδόν, παραδέχομαιa, παράδοξοςa, παραρρέω, παραφέρωb, πείθωb, πείθωe, πεποίθησις, πιστεύωa, πιστεύωb, πιστεύωc, πίστιςa, πίστιςb, πίστιςc, πίστιςd, πίστιςe, πιστόςa, πιστόςb, πιστόςd, πιστόω, πλανάωa, πλανάωc, πλάνηa, πλάνηb, πλάνος, πληροφορέωd, πληροφορία, προσδέχομαιa, προσέρχομαιc, προσέχωc, πρόσωπονk, σαίνω, σκανδαλίζωa, σκανδαλίζωd, στρέφωg, συγκατάθεσις, συγκατατίθεμαι, σύμφημι, συμφωνέωa, συμφώνησις, σύμφωνος, συναπάγωa, συνευδοκέω, συντίθημι, ὑπολαμβάνωd, ὑπονοέω, ὑπόνοια, ὑπόστασιςb, ὑποστρέφωb, φέρωk, φρεναπατάω, φρεναπάτης, φρονέωc, χωρέωc
  A 有意見,持有觀點
γνώμηb, εἶπονd, ἔχωc, ἡγέομαιa, θέλωb, ἵστημιm, κρίνωd, λέγωf, λογίζομαιc, λόγοςl, νοέωc, φρονέωc
  B 持有錯誤觀點,被誤導
ἀπατάω, ἀπάτη, ἀποπλανάωa, ἐξαπατάω, πλανάωa, πλάνηa, πλάνηb, πλάνος, φρεναπατάω, φρεναπάτης
  C 贊同,同意
ἀρνέομαιc, ἀσύμφωνος, γνώμηc, εὐνοέωb, μεσιτεύω, μεσίτηςa, ὁμοθυμαδόν, προσέρχομαιc, συγκατάθεσις, συγκατατίθεμαι, σύμφημι, συμφωνέωa, συμφώνησις, σύμφωνος, συνευδοκέω, συντίθημι
  D 承認
ἀποδέχομαιc, γινώσκωe, ἐπιγινώσκωe, ἔχωj
  E 假設,認為有可能
ἄκακοςb, δοκέωa, δοκέωe, ἐκζήτησιςa, κατάy, νομίζωa, οἴομαι, πρόσωπονk, ὑπολαμβάνωd, ὑπονοέω, ὑπόνοια
  F 相信是真的
ἀντέχωb, ἀπιστέωa, ἄπιστοςa, ἀσφάλειαb, ἀσφαλήςb, ἀσφαλῶςb, διακρίνωd, διαλογισμόςd, διστάζω, δίψυχος, ἐπέχωb, κατέχωb, παράδοξοςa, πείθωe, πιστεύωa, πίστιςa, πιστόω, πληροφορέωd, πληροφορία, προσέχωc
  G 接受為真實的
ἀκοήe, ἀκούωd, ἀνέχωb, ἀποδέχομαιb, ἀποδοχή, βαστάζωf, δέχομαιc, λαμβάνωf, παραδέχομαιa, προσδέχομαιa, φέρωk, χωρέωc
  H 改變對事實/真理的看法
ἀκλινής, ἀμετακίνητος, ἀνακάμπτωb, ἀνατρέπωb, ἀποπλανάωb, ἀποσπάωb, ἀποστρέφωa, ἀποστρέφωf, ἀπωθέωb, ἀστήρικτος, ἀστοχέω, ἀφίημιh, διαστρέφωa, ἐκτρέπωb, ἐξέλκω, ἐπιστρέφωb, ἐπιστρέφωc, ἐπιστροφήa, μεθίστημιc, μεταβάλλω, μεταμέλομαιb, παραρρέω, παραφέρωb, πλανάωc, σαίνω, σκανδαλίζωa, σκανδαλίζωd, στρέφωg, συναπάγωa, ὑποστρέφωb
  I 信賴,依靠
ἀθετέωa, ἀπιστέωb, ἀπιστίαa, ἀπιστίαb, ἄπιστοςb, βέβαιοςb, βεβαιόωa, ἑδραῖος, ἑδραίωμα, ἐκκλίνωb, ἐπαναπαύομαιb, θεμελιόωb, μοιχαλίςb, ὀλιγοπιστία, ὀλιγόπιστος, πείθωb, πεποίθησις, πιστεύωb, πίστιςb, πίστιςc, πιστόςa, πιστόςb, ὑπόστασιςb
  J 成為信徒,對基督的信仰
ἀπείθειαb, ἀπειθέωb, ἀπιστέωc, ἀπιστίαc, ἄπιστοςa, πιστεύωc, πίστιςd, πίστιςe, πιστόςd
32 理解
ἀγνοέωc, ἀγνωσίαb, ἀγνωσίαc, αἴνιγμαa, αἰσθάνομαι, αἴσθησις, αἰσθητήριον, ἀκούωf, ἀκούωi, ἀνεξεραύνητος, ἀνεξιχνίαστος, ἀνόητος, ἄνοιαa, ἀπορέω, ἀπορία, ἄσοφος, ἀσύνετος, ἀφροσύνη, ἄφρων, βαρέως, βλέπωe, γινώσκωd, γνῶσιςd, διαπορέω, δυσνόητος, εἰςs, ἐπιγινώσκωb, ἐπίγνωσιςd, ἐπίσταμαιb, ἐπιστήμων, εὔσημος, θεωρέωb, κατάδηλος, καταλαμβάνωe, κατανοέωc, κενόςb, μάγοςa, μανθάνωc, μυωπάζω, μωραίνωa, μωραίνωb, μωρία, μωρόςa, μωρόςb, νοέωa, νουνεχῶς, νωθρόςb, οἶδαc, ὁράωc, οὖςh, ὀφθαλμόςc, ὀφθαλμόςh, παχύνω, ῥακά, σκοτίζωb, σκοτόωb, σοφίαa, σοφίαb, σοφίαd, σοφίζωa, σοφόςb, σοφός, σύνεσιςa, σύνεσιςb, συνετός, συνίημιa, συνίημιb, συνοράωb, σωφρονέωb, σωφρονισμόςa, σωφροσύνηa, τυφλόςb, τυφλόωa, τυφλόωb, φιλοσοφία, φιλόσοφος, φρόνησιςb, φρόνιμος, φρονίμως, ψηφίζωb
  A 理解
ἀγνοέωc, ἀγνωσίαb, ἀγνωσίαc, ἀκούωf, ἀπορέω, ἀπορία, διαπορέω, ἐπίσταμαιb, νοέωa, οἶδαc, σύνεσιςa, συνίημιa
  B 終於理解或明白過來
βλέπωe, γινώσκωd, γνῶσιςd, εἰςs, ἐπιγινώσκωb, ἐπίγνωσιςd, θεωρέωb, καταλαμβάνωe, κατανοέωc, μανθάνωc, ὁράωc, συνοράωb, ψηφίζωb
  C 容易理解或難於理解
αἴνιγμαa, ἀνεξεραύνητος, ἀνεξιχνίαστος, δυσνόητος, εὔσημος, κατάδηλος
  D 理解能力
αἰσθάνομαι, αἴσθησις, αἰσθητήριον, ἐπιστήμων, μάγοςa, νουνεχῶς, ὀφθαλμόςc, ὀφθαλμόςh, σοφίαa, σοφίαb, σοφίαd, σοφίζωa, σοφόςb, σοφός, σύνεσιςb, συνετός, συνίημιb, σωφρονέωb, σωφρονισμόςa, σωφροσύνηa, τυφλόωb, φιλοσοφία, φιλόσοφος, φρόνησιςb, φρόνιμος, φρονίμως
  E 缺乏理解能力
ἀκούωi, ἀνόητος, ἄνοιαa, ἄσοφος, ἀσύνετος, ἀφροσύνη, ἄφρων, βαρέως, κενόςb, μυωπάζω, μωραίνωa, μωραίνωb, μωρία, μωρόςa, μωρόςb, νωθρόςb, οὖςh, παχύνω, ῥακά, σκοτίζωb, σκοτόωb, τυφλόςb, τυφλόωa
33 溝通
ἀγγελία, ἀγγέλλω, ἄγγελοςa, ᾄδω, αἴνεσις, αἰνέω, αἶνος, αἵρεσιςb, αἰσχρολογία, αἰτέω, αἴτημα, ἀκατάγνωστος, ἀκοήd, ἀκούωc, ἀλάλητος, ἄλαλος, ἀληθεύω, ἀλληγορέω, ἁλληλουϊά, ἀμάρτυρος, ἀναβοάω, ἀναγγέλλω, ἀναγινώσκω, ἀνάγνωσις, ἀνάθεμαa, ἀνάθεμαb, ἀναθεματίζω, ἀνακράζω, ἀνακρίνωc, ἀναντίρρητος, ἀναντιρρήτως, ἀναπείθω, ἀναπολόγητος, ἀνατίθημι, ἀνατρέφωb, ἀναφωνέω, ἀνέγκλητος, ἀνεκδιήγητος, ἀνεκλάλητος, ἀνεπίλημπτος, ἀνθομολογέομαι, ἀνοίγωd, ἀνοίγωf, ἄνοιξις, ἄνομοςb, ἀνόμως, ἀνταποκρίνομαιa, ἀνταποκρίνομαιb, ἀντιβάλλω, ἀντίθεσις, ἀντικαλέω, ἀντιλέγω, ἀντιλογίαa, ἀντιλογίαb, ἀντιλοιδορέω, ἀπαγγέλλωa, ἀπαγγέλλωb, ἀπαιτέω, ἀπαρνέομαιa, ἀπασπάζομαι, ἀπειλέω, ἀπειλή, ἀπεῖπονb, ἀπελεγμός, ἀπογραφή, ἀπογράφω, ἀποκρίνομαιa, ἀποκρίνομαιb, ἀπόκρισις, ἀπολογέομαι, ἀπολογίαa, ἀπολογίαb, ἀποστάσιον, ἀπόστολοςb, ἀποστοματίζω, ἀποτάσσωa, ἀποφθέγγομαι, ἀρά, ἀρνέομαιa, ἄρρητος, ἀσπάζομαιa, ἀσπάζομαιd, ἀσπασμός, αὐχέω, ἀφίημιm, ἄφωνοςa, ἄφωνοςb, ἀχάριστοςb, ἀχρεῖοςb, βαστάζωg, βατταλογέωa, βατταλογέωb, βιβλίονb, βιβλίονc, βίβλοςb, βίβλοςc, βλασφημέω, βλασφημίαa, βλασφημίαb, βλάσφημος, βλάσφημος, βοάω, βοή, βουλήb, γένεσιςc, γλῶσσαb, γλῶσσαc, γλῶσσαd, γλῶσσαe, γλῶσσαf, γογγύζω, γογγυσμός, γογγυστής, γράμμαa, γράμμαb, γράμμαd, γραπτός, γραφήa, γραφήb, γραφήc, γράφωa, γράφωb, δέησις, δείκνυμιb, δέομαι, δηλόωb, δημηγορέω, διαβάλλω, διαβεβαιόομαι, διάβολοςc, διαγγέλλωa, διαγγέλλωb, διαγογγύζω, διακατελέγχομαι, διακρίνωe, διακρίνωf, διάκρισιςb, διαλαλέω, διαλέγομαιa, διαλέγομαιb, διάλεκτος, διαλογίζομαιb, διαλογισμόςc, διαμαρτύρομαιa, διαμαρτύρομαιb, διαμαρτύρομαιc, διανεύω, διανοίγωb, διαπαρατριβή, διασαφέωa, διασαφέωb, διαστέλλω, διαταγή, διάταγμα, διατάσσωa, διαφημίζω, διαχλευάζω, διδακτικός, διδακτός, διδασκαλίαa, διδασκαλίαb, διδάσκαλος, διδάσκω, διδαχήa, διδαχήb, δίδωμιk, δίδωμιn, διερμηνευτής, διερμηνεύωa, διερμηνεύωb, διηγέομαι, διήγησις, διϊσχυρίζομαι, δικαίωμαa, δόγμαa, δόγμαb, δόξαd, δοξάζωa, δύναμιςf, δυσερμήνευτος, δυσφημέω, δυσφημία, Ἑβραϊστί, ἐγγράφω, ἐγκαλέω, ἐγκαυχάομαι, εἶπονa, εἶπονb, εἶπονc, εἰσκαλέομαι, εἰσφέρωd, ἐκβάλλωg, ἐκδιηγέομαι, ἐκζήτησιςb, ἐκλαλέω, ἐκμυκτηρίζω, ἔκστασιςb, ἐκτίθημιb, ἐλεγμός, ἔλεγξις, ἐλέγχω, Ἑλληνιστί, ἐλλογέωa, ἐμβριμάομαιa, ἐμβριμάομαιb, ἐμπαιγμονή, ἐμπαιγμός, ἐμπαίζωa, ἐμπαίκτης, ἐμπνέω, ἐμφανίζωc, ἐν|', ἐνεός, ἐννεύω, ἔννομοςa, ἔννομοςb, ἐνορκίζω, ἔνταλμα, ἐντέλλομαι, ἔντευξις, ἐντολή, ἐντρέφω, ἐντυγχάνωa, ἐντυγχάνωb, ἐντυπόω, ἐνυβρίζω, ἐνυπνιάζομαι, ἐνύπνιον, ἐξαγγέλλω, ἐξαιτέω, ἐξετάζωb, ἐξηγέομαιa, ἐξηχέω, ἐξομολογέωa, ἐξομολογέωb, ἐξομολογέωc, ἐξομολογέωd, ἐξομολογέωe, ἐξορκίζω, ἐπαγγελίαa, ἐπαγγελίαb, ἐπαγγέλλομαιa, ἐπαγγέλλομαιb, ἐπάγγελμα, ἐπαινέω, ἔπαινοςa, ἔπαινοςb, ἐπαίρωe, ἐπαιτέω, ἐπάρατος, ἐπερωτάωa, ἐπερωτάωb, ἐπερώτημα, ἐπιγραφή, ἐπιγράφω, ἐπικαλέωa, ἐπικαλέωb, ἐπικατάρατος, ἐπιλέγωa, ἐπίλυσις, ἐπιλύωa, ἐπιμαρτυρέω, ἐπινεύω, ἐπιορκέωa, ἐπιορκέωb, ἐπίορκος, ἐπιπλήσσω, ἐπιστέλλω, ἐπιστολήb, ἐπιστομίζω, ἐπιταγήa, ἐπιτάσσω, ἐπιτίθημιe, ἐπιτιμάωa, ἐπιτιμάωb, ἐπιφωνέω, ἐπονομάζω, ἔπος, ἐρεύγομαι, ἐρίζω, ἔριςb, ἑρμηνεία, ἑρμηνεύω, ἐρωτάωa, ἐρωτάωb, ἑτερόγλωσσος, ἑτεροδιδασκαλέω, εὐαγγελίζω, εὐαγγέλιον, εὐλογέωa, εὐλογέωb, εὐλογητός, εὐλογίαa, εὐλογίαb, εὐλογίαc, εὐπειθής, εὐτραπελία, εὐφημία, εὔφημος, εὐχαριστέωa, εὐχαριστία, εὐχάριστοςb, εὐχήa, εὐχήb, εὔχομαιa, ἔχωn, ζητέωd, ζήτημα, ζήτησιςb, ἡσυχάζωc, ἡσυχίαb, ἦχοςb, θαυμάζωb, θέλωe, θεοδίδακτος, θεόπνευστος, θρηνέωb, θρῆνος, θυμομαχέωb, ἱκετηρία, ἵστημιf, ἰῶτα, καθηγητής, κακολογέω, καλέωa, καλέωb, καλέωc, καλέωd, καλέωe, καλοδιδάσκαλος, καλῶςe, κανώνa, καταγγελεύς, καταγγέλλω, καταγελάω, καταγράφω, κατάθεμα, καταθεματίζω, κατακαυχάομαιa, καταλαλέω, καταλαλιά, κατάλαλος, καταλέγω, καταμαρτυρέω, κατανεύω, κατάραa, κατάραb, κατάραc, καταράομαι, κατασείω, κατευλογέω, κατηγορέω, κατηγορία, κατήγορος, κατήγωρ, κατηχέωa, κατηχέωb, καυχάομαι, καύχημαa, καύχημαb, καύχημαc, καύχησιςa, καύχησιςb, κέλευσμα, κελεύω, κενοφωνία, κεραία, κεφάλαιονa, κήρυγμα, κῆρυξ, κηρύσσωa, κηρύσσωb, κηρύσσωc, κλῆσιςa, κλῆσιςb, κλητόςa, κλητόςb, κολακεία, κράζω, κραυγάζω, κραυγήa, κωφόςa, λαλέωa, λαλέωb, λαλιάa, λαλιάb, λέγωa, λέγωb, λέγωc, λέγωd, λέγωe, λῆρος, λόγιον, λόγιοςa, λογομαχέω, λογομαχία, λόγοςa, λόγοςb, λόγοςc, λόγοςd, λόγοςe, λοιδορέω, λοιδορία, λοίδορος, Λυκαονιστί, μαντεύομαι, μαρτυρέωa, μαρτυρέωb, μαρτυρίαa, μαρτυρίαb, μαρτυρίαc, μαρτύριονa, μαρτύριονb, μαρτύρομαιa, μαρτύρομαιb, μάρτυςa, ματαιολογία, ματαιολόγος, μεγαλύνωb, μεθερμηνεύω, μέμφομαι, μεμψίμοιρος, μετακαλέω, μηνύω, μογιλάλος, μομφή, μῦθος, μυκτηρίζω, μωμάομαι, μωρολογία, Μωϋσῆςb, νεύω, νομικός, νομικόςa, νομοδιδάσκαλος, νομοθεσία, νομοθετέω, νομοθέτης, νόμοςa, νόμοςb, νόμοςc, νόμοςd, νόμοςe, νουθεσίαa, νουθεσίαb, νουθετέωa, νουθετέωb, νουθετέωc, ὁμιλέω, ὀμνύω, ὁμολογέωa, ὁμολογέωb, ὁμολογέωc, ὁμολογία, ὁμολογουμένως, ὄναρ, ὀνειδίζωa, ὀνειδίζωb, ὀνειδισμός, ὄνομαa, ὄνομαc, ὄνομαg, ὀνομάζωa, ὀνομάζωb, ὀνομάζωc, ὀπτασία, ὅραμαb, ὅρασιςa, ὀρθοτομέω, ὁρκίζω, ὅρκος, ὁρκωμοσία, ὅσιοςc, οὐά, οὖςd, παιδείαa, παιδευτήςa, παιδεύωa, παραβιάζομαι, παραβολήa, παραβολήc, παραβολήd, παραγγελία, παραγγέλλω, παραδίδωμιc, παράδοσις, παραινέω, παραιτέομαιa, παρακαλέωa, παρακαλέωb, παρακαλέωc, παράκλησιςb, παραλαμβάνωf, παράσημοςa, παρατίθημιb, παροιμίαa, παροιμίαb, παροξυσμόςb, παρρησιάζομαιa, πατροπαράδοτος, πειθός, πειθώ, πείθωa, πεισμονή, περιοχή, περπερεύομαι, πιθανολογία, πίστιςf, πληροφορέωb, πληρόωe, πληρόωf, πνευματικῶςc, ποιητήςb, πολυλογία, προαιτιάομαι, προβιβάζω, προγράφωa, προγράφωb, προεπαγγέλλω, προευαγγελίζομαι, προκαταγγέλλω, προκηρύσσω, προλέγωa, προλέγωb, προλέγωc, προμαρτύρομαι, πρόςw, προσαγορεύω, προσαγωγή, προσαιτέω, προσαίτης, προσανατίθημιb, προσαπειλέω, προσβιβάζω, προσευχήa, προσευχήb, προσεύχομαι, προσκαλέωa, προσκαλέωb, προσλαλέω, προσλέγω, προστάσσωa, προσφωνέωa, προσφωνέωb, προσφωνέωc, πρόσωπονm, προτρέπω, πρόφασιςb, προφητείαa, προφητείαb, προφητεύω, προφήτηςb, προφήτηςc, προφητικός, πυνθάνομαιa, ῥαββί, ῥαββουνί, ῥήγνυμιb, ῥῆμαa, ῥῆμαb, ῥητῶς, Ῥωμαϊστί, ῥώννυμιb, σημαίνω, σημεῖον, σιγάω, σιγή, σιωπάωa, σιωπάωb, σπεκουλάτωρa, σπερμολόγοςb, στάσιςb, στενάζωb, στίγμαb, στόμαb, στόμαc, στόμαd, στόμαg, στόμαh, στρεβλόω, συγκαλέω, συγκρίνωb, συζητέωa, συζητέωb, συζήτησις, συζητητής, συκοφαντέω, συλλαλέω, συλλογίζομαι, συμβάλλωb, συμβάλλωc, συμβιβάζωd, συμβουλεύωa, σύμβουλος, συμμαρτυρέω, συνεπιμαρτυρέω, συνίστημιa, συνομιλέω, συντάσσω, σύσσημον, συστατικός, σφραγίζωb, σφραγίςc, σφραγίςd, σωφρονίζω, τάσσωc, τάσσωd, τέρας, τίθημιd, τίθημιh, τίτλος, τόποςb, ὑβρίζωb, ὕβριςc, ὑβριστήςb, ὑμνέω, ὕμνος, ὑπερεντυγχάνω, ὑπέρογκος, ὑποδείκνυμιb, ὑπολαμβάνωb, ὑποτίθημιa, φάσις, φάσκω, φήμη, φημίa, φημίb, φθέγγομαι, φθόγγοςb, φιλονεικία, φιλόνεικος, φιμόωb, φιμόωd, φλυαρέω, φλύαρος, φράζω, φράσσωb, φωνέωa, φωνέωb, φωνέωc, φωνέωd, φωνήb, φωνήc, φωνήd, χαίρωb, χάραγμαa, χάριςc, χεῖλοςb, χειρόγραφον, χλευάζω, χρηματίζωb, χρηστολογία, ψάλλω, ψαλμός, ψευδής, ψευδοδιδάσκαλος, ψευδολόγος, ψεύδομαι, ψευδομαρτυρέω, ψευδομαρτυρία, ψευδόμαρτυς, ψεῦδος, ψευδώνυμος, ψεῦσμα, ψεύστης, ψιθυρισμός, ψιθυριστής, ᾠδή, ὡςk, ὡσαννά
  A 語言
γλῶσσαb, γλῶσσαc, διάλεκτος, Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστί, ἑτερόγλωσσος, Λυκαονιστί, Ῥωμαϊστί, φωνήd
  B 言語,段落
γραφήa, περιοχή, ῥῆμαa, τόποςb
  C 話語類型
ἀλληγορέω, ἀπασπάζομαι, ἀποτάσσωa, ἀσπάζομαιa, ἀσπάζομαιd, ἀσπασμός, γένεσιςc, διήγησις, ἐν|', κεφάλαιονa, μῦθος, παραβολήa, παραβολήc, παραβολήd, παρατίθημιb, παροιμίαa, παροιμίαb, πνευματικῶςc, ποιητήςb, ῥώννυμιb, χαίρωb
  D 語言層次
αἰσχρολογία, ἀνοίγωd, ἄνοιξις, ἀποκρίνομαιb, δημηγορέω, διαλέγομαιb, εὐτραπελία, λόγιοςa, πιθανολογία, προσφωνέωa, χρηστολογία
  E 書面語言
ἀναγινώσκω, ἀνάγνωσις, ἄνομοςb, ἀνόμως, ἀπογραφή, ἀπογράφω, ἀποστάσιον, βιβλίονb, βιβλίονc, βίβλοςb, βίβλοςc, γράμμαa, γράμμαb, γράμμαd, γραπτός, γραφήb, γραφήc, γράφωa, γράφωb, ἐγγράφω, ἐλλογέωa, ἐντυπόω, ἐπιγραφή, ἐπιγράφω, ἐπιστέλλω, ἐπιστολήb, ἰῶτα, καταγράφω, καταλέγω, κεραία, λόγοςd, Μωϋσῆςb, νόμοςb, νόμοςc, νόμοςe, προγράφωa, προφήτηςb, προφήτηςc, σφραγίςd, τίτλος, χειρόγραφον
  F 說話,談話
ἀλάλητος, ἄλαλος, ἀναβοάω, ἀνακράζω, ἀναφωνέω, ἀνεκλάλητος, ἀποφθέγγομαι, ἄρρητος, ἄφωνοςa, βατταλογέωa, βατταλογέωb, βοάω, βοή, γλῶσσαd, γλῶσσαe, γλῶσσαf, δίδωμιn, εἶπονa, εἰσφέρωd, ἐκλαλέω, ἐνεός, ἐπαίρωe, ἐπιφωνέω, κράζω, κραυγάζω, κραυγήa, κωφόςa, λαλέωa, λαλέωb, λαλιάa, λαλιάb, λέγωa, λόγιον, λόγοςa, λόγοςb, λόγοςe, μογιλάλος, ὀνομάζωc, οὖςd, παρρησιάζομαιa, πολυλογία, προλέγωa, πρόςw, προσαγωγή, προσλαλέω, προσφωνέωb, ῥήγνυμιb, ῥῆμαb, ῥητῶς, στόμαb, στόμαc, στόμαd, φημίa, φθέγγομαι, φθόγγοςb, φωνέωb, φωνήb, φωνήc, χεῖλοςb
  G 唱歌,唱哀歌
ᾄδω, θρηνέωb, θρῆνος, ὑμνέω, ὕμνος, ψάλλω, ψαλμός, ᾠδή
  H 保持沉默
ἐπιστομίζω, ἡσυχάζωc, ἡσυχίαb, σιγάω, σιγή, σιωπάωa, σιωπάωb, στόμαh, φιμόωb, φιμόωd, φράσσωb
  I 名字
εἶπονb, ἐπικαλέωa, ἐπιλέγωa, ἐπιτίθημιe, ἐπονομάζω, καλέωa, καλέωb, λέγωb, λέγωc, ὄνομαa, ὀνομάζωa, ὀνομάζωb, προσαγορεύω, φωνέωc, χρηματίζωb, ψευδώνυμος
  J 翻譯,表示……的意思,說明
ἀνατίθημι, ἀφίημιm, ἄφωνοςb, δείκνυμιb, δηλόωb, διανοίγωb, διασαφέωa, διερμηνευτής, διερμηνεύωa, διερμηνεύωb, δύναμιςf, δυσερμήνευτος, εἶπονc, ἐκτίθημιb, ἐπίλυσις, ἐπιλύωa, ἔπος, ἑρμηνεία, ἑρμηνεύω, θέλωe, λέγωd, λέγωe, μεθερμηνεύω, πληρόωf, σημαίνω, στρεβλόω, συγκρίνωb, τίθημιd, ὑποδείκνυμιb, φημίb, φράζω, ὡςk
  K 交談,討論
ἀντιβάλλω, διαλαλέω, διαλογίζομαιb, ὁμιλέω, συζητέωb, συλλαλέω, συλλογίζομαι, συμβάλλωb, συνομιλέω
  L 請求,要求
αἰτέω, αἴτημα, ἀπαιτέω, δέησις, δέομαι, ἐντυγχάνωa, ἐξαιτέω, ἐπαιτέω, ἐπερωτάωb, ἐπερώτημα, ἐπικαλέωb, ἐρωτάωb, ζητέωd, ἱκετηρία, καλῶςe, παραιτέομαιa, παρακαλέωa, παράκλησιςb, προσαιτέω, προσαίτης, προσανατίθημιb
  M 禱告
εὐχήa, εὔχομαιa, προσευχήa, προσευχήb, προσεύχομαι
  N 問題,答案
ἀνταποκρίνομαιa, ἀποκρίνομαιa, ἀπόκρισις, ἀποστοματίζω, ἐξετάζωb, ἐπερωτάωa, ἐρωτάωa, προσλέγω, πυνθάνομαιa, ὑπολαμβάνωb
  O 通知,宣佈
ἀγγελία, ἀγγέλλω, ἄγγελοςa, ἀκοήd, ἀκούωc, ἀναγγέλλω, ἀνεκδιήγητος, ἀπαγγέλλωa, ἀπόστολοςb, βαστάζωg, διαγγέλλωa, διαγγέλλωb, διασαφέωb, διαφημίζω, διηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, ἐμφανίζωc, ἐξαγγέλλω, ἐξηγέομαιa, ἐρεύγομαι, εὐαγγελίζω, εὐαγγέλιον, ἦχοςb, καταγγελεύς, καταγγέλλω, κατηχέωb, κηρύσσωa, κηρύσσωb, μηνύω, πληροφορέωb, πληρόωe, προγράφωb, προευαγγελίζομαι, σπεκουλάτωρa, φάσις, φήμη
  P 斷言,聲明
ἀπεῖπονb, διαμαρτύρομαιa, ἐξηχέω, ἐπαγγέλλομαιb, μαρτύρομαιa, ὁμολογέωc, φάσκω
  Q 教導
αἵρεσιςb, ἀνατρέφωb, διδακτικός, διδακτός, διδασκαλίαa, διδασκαλίαb, διδάσκαλος, διδάσκω, διδαχήa, διδαχήb, ἐντρέφω, ἑτεροδιδασκαλέω, θεοδίδακτος, καθηγητής, καλοδιδάσκαλος, κατηχέωa, νομοδιδάσκαλος, νουθεσίαa, νουθετέωa, ὀρθοτομέω, παιδείαa, παιδευτήςa, παιδεύωa, παραδίδωμιc, παράδοσις, παραλαμβάνωf, πατροπαράδοτος, ῥαββί, ῥαββουνί, σωφρονίζω, ὑποτίθημιa, ψευδοδιδάσκαλος
  R 說真話,說假話
ἀληθεύω, ἀνοίγωf, στόμαg, ψευδής, ψευδολόγος, ψεύδομαι, ψεῦδος, ψεῦσμα, ψεύστης
  S 傳道,宣揚
θεόπνευστος, κήρυγμα, κῆρυξ, κηρύσσωc, λόγοςc, προκηρύσσω
  T 見證,證明
ἀμάρτυρος, ἐπιμαρτυρέω, καταμαρτυρέω, μαρτυρέωa, μαρτυρέωb, μαρτυρίαa, μαρτυρίαb, μαρτυρίαc, μαρτύριονa, μαρτύριονb, μάρτυςa, ὄνομαc, συμμαρτυρέω, συνεπιμαρτυρέω, ψευδομαρτυρέω, ψευδομαρτυρία, ψευδόμαρτυς
  U 宣稱效忠
ἐξομολογέωb, ὁμολογέωa, ὁμολογία
  V 承認,宣認,否認
ἀπαρνέομαιa, ἀρνέομαιa, ἐξομολογέωc, ὁμολογέωb, ὁμολογουμένως
  W 贊同
ἐξομολογέωa, ἐπαγγελίαb, ἐπινεύω
  X 預告,占卜
ἔχωn, μαντεύομαι, προκαταγγέλλω, προλέγωb, προμαρτύρομαι
  Y 承諾
ἐπαγγελίαa, ἐπαγγέλλομαιa, ἐπάγγελμα, ὅσιοςc, πίστιςf, προεπαγγέλλω
  Z 威脅
ἀπειλέω, ἀπειλή, ἐμπνέω, προσαπειλέω
  A' 建議
βουλήb, παραινέω, συμβιβάζωd, συμβουλεύωa, σύμβουλος, τίθημιh
  B' 勸告,力勸
ἀναπείθω, εὐπειθής, παραβιάζομαι, πειθός, πειθώ, πείθωa, πεισμονή, προβιβάζω, προσβιβάζω, προτρέπω
  C' 召喚,呼召
καλέωc, καλέωd, κλῆσιςa, κλῆσιςb, κλητόςa, μετακαλέω, παρακαλέωc, προσκαλέωa, προσκαλέωb, προσφωνέωc, συγκαλέω, φωνέωa
  D' 邀請
ἀντικαλέω, εἰσκαλέομαι, καλέωe, κλητόςb, παρακαλέωb, φωνέωd
  E' 堅持
διαβεβαιόομαι, διαμαρτύρομαιb, διϊσχυρίζομαι, ἐμβριμάομαιa, μαρτύρομαιb
  F' 吩咐,命令
ἀπαγγέλλωb, διαστέλλω, διαταγή, διάταγμα, διατάσσωa, δόγμαb, ἔνταλμα, ἐντέλλομαι, ἐντολή, ἐπιταγήa, ἐπιτάσσω, ἐπιτιμάωb, κέλευσμα, κελεύω, παραγγελία, παραγγέλλω, προστάσσωa, συντάσσω, τάσσωc
  G' 法律,規則,條例
δικαίωμαa, δόγμαa, ἔννομοςa, ἔννομοςb, κανώνa, νομικός, νομικόςa, νομοθεσία, νομοθετέω, νομοθέτης, νόμοςa, νόμοςd
  H' 推薦,提議
ἵστημιf, συνίστημιa, συστατικός, τάσσωd
  I' 求情
ἔντευξις, ἐντυγχάνωb, ὑπερεντυγχάνω
  J' 感謝
ἀνθομολογέομαι, ἀχάριστοςb, ἐξομολογέωd, εὐχαριστέωa, εὐχαριστία, εὐχάριστοςb, χάριςc
  K' 讚美
αἴνεσις, αἰνέω, αἶνος, ἁλληλουϊά, ἀχρεῖοςb, δόξαd, δοξάζωa, ἐξομολογέωe, ἐπαινέω, ἔπαινοςa, ἔπαινοςb, εὐλογέωa, εὐλογητός, εὐλογίαa, εὐφημία, εὔφημος, μεγαλύνωb, ὡσαννά
  L' 奉承
εὐλογίαb, θαυμάζωb, κολακεία, πρόσωπονm
  M' 吹噓
αὐχέω, ἐγκαυχάομαι, κατακαυχάομαιa, καυχάομαι, καύχημαa, καύχημαb, καύχημαc, καύχησιςa, καύχησιςb, περπερεύομαι, ὑπέρογκος
  N' 愚蠢的話
κενοφωνία, λῆρος, ματαιολογία, ματαιολόγος, μωρολογία, σπερμολόγοςb, φλυαρέω, φλύαρος
  O' 埋怨
γογγύζω, γογγυσμός, γογγυστής, διαγογγύζω, μομφή, στενάζωb
  P' 侮辱,中傷
ἀντιλοιδορέω, βλασφημέω, βλασφημίαa, βλασφημίαb, βλάσφημος, βλάσφημος, διάβολοςc, δυσφημέω, δυσφημία, ἐκβάλλωg, ἐνυβρίζω, κακολογέω, καταλαλέω, καταλαλιά, κατάλαλος, λοιδορέω, λοιδορία, λοίδορος, ὀνειδίζωa, ὀνειδισμός, ὄνομαg, ὑβρίζωb, ὕβριςc, ὑβριστήςb
  Q' 說閒話
ψιθυρισμός, ψιθυριστής
  R' 嘲笑,戲弄
διαχλευάζω, ἐκμυκτηρίζω, ἐμπαιγμονή, ἐμπαιγμός, ἐμπαίζωa, ἐμπαίκτης, καταγελάω, μυκτηρίζω, οὐά, χλευάζω
  S' 批評
ἀκατάγνωστος, ἀνακρίνωc, ἀνεπίλημπτος, ἀνταποκρίνομαιb, ἀπελεγμός, διακρίνωf, μωμάομαι
  T' 指責
ἐλεγμός, ἔλεγξις, ἐλέγχω, ἐμβριμάομαιb, ἐπιπλήσσω, ἐπιτιμάωa, νουθετέωb, ὀνειδίζωb
  U' 警告
διαμαρτύρομαιc, νουθεσίαb, νουθετέωc, προλέγωc
  V' 控告,譴責
ἀνέγκλητος, διαβάλλω, ἐγκαλέω, κατηγορέω, κατηγορία, κατήγορος, κατήγωρ, μέμφομαι, μεμψίμοιρος, προαιτιάομαι, συκοφαντέω
  W' 辯護,藉口
ἀναπολόγητος, ἀπολογέομαι, ἀπολογίαa, ἀπολογίαb, πρόφασιςb
  X' 辯論,爭論
ἀντιλογίαa, διακατελέγχομαι, διακρίνωe, διάκρισιςb, ἐκζήτησιςb, ζήτημα, ζήτησιςb, συζητέωa, συζήτησις, συζητητής, συμβάλλωc
  Y' 爭辯,爭吵
διαλέγομαιa, διαλογισμόςc, διαπαρατριβή, ἐρίζω, ἔριςb, θυμομαχέωb, λογομαχέω, λογομαχία, παροξυσμόςb, στάσιςb, φιλονεικία, φιλόνεικος
  Z' 反對,駁斥
ἀναντίρρητος, ἀναντιρρήτως, ἀντίθεσις, ἀντιλέγω, ἀντιλογίαb
  A'' 預言
προφητείαa, προφητείαb, προφητεύω, προφητικός
  B'' 發誓,宣誓,許願
δίδωμιk, ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ἐπιορκέωa, ἐπιορκέωb, ἐπίορκος, εὐχήb, ὀμνύω, ὁρκίζω, ὅρκος, ὁρκωμοσία
  C'' 祝福,詛咒
ἀνάθεμαa, ἀνάθεμαb, ἀναθεματίζω, ἀρά, ἐπάρατος, ἐπικατάρατος, εὐλογέωb, εὐλογίαc, κατάθεμα, καταθεματίζω, κατάραa, κατάραb, κατάραc, καταράομαι, κατευλογέω
  D'' 非語言的溝通
διανεύω, ἔκστασιςb, ἐννεύω, ἐνυπνιάζομαι, ἐνύπνιον, κατανεύω, κατασείω, νεύω, ὄναρ, ὀπτασία, ὅραμαb, ὅρασιςa, παράσημοςa, σημεῖον, στίγμαb, σύσσημον, σφραγίζωb, σφραγίςc, τέρας, χάραγμαa
34 聯合
ἄγαμος, ἀναγκαῖοςb, ἀναδέχομαιa, ἀντέχωa, ἀπαρνέομαιc, ἀποβολήa, ἀποδέχομαιa, ἀπολαμβάνωd, ἀπολύωd, ἀποστρέφωg, ἀποτρέπω, ἁρμόζω, ἀρνέομαιb, ἀσπάζομαιc, ἀσύνθετος, ἀφίημιe, ἀφίστημιc, ἀφίστημιd, ἀφορίζωa, γαμέω, γαμίζωa, γαμίζωb, γάμοςa, γάμοςb, γίνομαιk, γνωστόςe, γυνήc, δεκτόςb, δεξιόςd, δέχομαιb, διαθήκηa, διαθήκηb, διαμένωa, διατίθημιb, δίδωμιj, δίκαιοςb, δικαιοσύνηb, δικαιόωa, δικαίωσιςa, εἰμίj, εἰσδέχομαι, εἴσοδοςb, ἐκκλείωb, ἐκκλίνωa, ἐκπίπτωc, ἐκπτύω, ἐναγκαλίζομαι, ἐξαίρω, ἐπιγαμβρεύω, ἐπιδέχομαιa, ἐπιπίπτωc, ἐπισκέπτομαιb, ἐπισκοπήa, ἑταῖρος, ἑτεροζυγέω, θεάομαιb, ἱστορέω, καταλείπωe, καταλύωe, καταριθμέω, καταφιλέω, κοινωνίαa, κοινωνός, κολλάωa, λύσις, μετατίθημιc, μετέχωc, μετέχωd, μετοχή, μέτοχος, μνηστεύω, νίπτωb, ξενίαb, ξενίζωa, ξενοδοχέω, ξένοςb, ὁμιλία, ὁράωd, ὀρφανόςb, παραδέχομαιb, παραιτέομαιc, παραιτέομαιd, παραλαμβάνωd, παραπίπτω, παρείσακτος, παρεισδύω, παρεισέρχομαι, παρθένοςc, πούςb, προσδέχομαιb, προσέρχομαιb, προσκαρτερέωb, προσκληρόω, προσκλίνω, προσκολλάω, προσλαμβάνωe, πρόσλημψις, στέλλωb, στρέφωe, στρέφωi, συγκοινωνέω, συγκοινωνόςa, συγχράομαι, συζεύγνυμι, συμπεριλαμβάνω, συναγωνίζομαι, συνανάκειμαι, συναναμίγνυμι, συναπάγωb, σύντροφοςb, συστρατιώτης, τράπεζαd, ὕπανδρος, ὑποδέχομαι, φιλέωc, φίλημα, φιλοξενία, φιλόξενος, φίλοςa, φίλοςb, φραγμόςc, χωρέωd, χωρίζωb
  A 聯繫
ἀναγκαῖοςb, γνωστόςe, διαμένωa, εἰμίj, ἑταῖρος, ἑτεροζυγέω, κοινωνίαa, κοινωνός, μετοχή, μέτοχος, ὁμιλία, ὀρφανόςb, προσκαρτερέωb, συγκοινωνέω, συγκοινωνόςa, συγχράομαι, συναγωνίζομαι, συνανάκειμαι, συναναμίγνυμι, συναπάγωb, σύντροφοςb, συστρατιώτης, φίλοςa, φίλοςb, χωρέωd
  B 加入,開始聯繫
ἀντέχωa, ἀποστρέφωg, ἀφίστημιc, ἐκπίπτωc, κολλάωa, μετατίθημιc, παραπίπτω, παρείσακτος, παρεισδύω, παρεισέρχομαι, προσέρχομαιb, προσκληρόω, προσκλίνω, προσκολλάω, στρέφωe, στρέφωi
  C 屬於,包括在成員中,排除在外
ἀποβολήa, ἀφορίζωa, ἐκκλείωb, ἐκπτύω, ἐξαίρω, καταριθμέω, μετέχωc, μετέχωd, παραιτέομαιc, πρόσλημψις, τράπεζαd, φραγμόςc
  D 限制或避免聯繫
ἀποτρέπω, ἀφίστημιd, ἐκκλίνωa, καταλείπωe, παραιτέομαιd, στέλλωb
  E 建立或確認關係
ἀπαρνέομαιc, ἀρνέομαιb, ἀσύνθετος, δεξιόςd, διαθήκηa, διαθήκηb, διατίθημιb, δίδωμιj, δίκαιοςb, δικαιοσύνηb, δικαιόωa, δικαίωσιςa
  F 探望
ἐπισκέπτομαιb, ἐπισκοπήa, θεάομαιb, ἱστορέω, ὁράωd
  G 迎接,接待
ἀναδέχομαιa, ἀποδέχομαιa, ἀπολαμβάνωd, ἀσπάζομαιc, δεκτόςb, δέχομαιb, εἰσδέχομαι, εἴσοδοςb, ἐπιδέχομαιa, παραδέχομαιb, παραλαμβάνωd, προσδέχομαιb, προσλαμβάνωe, ὑποδέχομαι
  H 殷勤招待
καταλύωe, νίπτωb, ξενίαb, ξενίζωa, ξενοδοχέω, ξένοςb, πούςb, φιλοξενία, φιλόξενος
  I 親吻,擁抱
ἐναγκαλίζομαι, ἐπιπίπτωc, καταφιλέω, συμπεριλαμβάνω, φιλέωc, φίλημα
  J 結婚,離婚
ἄγαμος, ἀπολύωd, ἁρμόζω, ἀφίημιe, γαμέω, γαμίζωa, γαμίζωb, γάμοςa, γάμοςb, γίνομαιk, γυνήc, ἐπιγαμβρεύω, λύσις, μνηστεύω, παρθένοςc, συζεύγνυμι, ὕπανδρος, χωρίζωb
35 幫助,照顧
ἀγρυπνέωb, ἀμύνομαι, ἀναιρέωc, ἀνατρέφωa, ἀνίημιb, ἀντέχωc, ἀντιλαμβάνωa, ἀντίλημψις, ἀποστρέφωh, βαστάζωd, βοήθειαa, βοήθειαb, βοηθέω, βοηθός, διακονέωa, διακονέωb, διακονίαa, διακονίαb, διακονίαc, διάκονοςa, δουλαγωγέω, δουλεύωc, ἐγκαταλείπωb, ἐκτρέφωb, ἐπαρκέωa, ἐπαρκέωb, ἐπιβλέπωc, ἐπικουρία, ἐπιλαμβάνομαιd, ἐπιμέλεια, ἐπιμελέομαιa, ἐπισκέπτομαιc, ἐπισκοπέωa, ἐπισκοπήc, ἐπίσκοποςa, ἐπίστασιςc, ἐπιχορηγέωa, ἐπιχορηγία, ἔρημοςd, εὐεργέτης, θάλπω, θάπτωb, θεραπεύωb, θεράπων, καταλείπωf, κλῆροςd, λειτουργέωa, λειτουργίαa, λειτουργίαb, λειτουργικός, λειτουργός, ὀνίνημι, ὀφθαλμοδουλία, παραγίνομαιb, παραθήκη, παράκλητοςb, παρατίθημιc, παρεδρεύω, παρηγορίαb, παρίστημιl, πιστεύωd, πληρόωd, προβλέπωa, προΐστημιb, προνοέωb, προσαναπληρόω, προσκαρτερέωc, προστάτις, σαβαχθάνι, συλλαμβάνωc, συμβάλλωe, συναντιλαμβάνομαι, συνυπουργέω, τεκνοτροφέω, τρέφωb, τρέφωc, τροφός, τροφοφορέω, υἱοθεσία, ὑπηρετέωa, ὑπηρετέωb, ὑπηρέτης, ὑπολαμβάνωc, χορηγέω, ὠφελέωa
  A 幫助
ἀμύνομαι, ἀντέχωc, ἀντιλαμβάνωa, ἀντίλημψις, ἀποστρέφωh, βοήθειαa, βοήθειαb, βοηθέω, βοηθός, ἐπαρκέωa, ἐπιβλέπωc, ἐπικουρία, ἐπιλαμβάνομαιd, εὐεργέτης, καταλείπωf, ὀνίνημι, παραγίνομαιb, παράκλητοςb, παρηγορίαb, παρίστημιl, προΐστημιb, προστάτις, συλλαμβάνωc, συμβάλλωe, συναντιλαμβάνομαι, συνυπουργέω, ὑπολαμβάνωc, ὠφελέωa
  B 服侍
διακονέωa, διακονίαa, διακονίαb, διάκονοςa, δουλαγωγέω, δουλεύωc, θεραπεύωb, θεράπων, λειτουργέωa, λειτουργίαa, λειτουργίαb, λειτουργικός, λειτουργός, ὀφθαλμοδουλία, παρεδρεύω, προσκαρτερέωc, ὑπηρετέωa, ὑπηρέτης
  C 供應,支持
βαστάζωd, ἐπαρκέωb, ἐπιχορηγέωa, ἐπιχορηγία, πληρόωd, προβλέπωa, προσαναπληρόω, ὑπηρετέωb, χορηγέω
  D 照顧,照應
ἀγρυπνέωb, διακονέωb, διακονίαc, ἐπιμέλεια, ἐπιμελέομαιa, ἐπισκέπτομαιc, ἐπισκοπέωa, ἐπισκοπήc, ἐπίσκοποςa, ἐπίστασιςc, θάλπω, θάπτωb, προνοέωb, τρέφωb, τροφοφορέω
  E 託付
κλῆροςd, παραθήκη, παρατίθημιc, πιστεύωd
  F 撫養,養育
ἀνατρέφωa, ἐκτρέφωb, τεκνοτροφέω, τρέφωc, τροφός
  G 收養
ἀναιρέωc, υἱοθεσία
  H 遺棄,放棄
ἀνίημιb, ἐγκαταλείπωb, ἔρημοςd, σαβαχθάνι
36 引導,管教,跟從
ἄγωd, ἀκολουθέωc, ἀκούωe, ἀναπληρόωe, ἀνυπότακτοςb, ἀπείθειαa, ἀπειθέωa, ἀπειθής, ἀπέρχομαιc, ἀποπληρόω, ἀρνέομαιe, ἀρχηγόςb, γυμνάζωb, δικαιόωe, δογματίζω, εἰσακούωb, ἐξακολουθέωa, ἐπιδέχομαιb, ἐπίτροποςb, εὐλαβέομαιb, ἡγέομαιb, κατευθύνωa, κυβέρνησις, λύωe, μαθητεύωa, μαθητεύωb, μαθητήςa, μαθήτρια, ὁδηγόςb, ὀπίσωb, παιδαγωγός, παιδείαb, παιδεύωb, παραβαίνωa, παράβασις, παραβάτης, παραιτέομαιe, παρακοή, παρακολουθέωa, παρακούωa, παρανομέω, παρέρχομαιc, πατήρh, πειθαρχέω, πείθωc, πείθωd, ποιμαίνωb, προάγωe, πρόδρομος, προΐστημιa, στῦλοςb, συμμαθητής, τέκνονe, τελέωd, τηρέωc, τήρησιςc, υἱόςf, ὑπακοή, ὑπακούωa, ὑπείκω, ὑπήκοος, ὑποταγή, ὑποτάσσωb, φέρωd, φυλάσσωb
  A 引導,引領
ἄγωd, ἀρχηγόςb, ἐπίτροποςb, ἡγέομαιb, κατευθύνωa, κυβέρνησις, ὁδηγόςb, παιδαγωγός, πατήρh, ποιμαίνωb, πρόδρομος, προΐστημιa, στῦλοςb, φέρωd
  B 管教,鍛煉
γυμνάζωb, παιδείαb, παιδεύωb
  C 服從,不服從
ἀκούωe, ἀναπληρόωe, ἀνυπότακτοςb, ἀπείθειαa, ἀπειθέωa, ἀπειθής, ἀποπληρόω, δικαιόωe, δογματίζω, εἰσακούωb, ἐπιδέχομαιb, εὐλαβέομαιb, λύωe, παραβαίνωa, παράβασις, παραβάτης, παραιτέομαιe, παρακοή, παρακούωa, παρανομέω, παρέρχομαιc, πειθαρχέω, πείθωc, προάγωe, τελέωd, τηρέωc, τήρησιςc, ὑπακοή, ὑπακούωa, ὑπείκω, ὑπήκοος, ὑποταγή, ὑποτάσσωb, φυλάσσωb
  D 跟從,成為門徒
ἀκολουθέωc, ἀπέρχομαιc, ἀρνέομαιe, ἐξακολουθέωa, μαθητεύωa, μαθητεύωb, μαθητήςa, μαθήτρια, ὀπίσωb, παρακολουθέωa, πείθωd, συμμαθητής, τέκνονe, υἱόςf
37 控制,管理
ἀγγαρεύω, ἀγοράζωb, αἰχμαλωτίζωb, ἀκατάστατος, ἅλυσιςb, ἀναγκάζω, ἀναδείκνυμιb, ἄνεσιςb, ἀνθύπατος, ἀντίλυτρον, ἀνυπότακτοςa, ἀπαλλάσσωa, ἀπολύτρωσις, ἀπολύωc, ἁρπάζωd, ἀρχήd, ἀρχήe, ἄρχωa, ἄρχωνa, ἄρχωνd, Ἀσιάρχης, αὐθεντέω, ἄφεσιςb, ἀφορίζωb, βασανιστής, βασιλείαa, βασίλειοςa, βασιλεύς, βασιλεύωa, βασιλεύωb, βασιλικός, βασιλικός, βασίλισσα, βραβεύω, βρόχος, γραμματεύςc, δαμάζω, δέσμιος, δεσμόςb, δεσμοφύλαξ, δεσμώτης, δεσπότηςa, δέωb, δέωc, δέωd, δέωe, διατίθημιc, δίδωμιe, δικαιόωd, δουλεία, δουλεύωb, δοῦλος, δουλόωb, δουλόωc, δύναμιςd, δυνάστης, ἐθνάρχης, ἔκδοτος, ἐκτείνωb, ἐλευθερία, ἐλεύθεροςa, ἐλευθερόω, ἐνέχωc, ἔνοχοςc, ἐξαγοράζωa, ἐξουσίαa, ἐξουσίαb, ἐξουσίαc, ἐξουσίαd, ἐξουσίαe, ἐξουσιάζω, ἐξουσιαστικός, ἐπίm, ἐπίx, ἐπίy, ἐπιβάλλωg, ἐπιλαμβάνομαιb, ἐπιταγήb, ἐπιτροπή, ἐπίτροποςa, εὐνοῦχοςd, εὐπερίστατος, ζωγρέω, ἡγεμονεύω, ἡγεμονία, ἡγεμώνa, ἡγεμώνb, ἡγέομαιc, θήραb, θρόνοςb, θρόνοςd, θρόνοςe, καθίζωd, καθίστημιa, Καῖσαρb, Κανδάκηa, καταδουλόω, κατακλείω, κατακυριεύωa, καταλαμβάνωc, καταλαμβάνωd, καταργέωd, καταστέλλω, κατεξουσιάζω, κατέχωd, κλῆροςc, κοσμοκράτωρa, κρατέωb, κρατέωc, κρίνωg, κτίσιςe, κυριεύω, κύριοςc, κυριότηςa, λαμβάνωl, λύτρον, λυτρόω, λύτρωσις, λυτρωτής, λύωb, λύωf, μερίζωd, οἰκονόμοςb, ὁρίζωb, παγίςc, παραδίδωμιb, παραδίδωμιe, παραλαμβάνωe, παρίστημιe, περικρατής, περιπίπτωb, πιάζωb, ποιέωg, ποιμαίνωc, πολιτάρχης, πούςf, πράκτωρ, πρεσβεία, πρεσβεύω, προδότης, ῥάβδοςb, ῥαβδοῦχος, σεβαστόςa, σεβαστόςb, στενοχωρέωa, στρατηγόςa, στρατηγόςb, συλαγωγέω, συλλαμβάνωa, συμβασιλεύω, συναιχμάλωτος, συνδέω, συνέχωa, συνέχωb, τάσσωa, τετρααρχέω, τετραάρχης, τηρέωb, τήρησιςa, τίθημιb, ὑπερέχωb, ὑπόb, ὑπόh, ὑποκάτωc, ὑποπόδιονb, ὑποτάσσωa, φρουρέω, φυλακήb, φυλακήe, φυλακίζω, φύλαξ, φυλάσσωa, φυλάσσωd, χαρίζομαιd, χείρd, χείρe, χείρh, χείρj, χειροτονέωb, χρῖσμα, χρίω
  A 控制,限制
αἰχμαλωτίζωb, ἀκατάστατος, ἀνυπότακτοςa, ἁρπάζωd, αὐθεντέω, βασιλεύωb, βραβεύω, βρόχος, δαμάζω, δουλεία, δουλεύωb, δοῦλος, δουλόωb, δουλόωc, ἐνέχωc, ἔνοχοςc, ἐξουσίαe, ἐπίm, εὐπερίστατος, ζωγρέω, θήραb, καταδουλόω, καταλαμβάνωd, καταστέλλω, κατέχωd, κρατέωb, παγίςc, παραδίδωμιe, περικρατής, περιπίπτωb, πούςf, στενοχωρέωa, συλαγωγέω, συνέχωa, ὑπερέχωb, ὑπόb, ὑπόh, ὑποκάτωc, ὑποπόδιονb, ὑποτάσσωa, χαρίζομαιd, χείρd, χείρe
  B 迫使,強迫
ἀγγαρεύω, ἀναγκάζω, δέωc
  C 運用權力
δέωd, δέωe, ἐξουσίαa, ἐξουσίαb, ἐξουσίαc, ἐξουσίαd, ἐξουσιαστικός, ἐπίy, ἐπιταγήb, ἐπιτροπή, κτίσιςe, λύωf, οἰκονόμοςb
  D 管理,統治
ἀνθύπατος, ἀρχήd, ἀρχήe, ἄρχωa, ἄρχωνa, ἄρχωνd, Ἀσιάρχης, βασιλείαa, βασίλειοςa, βασιλεύς, βασιλεύωa, βασιλικός, βασιλικός, βασίλισσα, γραμματεύςc, δεσπότηςa, δύναμιςd, δυνάστης, ἐθνάρχης, ἐξουσιάζω, ἐπίτροποςa, εὐνοῦχοςd, ἡγεμονεύω, ἡγεμονία, ἡγεμώνa, ἡγεμώνb, ἡγέομαιc, θρόνοςb, θρόνοςd, θρόνοςe, Καῖσαρb, Κανδάκηa, κατακυριεύωa, κατεξουσιάζω, κοσμοκράτωρa, κρίνωg, κυριεύω, κύριοςc, κυριότηςa, λαμβάνωl, ποιμαίνωc, πολιτάρχης, πράκτωρ, πρεσβεία, πρεσβεύω, ῥάβδοςb, ῥαβδοῦχος, σεβαστόςa, σεβαστόςb, στρατηγόςa, στρατηγόςb, συμβασιλεύω, τετρααρχέω, τετραάρχης
  E 任命,分配職能
ἀναδείκνυμιb, ἀφορίζωb, διατίθημιc, δίδωμιe, ἐπίx, καθίζωd, καθίστημιa, κλῆροςc, μερίζωd, ὁρίζωb, παραλαμβάνωe, ποιέωg, τάσσωa, τίθημιb, χειροτονέωb, χρῖσμα, χρίω
  F 捉拿,扣留
ἐκτείνωb, ἐπιβάλλωg, ἐπιλαμβάνομαιb, καταλαμβάνωc, κρατέωc, πιάζωb, συλλαμβάνωa, χείρh, χείρj
  G 交出,出賣
ἔκδοτος, παραδίδωμιb, παρίστημιe, προδότης
  H 監禁
ἅλυσιςb, δέσμιος, δεσμόςb, δεσμώτης, δέωb, συναιχμάλωτος, συνδέω, φυλακίζω
  I 守衛,看守
βασανιστής, δεσμοφύλαξ, κατακλείω, συνέχωb, τηρέωb, τήρησιςa, φρουρέω, φυλακήb, φυλακήe, φύλαξ, φυλάσσωa, φυλάσσωd
  J 釋放,解放
ἀγοράζωb, ἄνεσιςb, ἀντίλυτρον, ἀπαλλάσσωa, ἀπολύτρωσις, ἀπολύωc, ἄφεσιςb, δικαιόωd, ἐλευθερία, ἐλεύθεροςa, ἐλευθερόω, ἐξαγοράζωa, καταργέωd, λύτρον, λυτρόω, λύτρωσις, λυτρωτής, λύωb
38 懲罰,賞賜
ἀνταποδίδωμιb, ἀνταπόδομαb, ἀνταπόδοσις, ἀντιμισθία, ἀποδίδωμιc, βασανίζω, δίκηa, διχοτομέωb, ἐκδικέωc, ἐκδίκησιςc, ἔκδικος, ἐπιτιμία, ζημιόωb, κολάζω, κόλασις, κρίσιςi, μαστιγόωb, μάχαιραe, μισθαποδοσία, μισθαποδότης, μισθόςb, ὀργήb, παιδείαc, παιδευτήςb, παιδεύωc, τιμωρέω, τιμωρία, τυμπανίζω, φορέωc
  A 懲罰
βασανίζω, δίκηa, διχοτομέωb, ἐκδικέωc, ἐκδίκησιςc, ἔκδικος, ἐπιτιμία, ζημιόωb, κολάζω, κόλασις, κρίσιςi, μαστιγόωb, μάχαιραe, ὀργήb, παιδείαc, παιδευτήςb, παιδεύωc, τιμωρέω, τιμωρία, τυμπανίζω, φορέωc
  B 報應,賞罰
ἀνταποδίδωμιb, ἀνταπόδομαb, ἀνταπόδοσις, ἀντιμισθία, ἀποδίδωμιc, μισθαποδοσία, μισθαποδότης, μισθόςb
39 敵意,衝突
ἀγώνa, ἀγωνίζομαιa, αἱρετικός, ἀκαταστασίαa, ἀκαταστασίαb, ἀλλότριοςc, ἄμαχος, ἀνασείω, ἀναστατόω, ἀνθίστημιa, ἀνθίστημιb, ἀνίστημιh, ἀνταγωνίζομαι, ἀντιδιατίθημι, ἀντίδικοςb, ἀντικαθίστημι, ἀντίκειμαι, ἀντιλογίαc, ἀντιπίπτω, ἀντιστρατεύω, ἀντιτάσσω, ἀποδιορίζωa, ἀποστασία, ἁρπάζωb, ἀφίστημιa, βάλλωl, διαμάχομαι, διαμερίζωb, διαμερισμός, διχάζω, διχοστασία, διωγμός, διώκτης, διώκωc, εἴκω, ἐκw, ἐκδικέωb, ἐκδίκησιςb, ἐκδιώκωb, ἐκταράσσω, ἐναντιόομαι, ἐναντίοςb, ἐναντίοςd, ἐνέδρα, ἐνεδρεύωa, ἐνέχωb, ἐπαγωνίζομαι, ἐπαίρωc, ἐπαίρωf, ἐπανίστημι, ἐπέρχομαιb, ἐπιδίδωμιb, ἐπισείω, ἐπίστασιςb, ἐπιτίθημιg, ἐριθείαb, ἔριςa, ἐφίστημιd, ἔχθρα, ἐχθρός, ἡσσάομαιb, θεομάχος, θηριομαχέω, θορυβέωa, θόρυβοςb, θριαμβεύωa, θριαμβεύωb, καταγωνίζομαι, κατακυριεύωb, καταλαμβάνωb, κατεφίστημι, κατισχύωc, κινέωd, λακτίζω, λῃστήςb, μάχαιραd, μάχη, μάχομαι, νικάω, νίκη, νῖκος, πάλη, παραπικραίνω, παραπικρασμός, παροτρύνω, πατέωd, πολεμέωb, πόλεμοςb, πρόςt, πτέρναb, πῦρc, σαλεύωb, στασιαστής, στάσιςa, συγκινέω, σύγχυσις, συνεπιτίθημι, συνεφίστημι, συντρίβωc, συστροφήa, σχίσμαb, ταράσσωc, ταραχήb, τάραχοςa, ὑπεναντίος, ὑπεραίρωb, ὑπερνικάω, ὑπομένωa
  A 對抗,敵意
ἀλλότριοςc, ἀνθίστημιa, ἀντιδιατίθημι, ἀντίδικοςb, ἀντίκειμαι, ἀντιστρατεύω, ἀντιτάσσω, ἐκw, ἐναντιόομαι, ἐναντίοςb, ἐναντίοςd, ἐνέχωb, ἐπαίρωc, ἐριθείαb, ἔχθρα, ἐχθρός, παροτρύνω, πτέρναb, συγκινέω, τάραχοςa, ὑπεναντίος
  B 分裂
αἱρετικός, ἀποδιορίζωa, βάλλωl, διαμερίζωb, διαμερισμός, διχοστασία, πῦρc, σχίσμαb
  C 抵抗
ἀνθίστημιb, ἀντικαθίστημι, ἀντιπίπτω, λακτίζω, πρόςt, ὑπομένωa
  D 屈服
εἴκω, ἐπιδίδωμιb
  E 衝突,鬥爭
ἀγώνa, ἀγωνίζομαιa, ἄμαχος, ἀνταγωνίζομαι, διαμάχομαι, ἐπαγωνίζομαι, ἔριςa, θεομάχος, θηριομαχέω, μάχαιραd, μάχη, μάχομαι, πάλη, πολεμέωb, πόλεμοςb
  F 報復
ἐκδικέωb, ἐκδίκησιςb
  G 反叛
ἀκαταστασίαa, ἀκαταστασίαb, ἀναστατόω, ἀνίστημιh, ἀντιλογίαc, ἀποστασία, ἀφίστημιa, διχάζω, ἐπαίρωf, ἐπανίστημι, ἐπίστασιςb, λῃστήςb, παραπικραίνω, παραπικρασμός, στασιαστής, στάσιςa, ὑπεραίρωb
  H 暴亂
ἀνασείω, ἐκταράσσω, ἐπισείω, θορυβέωa, θόρυβοςb, κινέωd, σαλεύωb, σύγχυσις, συστροφήa, ταράσσωc, ταραχήb
  I 迫害
διωγμός, διώκτης, διώκωc, ἐκδιώκωb
  J 攻擊
ἁρπάζωb, ἐπέρχομαιb, ἐπιτίθημιg, ἐφίστημιd, καταλαμβάνωb, κατεφίστημι, συνεπιτίθημι, συνεφίστημι
  K 伏擊
ἐνέδρα, ἐνεδρεύωa
  L 征服
ἡσσάομαιb, θριαμβεύωa, θριαμβεύωb, καταγωνίζομαι, κατακυριεύωb, κατισχύωc, νικάω, νίκη, νῖκος, πατέωd, συντρίβωc, ὑπερνικάω
40 和解,寬恕
ἀπαλλάσσωb, ἀποκαταλλάσσω, ἀπολύωe, ἄσπονδος, ἄφεσιςa, ἀφίημιf, διαλλάσσω, εἰρηνοποιέω, εἰρηνοποιός, ἐπικαλύπτω, ἱλάσκομαιa, ἱλασμός, ἱλαστήριοςa, ἱλαστήριοςb, καταλλαγή, καταλλάσσω, μεσίτηςb, συναλλάσσω, χαρίζομαιb
  A 和解
ἀπαλλάσσωb, ἀποκαταλλάσσω, ἄσπονδος, διαλλάσσω, εἰρηνοποιέω, εἰρηνοποιός, καταλλαγή, καταλλάσσω, μεσίτηςb, συναλλάσσω
  B 寬恕
ἀπολύωe, ἄφεσιςa, ἀφίημιf, ἐπικαλύπτω, ἱλάσκομαιa, ἱλασμός, ἱλαστήριοςa, ἱλαστήριοςb, χαρίζομαιb
41 行為及相關狀態
ἀγωγή, αἰώνc, ἀμετανόητος, ἀναστρέφωb, ἀναστροφή, ἄνθρωποςf, ἄνωθενd, βάρβαροςc, βίοςa, βιόω, βίωσις, βιωτικός, γεννάωe, γίνομαιg, διάγω, ἐθίζω, ἔθος, εἰσέρχομαιe, εἰσπορεύομαιb, εἴωθα, ἐκπορεύομαιb, ἐκχέωh, ἐξακολουθέωb, ἐξέρχομαιd, ἐπακολουθέωc, ἐπιστρέφωd, ἐπιστροφήb, ἐργασίαa, ἐργάτηςb, ζάωc, ἦθος, Ἰουδαΐζω, Ἰουδαϊσμός, ἴχνοςa, ἴχνοςb, ἴχνοςc, κατάστημα, καταχράομαιb, κατευθύνωb, κοσμικόςb, κόσμοςc, μετανοέω, μετάνοια, μιμέομαι, μιμητής, νομίζωb, ὁδόςc, ὁδόςd, ὀρθοποδέω, ὀρθόςb, παλαιόςd, παλιγγενεσίαa, παρατηρέωb, περιπατέωb, περιπατέωc, πνευματικόςc, ποιέωf, πολιτεύομαι, πορεύομαιd, πούςe, πραγματεία, προσποιέω, προσφέρωd, σαρκικόςd, σάρκινοςd, στοιχέωa, στοιχέωb, στρέφωh, συμμιμητής, συναλίζομαιb, συναπάγωc, συνήθεια, συνοικέω, συντρέχωb, συσχηματίζω, τρέχωc, τρόποςb, τροχιά, χράομαιa, χράομαιb, ψυχικόςc
  A 行為,品行
ἀγωγή, ἀναστρέφωb, ἀναστροφή, βίοςa, βιόω, βίωσις, βιωτικός, γίνομαιg, διάγω, εἰσέρχομαιe, εἰσπορεύομαιb, ἐκπορεύομαιb, ἐκχέωh, ἐξέρχομαιd, ἐργασίαa, ἐργάτηςb, ζάωc, κατάστημα, καταχράομαιb, κατευθύνωb, ὁδόςc, περιπατέωb, ποιέωf, πορεύομαιd, πραγματεία, προσφέρωd, στοιχέωa, συναπάγωc, συνοικέω, συντρέχωb, τρέχωc, τρόποςb, χράομαιa, χράομαιb
  B 習俗,傳統
ἐθίζω, ἔθος, εἴωθα, ἦθος, νομίζωb, παρατηρέωb, συνήθεια
  C 特定行為模式
αἰώνc, ἄνθρωποςf, βάρβαροςc, Ἰουδαΐζω, Ἰουδαϊσμός, κοσμικόςb, κόσμοςc, ὁδόςd, ὀρθοποδέω, ὀρθόςb, παλαιόςd, πνευματικόςc, πολιτεύομαι, πούςe, σαρκικόςd, σάρκινοςd, συναλίζομαιb, συσχηματίζω, τροχιά, ψυχικόςc
  D 模仿行為
ἐξακολουθέωb, ἐπακολουθέωc, ἴχνοςa, ἴχνοςb, ἴχνοςc, μιμέομαι, μιμητής, περιπατέωc, προσποιέω, στοιχέωb, συμμιμητής
  E 改變行為
ἀμετανόητος, ἄνωθενd, γεννάωe, ἐπιστρέφωd, ἐπιστροφήb, μετανοέω, μετάνοια, παλιγγενεσίαa, στρέφωh
42 執行,從事
ἄγωe, ἀναζάωb, ἀπόχρησις, ἀργέω, ἀργόςa, αὐτόφωρος, ἀχειροποίητος, δαπανάωc, δρόμοςb, ἐκδαπανάω, ἐνέργεια, ἐνεργέωa, ἐνεργέωb, ἐνέργημα, ἕξις, ἐργάζομαιa, ἐργάτηςa, ἔργονa, ἔργονb, ἔργονc, καρπόςc, καταβολήa, καταρτίζωc, κατεργάζομαιa, κοινωνέωb, κοπιάωa, κόποςa, κτίζω, κτίσιςa, κτίσιςb, κτίσιςd, κτίσμα, κτίστης, μόχθος, οἰκοδομήb, οἰκονομίαa, ὁμότεχνος, πλάσσωa, ποιέωb, ποιέωd, ποιέωe, ποίημα, ποίησις, ποιητήςa, πόνοςb, πρᾶγμαb, πρᾶξιςa, πρᾶξιςb, πράσσωa, προκόπτωb, στέφανοςc, σύζυγος, συναθλέω, συνεργέω, συνεργός, τέχνη, τεχνίτης, τόποςc, χειροποίητος, χράομαιc, χρείαc
  A 發揮功用
ἄγωe, ἀναζάωb, ἀργέω, ἐνέργεια, ἐνεργέωa, ἐνεργέωb, πρᾶξιςb
  B 做,執行
ἀπόχρησις, αὐτόφωρος, δαπανάωc, δρόμοςb, ἐκδαπανάω, ἐνέργημα, ἕξις, ἔργονa, ἔργονc, καρπόςc, κατεργάζομαιa, κοινωνέωb, οἰκονομίαa, ποιέωb, ποίησις, ποιητήςa, πρᾶγμαb, πρᾶξιςa, πράσσωa, προκόπτωb, στέφανοςc, συνεργέω, τόποςc, χράομαιc, χρείαc
  C 製作,創造
ἀχειροποίητος, καταβολήa, καταρτίζωc, κτίζω, κτίσιςa, κτίσιςb, κτίσιςd, κτίσμα, κτίστης, οἰκοδομήb, πλάσσωa, ποιέωe, ποίημα, χειροποίητος
  D 工作,勞碌
ἀργόςa, ἐργάζομαιa, ἐργάτηςa, ἔργονb, κοπιάωa, κόποςa, μόχθος, ποιέωd, πόνοςb, σύζυγος, συναθλέω, συνεργός
  E 工藝,職業
ὁμότεχνος, τέχνη, τεχνίτης
43 農耕
ἀλοάω, ἀμάω, ἀμπελουργός, ἀποστέλλωc, ἀροτριάω, βάλλωk, γεωργέω, γεωργός, δρέπανονb, δρέπανονc, ἐγκεντρίζω, ἐκριζόω, ἐπισπείρω, θερίζω, θερισμόςa, θερισμόςb, θεριστής, καθαίρωb, καρπόςb, κηπουρός, πέμπωe, ποτίζωb, σκάπτωb, σπείρω, σπόριμος, τρυγάω, φυτεύω
44 畜牧,捕魚
ἁλιεύς, ἁλιεύω, ἅλωσις, ἀμφιβάλλω, ἀρχιποίμην, βόσκωb, κημόω, ποιμαίνωa, ποιμήνa, σιτευτόςa, σιτιστός, συγκλείωa, φιμόωa
45 建造,興建
ἀνοικοδομέω, ἀνορθόωa, ἀποστεγάζω, ἀρχιτέκτων, δημιουργός, ἐπιτελέωc, ἐποικοδομέωa, κατασκευάζωb, κονιάωa, οἰκοδομέωa, οἰκοδόμος, πήγνυμι, συνοικοδομέω, τέκτων
46 家務活動
ἀλήθω, ἀρτύω, ἀρχιτρίκλινος, διακονέωc, διακονίαd, διϋλίζω, θεραπείαb, θυρωρός, οἰκετεία, οἰκέτης, οἰκοδεσποτέω, οἰκονομέω, οἰκονομίαc, οἰκονόμοςa, οἰκουργός, ὀπτός, παρασκευάζωa, σαρόω, σινιάζω, στρωννύωb, στρωννύωc, ὑπακούωb
47 涉及液體或乾物質的活動
ἀλείφω, ἄνιπτος, ἀντλέω, ἀπονίζω, βάλλωd, βάπτω, ἐγχρίω, ἐκχέωa, ἐμβάπτω, ἐξαλείφωa, ἐπιχέω, ἐπιχρίω, καταχέω, κεράννυμιb, λούω, νίπτωa, περιραίνω, περιραντίζω, πλύνω, πρόσχυσις, ῥαίνω, ῥαντίζωa, ῥαντισμός
  A 液體或乾物質的移動
ἀντλέω, βάλλωd, ἐκχέωa, ἐπιχέω, καταχέω, κεράννυμιb, πρόσχυσις
  B 液體的使用
ἄνιπτος, ἀπονίζω, βάπτω, ἐμβάπτω, λούω, νίπτωa, πλύνω
  C 液體或乾物質的應用及清除
ἀλείφω, ἐγχρίω, ἐξαλείφωa, ἐπιχρίω, περιραίνω, περιραντίζω, ῥαίνω, ῥαντίζωa, ῥαντισμός
48 涉及布料的活動
ἄγναφος, ἄραφος, γναφεύς, ἐπιράπτω, νήθω, ξαίνω, ὑφαίνω, ὑφαντός
49 涉及衣著及裝飾的活動
ἀμφιέζωa, ἀμφιέζωb, ἀμφιέννυμιa, ἀμφιέννυμιb, ἀπεκδύομαι, ἀπέκδυσις, ἀποβάλλωa, γυμνιτεύω, γυμνόςa, γυμνότης, διαζώννυμι, ἐγκομβόομαι, ἐκδύω, ἐμπλοκή, ἐνδιδύσκω, ἔνδυσις, ἐνδύω, ἐπενδύω, ἔχωd, ζωννύωa, ζωννύωb, ἱματίζω, κατάs, κατακαλύπτω, καταστολή, κεφαλήe, κομάω, λαμβάνωj, περιβάλλωa, περιβάλλωb, περιζώννυμιa, περίθεσις, περίκειμαιc, πλέγμα, πλέκω, σπαργανόω, τίθημιc, ὑποδέω, φορέωa, χρυσόω
50 競賽及遊戲
ἀγώνb, ἀγωνίζομαιb, ἀθλέω, ἄθλησιςa, γυμνασία, δρόμοςa, παίζω, πυκτεύω
51 節日
γενέσια, ἐγκαίνια, ἑορτάζω, ἑορτή, εὐφραίνωc, νεομηνία, νηστείαc, πανήγυρις, πάσχαa, πάσχαb, πεντηκοστή, σκηνοπηγία
52 喪禮及葬禮
ἐνταφιάζω, ἐνταφιασμός, θάπτωa, θρηνέωc, κοπετός, κόπτωb, ὀδυρμός, πατήρi, προστίθημιc, συγκομίζω, συνθάπτω, ταφή
53 宗教活動
ἁγιάζωa, ἁγιασμός, ἅγιοςb, ἁγιωσύνηb, ἁγνίζωa, ἁγνισμός, ἀκάθαρτος, ἀλίσγημα, ἀμίαντος, ἀνάθημα, ἀναφέρωc, ἀνόσιος, ἀντίχριστος, ἀπαρχήa, ἀποστολή, ἀπόστολοςa, ἄρτοςc, ἀρχιερατικός, ἀρχιερεύςa, ἀρχιερεύςb, ἀρχισυνάγωγος, ἀσέβεια, ἀσεβέω, ἀσεβής, ἀφόβωςc, βαπτίζωa, βαπτίζωb, βαπτίζωc, βάπτισμα, βαπτισμόςa, βαπτισμόςb, βαπτιστής, βασκαίνωa, βδέλυγμαb, βεβηλόω, γόνυc, γραμματεύςa, δεισιδαιμονία, δεισιδαίμων, δέος, διακονέωd, διάκονοςb, δίδωμιm, δικαιοσύνηc, ἐθελοθρησκία, εἰδωλολάτρης, εἰδωλολατρία, ἐκβάλλωe, ἐμβατεύω, ἐξορκιστής, ἐπισκοπέωc, ἐπισκοπήb, ἐπίσκοποςb, ἐπισπάομαι, ἐρήμωσιςb, εὐαγγελιστής, εὐλάβεια, εὐλαβέομαιa, εὐλαβής, εὐπάρεδρος, εὐσέβειαa, εὐσέβειαb, εὐσεβέωa, εὐσεβής, εὐσεβῶς, θεοσέβεια, θεοσεβής, θρησκεία, θρησκός, θυμίαμαb, θυμιάω, θυσία, θύωa, ἱερατεία, ἱεράτευμα, ἱερατεύω, ἱερεύς, ἱερόθυτος, ἱεροπρεπής, ἱερόςa, ἱεροσυλέωb, ἱερόσυλοςb, ἱερουργέω, ἱερωσύνη, καθαρίζωb, καθαρισμός, καθαρόςb, καθαρότης, κάμπτω, καταβαπτίζω, κοινόςb, κοινόωa, κοινόωb, κορβᾶν, λατρεία, λατρεύω, λειτουργέωb, λειτουργίαc, Λευίτης, Λευιτικός, λουτρόν, μαγεία, μαγεύω, μάγοςb, Μεσσίας, μιαίνωb, μολύνωb, μολυσμός, νεωκόρος, νηστείαa, νηστεύω, ὁλοκαύτωμα, ὄνομαe, ὀνομάζωd, ὅσιοςb, ὁσιότηςb, περίεργοςb, περιτέμνω, περιτομήa, ποιμήνb, πρεσβύτεροςb, πρόθεσιςb, προσκυνέωa, προσκυνητής, προσφορά, προφήτηςa, προφῆτις, ῥαντίζωb, σεβάζομαι, σέβασμαa, σέβασμαb, σέβω, σπένδω, συμπρεσβύτερος, σφάγιον, τελειόωe, φαρμακεία, φάρμακον, φάρμακος, φοβέωc, φόβοςc, Χριστόςa, ψευδαπόστολος, ψευδοπροφήτης, ψευδόχριστος
  A 宗教行為
ἀσέβεια, ἀσεβέω, ἀσεβής, δεισιδαιμονία, δεισιδαίμων, δικαιοσύνηc, ἐθελοθρησκία, ἐμβατεύω, εὐλάβεια, εὐλαβέομαιa, εὐλαβής, εὐσέβειαa, εὐσέβειαb, εὐσεβής, εὐσεβῶς, θεοσέβεια, θεοσεβής, θρησκεία, θρησκός, ἱεροπρεπής, ἱερόςa, λατρεία, λατρεύω, λειτουργέωb, λειτουργίαc
  B 奉獻,獻祭
ἀνάθημα, ἀναφέρωc, ἀπαρχήa, ἄρτοςc, θυμίαμαb, θυμιάω, θυσία, θύωa, ἱερόθυτος, κορβᾶν, ὁλοκαύτωμα, πρόθεσιςb, προσφορά, σπένδω, σφάγιον
  C 淨化,潔淨
ἁγνίζωa, ἁγνισμός, βαπτίζωa, βαπτισμόςa, καθαρίζωb, καθαρισμός, καθαρόςb, καθαρότης, καταβαπτίζω, ῥαντίζωb
  D 玷污,不潔,俗物
ἀκάθαρτος, ἀλίσγημα, ἀμίαντος, βδέλυγμαb, βεβηλόω, ἐρήμωσιςb, κοινόςb, κοινόωa, κοινόωb, μιαίνωb, μολύνωb, μολυσμός
  E 施洗
βαπτίζωb, βάπτισμα, βαπτισμόςb, βαπτιστής, λουτρόν
  F 獻身,成為聖潔
ἁγιάζωa, ἁγιασμός, ἅγιοςb, ἁγιωσύνηb, ἀνόσιος, βαπτίζωc, δίδωμιm, ἐπισπάομαι, ὅσιοςb, ὁσιότηςb, περιτέμνω, περιτομήa, τελειόωe
  G 敬拜,尊崇
ἀφόβωςc, γόνυc, δέος, εἰδωλολάτρης, εἰδωλολατρία, εὐσεβέωa, κάμπτω, ὄνομαe, ὀνομάζωd, προσκυνέωa, προσκυνητής, σεβάζομαι, σέβασμαa, σέβασμαb, σέβω, φοβέωc, φόβοςc
  H 禁食
νηστείαa, νηστεύω
  I 角色及作用
ἀντίχριστος, ἀποστολή, ἀπόστολοςa, ἀρχιερατικός, ἀρχιερεύςa, ἀρχιερεύςb, ἀρχισυνάγωγος, γραμματεύςa, διακονέωd, διάκονοςb, ἐπισκοπέωc, ἐπισκοπήb, ἐπίσκοποςb, εὐαγγελιστής, εὐπάρεδρος, ἱερατεία, ἱεράτευμα, ἱερατεύω, ἱερεύς, ἱερουργέω, ἱερωσύνη, Λευίτης, Λευιτικός, Μεσσίας, νεωκόρος, ποιμήνb, πρεσβύτεροςb, προφήτηςa, προφῆτις, συμπρεσβύτερος, Χριστόςa, ψευδαπόστολος, ψευδοπροφήτης, ψευδόχριστος
  J 邪術
βασκαίνωa, μαγεία, μαγεύω, μάγοςb, περίεργοςb, φαρμακεία, φάρμακον, φάρμακος
  K 驅鬼
ἐκβάλλωe, ἐξορκιστής
  L 褻瀆神
ἱεροσυλέωb, ἱερόσυλοςb
54 海上活動
ἀνάγωc, ἀποπλέω, βολίζω, βραδυπλοέω, διαπλέω, ἐκπίπτωb, ἐκπλέω, ἐξωθέωb, ἐπανάγωb, ἐπικέλλω, εὐθυδρομέω, εὐθύνωb, κατάγωb, κατάγωc, καταπλέω, κατέρχομαιb, κατέχωf, κυβερνήτης, ναυαγέω, ναύκληρος, ναύτης, παραβάλλω, παραλέγομαι, παραπλέω, περιαιρέωb, πλέωa, πλέωb, πλόος, προσορμίζω, συμπληρόωa, ὑποζώννυμι, ὑποπλέω, ὑποτρέχω
55 軍事活動
αἰχμαλωσία, αἰχμαλωτεύω, αἰχμαλωτίζωa, αἰχμάλωτος, δεξιολάβος, ἐγείρωj, ἑκατοντάρχης, ἱππεύς, ἱππικός, καθοπλίζω, κεντυρίων, κουστωδία, λεγιώνa, μάχαιραb, πολεμέωa, πόλεμοςa, πραιτώριονb, ῥομφαίαb, σπεῖρα, στρατεία, στράτευμαa, στράτευμαb, στρατεύωa, στρατεύωb, στρατιώτης, στρατολογέωa, στρατολογέωb, στρατοπέδαρχος, στρατόπεδον, τετράδιον, ὑπαντάωb, χιλίαρχος
  A 配備武器
καθοπλίζω
  B 戰鬥
ἐγείρωj, μάχαιραb, πολεμέωa, πόλεμοςa, ῥομφαίαb, στρατεία, στρατεύωa, ὑπαντάωb
  C 軍隊
κουστωδία, λεγιώνa, πραιτώριονb, σπεῖρα, στράτευμαa, στράτευμαb, στρατόπεδον, τετράδιον
  D 士兵及軍官
δεξιολάβος, ἑκατοντάρχης, ἱππεύς, ἱππικός, κεντυρίων, στρατεύωb, στρατιώτης, στρατολογέωa, στρατολογέωb, στρατοπέδαρχος, χιλίαρχος
  E 戰俘
αἰχμαλωσία, αἰχμαλωτεύω, αἰχμαλωτίζωa, αἰχμάλωτος
56 法庭及法律程序
ἀγοραῖοςb, αἰτίαb, αἰτίαc, αἰτίωμα, ἀκατάκριτος, ἀκούωg, ἀναβάλλω, ἀνακρίνωb, ἀνάκρισις, ἀνετάζω, ἀντίδικοςa, ἀπάγωb, ἀπόκριμα, ἄρχωνb, διαγινώσκωb, διάγνωσις, διακούω, δικαιοκρισία, δικαιόωc, δικαίωμαc, δικαίωσιςb, δικαστής, ἔγκλημα, ἐκδικέωa, ἐκδίκησιςa, ἐκζητέωb, ἐμφανίζωd, ἐπερωτάωc, ἐπικαλέωc, εὐνοέωc, ἡμέραe, ἡμέραg, κατάt, καταδικάζω, καταδίκη, κατάκριμα, κατακρίνω, κατάκρισις, κρίμαa, κρίμαb, κρίμαc, κρίμαd, κρίμαe, κρίνωe, κρίνωf, κρίσιςa, κρίσιςb, κρίσιςc, κρίσιςd, κρίσιςe, κρίσιςf, κρίσιςj, κριτήριονa, κριτήριονb, κριτής, κριτικός, λόγοςj, νομικόςb, πίπτωo, πρᾶγμαc, ῥήτωρ, σφαγήb, ὑπόf, ὑπόδικος
  A 法庭
ἀγοραῖοςb, ἡμέραe, κρίσιςc, κριτήριονa
  B 法律訴訟,案件
εὐνοέωc, κρίμαe, κριτήριονb, πρᾶγμαc
  C 起訴
αἰτίαb, αἰτίαc, αἰτίωμα, ἀντίδικοςa, ἔγκλημα, ἐκζητέωb, ἐμφανίζωd, κατάt, λόγοςj
  D 法庭聆訊,審訊
ἀκατάκριτος, ἀκούωg, ἀναβάλλω, ἀνακρίνωb, ἀνάκρισις, ἀνετάζω, διακούω, ἐπερωτάωc, ἐπικαλέωc, ὑπόδικος
  E 審判,判刑,宣告無罪
ἀπόκριμα, ἄρχωνb, διαγινώσκωb, διάγνωσις, δικαιοκρισία, δικαιόωc, δικαίωμαc, δικαίωσιςb, δικαστής, ἡμέραg, καταδικάζω, καταδίκη, κατάκριμα, κατακρίνω, κατάκρισις, κρίμαa, κρίμαb, κρίμαc, κρίμαd, κρίνωe, κρίνωf, κρίσιςa, κρίσιςb, κρίσιςd, κρίσιςe, κρίσιςf, κρίσιςj, κριτής, κριτικός, πίπτωo, σφαγήb, ὑπόf
  F 伸張正義
ἐκδικέωa, ἐκδίκησιςa
  G 辯士,律師
νομικόςb, ῥήτωρ
  H 領去受刑
ἀπάγωb
57 擁有,轉移,交換
ἀβαρής, ἀγαθόςc, ἀγαθόςd, ἀγαθωσύνηb, ἀγορά, ἀγοράζωa, ἀδάπανος, αἴρωd, ἀκροθίνιον, ἀλλάσσωb, ἀμοιβή, ἀναδίδωμι, ἀναπληρόωb, ἀνδραποδιστής, ἀντάλλαγμα, ἀνταποδίδωμιa, ἀνταπόδομαa, ἀντίe, ἀντιμετρέω, ἀπαρχήc, ἀπέχωa, ἁπλότηςb, ἁπλοῦςb, ἁπλῶς, ἀπόβλητος, ἀποδεκατόωa, ἀποδεκατόωb, ἀποδίδωμιa, ἀποδίδωμιb, ἀποδίδωμιf, ἀπολαμβάνωa, ἀπολαμβάνωb, ἀπόλλυμιb, ἀπόλλυμιc, ἀποστερέωa, ἀποστερέωb, ἀποστερέωc, ἀποτάσσωc, ἀποτίνω, ἁρπαγήa, ἁρπαγήb, ἁρπαγμόςa, ἁρπαγμόςb, ἁρπάζωc, ἅρπαξ, ἀρραβών, ἄρτοςe, ἀρχιτελώνης, ἀφίημιg, βάλλωh, βίοςb, βραβεῖον, γάζα, γίνομαιf, δάνειον, δανίζωa, δανίζωb, δανιστής, δαπανάωa, δαπανάωb, δαπάνη, δεκατόωa, δεκατόωb, δεσπότηςb, δέχομαιa, διαδέχομαι, διαδίδωμι, διαθήκηc, διαίρεσιςa, διαιρέω, διακονέωe, διακονίαe, διαμερίζωa, διαπραγματεύομαι, διαρπάζω, διασείω, διασκορπίζωb, διατίθημιa, δίδραχμον, δίδωμιa, δίδωμιf, δίδωμιg, δικαιοσύνηd, δόμα, δόσιςa, δόσιςb, δότης, δωρεά, δωρεάνa, δωρέομαι, δώρημα, δῶρονa, δωροφορία, ἐκm, ἐκδίδωμι, ἐκλείπωa, ἐλαττονέω, ἐλεημοσύνηa, ἐλεημοσύνηb, ἐλλογέωb, ἐμπορεύομαιa, ἐμπορία, ἐμπόριον, ἔμπορος, ἐνδεής, ἐπιβάλλωd, ἐπιβαρέω, ἐπιδίδωμιa, ἐπιτήδειος, ἐπιτίθημιf, ἐπιτυγχάνωa, ἐργάζομαιb, ἐργασίαb, ἐργασίαc, ἐσθίωc, εὐλογίαe, εὐμετάδοτος, εὐοδόωb, εὐπορέω, εὐπορίαa, εὐπορίαb, ἔχωa, ἔχωk, ζημία, ζημιόωa, ζητέωg, ἴδιοςa, ἱεροσυλέωa, ἱερόσυλοςa, ἱκανόςh, ἵστημιd, καπηλεύω, κατακληρονομέω, καταλαμβάνωa, καταναρκάω, κατάσχεσιςa, κατάσχεσιςb, κατεσθίωc, κατεσθίωd, κατέχωc, κενόςa, κερδαίνωa, κέρδος, κερματιστής, κεφάλαιονb, κῆνσος, κίχρημι, κλείςb, κλέμμα, κλέπτης, κλέπτω, κληρονομέωa, κληρονομέωb, κληρονομίαa, κληρονομίαb, κληρονόμοςa, κληρονόμοςb, κλῆροςb, κλοπή, κοινόςa, κοινωνέωa, κοινωνίαb, κοινωνίαc, κοινωνικός, κολλυβιστής, κομίζωc, κομίζωd, κορέννυμιb, κτάομαιa, κτῆμα, κτήτωρ, κύριοςb, λαγχάνωa, λαμβάνωb, λαμβάνωc, λαμβάνωd, λείπωa, λείπωb, λῆμψις, λῃστήςa, λογεία, λογίζομαιd, λόγοςf, μάκελλον, μαμωνᾶς, μερίζωb, μερίζωc, μερισμόςb, μέροςe, μεταδίδωμι, μεταλαμβάνωa, μετάλημψις, μεταλλάσσωa, μετέχωa, μετρέωb, μίσθιος, μισθόςa, μισθόω, μίσθωμα, μισθωτός, νοσφίζω, οἰκίαc, οἰκοδεσπότης, οἰκονόμοςc, οἶκοςd, οὐσία, ὀφειλέτηςa, ὀφειλήa, ὀφείλημαa, ὀφείλωa, ὀφθαλμόςe, ὀψώνιονa, ὀψώνιονb, παραδίδωμιa, παρατίθημιa, πάρειμιc, παρίστημιd, πένης, πενιχρός, περιούσιοςa, περιποιέωa, περιποίησιςb, περισσεύωc, πιπράσκω, πλεονάζωd, πλούσιοςa, πλουτέωa, πλουτέωb, πλουτέωc, πλουτίζωa, πλοῦτοςa, ποιέωh, πονηρόςg, πορείαb, πορισμός, πορφυρόπωλις, πούςd, πραγματεύομαι, πράσσωb, προδίδωμι, προσαναλίσκω, προσδαπανάω, προσδέομαι, προσεργάζομαι, προσοφείλω, προστίθημιb, προσφέρωc, πτωχεία, πτωχεύω, πτωχόςa, πωλέω, σκεῦοςc, σκορπίζωb, σκῦλον, στέφανοςb, στεφανόωa, στρέφωd, συγκληρονόμος, συγκοινωνόςb, συλάω, συμμερίζω, συμμέτοχος, συνάγωc, συναίρω, σφραγίζωc, τελέωe, τέλοςe, τελώνης, τελώνιον, τίθημιe, τίθημιm, τιμάωb, τιμάωc, τιμήc, τιμήd, τιμιότης, τόκος, τράπεζαc, τράπεζαe, τραπεζίτης, ὕπαρξις, ὑπάρχωd, ὑπάρχωe, ὑποβάλλω, ὑστερέωa, ὑστέρημαa, ὑστέρησις, φόρος, χαρίζομαιa, χαρίζομαιc, χάριςb, χάρισμα, χρείαa, χρεοφειλέτης, χρῄζω, χρῆμαa, ψωμίζωb, ὠνέομαι
  A 有,擁有,財產,所有者
βίοςb, γίνομαιf, δεσπότηςb, ἐπιβάλλωd, ἔχωa, ἴδιοςa, κατάσχεσιςa, κατέχωc, κοινόςa, κτῆμα, κτήτωρ, κύριοςb, μετέχωa, οἰκίαc, οἰκοδεσπότης, οἶκοςd, οὐσία, πάρειμιc, περιούσιοςa, σκεῦοςc, συγκοινωνόςb, συμμερίζω, συμμέτοχος, ὕπαρξις, ὑπάρχωd, ὑπάρχωe
  B 有足夠的
κορέννυμιb, περισσεύωc, πλεονάζωd
  C 有錢,富裕的
ἀγαθόςd, εὐπορέω, εὐπορίαa, μαμωνᾶς, πλούσιοςa, πλουτέωa, πλουτέωb, πλουτίζωa, πλοῦτοςa, τιμιότης, χρῆμαa
  D 財寶
γάζα
  E 需要,缺乏
ἀποστερέωb, ἐκλείπωa, ἐλαττονέω, ἐπιτήδειος, κενόςa, λείπωa, λείπωb, προσδέομαι, ὑστερέωa, ὑστέρημαa, ὑστέρησις, χρείαa, χρῄζω
  F 貧乏,貧困,貧窮
ἐνδεής, πένης, πενιχρός, πτωχεία, πτωχεύω, πτωχόςa
  G 拿去,獲得,贏得,失去
ἀπόλλυμιb, ἀπόλλυμιc, ἀποτάσσωc, ἐπιτυγχάνωa, εὐοδόωb, ζημία, ζημιόωa, ζητέωg, καταλαμβάνωa, κατάσχεσιςb, κλείςb, κτάομαιa, λαμβάνωb, λαμβάνωd, λογεία, περιποιέωa, περιποίησιςb, πράσσωb
  H 給予
ἀγαθόςc, ἀγαθωσύνηb, ἀναδίδωμι, ἀναπληρόωb, ἀντιμετρέω, ἁπλότηςb, ἁπλοῦςb, ἁπλῶς, ἀποδεκατόωa, ἀποδεκατόωb, βραβεῖον, δεκατόωa, δεκατόωb, διαδίδωμι, διαθήκηc, διαίρεσιςa, διαιρέω, διακονίαe, διαμερίζωa, διατίθημιa, δίδωμιa, δικαιοσύνηd, δόμα, δόσιςa, δόσιςb, δότης, δωρεά, δωρεάνa, δωρέομαι, δώρημα, δῶρονa, δωροφορία, ἐλεημοσύνηa, ἐλεημοσύνηb, ἐπιδίδωμιa, ἐπιτίθημιf, εὐλογίαe, εὐμετάδοτος, ἔχωk, κλῆροςb, κοινωνέωa, κοινωνίαb, κοινωνίαc, κοινωνικός, μερίζωb, μερίζωc, μερισμόςb, μεταδίδωμι, μετρέωb, ὀφθαλμόςe, ὀψώνιονb, παραδίδωμιa, παρατίθημιa, παρίστημιd, πλουτέωc, πονηρόςg, πούςd, προδίδωμι, προστίθημιb, προσφέρωc, σκορπίζωb, στέφανοςb, στεφανόωa, σφραγίζωc, τίθημιm, τιμάωc, χαρίζομαιa, χάριςb, χάρισμα, ψωμίζωb
  I 接受
ἀπέχωa, ἀπόβλητος, ἀπολαμβάνωa, ἀπολαμβάνωb, δέχομαιa, διαδέχομαι, κατακληρονομέω, κληρονομέωa, κληρονομέωb, κληρονομίαa, κληρονομίαb, κληρονόμοςa, κληρονόμοςb, κομίζωc, κομίζωd, λαγχάνωa, λαμβάνωc, λῆμψις, μεταλαμβάνωa, μετάλημψις, συγκληρονόμος
  J 交換
ἀλλάσσωb, ἀντάλλαγμα, ἀντίe, μεταλλάσσωa, συνάγωc
  K 花費,浪費
δαπανάωa, δαπανάωb, διασκορπίζωb, κατεσθίωd, προσαναλίσκω, προσδαπανάω
  L 支付,價錢,費用
ἀδάπανος, ἀμοιβή, ἀνταποδίδωμιa, ἀνταπόδομαa, ἀπαρχήc, ἀποδίδωμιb, ἀποστερέωc, ἀποτίνω, ἀρραβών, δαπάνη, δίδωμιf, ἐκm, ἱκανόςh, ἵστημιd, κεφάλαιονb, ὀψώνιονa, στρέφωd, τιμάωb, τιμήc, τιμήd
  M 僱用,出租
ἐκδίδωμι, μίσθιος, μισθόςa, μισθόω, μίσθωμα, μισθωτός, ὑποβάλλω
  N 稅款,貢品
ἀρχιτελώνης, δίδραχμον, κῆνσος, τελέωe, τέλοςe, τελώνης, τελώνιον, φόρος
  O 售賣,購買,價錢
ἀγοράζωa, ἀνδραποδιστής, ἀποδίδωμιf, πιπράσκω, πωλέω, ὠνέομαι
  P 賺取,贏利,做生意
ἀγορά, ἄρτοςe, διαπραγματεύομαι, ἐμπορεύομαιa, ἐμπορία, ἐμπόριον, ἔμπορος, ἐργάζομαιb, ἐργασίαb, ἐργασίαc, ἐσθίωc, εὐπορίαb, καπηλεύω, κερδαίνωa, κέρδος, κερματιστής, κολλυβιστής, μάκελλον, μέροςe, ποιέωh, πορείαb, πορισμός, πορφυρόπωλις, πραγματεύομαι, προσεργάζομαι
  Q 借出,貸款,利息,借入,銀行
αἴρωd, βάλλωh, δάνειον, δανίζωa, δανίζωb, δανιστής, δίδωμιg, κίχρημι, τίθημιe, τόκος, τράπεζαc, τραπεζίτης
  R 欠債,債項,銷賬
ἀφίημιg, ὀφειλέτηςa, ὀφειλήa, ὀφείλημαa, ὀφείλωa, προσοφείλω, χαρίζομαιc, χρεοφειλέτης
  S 成為財務負擔
ἀβαρής, ἐπιβαρέω, καταναρκάω
  T 記賬
διακονέωe, ἐλλογέωb, λογίζομαιd, λόγοςf, οἰκονόμοςc, συναίρω, τράπεζαe
  U 偷竊,盜取
ἀκροθίνιον, ἀποστερέωa, ἁρπαγήa, ἁρπαγήb, ἁρπαγμόςa, ἁρπαγμόςb, ἁρπάζωc, ἅρπαξ, διαρπάζω, διασείω, ἱεροσυλέωa, ἱερόσυλοςa, κατεσθίωc, κλέμμα, κλέπτης, κλέπτω, κλοπή, λῃστήςa, νοσφίζω, σκῦλον, συλάω
58 性質,類別,示例
ἀγαπητόςb, ἀλλάσσωa, ἄλλοςa, ἄλλοςb, ἄλλως, ἀνακαινόωa, ἀνακαίνωσις, ἀνανεόω, ἀντίτυπος, ἀρχήg, ἄτοποςb, αὐτόςa, γέννημαb, γένοςc, γνωστόςf, διαίρεσιςb, διαστολή, διαφέρωc, διάφορος, ἐγκρίνω, εἰδέα, εἶδοςa, εἰκώνb, εἰκώνc, εἰμίg, εἰμίh, ἕτεροςa, ἕτεροςb, ἑτέρως, ἴδιοςb, ἴσος, ἰσότης, ἰσότιμος, καινόςb, καινότηςb, κατάv, μεταμορφόωb, μετασχηματίζωa, μήτηρb, μονογενής, μόνοςa, μόνοςb, μορφήa, μορφήb, μορφόω, μόρφωσις, νέοςb, οἷοςb, ὄνομαd, ὁποῖος, παλαιόςb, παλαιότηςb, παραβολήb, παράδοξοςb, παραλλαγή, παρεκτός, πᾶςe, πατήρg, περιούσιοςb, περισσόςb, πλάσμα, πλάσσωb, ποικίλος, ποῖοςb, πολυποίκιλος, πολυτρόπωςa, ποταπός, πρόσφατος, σάρξg, σκιάc, σπέρμαc, στοιχεῖονc, συμμορφίζω, σύμμορφος, συστοιχέω, σχῆμαa, σχῆμαb, σῶμαe, τάξιςc, τέκνονf, τοιόσδε, τυπικῶς, τύποςc, τύποςd, τύποςe, τύποςf, υἱόςh, ὑπογραμμός, ὑπόδειγμα, ὑπόστασιςa, ὑποτύπωσις, φυσικός, φυσικῶς, φύσιςa, φύσιςb, χαρακτήρ
  A 性質,特徵
μορφήa, μορφόω, μόρφωσις, πλάσμα, πλάσσωb, σάρξg, σπέρμαc, συμμορφίζω, σύμμορφος, σχῆμαa, ὑπόστασιςa, φυσικός, φυσικῶς, φύσιςa
  B 外貌,形式的外在顯現
εἰδέα, εἶδοςa, μεταμορφόωb, μετασχηματίζωa, μορφήb, σχῆμαb
  C 界定事物性質的基本原則或特徵
ἀρχήg, στοιχεῖονc
  D 類別,種類
γέννημαb, γένοςc, ἐγκρίνω, οἷοςb, ὄνομαd, ὁποῖος, πᾶςe, ποῖοςb, πολυτρόπωςa, ποταπός, τάξιςc, τέκνονf, τύποςf, υἱόςh, φύσιςb
  E 同類或同等
αὐτόςa, εἰκώνb, ἴσος, ἰσότης, ἰσότιμος
  F 不同類或不同等
ἀλλάσσωa, ἄλλοςa, ἄλλοςb, ἄλλως, διαίρεσιςb, διαστολή, διαφέρωc, διάφορος, ἕτεροςa, ἕτεροςb, ἑτέρως, παραλλαγή, παρεκτός, ποικίλος, πολυποίκιλος
  G 獨特的,獨一無二的
ἀγαπητόςb, ἴδιοςb, κατάv, μονογενής, μόνοςa, μόνοςb, περιούσιοςb, τοιόσδε
  H 不尋常的,與眾不同的
ἄτοποςb, γνωστόςf, παράδοξοςb, περισσόςb
  I 樣式,模式,榜樣及對應的表現
εἰκώνc, τυπικῶς, τύποςc, τύποςd, ὑπογραμμός, ὑπόδειγμα, ὑποτύπωσις, χαρακτήρ
  J 原型,對應的類型(對型)
ἀντίτυπος, εἰμίg, εἰμίh, μήτηρb, παραβολήb, πατήρg, σκιάc, συστοιχέω, σῶμαe, τύποςe
  K 新的,舊的(主要指非時間性的事物)
ἀνακαινόωa, ἀνακαίνωσις, ἀνανεόω, καινόςb, καινότηςb, νέοςb, παλαιόςb, παλαιότηςb, πρόσφατος
59 數量
ἁδρότης, ἀμφότεροιa, ἀμφότεροιb, ἀναπληρόωa, ἀνταναπληρόω, ἅπας, ἀπέχωc, ἀρκετός, ἀρκέωa, αὐξάνωa, αὐξάνωb, βραχύςa, βραχύςb, γεμίζω, γέμω, διπλόω, ἕκαστος, ἐκχέωc, ἐλάσσωνa, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπισωρεύω, ἐπιτίθημιb, ἐπιχορηγέωb, ἔτιb, εὐλογίαf, ἕωςe, ἱκανόςd, ἱκανόςe, ἱκανόςf, κατωτέρω, κολλάωc, κολοβόω, κόσμοςg, μέγαςa, μεστόςa, μεστόω, μικρόςa, ὀλίγοςa, ὀλίγοςc, ὁλόκληρος, ὅλοςb, ὅσοςa, ὅσοςb, παμπληθεί, παράl, πᾶςa, πᾶςb, περισσείαa, περίσσευμα, περισσεύωa, περισσεύωb, περισσόςc, πίμπλημιa, πλεονάζωa, πλεονάζωc, πλῆθοςa, πληθύνωa, πληθύνωb, πλήρηςa, πλήρηςb, πλήρηςc, πληρόωa, πληρόωb, πλήρωμαa, πλήρωμαb, πλούσιοςb, πλουσίωςa, πλουτέωd, πλουτίζωb, πολλαπλασίων, πολύςa, πολύςb, πολύςd, πόσοςa, πόσοςb, προκόπτωc, προσανατίθημιa, προστίθημιa, σχολάζωb, τοσοῦτοςa, τοσοῦτοςb, ὑπερπερισσεύωa, ὑπερπλεονάζω, φειδομένως
  A 多,少(可數的事物)
βραχύςa, ἐλάσσωνa, ἱκανόςe, ὀλίγοςa, ὅσοςa, πλῆθοςa, πλήρηςc, πολύςa, πολύςd, πόσοςa, τοσοῦτοςa
  B 多,少(大量,總體,延伸)
βραχύςb, ἕωςe, ἱκανόςf, κατωτέρω, μέγαςa, μικρόςa, ὀλίγοςc, ὅσοςb, πολλαπλασίων, πολύςb, πόσοςb, τοσοῦτοςb
  C 所有,任何,各個,每個(整體)
ἀμφότεροιa, ἀμφότεροιb, ἀναπληρόωa, ἀνταναπληρόω, ἅπας, ἕκαστος, ὁλόκληρος, ὅλοςb, παμπληθεί, πᾶςa, πᾶςb, πλήρηςb, πληρόωb, πλήρωμαb
  D 滿的,空的
γεμίζω, γέμω, μεστόςa, μεστόω, πίμπλημιa, πλήρηςa, πληρόωa, πλήρωμαa, σχολάζωb
  E 足夠的,充足的
ἀπέχωc, ἀρκετός, ἀρκέωa, ἱκανόςd
  F 充裕,過量,極少
ἁδρότης, ἐκχέωc, εὐλογίαf, κόσμοςg, περισσείαa, περίσσευμα, περισσεύωa, περισσεύωb, περισσόςc, πλεονάζωc, πλούσιοςb, πλουσίωςa, πλουτέωd, πλουτίζωb, ὑπερπερισσεύωa, ὑπερπλεονάζω, φειδομένως
  G 增加,減少
αὐξάνωa, αὐξάνωb, διπλόω, ἐπισωρεύω, κολλάωc, κολοβόω, πλεονάζωa, πληθύνωa, πληθύνωb, προκόπτωc
  H 相加,相減
ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτίθημιb, ἐπιχορηγέωb, ἔτιb, παράl, προσανατίθημιa, προστίθημιa
60 數目
α, ἀναρίθμητος, ἅπαξa, ἅπαξb, ἅπαξc, ἀριθμέω, ἀριθμόςa, ἀριθμόςb, β, γ, δέκα, δεκαοκτώ, δεκαπέντε, δεκατέσσαρες, δέκατοςa, δέκατοςb, δέκατοςc, δεύτεροςa, διακόσιοι, διπλοῦς, δίςa, δίςb, δισμυριάς, δισχίλιοι, δύο, δώδεκαa, δωδέκατος, ἑβδομήκοντα, ἑβδομηκοντάκιςa, ἑβδομηκοντάκιςb, ἕβδομος, εἴκοσι, εἷςa, ἑκατόν, ἑκατονταπλασίων, ἕκτος, ἔνατος, ἕνδεκα, ἑνδέκατος, ἐνενήκοντα, ἐννέα, ἕξ, ἑξακόσιοι, ἑξήκοντα, ἑπτά, ἑπτάκις, ἑπτακισχίλιοι, ἐφάπαξa, ἐφάπαξb, ζεῦγος, ἥμισυς, μυριάςa, μυριάςb, μύριοιa, μύριοιb, ὀγδοήκοντα, ὄγδοος, ὀκτώ, πέμπτος, πεντάκις, πεντακισχίλιοι, πεντακόσιοι, πέντε, πεντεκαιδέκατος, πεντήκοντα, πρότεροςb, πρῶτοςa, πρώτως, συγκαταψηφίζομαι, συμψηφίζω, τέσσαρες, τεσσαρεσκαιδέκατος, τεσσεράκονταa, τέταρτοςa, τέταρτοςb, τετρακισχίλιοι, τετρακόσιοι, τετραπλοῦς, τρεῖς, τριάκοντα, τριακόσιοι, τρίς, τρισχίλιοι, τρίτοςa, τρίτοςb, χιλιάς, χίλιοι, ψηφίζωa
  A 數目,無數的
ἀναρίθμητος, ἀριθμέω, ἀριθμόςa, ἀριθμόςb, δισμυριάς, μυριάςb, μύριοιb, συγκαταψηφίζομαι, συμψηφίζω, ψηφίζωa
  B 一,二,三,等等(基數)
δέκα, δεκαοκτώ, δεκαπέντε, δεκατέσσαρες, διακόσιοι, δισχίλιοι, δύο, δώδεκαa, ἑβδομήκοντα, εἴκοσι, εἷςa, ἑκατόν, ἕνδεκα, ἐνενήκοντα, ἐννέα, ἕξ, ἑξακόσιοι, ἑξήκοντα, ἑπτά, ἑπτακισχίλιοι, μυριάςa, μύριοιa, ὀγδοήκοντα, ὀκτώ, πεντακισχίλιοι, πεντακόσιοι, πέντε, πεντήκοντα, τέσσαρες, τεσσεράκονταa, τετρακισχίλιοι, τετρακόσιοι, τρεῖς, τριάκοντα, τριακόσιοι, τρισχίλιοι, χίλιοι
  C 第一,第二,第三,等等(序數)
α, β, γ, δέκατοςa, δεύτεροςa, δωδέκατος, ἕβδομος, ἕκτος, ἔνατος, ἑνδέκατος, ὄγδοος, πέμπτος, πεντεκαιδέκατος, πρότεροςb, πρῶτοςa, πρώτως, τεσσαρεσκαιδέκατος, τέταρτοςa, τρίτοςa
  D 二分之一,三分之一,四分之一(分數)
δέκατοςb, δέκατοςc, ἥμισυς, τέταρτοςb, τρίτοςb
  E 一次,兩次,三次,等等(時間基數)
ἅπαξa, ἅπαξb, ἅπαξc, δίςa, δίςb, ἑβδομηκοντάκιςa, ἑπτάκις, ἐφάπαξa, ἐφάπαξb, πεντάκις, τρίς
  F 兩倍,四倍之多,等等(倍數)
διπλοῦς, ἑβδομηκοντάκιςb, ἑκατονταπλασίων, τετραπλοῦς
  G 一對,一群(共計的集合體)
ζεῦγος, χιλιάς
61 序列
ἄλφα, ἀνάb, ἀνώτεροςa, ἀπαρχήb, ἀπέραντος, ἀπόm, δευτερόπρωτος, διάδοχος, ἔσχατοςa, καθεξῆς, λοιπόςd, οὕτωa, οὕτωb, πέραςb, τάξιςa, τέλοςf, τροχόςa, ὕστεροςa,
62 排列,組織
ἀνατάσσομαι, διατάσσωb, διόρθωσιςa, διόρθωσιςb, ἐπιδιορθόω, προστάσσωb, συγκεράννυμι, συναρμολογέω, τάγμα, τάξιςb
  A (實物的)組合,排列
συγκεράννυμι, συναρμολογέω
  B (事件及狀態的)安排
ἀνατάσσομαι, διατάσσωb, διόρθωσιςa, διόρθωσιςb, ἐπιδιορθόω, προστάσσωb, τάγμα, τάξιςb
63 整體,聯合,部分,分開
αἵρεσιςc, ἀνακεφαλαιόω, ἀπόd, ἀπόk, ἀποχωρίζωb, ἀφορίζωc, διαμερίζωc, εἷςc, ἐκi, ἐκp, ἑνότης, ἐπίλοιπος, κατάu, κατάλοιπος, κεράννυμιa, κλῆροςe, λεῖμμα, λοιπόςa, μέλοςb, μερίζωa, μερίςa, μερισμόςa, μεριστής, μέροςa, μέροςg, μίγμα, μίγνυμι, ὅλοςa, πᾶςd, πολυμερῶςa, συμβιβάζωa, σύνδεσμοςb, συνίστημιc, σχίζωb, ὑπόλειμμα, φύραμαb, χωρίζωa, χωρίςb
  A 整體
εἷςc, ἑνότης, ὅλοςa, πᾶςd
  B 聯合
ἀνακεφαλαιόω, συμβιβάζωa, σύνδεσμοςb, συνίστημιc
  C 混合
κεράννυμιa, μίγμα, μίγνυμι, φύραμαb
  D 部分
ἀπόd, ἀπόk, ἐκi, ἐκp, κατάu, κλῆροςe, μέλοςb, μερίςa, μέροςa, μέροςg, πολυμερῶςa
  E 剩餘部分
ἐπίλοιπος, κατάλοιπος, λεῖμμα, λοιπόςa, ὑπόλειμμα
  F 分開
αἵρεσιςc, διαμερίζωc, μερίζωa, μερισμόςa, μεριστής, σχίζωb
  G 分隔
ἀποχωρίζωb, ἀφορίζωc, χωρίζωa, χωρίςb
64 比較
ἀφομοιόω, ἔοικα, b, ἤπερ, καθά, καθάπερ, καθόa, καθώςc, καθώσπερ, οἷοςa, ὅμοιος, ὁμοιότης, ὁμοιόωa, ὁμοιόωb, ὁμοίωμα, ὁμοίως, ὁμοίωσις, ὅμωςb, παραπλήσιος, παραπλησίως, παρομοιάζω, παρόμοιος, πρόςq, συγκρίνωa, συμφωνέωb, τοιοῦτοςa, ὡςa, ὡσαύτως, ὡσείa, ὥσπερ, ὡσπερεί
65 價值
ἀγαθόςb, ἀδόκιμοςb, ἄκαρποςb, ἀλυσιτελής, ἀνάξιος, ἀναξίωςa, ἀνεύθετος, ἀντιλαμβάνωc, ἀνωφελής, ἄξιοςa, ἀξιόωa, ἀξίωςa, ἀποθησαυρίζω, ἀπώλειαb, ἀργόςd, ἀχρεῖοςa, ἄχρηστος, βαρύςc, βαρύτιμος, βελτίων, διαφέρωd, δοκιμήc, δοξάζωd, ἐλάχιστοςb, ἐνw, ἔντιμοςa, ἐξαγοράζωb, εὖb, εὖγε, εὔθετοςb, εὔχρηστος, ἥσσωνb, θησαυρίζωa, θησαυρόςc, κακόςb, καλόςb, καλόςc, καλῶςb, καταξιόω, κοινόςc, κρείττωνa, λυσιτελέω, μάταιος, ματαιότης, ματαιόω, μέγαςi, νεκρόςb, ὄφελος, περισσεύωf, περισσόςa, πιότηςb, πολυτελής, πολύτιμος, πονηρόςb, πρόc, προέχω, προκατέχομαι, πρῶτοςd, πρῶτοςe, πτωχόςb, σαπρόςa, σιτευτόςb, συμφέρωb, σύμφορος, τιμήb, τίμιοςa, ὑπερέχωa, ὑστερέωb, ὑψηλόςc, χείρωνb, χρήσιμος, χρηστόςa, ὠφέλεια, ὠφέλιμος
  A 有價值的,沒有價值的
ἀδόκιμοςb, ἀποθησαυρίζω, ἀπώλειαb, βαρύτιμος, διαφέρωd, δοκιμήc, δοξάζωd, ἔντιμοςa, θησαυρίζωa, θησαυρόςc, κοινόςc, πιότηςb, πολυτελής, πολύτιμος, πτωχόςb, σιτευτόςb, τιμήb, τίμιοςa, ὑπερέχωa, ὑψηλόςc
  B 值得的,不值得的
ἀνάξιος, ἀναξίωςa, ἄξιοςa, ἀξιόωa, ἀξίωςa, καταξιόω
  C 好的,壞的
ἀγαθόςb, βελτίων, εὖb, εὖγε, ἥσσωνb, κακόςb, καλόςb, καλῶςb, κρείττωνa, πονηρόςb, πρῶτοςd, σαπρόςa, χείρωνb, χρηστόςa
  D 有用的,無用的
ἄκαρποςb, ἀνεύθετος, ἀργόςd, ἀχρεῖοςa, ἄχρηστος, εὔθετοςb, εὔχρηστος, μάταιος, ματαιότης, ματαιόω, νεκρόςb, χρήσιμος
  E 有益的,無益的
ἀλυσιτελής, ἀντιλαμβάνωc, ἀνωφελής, ἐξαγοράζωb, καλόςc, λυσιτελέω, ὄφελος, περισσεύωf, περισσόςa, προέχω, προκατέχομαι, συμφέρωb, σύμφορος, ὑστερέωb, ὠφέλεια, ὠφέλιμος
  F 重要的,不重要的
βαρύςc, ἐλάχιστοςb, ἐνw, μέγαςi, πρόc, πρῶτοςe
66 適當的,不適當的
ἀναίδεια, ἀναξίωςb, ἀνήκω, ἄξιοςb, ἀξίωςb, ἀρεστόςb, δεκτόςc, δίκαιοςc, εὔθετοςa, εὐσχημόνωςb, καθήκω, καλόςd, κόσμιοςb, πολύςf, πρέπω
67 時間
ἄγωf, ἄγωg, ἀεί, ἀΐδιος, αἰφνίδιος, αἰώνa, αἰώνd, αἰώνe, αἰώνf, αἰώνj, αἰώνιοςa, αἰώνιοςb, ἀκαιρέομαι, ἀκαίρως, ἀκμήν, ἀλεκτοροφωνία, ἅμαa, ἀναβολή, ἄνωθενb, ἄνωθενc, ἀπόh, ἀπόl, ἀπόn, ἀπόp, ἄρτιa, ἄρτιb, ἄρτιc, ἄρτιd, ἀρχαῖος, ἀρχήb, ἄρχωc, ἄτομος, αὐγή, αὐλίζομαι, αὔριονa, αὔριονb, ἄφνω, ἄχρι(ς)a, ἄχρι(ς)b, ἄχρι(ς)d, ἄχρι(ς)e, βραδύνω, βραδύς, βραδύτης, βραχύςd, βρέφοςb, γενεάd, γῆρας, γηράσκω, δεῦροb, δευτεραῖος, δεύτεροςb, δήποτε, διάi, διάj, διάk, διάl, διάm, διάn, διάo, διάp, διαγίνομαι, διανυκτερεύω, διάστημα, διετής, διετία, διηνεκής, διΐστημιc, ἐάνb, ἐγγίζωb, ἐγγύςb, εἰςo, εἰςp, εἰςq, εἰςu, εἶταa, ἐκk, ἐκl, ἐκs, ἑκάστοτε, ἑκατονταετής, ἔκβασιςa, ἔκπαλαιa, ἔκπαλαιb, ἐκπλήρωσις, ἐλάσσωνc, ἐνs, ἐνt, ἐνy, ἐνz, ἐν~', ἐν', ἐν', ἐνƒ', ἐν…', ἐνιαυτόςa, ἐνιαυτόςb, ἐνίστημιb, ἐνίστημιc, ἔννυχος, ἐξαίφνης, ἐξάπινα, ἐξαρτίζωa, ἐξαυτῆς, ἑξῆς, ἐπάν, ἐπαύριον, ἐπειδήb, ἔπειμι, ἔπειτα, ἐπίs, ἐπίt, ἐπίv, ἐπίw, ἐπί{', ἐπιούσιοςa, ἐπιούσιοςb, ἑσπέρα, ἕτεροςc, ἔτιa, ἔτοςa, ἔτοςb, ἔτοςc, εὐθέως, εὐθύς, εὐκαιρέωa, εὐκαιρέωb, εὐκαιρία, εὔκαιρος, εὐκαίρως, ἐφάπαξc, ἐφήμερος, ἐφίστημιe, ἐχθέςa, ἐχθέςb, ἔχωt, ἕωςa, ἕωςb, ἕωςf, ἕωςg, ἤδηa, ἤδηb, ἡλικίαa, ἡλικίαb, ἡμέραa, ἡμέραb, ἡμέραc, ἡμέραf, ἡμέραh, ἡμέραi, ἡμέραj, ἡμέραl, ἡμίωρον, ἡνίκαa, ἡνίκαb, θέρος, θύραc, καθημερινός, καθώςd, καινόςa, καινόςd, καινότηςa, καιρόςa, καιρόςb, καιρόςc, καιρόςe, καιρόςf, κἀκεῖθενb, κατάg, κατάh, κλίνωc, λοιπόςb, λοιπόςc, μακροθυμέωb, μακρόςa, μακροχρόνιος, μέγαςh, μέγαςj, μέλλωa, μέλλωc, μέλλωd, μέροςh, μεσημβρίαa, μεσονύκτιον, μεσόω, μετάg, μεταξύc, μετέπειτα, μέχριa, μηδέποτε, μηδέπω, μηκέτι, μήν, μήποτεa, μήπω, μικρόςd, μικρόςf, μικρόςh, νέοςa, νέοςc, νεότης, νεωτερικός, νῦνa, νῦνb, νυνίa, νυνίb, νύξa, νύξc, νύξd, νυχθήμερον, ὀκνέω, ὀκταήμερος, ὀλίγοςd, ὀξύςb, ὁπότε, ὀρθρίζω, ὀρθρινός, ὄρθροςb, ὁσάκις, ὅσοςd, ὅτανa, ὅτανb, ὅτανc, ὅτανd, ὅτεa, ὅτεb, οὐδέποτε, οὐδέπω, οὐκέτι, οὔπω, ὀψέa, ὀψέb, ὀψέc, ὄψιοςa, ὄψιοςb, παιδιόθεν, πάλαιa, πάλαιb, πάλαιc, παλαιόςa, παλαιόςc, παλαιότηςa, παλαιόωa, παλαιόωb, παλιγγενεσίαb, πάλινa, παντελήςa, πάντοτε, παρασκευή, παρατείνωa, παραυτίκα, παραχειμάζω, παραχειμασία, παραχρῆμα, πάρειμιd, παρέρχομαιe, παρίστημιj, παροίχομαι, πᾶςf, πᾶςg, περίc, πέρυσι, πίμπλημιc, πληρόωi, πλήρωμαc, πολλάκις, πολυμερῶςb, πολύςg, πολύςh, πόρρωθενa, ποσάκις, ποτέa, ποτέb, πότε, πρεσβύτεροςa, πρεσβύτεροςb, πρίν, πρόb, πρόd, πρόe, πρόf, προβαίνωb, προθεσμία, προκόπτωd, πρόςk, πρόςl, πρόςr, πρόςs, πρόςu, προσάββατον, πρόσκαιρος, προσφάτως, πρόσωπονi, πρότεροςa, προφθάνω, πρωΐ, πρωΐα, πρωϊνόςa, πρῶτοςb, πυκνόςa, πυκνόςb, πώποτε, σαββατισμός, σάββατονa, σάββατονb, σήμερον, στιγμή, συμπληρόωb, συνηλικιώτης, συντέλεια, συντελέωc, συντέμνω, συντόμως, συστέλλωa, σχολάζωa, ταχέωςa, ταχέωςb, ταχινόςa, ταχινόςb, τάχος, ταχύςa, ταχύςb, τελέωb, τέλοςa, τεσσεράκονταb, τεσσεράκονταc, τεσσεράκονταd, τεσσερακονταετής, τεταρταῖος, τετράμηνος, τότε, τριετία, τρίμηνος, τροχόςb, ὑπέρακμος, ὑπόe, ὕστεροςb, φθινοπωρινός, φυλακήc, χειμώνa, χρονίζωa, χρονίζωb, χρόνοςa, χρόνοςb, χρόνοςc, χρονοτριβέω, ὥραa, ὥραb, ὥραc, ὥραd, ὥραe, ὡραῖοςb, ὡςd, ὡςe, ὡςl
  A 與其他時間點無關的時間點:時間,時機,曾經,常常
ἀκαιρέομαι,