01222 01224舊約新約 Strong's number
01223 orig  orig  出現經文 同源字 相關查詢
說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文
與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請留意。
1223 dia {dee-ah'}

一基本介系詞, 表示 某行為所藉以完成的方式; TDNT - 2:65,149; 介系詞

欽定本 - by 241, through 88, with 16, for 58, for ... sake 47,
   therefore + 5124 44, for this cause + 5124 14, because 53,
   misc 86; 647

1) 帶所有格: 經過, 用, 藉著
  1a) 某個地方
    1a1) 同
    1a2) 在
  1b) 某段時間
    1b1) 經過
    1b2) 在...期間
  1c) 某種方法
    1c1) 藉著
    1c2) 用...方法
2) 帶直接受格: 因為
  2a) 做或不做某事的原因
    2a1) 因著...原因
    2a2) 由於...
    2a3) 因為如此...
    2a4) 所以...
    2a5) 為此緣故
1223 διά 介系詞
帶所有格和直接受格。
壹、帶所有格。
甲、指地點:「經過」。
一、帶表示去的動詞:διέρχεσθαι διὰ πάντων(要意會τόπων)周遊四方, 徒9:32 ;參 太12:43 路11:24 。ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν εἰς 要路過你們那裡, 羅15:28 ;參 林後1:16 。帶διαβαίνειν過, 來11:29 。 διαπορεύεσθαι διὰ σπορίμων從麥地經過, 路6:1 。εἰσέρχεσθαι διὰ τῆς πύλης 由窄門進來, 太7:13 上;τ. θύρας 從門, 約10:1,2 ;參 約10:9 。παρέρχεσθαι διὰ τῆς ὁδοῦ 從那條路上經過, 太8:28 ;參 太7:13 下。παραπορεύεσθαι經過, 可2:23 9:30 。περιπατεῖν διὰ τοῦ φωτός 藉或在光裡行走, 啟21:24 。 ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας路過馬其頓回去, 徒20:3 。Ἰησ. ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος耶穌是藉著水和血而來的, 約一5:6 ,首先可為字面意義,指耶穌在祂的受浸經過水和在祂的受死經過血而言。但,丙一C.的意思可應用於此:耶穌為屬祂的帶來水的洗禮和血的救贖。ῥήμα ἐκπορευόμενον διὰ στόματος θεοῦ從神的口而出的話, 太4:4 原文( 申8:3 )。(另參δέχεσθαι διὰ τῶν χειρῶν τινος從某人手裡收下, 創33:10 相同於δέχ. ἐκ τ. χειρ. τινος 從某人手裡接過, 出32:4 )。
二、帶其他附有動作之動詞:οὗ ὁ ἔπαινος διὰ πασῶν τ. ἐκκλησιῶν(ἀγγέλλεται 要意會)對他的稱讚遍了眾教會, 林後8:18 原文。διαφέρεσθαι διὰ τῆς χώρας傳遍了那一帶地方, 徒13:49 。διὰ τ. κεράμων καθῆκαν αὐτόν從屋瓦間把他縋下, 路5:19 。διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν從城牆上縋下去, 徒9:25 ;參 林後11:33 。(σωθήσεται)ὡς διὰ πυρός(得救)像從火裡經過一樣, 林前3:15 。διασῴζεσθαι δι᾽ ὕδατος 藉著水得救, 彼前3:20 。δι᾽ ὅλου 通整片的, 約19:23 見ὅλος-SG3650 四。
乙、指時間:
一、表示範圍。
A.延長到一整段時間的末了「:經過,在其中」。διὰ παντός(χρόνου要意會)「常常,連續地,持久地」。 太18:10 可5:5 路24:53 徒2:25詩16:8 ); 徒10:2 24:16 羅11:10詩69:23 ); 帖後3:16 來9:6 13:15 。διὰ νυκτός夜裡(見νύξ-SG3571一B.) 徒23:31 。δι᾽ ὅλης νυκτός 在整夜間, 路5:5 。δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα 徒1:3 意為四十天之久或在四十天的過程中。διὰ παντὸς τοῦ ζῆν終其一生, 來2:15 原文。
B. 在某一段時間裡所發生的:「在…期間,在」。διὰ νυκτός在夜間, 徒5:19 16:9 17:10 。διὰ τῆς ἡμέρας 終日, 路9:37 異版。διὰ τριῶν ἡμερῶν 三日內, 太26:61 可14:58
二、表示間隔之時間:「在…之後」。δι᾽ ἐτῶν πλειόνων過了幾年, 徒24:17 。διὰ δεκατεσσάρων(另見δέκα-SG1176下)ἐτῶν 過了十四年, 加2:1 。δι᾽ ἡμερῶν 過了些日子, 可2:1 。διὰ ἱκανοῦ χρόνου 過了多時, 徒11:2 異版。
丙、指媒介,手段,工具:「藉著,透過,用」。
一、帶事物的所有格:
A) 表示媒介或工具-γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος用紙墨寫出來, 約二1:12 ;參 約三1:13 。διὰ πυρὸς δοκιμάζειν 用火試驗, 彼前1:7 。διὰ χρημάτων κτᾶσθαι用錢買的, 徒8:20 。含有希伯來人用語的習俗,表示動作:διὰ χειρῶν τινος 藉著某人的手(七十士),⊙ 可6:2 徒5:12 14:3 19:11 。或γράφειν διὰ χειρός τινος 經某人的手寫, 徒15:23 ;參 徒11:30 。εἰπεῖν διὰ στόματός τινος 藉著某人的口說,(受了壹.甲.一.所討論的用法影響) 徒1:16 3:18,21 4:25 。εὔσημον λόγον διδόναι διὰ τῆς γλώσσης 用舌頭發出容易明白的話, 林前14:9 。διὰ τοῦ νοὸς λαλεῖν用悟性說(即有意識地說:反於恍惚的言語) 林前14:19 公認經文。指有關基督的工作:περιποιεῖσθαι διὰ τοῦ αἵματος 用血買來, 徒20:28 ;參 弗1:7 西1:20 。或διὰ τοῦ θανάτου 藉著死, 羅5:10 西1:22 來2:14 ;διὰ τοῦ σώματος 藉著身體, 羅7:4 ;διὰ τοῦ σταυροῦ 藉十字架, 弗2:16 ;διὰ τῆς θυσίας 藉著祭物, 來9:26 ; διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ 靠著耶穌身體的獻上, 來10:10 ;διὰ παθημάτων 藉著苦難,⊙ 來2:10
B. 表示手段或方式,特別帶動詞「說」:ἀπαγγέλλειν διὰ λόγου用話述說, 徒15:27 原文;參 帖後2:15 。δι᾽ ἐπιστολῶν 用書信, 林前16:3 林後10:11 ;參 帖後2:2,15 。διὰ λόγου πολλοῦ用許多話, 徒15:32 。δι᾽ ὁράματος εἰπεῖν藉異象說, 徒18:9 。διὰ παραβολῆς 用比喻, 路8:4 。διὰ προσευχῆς καὶ δεήσεως προσεύχεσθαι 藉著禱告和祈求…祈禱(神) 弗6:18 。διὰ βραχέων ἐπιστέλλειν 略略寫信, 來13:22 (參 彼前5:12 異版);或δι᾽ ὀλίγων γράφειν 彼前5:12
C. 帶相關的用法以表示附隨的情況:σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου你這憑著典籍和割禮去違犯律法的人,※ 羅2:27 。δι᾽ ὑπομονῆς憑耐心, 羅8:25 原文。διὰ προσκόμματος 帶著絆腳石(而吃) 羅14:20 原文。δι᾽ ἀκροβυστίας在未受割禮的時候, 羅4:11 。διὰ πολλῶν δακρύων 帶著許多眼淚, 林後2:4 原文。在這裡可能屬於διὰ τῆς τεκνογονίας 在生產上, 提前2:15 。有關 約一5:6 ,見壹.甲.一.。
D. 表示有效力的緣由:διὰ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας 知罪是由於律法, 羅3:20 原文;參 羅4:13 。τὰ παθήματα τὰ διὰ τοῦ νόμου因律法而生的惡慾, 羅7:5 。διὰ νόμου πίστεως 用信之法, 羅3:27 加2:19 。ἀφορμὴν λαμβάνειν διὰ τῆς ἐντολῆς趁著機會藉著誡命, 羅7:8,11 ;參13。διὰ τ. εὐ. ὑμᾶς ἐγέννησα用福音生了你們(屬靈的父母) 林前4:15 。διὰ τῆς σοφίας 憑智慧, 林前1:21 。反於διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος 用愚拙的道理,同節。διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης 藉這利未人祭司職任, 來7:11 。常見 διὰ (τῆς) πίστεως藉信心, 羅1:12 3:22,25,30,31 加2:16 3:14,26 弗2:8 3:12,17 等。πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη信心藉著愛表達出來, 加5:6 。διὰ θελήματος θεοῦ 順著神的旨意,※ 羅15:32 ;奉神旨意, 林前1:1 林後1:1 8:5 弗1:1 西1:1 提後1:1
E. 表示某一理由:διὰ τῆς χάριτος憑著恩, 羅12:3 加1:15加3:18 4:23 門1:22 。διὰ δόξης καὶ ἀρετης 因榮耀和美德, 彼後1:3 公認經文。
F. 表示迫切的請求: διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ 以神的慈悲, 羅12:1 參15:30 林前1:10 林後10:1
二、帶人稱所有格:
A. 表示人的媒介或經手:「藉著」(代理的),「靠著」。ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου 藉先知所說的話, 太1:22 2:15,23 4:14 及其他多處。γεγραμμένα δὶα τῶν προφητῶν 藉神言人所寫的,※ 路18:31 ;參 徒2:22 10:36 15:12 等。δι᾽ ἀνθρώπου 藉著人, 加1:1 。διὰ Μωϋσέως藉著摩西, 約1:17 ;在摩西的領導下, 來3:16 。δι᾽ ἀγγέλων 藉天使, 加3:19 來2:2 。πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν εἶπεν 打發門徒,又經他們問說, 太11:2,3 。參馬可福音短結尾。可能在 彼前5:12 節中也指或多或少參與擬定文書的人。在這情況下,διὰ接近「藉…代表」的意思。亦見κρίνει ὁ θεὸς διὰ Χρ. Ἰ. 神藉基督耶穌審判, 羅2:16 。基督是創造宇宙的媒介, 約1:3,10 林前8:6 西1:16 。 εὐχαριστεῖν τ. θεῷ διὰ Ἰ. Χρ. 藉耶穌基督感謝神,※ 羅1:8 7:25 西3:17 。偶爾中保成為真實的存在:διὰ πολλῶν μαρτύρων 由許多見證人, 提後2:2
B. 表示某一動作的起源或發起者。
1. 用於人: 林後1:11 ,此處διὰ πολλῶν 藉許多人,是指ἐκ πολλῶν προσώπων 出於許多人的代求。
2. 用於神: 林前1:9 羅11:36 來2:10 下(見貳乙一)。
3. 用於基督: 羅1:5 5:9,17,18,21 8:37 林後1:20 及其他多處。
4. 用於聖靈: 徒11:28 21:4 羅5:5
丁、有時διά帶所有格,似有因果之意:διὰ τῆς σαρκός 律法既因肉體(軟弱), 羅8:3林後9:13 約一2:12
貳、帶直接受格:
甲、指地點:「經過」。διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας經過撒瑪利亞和加利利, 路17:11
乙、表明原因。
一、一件事之發生、結局、存在的原因:「因為」,為了耶穌的名而被恨, 太10:22 ;為道遭了患難, 太13:21 ;因為不信, 太13:58 ;因為遺傳, 太15:3 ;διὰ τὸν ἄνθρωπον因為人, 可2:27 ;為希羅底的緣故, 可6:17 ;因人多, 路5:19 8:19 及其他多處;因猶太人, 徒16:3 。διὰ τὸν θόρυβον因為這樣亂嚷, 徒21:34 ,因為下雨, 徒28:2 。在律法上指明罪行:因亂事和兇殺而下監, 路23:25 。δι᾽ ὑμᾶς 因你們之故=因你們的過失, 羅2:24賽52:5 )。διὰ τὴν πάρεσιν為寬容, 羅3:25 。διά τὰ παραπτώματα為過犯, 羅4:25 (參 賽53:5 )。διὰ τὴν χάριν因恩典, 羅15:15 。δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκός 因身體的疾病, 加4:13 。διὰ τὸ θέλημά σου 因你的旨意, 啟4:11 。δὶα χρόνον論時候=在這時候, 來5:12 。帶表示感情詞:「出於」。δὶα φθόνον因為嫉妒, 太27:18 腓1:15 。 διὰ σπλάγχνα ἐλέους 因憐憫的心, 路1:78 。διὰ τὸν φόβον τινός因怕某人, 約7:13 。διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην 因大愛, 弗2:4 。指神為生命最終的目標及目的,但當διά帶所有格時表示他為創造者, 來2:10 上。
二、用於直接問句:διὰ Τί;「為」什麼?通常在一個問句的子句裡, 太9:11,14 13:10 15:2,3 17:19 21:25 可2:18 11:31 路5:30 19:23,31 20:5 24:38 約7:45 8:43,46 12:5 13:37 徒5:3 林前6:7 啟17:7 。只用δια τί;「為」何? 羅9:32 林後11:11 。在確實和假定的答案及推理中:διὰ τοῦτο 所以, 太6:25 12:27,31 13:13,52 14:2 18:23 21:43 23:13 異版; 太24:44 可11:24 12:24 路11:19 等。或διὰ ταῦτα因這些事, 弗5:6 。διὰ τοῦτο ὅτι為這緣故,即是, 約5:16,18 8:47 10:17 12:18,39 15:19 約一3:1 。διὰ τοῦτο ἵνα 因這緣故,為要…, 約1:31 林後13:10 提前1:16 門1:15 。或διὰ τοῦτο ὅπως 來9:15
三、διά後接不定詞或直接受格帶不定詞,表示因果之子句( 創39:9 申1:36 );διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 因為不深, 太13:5,6 可4:5,6 ;因不法的事增多, 太24:12 ;διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου Δ. 因他本是大衛一族, 路2:4 ;因為蓋造得好, 路6:48 等。διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων 因為有人說, 路9:7
四、代替帶所有格的διά表示一個有果效的因由:
A. 帶事物直接受格:διὰ τὸ αἷμα 用著血, 啟12:11 。διὰ τὰ σημεῖα因奇事, 啟13:14
B. 帶人稱直接受格:ζῶ διὰ τὸν πατέρα 因父而活, 約6:57 。διὰ τον. ὑποτάξαντα 因那叫他如此的, 羅8:20
1223 dia {dee-ah'}

a primary preposition denoting the channel of an act;
  TDNT - 2:65,149; prep

AV - by 241, through 88, with 16, for 58, for ... sake 47,
   therefore + 5124 44, for this cause + 5124 14, because 53,
   misc 86; 647

1) through
  1a) of place
    1a1) with
    1a2) in
  1b) of time
    1b1) throughout
    1b2) during
  1c) of means
    1c1) by
    1c2) by the means of
2) through
  2a) the ground or reason by which something is or is not done
    2a1) by reason of
    2a2) on account of
    2a3) because of for this reason
    2a4) therefore
    2a5) on this account
重新查詢