CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
@'s'a.l  rAm>zim  
^,t'l]x:n.B  ~IyAg  Wa'B  ~yih{l/a  
  l;kyeh-t,a  Wa.Mij  
`~yIYi[.l    Wm'f  
(亞薩的詩。)


上帝啊,外邦人侵犯你的產業,

污穢你的聖殿,

使耶路撒冷變成廢墟,