CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
Ad"y  gyiF;t  a{l-~ia>w  
h"nAy-yEn.b  yEn.vil  Aa    yeT.vil  
a'j'x  r,v]a    ayibeh>w  
ta'J;x.l  t,los  h'pea'h    
!,m,v  'hy,l'[  ~yif"y-a{l  
h"nob.l  'hy,l'[  !eTIy-a{l>w  
`ayih  ta'J;x  yiK  
他的手(意思是力量)若不夠(獻)


兩隻斑鳩或是兩隻雛鴿,

就要因所犯的罪帶自己的供物,

就是細麵伊法十分之一為贖罪祭;

不可加上油,

也不可加上乳香,

因為它是贖罪祭。