CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
平行經文: 王下 20:13
原文內容 原文直譯
Wh"Yiq>zix  ~,hyel][  x;m.fIY:w  
hotok>n  tyeB-t,a    
b'h"Z;h-t,a>w  @,s,K;h-t,a  
bAJ;h  !,m,V;h  tea>w  ~yim'f.B;h-t,a>w  
wy'leK  tyeB-l'K  tea>w  
wy'tor.coa.B  a'c.mIn  r,v]a-l'K  tea>w  
Wh"Yiq>zix    r,v]a    h"y'h-a{l  
`AT.l;v.m,m-l'k.bW  Atyeb.B  
希西家歡喜見使者,


就把自己的寶庫,…(都)給他們看;(…處填入下四行)

和銀子、和金子、

和香料、和貴重的膏油,

以及他武庫中的一切,

並在他寶庫中所能找到的一切,

…希西家沒有一樣東西不給他們看的。(…處填入下行)

在他家中和他全國之內