CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
g'a.vIy    Wk.lEy  h"wh>y    
`~"Yim  ~yIn'b    g;a.vIy  aWh-yiK  
雅威如獅子吼叫,他們必跟隨他;


祂一吼叫,兒子們就從西方急速而來。