CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
d'x,a.l  ~yIn'p      
d'x,a.l  ~Iy;p"n.K    
`~,hyep>n;K  t;x;T        
各有四個臉面,


四個翅膀,

翅膀以下有人手的樣式。