CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
a"Y;m.v  H'l/a    ae[.bim.l    
    
yihAr.b;x>w    !Wd.boh>y  a'l    
`l,b'b  yemyiK;x  r'a.v-~i[  
以便祈求天上的上帝…施憐憫,


在這件奧秘事上(放上行)

免得但以理和他的同伴…一同滅亡。

與巴比倫其餘的哲士(放上行)