CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
~yia'B  ~yim"y  hENih  
h"wh>y-~ua>n  
recoQ;B    v:GIn>w  
  %evom.B  ~yib"n][    
syis'[    WpyiJih>w  
`h"n>g:gAm.tiT  tA['b>G;h-l'k>w  
…日子將到,(…處填入下行)


這是雅威的話語:

耕種的必接續收割的,

踹葡萄的必接續撒種的;

大山要滴下甜酒,

所有的小山都必流奶(原文是融化,見約珥三章十八節)。