CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
wy'lea  h'Via'h  r,maoT:w  
lWa'v  h'f'[-r,v]a  teaT    h'T;a  hENih  
  r,v]a  
    tAboa'h-t,a  
`yInetyim]h;l  yiv.p:n.B  veQ:n.tim  h'T;a  h'm'l>w  
婦人對他說:


「看哪,你知道掃羅所做,

他剪除了

國中交鬼的和行巫術的,

你為何陷害我的性命,要讓我死呢?」