CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
s  h"why;B  loa.vil    dA[  @,sAY:w  
h'lyi[.q    ~Wq  r,maOY:w  h"wh>y  WhEn][:Y:w  
  ~yiT.vil.P-t,a  !etOn  yIn]a-yiK  
大衛又再求問雅威,


雅威回答他說:「你起身下基伊拉去,

我必將非利士人交在你手裡。」