CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
h"wh>y-l,a  leaWm.v    
aWh;h  ~AY;B  r'j'mW  t{loq  h"wh>y  !eTIY:w  
doa.m  ~'['h-l'k    
`leaWm.v-t,a>w  h"wh>y-t,a  
於是撒母耳求告雅威,


雅威就在這日打雷降雨,

眾民便甚懼怕

雅威和撒母耳。