CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ajformh;n      labou'sa   hJ    
然而罪趁著機會,
dia;  th'"    kateirgavsato  
藉著誡命...產生(...處填入下一行)
    
在我裡頭
pa'san    
各樣的貪欲;
  ga;r  novmou  
因為沒有律法,
  nekrav.  
罪是死的。

註: