CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  To;    ou\n   ajgaqo;n      qavnato"}  
所以那善的使我死亡嗎?
mh;    
絕對不是!
 ajlla;   hJ    
反而是罪
  fanh'/    
...為了顯出罪;(...處填入下一行)
dia;  tou'   ajgaqou'  moi    qavnaton,  
藉著那善的給我帶來死亡,
    kaq#   uJperbolh;n   aJmartwlo;"  
...則變成罪大惡極。(...處填入下一行)
 hJ    dia;  th'"    
罪藉著誡命

註: