CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  qeou'    ga;r  diavkonov"    
因為他是上帝的僕人,
    to;   ajgaqovn.  
是於你有益處。
    to;  kako;n  poih'/",  
若你作惡,
fobou'{  
當懼怕;
ouj  ga;r    
因為...不是枉然,(...處填入下一行)
th;n  mavcairan    
他佩劍
qeou'  ga;r  diavkonov"    
的確他是上帝的用人,
  
是伸冤的,
   ojrgh;n  tw'/  to;  kako;n  pravssonti.  
刑罰那作惡的。

註: