CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Pa'sa    yuch;     uJperecouvsai"  
每個人...在上的權柄。(...處填入下一行)
  
當順服
ouj  ga;r      
因為沒有權柄存在
  mh;   uJpo;  qeou',  
除非出於上帝,
    ou\sai  
且那些現有的(權柄)
 uJpo;  qeou'      
是被上帝神所命定。

註: