CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  mh;    tw'/    touvtw/,  
不要被塑造如這個世界,
 ajlla;  metamorfou'sqe  th'/   ajnakainwvsei  tou'  noov"  
反而要被變化如心思的更新,
  to;  dokimavzein   uJma'"  
使得你們驗證
  to;    tou'  qeou',  
什麼是上帝的旨意:
to;   ajgaqo;n    eujavreston      
良善、可喜悅且完全的。

註: