CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    (韋:   )(聯:   )  mh;    aujtouv",  
被容許給他們:不殺死他們,
 ajll#    basanisqhvsontai  mh'na"    
而使受苦五個月,
   oJ  basanismo;"  aujtw'n   wJ"  basanismo;"     o&tan     a[nqrwpon.  
且他們的痛苦如同蠍子的痛苦當他螫人的時候。

註: