CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    tou'  qrovnou   wJ"  qavlassa    
寶座前面好像一個玻璃海,
  krustavllw/.  
如同水晶。
      tou'  qrovnou    kuvklw/  tou'  qrovnou    zw'/a  
寶座中間和寶座周圍有四個...活物。(...處填入下一行)
   ojfqalmw'n  
...滿了眼睛的(...處填入下一行)
     o[pisqen.  
在前面和後面

註: