CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  kuklovqen  tou'  qrovnou  (韋:   qrovnoi    )(聯:   qrovnou"    )    
且寶座的周圍二十四個寶座,
    tou;"  qrovnou"          
寶座上坐著二十四位長老
  (韋: )(聯:   )    
穿著白衣
    ta;"  kefala;"  aujtw'n  stefavnou"  crusou'".  
且在他們頭上有金王冠。

註: