CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  A~xio"      
你是配得的,
 oJ  kuvrio"     oJ  qeo;"   hJmw'n,  
我們的主和我們的神,
  th;n  dovxan    th;n  timh;n    th;n  duvnamin,  
得到榮耀、尊貴、權柄;
 o&ti  su;    ta;  pavnta  
因為你創造了所有一切,
  dia;  to;    sou  
並且因你的旨意
 h\san      
它們存在且被創造。

註: