CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
      th;n  quvran    krouvw{  
看哪!我已站在門邊叩門;
  ti"   ajkouvsh/  th'"  fwnh'"  mou      th;n  quvran,  
若有人聽見我的聲音且開門,
(韋: )(聯:   )  pro;"  aujto;n  
我將進到他那裡
  deipnhvsw  met#  aujtou'    aujto;"  met#    
且我與他、他與我將一起吃飯。

註: