CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   h[kousa  megavlh"  fwnh'"    tou'  naou'  
我又聽見有大聲音從殿中
legouvsh"  
...說:(...處填入下一行)
      
向那七位使者
 U%pavgete  
「你們去,
    ta;"    fiavla"  tou'  qumou'  tou'  qeou'  
然後傾倒上帝大怒的七碗
  th;n  gh'n.  
在地上。」

註: