CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    pavnta",  
且他使所有的人,
tou;"  mikrou;"    tou;"  megavlou",  
小的和大的、
  tou;"      tou;"  ptwcouv",  
富有的和貧窮的、
  tou;"      tou;"  douvlou",  
自主的和為奴的,
  dw'sin    cavragma  
都給他們一個印記
  th'"  ceiro;"  aujtw'n  th'"  dexia'"  
在他們的右手上
 h]    to;    aujtw'n  
或是在他們的額頭上。

註: