CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  dio;       oJ  qeo;"  aujto;n   uJperuvywsen  
也因此上帝高舉他,
    aujtw'/  to;   o[noma  to;    pa'n   o[noma,  
又賜給他那超過萬名(之上)的名,

註: