CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tacu;          aujtou'  
且快快去告訴他的門徒們,
 o&ti     ajpo;  tw'n  nekrw'n,  
他從死人裡復活了,
    proavgei   uJma'"    th;n    
並且看哪!他在你們之前往加利利去,
  aujto;n   o[yesqe{  
在那裡你們要見他。
      
看哪,我告訴你們了。」

註: